Organisatie en rollen

Aedes

Bij het huisvesten van vergunninghouders zijn de corporaties meestal aan zet. Koepelorganisatie Aedes biedt op haar website voortgangsinformatie en praktische adviezen. Ook vindt u hier de standpunten van Aedes in het asieldebat.

COA

Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang tijdens de asielprocedure en voor de begeleiding en uitstroom (uit de opvang) van asielzoekers. Het COA wijst toegelaten asielzoekers (vergunninghouders) op basis van een informatieprofiel toe aan gemeenten. Gemeenten kunnen via de website inloggen op het aanbodmodel voor het plaatsen van woningen en het aanmelden van de gerealiseerde taakstelling. Helpdesk: 0800-0238023

DT&V

De dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) is onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De dienst regisseert het daadwerkelijke vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Op de website staat informatie over het terugkeerbeleid van de regering.

Gemeenten van de Toekomst

Het platform waar initiatieven en ontwikkelingen rond overheveling van taken naar medeoverheden (gemeenten, waterschappen en provincies) bij elkaar komen. Per 1 juli 2017 beheren zij de website van Platform Opnieuw Thuis. Gemeenten van de toekomst is onderdeel van het ministerie van BZK.

IND

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is een agentschap van het ministerie van Veiligheid en Justitie dat alle verblijfsaanvragen beoordeelt van mensen die in Nederland willen wonen of Nederlander willen worden. De IND behandelt ook asielaanvragen. De website van de IND geeft inzicht in en uitleg over de asielprocedure. Ook verschijnen er maandelijks rapportages over de asieltrends. IND servicebureau: 070-8880000

Opnieuw Thuis

Platform Opnieuw Thuis is een samenwerkingsverband van gemeenten, woningcorporaties, provincies, COA, Aedes, VNG, IPO, Platform 31 en de ministeries SZW, V&J en BZK. De website Opnieuw Thuis verzamelt kansen, mogelijkheden en verkent nieuwe wegen voor de huisvesting van vergunninghouders en is tijdens kantoortijden ook bereikbaar via 06-52809396.

OTAV

Het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) is door VNG opgezet om gemeenten te ondersteunen bij hun asielbeleid. OTAV publiceert via de website handreikingen en veelgestelde vragen, houdt u op de hoogte van de regelgeving rondom asielbeleid én geeft hulp op maat.

VluchtelingenWerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. De website biedt onder meer informatie over begeleiding, zowel bij integratie als gezinshereniging. Introductie video:

VNG

De VNG nodigt gemeenten uit om praktijkvoorbeelden van het asielbeleid in te dienen. Op de website is inmiddels een groot aantal van deze praktijkvoorbeelden te vinden.

Platform31

Platform31 is een kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling. Ze ondersteunt professionals en organisaties bij sociale, economische en ruimtelijke vraagstukken met praktijkgerichte kennis en relevante netwerken. Samen met partners ontwikkelt Platform31 kennis dankzij wetenschappelijk onderzoek, praktijkexperimenten en netwerken. Deze kennis verspreiden we zowel breed in de vakwereld, als gericht in experimenten, leerkringen, congressen en excursies.

Vluchtelingen en Vergunninghouders

Netwerk

Werkgroep Vergunninghouders G40


Platform31 is betrokken bij de werkgroep vergunninghouders van de G40, waar de belangrijkste knelpunten en oplossingen worden besproken. Platform31 ondersteunt G40 in het debat door kennisuitwisseling en organiseren van activiteiten, zoals kennisateliers.

Website G40