Kansen en aandachtspunten

Kansen

Tiny houses en kleine woonunits hebben over het algemeen als kenmerk dat ze relatief gemakkelijk verplaatsbaar zijn. Of zijn daar juist voor gemaakt. Dat biedt mogelijkheden om kleine woningen op tijdelijke locaties toe te staan. Tijdelijk wonen op tijdelijke locaties levert een aantal kansen op:

  • vergroten woningaanbod: plekken die nu onbenut zijn, worden ‘bonus’ woonlocaties, waardoor de totale woningvoorraad toeneemt. Met name mensen met een urgente woonvraag, bijvoorbeeld statushouders, kenniswerkers, of mensen in scheiding, kunne hier zeer mee gediend zijn.
  • Placemaking: een gebied op de kaart zetten. Door bijvoorbeeld op een ontwikkellocatie waar in de toekomst woningen moeten verrijzen nu al tijdelijke woningen neer te zetten, krijgt het gebied bekendheid en een identiteit.
  • Inspelen op een woonwens: sommige mensen vinden het leuk om in een woning te wonen die regelmatig van plek wisselt. In dezelfde kleine woning blijven wonen, met steeds een ander uitzicht. Het is mooi als deze woonwens ook bediend kan worden – op tijdelijke locaties.
  • Grondopbrengsten in de tussentijd: als een toekomstige ontwikkeling op een stuk grond nog even op zich zal laten wachten, is het interessant voor de grondeigenaar (gemeente/private partij) als de grond in de tussentijd ook al geld kan opleveren. Door de grond tijdelijk als woonlocatie te benutten kunnen opbrengsten gegenereerd worden. Bijvoorbeeld door de grond tijdelijk te verhuren, of als grondeigenaar zelf kleine woningen te exploiteren.

Deze voordelen maken het interessant om de mogelijkheden voor tijdelijke kleine woningen op plekken die in aanmerking kunnen komen in elk geval serieus te onderzoeken.

Aandachtspunten

Tegelijkertijd horen bij het ontwikkelen of faciliteren van kleine woningen op tijdelijke locaties specifieke aandachtspunten. We noemen de belangrijkste:

  • Bestemmingsplan: het bestemmingsplan moet wonen toestaan, of er kan een tijdelijke omgevingsvergunning worden ontleend.
  • Locatiekwaliteiten: de betreffende plek moet wel geschikt en aantrekkelijk zijn als woonlocatie. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de ligging ten opzichte van voorzieningen, veiligheid en uitzicht, maar ook om zaken als luchtkwaliteit, geluids-, stank- en verkeersoverlast en bodemverontreiniging.
  • Kabels en leidingen: voor een haalbaar financieel plaatje is het wenselijk dat er kabels en leidingen in de grond liggen waarop de tijdelijke woningen kunnen aansluiten. Een alternatief zijn autarkische woningen (bijvoorbeeld Tiny T.I.M).
  • Tijdelijk gebruik grond: dit kan geregeld worden met een standaard huurovereenkomst voor de grond voor bepaalde tijd. De gemeente Almere heeft op deze manier de tijdelijke woonprojecten op de BouwExpo Tiny Housing gefaciliteerd.
  • Omwonenden: onder omwonenden moet draagvlak voor het project bestaan. Zonder draagvlak kan het project vertraging oplopen of niet vergund worden. Bij tijdelijke woonprojecten lijkt dit zelfs een grotere zaak dan bij permanente nieuwbouwprojecten.
  • Business case: de business case moet haalbaar zijn.

Zie ook het verslag van de deelsessie op het congres van 3 oktober door Annelies van der Nagel en Christoffel Klap.

Klein wonen