Inburgering & integratie

2015 en 2016 stonden in het teken van de komst van veel nieuwe vluchtelingen. De policy brief Geen tijd verliezen van de WWR richtte zich op de noodzaak om te leren van het verleden: werk gelijktijdig aan huisvesting, taalverwerving, opleiding en werk. Zo wordt zo min mogelijk kostbare tijd verloren bij de integratie van vergunninghouders. Inburgering is een verplicht onderdeel van de integratie van vergunninghouders. Zij zijn hier sinds 2013 zelf verantwoordelijkheid voor en kunnen doormiddel van een DUO-lening betalen voor hun eigen inburgering.

Ook zijn er gemeenten die verantwoordelijkheden op zich nemen om de inburgering en integratie van vergunninghouders te bespoedigen. In het kader van de WRR policy-brief gaan deze gemeenten een stap verder dan de (formele) inburgering. Gemeenten kiezen ervoor extra begeleiding te bieden, al dan niet in de vorm van scholing, arbeidsmarkttoeleiding en/of extra maatschappelijke begeleiding. Sinds eind 2016 wordt dit door steeds meer gemeenten gedaan: de zogenaamde integrale, of parallelle aanpak voor vergunninghouders die in een gemeente zijn geplaatst.

Huisvesting

Volgens de WRR begint integratie bij huisvesting (2015). Als vergunninghouders een eigen woning hebben kunnen zij zich beter concentreren op onderwijs, werk en inburgering. Daarbij zijn kleinschaligheid, spreiding en een goede mix van bewoners van belang. Ook is het belangrijk dat er geen verdringing op de woningmarkt ontstaat om maatschappelijk draagvlak ten opzichte van vergunninghouders te waarborgen.

Het COA wijst vergunninghouders toe aan gemeenten die hen passende woonruimte aanbieden. Elk half jaar bepaalt de Rijksoverheid met een taakstelling hoeveel vergunninghouders gemeenten moeten huisvesten. Aan de hand van gesprekken met de vergunninghouder stelt het COA een informatieprofiel op. Hierin staat informatie die belangrijk is voor gemeenten, zoals de grootte van het gezin, het land van herkomst, opleiding, werkervaring. Op basis van het informatieprofiel koppelt het COA asielzoekers met een vergunning binnen veertien dagen aan gemeenten. Die hebben vervolgens 12 weken de tijd om woonruimte te vinden en de verhuizing te regelen.

Inburgering en parallelle aanpak

Zodra vergunninghouders in de gemeente gehuisvest zijn, kunnen zij beginnen aan de formele inburgering. Ze krijgen een uitkering, een zorgverzekering en een contactpersoon die hen begeleid. Vanuit de gemeente zijn dit meestal klantmanagers en vanuit maatschappelijke organisaties (zoals VluchtelingenWerk) zijn het meestal vrijwillige maatschappelijk begeleiders. Zij zijn er voor de maatschappelijke begeleiding en om vergunninghouders bekend te maken met allerlei zaken, van inburgering tot de belasting betalen.

Veel organisaties concluderen dat het integratieproces van vergunninghouders voorlopig niet goed loopt. Vooral op arbeidsmarktparticipatie blijven de cijfers achter (SCP 2016; CBS 2017). Diverse gemeenten vrezen dat 30 procent van de vergunninghouders helemaal nooit aan een baan komt. De VNG en het kabinet hebben in 2016 afspraken gemaakt om vergunninghouders zo snel mogelijk aan werk, scholing of een andere zelfstandige, volwaardige en gezonde activiteit te helpen.

Deze afspraken stonden in het teken van een omslag van een seriële aanpak (eerst een verblijfsvergunning, dan huisvesting, daarna inburgeren en dan werken) naar een parallelle aanpak. De parallelle aanpak betreft het gelijktijdig werken aan huisvesting, inburgering, scholing, taal en/of werk. Het uitgangspunt is dat zo minder tijd wordt verloren bij de integratie van vergunninghouders. Een voorbeeld is de Leidse inburgering. Daar worden alle Leidse vergunninghouders 2 jaar lang in 4 blokken van 24 weken lang, 24 uur per week begeleid. De doelstelling is vergunninghouders zo snel mogelijk economisch

Vluchtelingen en Vergunninghouders

Netwerk

Werkgroep Vergunninghouders G40


Platform31 is betrokken bij de werkgroep vergunninghouders van de G40, waar de belangrijkste knelpunten en oplossingen worden besproken. Platform31 ondersteunt G40 in het debat door kennisuitwisseling en organiseren van activiteiten, zoals kennisateliers.

Website G40