Werk en scholing

Regels asiel en werk

Voor vluchtelingen gelden regels voor werk en integratie. Mensen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning moeten inburgeren en Nederlands leren. Ze mogen werken als ze een tewerkstellingsvergunning (TWV) hebben. Asielzoekers kunnen in afwachting van een eventuele verblijfsvergunning onder voorwaarden vrijwilligerswerk doen. Met het oog op werk onderscheiden we drie groepen vluchtelingen:

  1. Vreemdelingen waarvan de asielprocedure nog niet is gestart mogen in Nederland niet werken, stage lopen of vrijwilligerswerk doen. Ze mogen ook niet als zelfstandige werken. Zij beschikken niet over een Vluchtelingendocument.
  2. Vreemdelingen van wie de asielprocedure is gestart krijgen van de IND een Vluchtelingendocument. Zij mogen de eerste zes maanden van de asielprocedure niet betaald werken. Daarna mogen ze 24 weken per jaar werken. Werkgevers hebben dan wel een tewerkstellingsvergunning (twv) nodig.
  3. Vreemdelingen aan wie asiel is verleend (vergunninghouders) zijn vrij op de Nederlandse arbeidsmarkt, er staat dan op het verblijfsdocument ‘arbeid vrij toegestaan, tewerkstellingsvergunning (twv) niet vereist’.

Zelfwerkzaamheid asielzoekers bij asielzoekerscentrum

Onder de noemer zelfwerkzaamheid (artikel 18 van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005) betrekt het COA op en rond asielzoekerscentra de bewoners bij de dagelijkse werkzaamheden, bijvoorbeeld schoonmaak en (tuin)onderhoud voor maximaal 25 uur per week. De bewoners tekenen hiervoor een contract en ontvangen een kleine vergoeding (56 tot 110 eurocent) per uur met een maximum van 14 euro per week.

Taskforce Werk Integratie Vluchtelingen (TWIV)

Het kabinet, de VNG en een groot aantal maatschappelijke partners werken samen aan actieve integratie en participatie met de gezamenlijke Taskforce Werk Integratie Vluchtelingen (TWIV). De Taskforce heeft als doel om knelpunten en kansen te identificeren en hierop actie te ondernemen.

Vrijwilligerswerk

Asielzoekers mogen geen betaald werk, maar wel vrijwilligerswerk doen. Dit staat in het artikel 1a Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen. Hiervoor is geen tewerkstellingsvergunning vereist. Wel toetst het UWV of er sprake is van vrijwilligerswerk. De criteria daarvoor: onbetaald werk zonder winstoogmerk dat het een algemeen maatschappelijk belang dient. Als de werkgever, de aanvragende organisatie, daaraan voldoet, ontvangt hij een zogeheten vrijwilligersverklaring.

Website Werkwijzer Vluchtelingen

Www.werkwijzervluchtelingen.nl is het online startpunt voor informatie over (arbeids)participatie van vluchtelingen in Nederland en verstrekt informatie over wetgeving, beleid, ondersteuningsmogelijkheden en best practices over vluchtelingen- en (vrijwilligers)werk, inburgering en onderwijs.