header onderbalk 1200

Historie

De afgelopen jaren besteden beleidsmakers, bestuurders, hulp-, zorg-, en dienstverleners steeds meer aandacht aan huishoudens met meerdere problemen. Hoe voorkomen we dat ondersteuning in ‘brokken’ wordt aangeboden? Hoe kan in samenhang worden gewerkt aan het hele gezin? Hoe zorgen we ervoor dat niet het aanbod, maar de vraag centraal staat. En – heel belangrijk – hoe kan de eigen kracht van mensen en hun omgeving worden ingezet? Eigenlijk allemaal vragen die samenhangen met de vragen die nu worden gesteld bij door professionals uit de sociale wijkteams en coördinatoren en beleidsmakers.

Van 2007- juli 2016 is een netwerk van gemeenten, met ondersteuning van het ministerie van BZK, bezig geweest met deze vragen. Aanvankelijk via experimenten in zes steden die betrokken waren bij de wijkenaanpak. Maar al snel breder en vanuit de gedachte om een gezamenlijke leeromgeving te creëren. Deze gemeenten verzamelden zich in het landelijk netwerk Achter de Voordeur, welke later de naam landelijk netwerk Integrale Aanpak kreeg. Inmiddels is het leernetwerk van gemeenten sinds 2015/2016 overgegaan in de Academische Werkplaatsen.

In dit kennisdossier staan lessen, producten en ervaringen die zijn opgedaan binnen het project Integrale aanpak (tot juli 2016), door Platform31, maar ook van andere partijen. De oplossingen, bouwstenen en tips die hier zijn verzameld, zijn relevant voor iedereen die integraal werkt, bijvoorbeeld in sociale wijkteams; in samenhang en outreachend, vanuit de eigen kracht van mensen.