Communicatie

Van opvang naar integratie

Door gelijktijdig te werken aan huisvesting, taalverwerving, opleiding en werk verliezen overheden bij de integratie van asielmigranten met een status zo min mogelijk kostbare tijd. Momenteel gaat de aandacht vooral uit naar de problemen rond de lokale opvang van nieuwe groepen asielzoekers en vergunninghouders. Tegelijkertijd dringt zich een tweede fundamentele beleidsopgave op, namelijk de integratie van asielmigranten aan wie een verblijfsvergunning voor de Nederlandse samenleving wordt verleend.

De policy brief ‘Geen tijd verliezen’ van het WWR en SCP (16-12-2015) richt zich op de noodzaak van een snellere integratie van vergunninghouders. Daarnaast is onderzoek verricht in elf gemeenten naar de huidige praktijk van de integratie van vergunninghouders. Het betreft Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, Den Haag, Deventer, Eindhoven, Goes, Heerenveen, Nijmegen, Rotterdam en Zwolle.

Handreiking bewonersbijeenkomsten

Hoe bereid je een bewonersbijeenkomst voor en wat zet je in de uitnodiging? Wat moet je vooral niet vergeten en hoe zit het met de nazorg? DoeDemocratie begeleidde al meer gemeenten met het organiseren van bijeenkomsten over opvang van asielzoekers. Hun adviezen zijn voor gemeenten op een rij gezet. De ervaringen zoals beschreven in de handreiking, kunnen andere gemeenten op weg helpen bij het organiseren van bewonersbijeenkomsten.

Zorg om integratie van vluchtelingen

Nederlanders maken zich zorgen over de komst van vluchtelingen naar ons land. Dat blijkt uit het Continu Onderzoek Burgerperspectieven van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Immigratie en integratie domineren het ‘nationaal probleembesef’. Mensen zijn bang voor toenemende spanningen in de samenleving en velen vinden het oneerlijk dat vluchtelingen geld en voorzieningen krijgen, terwijl sommige Nederlanders in armoede leven en jaren op een woning moeten wachten. Ook leeft bij een flink aantal mensen de angst dat zich onder de vluchtelingen terroristen bevinden.

Kennisdossier Maatschappelijk draagvlak

Vluchtelingen en Vergunninghouders

Netwerk

Werkgroep Vergunninghouders G40


Platform31 is betrokken bij de werkgroep vergunninghouders van de G40, waar de belangrijkste knelpunten en oplossingen worden besproken. Platform31 ondersteunt G40 in het debat door kennisuitwisseling en organiseren van activiteiten, zoals kennisateliers.

Website G40