Passende huisvesting in de Stedendriehoek

Good Practice thema Passend Toewijzen


De woningcorporaties in de regio Stedendriehoek (onder meer de gemeenten Apeldoorn, Deventer en Zutphen) hebben het passend toewijzen gezamenlijk opgepakt en uitgewerkt. In de regio wordt al gewerkt met een gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem (Woonkeus Stedendriehoek). Vanuit deze samenwerking hebben de corporaties gekozen voor het gezamenlijk maken van afspraken over passend toewijzen. De partijen spraken af welke huishoudens op welke woningen mogen reageren en hoeveel woningen per categorie nodig zijn om aan de vraag te voldoen.

Werkwijze

Concreet betekent dit dat 60 procent van de vrijkomende woningen een huur moet hebben van maximaal 592,55 euro. Nog eens 20 procent mag een huurprijs hebben tussen de 592,55 en 635,05 euro. De overige 20 procent heeft een huur tussen 635,05 en 710,68 euro (liberalisatiegrens). Huishoudens met 1 of 2 personen die huurtoeslaggerechtigd zijn, mogen alleen op de eerste categorie reageren. Grotere huishoudens die huurtoeslaggerechtigd zijn kunnen op de eerste twee categorieën reageren. Huishoudens zonder recht op huurtoeslag (maar wel met een inkomen onder de sociale huurgrens) mogen op de laatste twee categorieën reageren. Hoe de corporaties zorgen voor voldoende woningen per categorie mogen ze zelf bepalen.

Omdat alle huishoudens (behalve de huishoudens met 1 of 2 personen en huurtoeslag) op 2 categorieën mogen reageren, blijft de keuzevrijheid groot. Ook verkleint het de kans dat mensen die 1 euro meer verdienen dan de huurtoeslaggrens, alleen op de duurste woningen kunnen reageren. Het passend toewijzen kost de corporaties 1,2 miljoen euro aan huurinkomsten per jaar.

Rol gemeente(n)

De gemeente Apeldoorn vond het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de keuzes die de corporaties maken. De gemeenten in de regio zijn geïnformeerd over de scenario’s van de corporaties en hebben daarop kunnen reageren. Het passend toewijzen raakt aan 2 belangrijke thema’s voor de gemeente Apeldoorn: betaalbaarheid en beschikbaarheid. De te sluiten prestatieafspraken zorgen er mede voor dat deze thema’s (en daarmee ook het passend toewijzen) op de agenda komen en blijven tijdens gesprekken.

Daarnaast moet 2016 in de praktijk blijken hoe de gekozen aanpak uitpakt voor de betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroep. Dit wordt gemonitord binnen het samenwerkingsverband van Woonkeus Stedendriehoek. Uiteraard hebben alle corporaties ook hun kerngegevens over betaalbaarheid en beschikbaarheid. De gemeente Apeldoorn stuurt nadrukkelijk op het delen van deze informatie met gemeenten en huurdersbelangenorganisaties, om inzichtelijk te krijgen of bijsturing nodig is.