De juiste professional op de juiste plek

“In een eerder blog schreef ik over de competenties van de professional in de sociale (wijk)teams en vooral in relatie tot drijfveren en talenten: waarom heeft de één het wel en de ander niet? Tussen de regels door ging het ook over het belang van de context waarin de professional die competenties kan en moet inzetten. Over dit laatste gooi ik graag een knuppel in het hoenderhok.

Onlangs hadden we een bijeenkomst van de Noordelijke leergroep, een groep van beleidsadviseurs, projectleiders, P&O’ers en hoofden sociaal domein uit de steden en dorpen van de drie noordelijke provincies. Onderwerp van gesprek: het organiseren van gemeentelijk leren binnen het transformatieproces in het sociale domein. Een mond vol, maar feitelijk bespraken we een effectieve leercontext en aan welke criteria die moet voldoen om met elkaar tot de beoogde transformatie te komen. Een van die benodigde criteria is het profiel van de ambtenaar.

De rollen van de lokale overheid zijn veranderd. Waar voorheen de nadruk lag op de rol van ‘wetgever’ en ‘opdrachtgever’, ligt de focus nu meer op ‘partnerschap’ en ‘co-creatie’. Hoe creëert een ambtenaar de juiste (leer)context waarbinnen de transformatie van het sociale domein daadwerkelijk gestalte krijgt? Een waarin hij met, door en van elkaar leert. En dan niet alleen op bestuurlijk- en beleidsniveau, maar ook richting burgers en professionals van de sociale teams. Het antwoord heeft vele kanten, maar stel dat we ons nu alleen focussen op competenties en drijfveren, welk beeld komt dan naar voren?

Ging het gesprek een aantal jaar geleden vooral over aandacht voor details, voortgangscontrole, managementidentificatie en leidinggeven, tegenwoordig ligt de focus veel meer op competenties als netwerken, creativiteit, initiatief en aanpassingsvermogen. Dat vraagt om andere onderliggende talenten en drijfveren. Uitgaande van die rolverandering en de daarvoor benodigde competenties zijn we nu meer zoek naar mensen die gedreven worden door of talent hebben voor bijvoorbeeld sociabiliteit en onafhankelijk denken. Naar mensen die graag de kar trekken, die los kunnen en durven laten en die weinig of geen behoefte hebben aan protocollen en regels.

We horen ambtenaren vaak verzuchten over bepaalde collega’s en/of bestuurders: ”Ze willen niet mee, ze zetten hun hakken in het zand.” Misschien zijn we de transformatie ingegaan met mensen die in de oude context heel goed op hun plek zaten, maar die in deze nieuwe situatie niet de onderliggende talenten en drijfveren hebben om de gevraagde competenties te ontwikkelen. En die daardoor niet de benodigde context kunnen (co) creëren waarbinnen de transformatie op allerlei niveaus kan slagen. Dan is het niet zozeer een zaak van onwil (ook al speelt dat natuurlijk in een aantal situaties zeker een rol), maar niet of moeilijk kunnen. Dat werpt wellicht een ander licht op de vraag hoe we mensen mee krijgen in het gedachtengoed en daadkracht van de transformatie.

Zitten de juiste mensen op de juiste plek en is er kritisch gekeken naar wat de veranderende rollen en taken betekenen voor deze ambtenaren? Kregen zij een kans om te leren en kijken of hun talenten en drijfveren passen bij de andere vraag die hen werd gesteld? Regelmatig gebeurt dit niet en overheerst de verwachting dat mensen wel kunnen, zolang ze maar willen. Dat is de kop in het zand steken: de transformatie komt op het bordje van de ‘niet-kunners’ en de energie van de vaandeldragers blokkeert. Zij moeten sleuren, duwen en trekken en een probleem oplossen waarvan de verantwoordelijkheid elders ligt. Dat werkt verlamming en stagnatie in de hand. Zou het niet beter zijn als we voor professionals en ambtenaren die vanwege hun drijfveren en talenten niet makkelijk mee kunnen met deze transformatie, een passende context zoeken waarin ze wel (weer) gedijen? Dan gaat het pas echt over de juiste mensen op de juiste plek.

Yvonne Wijland, eigenaar Wijland advies en coaching
Reageren: Yvonne@wijlandadviesencoaching.nl

Lees ook haar vorige column