Meta-analyse MKBA's Sociale (wijk)teams

3 juni 2014


Inleiding

De werkwijze in het sociaal domein is in het hele land ingrijpend aan het veranderen. Onder het motto één gezin/huishouden, één plan, één regisseur, worden nieuwe aanpakken ontwikkeld die de hulpver-lening aan huishoudens beter én goedkoper moeten maken. Sinds een aantal jaren wordt op meerdere plekken geëxperimenteerd met de integrale aanpak. Van oorsprong gebeurde dit vanuit de wijkenaan-pak, de veiligheidsaanpak of het jeugddomein, maar op dit moment zijn de belangrijkste aanjagers de voorgenomen decentralisaties en de financiële opgave die deze met zich meebrengen.

Dertien MKBA’s vergeleken

Sinds 2010 is van ruim 40 aanpakken een Maatschappelijke Kosten-batenanalyse (MKBA) gemaakt. Het betreft hier een breed scala aan aanpakken, waarbij sociale wijkteams en multiprobleemgezin-aan-pakken de hoofdmoot vormen, maar die verschillen in schaal, doelgroep en aanpak. De MKBA’s zijn opgesteld conform de in Nederland gangbare OEI-methodiek, die vanaf 1998 door het Rijk is ontwikkeld. De MKBA objectiveert en brengt systematisch in kaart wat kosten en baten van een aanpak zijn, bij welke partijen deze kosten en baten vallen en met welke risico’s en randvoorwaarden rekening moet worden gehouden.

De meta analyse zet in opdracht van het landelijk project Integrale Aanpak de belangrijkste resultaten en lessen van 13 illustratieve MKBA’s op een rij. Om zoveel mogelijk lessen te kunnen trekken, is gekozen voor uiteenlopende aanpakken: van wijkgericht tot voor een hele gemeente, gericht op alle huishoudens of enkel op de zwaarste problematiek, specifieke inzet op ouderen of gezinnen of juist geen onderscheid in type huishouden. Er zijn aanpakken die al jaren lopen, net gestart zijn of nog op de tekentafel liggen. De 13 aanpakken zijn daarmee geen representa-tieve doorsnede van alle aanpakken in het land.