Menging doelgroepen

Naast vergunninghouders zijn er veel andere doelgroepen die niet of met moeite een geschikte woning kunnen vinden. Bij de huisvesting van vergunninghouders streven veel gemeenten naar een menging van doelgroepen. Dat is beter voor alle woningzoekenden, waaronder vergunninghouders, voor hun inburgering en voor het lokale draagvlak. Platform31 voert momenteel een experiment uit onder de titel Magic Mix wat zijn de succes- en faalfactoren?

Welke doelgroepen kunnen onder welke condities wel of niet samen in één gebouw wonen: studenten, jongeren, echtscheiders, vergunninghouders, ex-psychiatrische patiënten, ex-delinquenten, ex-daklozen, kenniswerkers, expats, aio’s? Op veel plaatsen in Nederland wordt geëxperimenteerd met deze nieuwe manier van samenleven. Het biedt huisvesting voor nieuwkomers op de woningmarkt en vult leegstaand vastgoed, zo laat het Platform31-onderzoek ‘De Magic Mix’ zien. Alle onderzochte projecten hebben een hoge bezettingsgraad en kennen weinig weerstand van omwonenden.

Vluchtelingen en Vergunninghouders

Netwerk

Werkgroep Vergunninghouders G40


Platform31 is betrokken bij de werkgroep vergunninghouders van de G40, waar de belangrijkste knelpunten en oplossingen worden besproken. Platform31 ondersteunt G40 in het debat door kennisuitwisseling en organiseren van activiteiten, zoals kennisateliers.

Website G40