Sociale wijkteams in ontwikkeling; inrichting, aansturing en bekostiging

3 maart 2014

De Participatiewet, de Jeugdwet en de nieuwe Wmo geven gemeenten meer verantwoordelijkheden en minder financiele middelen. Dat noodzaakt tot een ander stelsel. Onder andere meer regionale samenwerking, integrale dienstverlening aan burgers, wijkgericht werken en een fundamentele aanpassing van werkprocessen en informatisering, bekostigingssystemen en bovenal een andere manier van denken en handelen, zijn nodig. Vooral de nieuwe Wmo draagt een ander karakter. Participatie en eigen kracht zijn de sleutelbegrippen. Niet het compensatiebeginsel, recht op zorg of denken in termen van producten.

Kern van het nieuwe stelsel zijn de sociale wijkteams. De afgelopen jaren hebben veel gemeenten daar ervaring mee opgedaan, in allerlei vormen en gedaanten. Geheel langs de lijnen van een veelkleurig lokaal bestuur. Allemaal met hetzelfde doel: een beter op elkaar afgestemde dienstverlening aan burgers die het alleen niet redden. De komende jaren zullen de teams in de wijken verder ontwikkeld moeten worden.

Grote, uitdagende opgaven die we als gemeenten gelukkig niet alleen hoeven te doen. Samenwerking met ziektekostenverzekeraars, zorgaanbieders, clientvertegenwoordigers, etc. is noodzakelijk. Maar vooral ook de samenwerking onderling. De inhoudelijke richting mag dan duidelijk zijn, de manier waarop de teams zich moeten vormen en ontwikkelen is dat allerminst. Er is een verscheidenheid aan vragen en mogelijkheden. Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad werken al enige tijd samen om deze vragen te beantwoorden, vanuit de ervaring die ze hebben opgedaan met hun eigen experimenten met sociale wijkteams. Het Platform Directeuren Sociale Pijler heeft ons gevraagd die ervaringen en inzichten in deze publicatie weer te geven zodat anderen niet telkens het wiel opnieuw hoeven uit te vinden en om in breder verband te werken aan de doorontwikkeling of oprichting van wijkteams. Het beschrijft het toekomstbeeld van de deelnemende gemeenten van de inrichting, aansturing en bekostiging van sociale wijkteams in relatie tot de 0e en 1e lijn.

KPMG Plexus heeft ons geholpen alle inzichten en ervaringen te ordenen en systematisch op te schrijven. Een andersoortige vorm van samenwerking met de wereld van de adviesbureaus. Zij vertellen ons niet hoe het moet, maar wij brengen beide kennis in en wij zijn in staat de inzichten zo te sturen dat ze aansluiten bij onze behoeften in de praktijk.