Bijeenkomsten

Kennisatelier Vaart in huisvesting vergunninghouder in leeg zorgvastgoed

Tijdens dit kennisatelier zochten we onder leiding van Bouwstenen voor Sociaal en Platform31 naar oplossingen om huisvesting in leeg zorgvastgoed te laten slagen. De komende jaren stijgt de leegstand in zorgvastgoed. Tegelijkertijd is er veel vraag naar goedkope, kleine woningen voor o.a. vergunninghouders. Een klassieke win-win, zou je denken. In de praktijk blijken allerlei belemmeringen voor eigenaren van zorgvastgoed de match met wonen voor vergunninghouders te verhinderen.


Kennisatelier Bouwen op lege gronden

Platform31 en provincie Zuid-Holland organiseerden in april 2016 een kennisatelier om marktpartijen te stimuleren betaalbare nieuwbouw te plegen op lege gronden. Daarbij gaat het niet alleen om de huisvesting van statushouders, maar om de huisvesting van de gehele doelgroep die een goedkope woning nodig heeft. Hiertoe brachten we samen met VNO-NCW bouwers, investeerders en beheerders die zelf willen investeren en risico lopen bij elkaar. Ook gemeenten met lege gronden, die marktpartijen stimuleren en faciliteren (met bijvoorbeeld vergunningen en grondprijzen), waren aanwezig.


Kennisatelier Vergunninghouders en kansen voor krimpgebieden

In dit kennisatelier hebben we zowel de kansen van krimpgebieden voor vergunninghouders verkend, als de kansen van vergunninghouders voor krimpgebieden. Vergunninghouders kunnen draagkracht creëren voor voorzieningen. Krimpgebieden beschikken over leegstaande woningen waar vergunninghouders terecht kunnen. Maar hoe zit het met andere onderwerpen, zoals werkgelegenheid, sociale samenhang, sociale voorzieningen en integratie? Wat bieden deze gebieden dat de grote steden niet (kunnen) bieden? Wat is het voordeel voor vergunninghouders om zich te gaan settelen in krimpregio’s?


Kennisatelier Vergunninghouders en draagvlak

Het eerste kennisatelier ging in op de wijze waarop gemeenten draagvlak kunnen creëren. Hoe gaat een gemeente om met maatschappelijke onrust? Hoe organiseert ze lokale voorlichting/communicatie op maat, betrekt ze bewoners en gaat ze om met weerstand? We leggen in deze sessie ook de link met wat we kunnen leren vanuit andere domeinen, zoals de opvang voor dak- en thuislozen/verslavingszorg of de komst van Midden- en Oost-Europeanen. We laten goede en slechte voorbeelden de revue passeren.

  • Lees de startnotitie (pdf, 388 kB) als input voor dit kennisatelier. Deze is geschreven door prof. dr. Ira Helsloot, Hoogleraar besturen van veiligheid Radboud Universiteit
  • Lees het verslag (pdf, 207 kB) na aanleiding van dit kennisatelier.
  • Lees ook de handreiking van VNG (docx, 68 kB) over de besluitvorming opvang asielzoekers en huisvesting.
  • Lees meer op de pagina gezondheid en zorg

Pilot Tijdelijke bewoning, tijdelijke contracten, tijdelijke transformatie in leeg vastgoed
In deze pilot keken we samen met inhoudelijk experts en gemeenten hoe we leegstaande panden kunnen benutten als tijdelijke woonruimte met een tijdelijk huurcontract. Aan de pilot deden negen gemeenten mee.

Vluchtelingen en Vergunninghouders

Netwerk

Werkgroep Vergunninghouders G40


Platform31 is betrokken bij de werkgroep vergunninghouders van de G40, waar de belangrijkste knelpunten en oplossingen worden besproken. Platform31 ondersteunt G40 in het debat door kennisuitwisseling en organiseren van activiteiten, zoals kennisateliers.

Website G40