- Uitgeprocedeerde asielzoekers

Verplichte terugkeer

Vreemdelingen die niet in Nederland mogen verblijven, moeten het land verlaten. De overheid ondersteunt hen hierbij. Bijvoorbeeld met een financiële vergoeding, vanuit de bed-bad-brood-regeling. Wie niet zelf vertrekt, kan worden uitgezet. Vreemdelingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun terugkeer. Mensen die zelfstandig willen terugkeren naar het land van herkomst kunnen hulp krijgen. De Dienst Terugkeer en Vertrek is professioneel uitvoerder van het terugkeerbeleid van de regering. Asielzoekers van wie de asielaanvraag is afgewezen, kunnen bij de rechter in beroep. Ze mogen de behandeling van het beroep vaak in Nederland afwachten.

Hulp voor uitgeprocedeerde vluchtelingen

Het ASKV / Steunpunt Vluchtelingen ondersteunt uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland op sociaal, materieel en juridisch gebied. Naast hulpverlening en huisvesting werkt ASKV aan een structurele verbetering van hun positie door campagnes, onderzoek, lobby en acties. ASKV / Steunpunt Vluchtelingen wil een volwaardig bestaan voor alle vluchtelingen in Nederland, ook als zij (nog) niet over een verblijfsvergunning beschikken. Iedereen heeft dezelfde basisrechten, zoals onderdak, middelen voor levensonderhoud en gezondheidszorg. Ook heeft iedereen het recht op zelfbeschikking en de mogelijkheid om talenten en vaardigheden te ontplooien.

Bed, bad, brood

Het Europese Comité van Ministers bepaalde dat Nederland asielzoekers en ongedocumenteerde migranten moet voorzien in basisvoorzieningen, zoals voeding, kleding en onderdak. Naar deze regeling wordt verwezen als de Bed, bad, brood-regeling. Deze maatregel is om te voorkomen dat afgewezen asielzoekers gaan zwerven, op straat ziek worden of de criminaliteit ingaan. De regeling houdt in dat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een vergoeding biedt aan gemeenten om de kosten te dekken die zij maken voor de opvang van deze mensen. De vergoeding blijft beperkt tot sobere opvang, zoals nachtopvang, ontbijt en een avondmaaltijd.

Er is echter nog debat over de exacte invulling van de Bed Bad Brood-regeling. De discussie gaat over de duur dat een uitgeprocedeerde asielzoeker gebruik kan maken van de regeling én hoe vervolgens met hen omgegaan wordt. Ook is er nog discussie over de schaalgrootte en het aantal gemeenten waar een voorziening komt.

Meer informatie over de regeling en het publieke debat de staat op de website van de VNG

Vluchtelingen en Vergunninghouders

Netwerk

Werkgroep Vergunninghouders G40


Platform31 is betrokken bij de werkgroep vergunninghouders van de G40, waar de belangrijkste knelpunten en oplossingen worden besproken. Platform31 ondersteunt G40 in het debat door kennisuitwisseling en organiseren van activiteiten, zoals kennisateliers.

Website G40