Investeren in leefbaarheid

Wat zegt de wet over investeren in leefbaarheid?

De wet schrijft gedetailleerd voor wat woningcorporaties kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van de stad. Zij mogen werken aan de leefbaarheid in de directe nabijheid van hun onroerende zaken en voor de huurders van die woongelegenheden (Woningwet art. 45 lid 2f). De bijdrage moet wel onderdeel uitmaken van de prestatieafspraken met de gemeente en huurdervertegenwoordiging (Woningwet art. 45 lid 2f onderdeel 1˚). De maximale bijdrage wordt per kalenderjaar opnieuw vastgesteld en uitgedrukt in euro’s per woongelegenheid onder de liberalisatiegrens. De bijdrage bedraagt in 2018 127,39 euro (BTIV. art. 51 lid 2). De kosten van de huismeester zitten hier bij in. Inmiddels is in wijzigingen van de BTIV (beoogde datum van kracht 1 juli 2016) opgenomen dat een hoger bedrag is toegestaan indien dit bedrag expliciet is opgenomen in de prestatieafspraken tussen corporatie, gemeente en huurdersorganisatie.

Het BTIV (artikel 51) schrijft voor een bijdrage aan de leefbaarheid inhoudt. De bijdrage is onder te verdelen in 3 categorieën:

  1. Woonmaatschappelijk werk (achter-de-voordeur programma’s);
  2. Aanleg en onderhoud van kleinschalige infrastructuur;
  3. Projecten ter bevordering van een schone, veilige leefomgeving zonder overlast.

Wat betekent dit voor gemeenten?

De prestatieafspraken bepalen hoeveel een corporatie investeert in leefbaarheid. De maximale bijdrage vanuit de wet bedraagt gemiddeld 127,39 euro per DAEB-woning. Daarnaast spelen de financiële mogelijkheden van de corporatie een rol.

Het is onduidelijk of de beschikbare 127,39 euro hoger of lager is dan het bedrag dat corporaties voorheen besteedden. Dit zal verschillen per gemeente. Bepaal met elkaar of de bijdrage hoger of lager is dan voorheen, zodat duidelijk wordt of corporaties meer of minder kunnen investeren. De kosten voor een huismeester zijn inbegrepen in de 126,25 euro.

Welke effecten heeft dit?

Naast de limiet voor het leefbaarheidsbudget, stelt de wet de eisen aan waar corporaties in mogen investeren (zie hierboven bij ‘Wat zegt de wet’). Voorheen investeerden corporaties bijvoorbeeld in bedrijfsvastgoed. Zo bleven ook winkels toegankelijk in sociale wijken. De effecten van de aangescherpte eisen op wijken en leefbaarheid moeten in de praktijk duidelijk worden.
Platform31 onderzocht in 2018 de effecten van de Woningwet op de leefbaarheid in wijken. Lees het onderzoek Leefbaarheid na de Woningwet hier.

Zoeken naar nieuwe partners

Verminderen corporaties hun leefbaarheidsinvesteringen terwijl gemeenten meer willen inzetten op leefbaarheid? Dan is het een optie om andere partijen of individuen te betrekken, zoals sportverenigingen, lokale ondernemers en welzijnswerkers. Willen deze partijen samenwerken, dan kunnen ze veel betekenen voor de wijk. In Den Haag is een gebiedscoalitie opgericht als antwoord op de veranderde rol van corporaties. Zie Good practices, Den Haag Coalitie Laak.

Coalitie Laak – nieuwe partners in leefbaarheid

Good Practice thema Investeren in leefbaarheid

Gemeente Den Haag merkte een afname in leefbaarheidsinvesteringen door de corporaties. Daardoor besloot ze samen te werken met meer partijen dan corporaties. Samen met woningcorporatie Staedion, de Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan, Stichting Mooi, Coöperatief Eigenwijzer er het Esloo College startten zij in juli 2015 Coalitie Laak. Samen verbeteren ze stadsdeel Laak. Inmiddels doen meerdere partijen mee met de coalitie.

tuinstadwijk-leiden-k

Bekijk ook: Leefbare wijken en buurten

Platform31 is nooit vertrokken uit de wijk. In 2020 bouwen we samen met onze partners voort op het kennisfundament van Platform31 rondom een programmatische wijkaanpak.