Huisvesting

Asielzoekers met een verblijfsvergunning zijn onderdeel van de Nederlandse maatschappij. Het COA wijst deze vergunninghouders toe aan gemeenten die hen passende woonruimte aanbieden. Elk half jaar bepaalt de Rijksoverheid met een taakstelling hoeveel vergunninghouders gemeenten moeten huisvesten. Aan de hand van de gesprekken met de vergunninghouder stelt het COA een informatieprofiel op. Hierin staat informatie die belangrijk is voor de huisvesting in de gemeenten, zoals de grootte van het gezin, het land van herkomst, opleiding en werkervaring.

Gemeenten verantwoordelijk voor taakstelling

Op basis van het informatieprofiel koppelt het COA asielzoekers met een vergunning binnen veertien dagen aan gemeenten. Die hebben vervolgens 12 weken de tijd om woonruimte te vinden en de verhuizing te regelen. Ze maken vooral gebruik van het woningaanbod van sociale huurwoningen van woningcorporaties. Een vergunninghouder mag ook zelf naar woonruimte zoeken. Hij heeft alleen recht op huisvesting in de gemeente waaraan het COA hem koppelt. Dit is ook afhankelijk van lokale (prestatie)afspraken.

Checklist maatwerkovereenkomst noodopvang

Om de afspraken over komst, vestiging en sluiting van opvanglocaties voor asielzoekers vast te leggen, sluiten gemeenten bestuursovereenkomsten met het COA. Het OTAV-team heeft een checklist laten maken voor maatwerkafspraken.

Subsidieregeling huisvesting vergunninghouders

Verhuurders mogen tijdelijk subsidie aanvragen voor de realisatie van woonvoorzieningen voor asielzoekers met een verblijfsvergunning (vergunninghouders). Deze subsidieregeling geldt van 1 februari 2016 tot 1 januari 2021. Het is één van de maatregelen waarmee de Rijksoverheid de doorstroom van vergunninghouders van asielzoekerscentra naar huisvesting in gemeenten versnelt. En daarbij ook de verdringing van reguliere woningzoekenden in de sociale huursector voorkomt.

Handreiking verhoogde asielinstroom

De verhoogde asielinstroom in 2015 en 2016 plaatste vrijwel alle gemeenten voor moeilijke keuzes. De ervaringen van de voorlopers onder de gemeenten zijn door de VNG benut voor een handreiking voor het lokaal bestuur en betrokken partners. De handreiking dient als wegwijzer en hulpmiddel bij de vraagstukken die spelen over opvang, gezondheid, veiligheid, communicatie en het juridisch instrumentarium.

Het thema huisvesting heeft Platform31 geschreven met de inbreng van platform Opnieuw Thuis (actief in de periode 1 november 2014 – 15 juli 2017). Doel van dit platform was gemeenten en lokale partijen helpen bij de huisvesting van vergunninghouders. In samenwerking van een aantal partijen, zoals COA, VNG, Aedes, IPO en ministeries, onder leiding van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Vluchtelingen en Vergunninghouders

Netwerk

Werkgroep Vergunninghouders G40


Platform31 is betrokken bij de werkgroep vergunninghouders van de G40, waar de belangrijkste knelpunten en oplossingen worden besproken. Platform31 ondersteunt G40 in het debat door kennisuitwisseling en organiseren van activiteiten, zoals kennisateliers.

Website G40