Publicaties - algemeen

Sleutelpersonen spelen belangrijke rol bij huidige inburgering statushouders

Verwey-Jonker Instituut, 9 juli 2020

Sleutelpersonen spelen een belangrijke rol in het contact tussen statushouders en organisaties die met statushouders te maken hebben, zo blijkt uit het onderzoek ‘De inzet van sleutelpersonen in de inburgering’.

Maar wie zijn deze sleutelpersonen? Zij zijn zelf migrant of vluchteling, hebben het vertrouwen binnen de eigen gemeenschap en kunnen een brugfunctie vervullen tussen statushouders, instanties en gemeenten. Zij weten als geen ander wat nodig is om cultuurverschillen te overbruggen. Zij hebben zelf ervaren hoe het is om in Nederland een nieuw leven op te bouwen.

Lees verder


Syrische statushouders boeken vooruitgang

SCP i.s.m. het WODC, RIVM en CBS – 4 juni 2020

De positie van Syrische statushouders is tussen 2017 en 2019 verbeterd. De beheersing van de Nederlandse taal is vooruitgegaan, steeds meer statushouders sluiten hun inburgering en cursus Nederlandse taal af. Syriërs die in 2014 in Nederland aankwamen nemen vaak een gunstigere positie in dan degene die later kwamen: ze hebben vaker een taalcursus en inburgering afgerond, de psychische gezondheid is meer verbeterd, het aandeel met een bijstandsuitkering is gedaald en men heeft vaker betaald werk: van degenen die in 2014 naar Nederland kwamen heeft in 2019 ruim twee vijfde een betaalde baan, van de Syriërs die in 2016 aankwamen, heeft een vijfde betaald werk. Daaruit blijkt dat verblijfsduur er toe doet. Dit blijkt uit de vandaag uitgekomen publicatie Syrische statushouders op weg in Nederland: de ontwikkeling van hun positie en leefsituatie.

Lees verder

Cohortonderzoek asielzoekers en statushouders

CBS – april 2020

Cohortstudie van asielmigranten die in de periode januari 2014 tot juli 2019 naar Nederland zijn gekomen, met cijfers op het gebied van gezinshereniging, huisvesting, inburgering, onderwijs, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, zorggebruik, inkomen en geregistreerde criminaliteit.

Lees verder


Evaluatie Pilots Veranderopgave Inburgering: vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten

Verwey-Jonker Instituut – maart 2020

Het Verwey-Jonker Instituut onderzoekt de zes door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gefinancierde pilots binnen het thema integratie van vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten. De zes pilots zijn in september 2019 begonnen en worden uitgevoerd door de gemeenten Utrecht, Haarlemmermeer, De Bilt, Midden-Drenthe, Berkelland en Meierijstad. Deze tussenrapportage beschrijft hoe de pilots er na een half jaar voor staan.

Lees verder


Handreiking Leerroutes

Divosa – maart 2020

De handreiking Leerroutes geeeft een zo compleet mogelijk overzicht van de drie leerroutes – B1, Onderwijs en Zelfredzaamheid – en van de taken waaraan gemeenten hiervoor moeten voldoen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen wat wettelijk verplicht is en wat gemeenten aanvullend kunnen doen om een leerroute aan te bieden. Tevens succesvolle voorbeelden van bestaande initiatieven.

Lees verder


Handreiking Financieel ontzorgen en financiële zelfredzaamheid

Divosa – maart 2020

Deze handreiking staat stil bij een belangrijk onderdeel van de nieuwe Wet inburgering: het financieel ontzorgen en het stimuleren van financiële zelfredzaamheid van bijstandsgerechtigde asielstatushouders.

Lees verder


Statushouders via een schakeltraject naar een beroepsopleiding?

KIS – 23 maart 2020

Een Nederlands diploma verhoogt de kansen op de arbeidsmarkt en geeft statushouders de beste kansen op passend werk. In de nieuwe Wet inburgering, die in 2021 zal ingaan, wordt een zogenaamde ‘onderwijsroute’ ingericht, die statushouders ondersteund bij het zo snel mogelijk behalen van een Nederlands diploma. Onderdeel van deze onderwijs­route is een schakelvoorziening, waarin Nederlandse taal wordt aangeboden en waarin ook aandacht is voor onder andere studievaardigheden. In dit onderzoek zijn de kansen en knelpun­ten bij de instroom, de uitvoering en de doorstroom van schakel­trajecten in kaart gebracht.

Lees verder


Voorbeeld beleidsparticipatie vergunninghouders bij gemeenten

Platform31 – 19 maart 2020

Platform31 ging, vanuit haar kennisrol in de G40-themagroep Vergunninghouders en Asiel, op zoek naar voorbeelden van beleidsparticipatie van vergunninghouders bij gemeenten.

Lees verder


Syrische statushouders willen beter taalonderwijs en sneller aan het werk

de Volkskrant – 12 maart 2020

Syrische statushouders willen op een hoger niveau de Nederlandse taal leren en sneller aan het werk. Ook voelen veel Syriërs zich nu genoodzaakt onder hun niveau te werken. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Lees verder

Zie ook: rapport Nederland papierenland. Syrische statushouders en hun ervaringen met participatiebeleid in Nederland (SCP)


Onderzoek naar de uitvoering van vreemdelingenbewaring

Nationale ombudsman – februari 2020

Vreemdelingenbewaring heeft als doel mensen die niet in Nederland mogen verblijven, beschikbaar te houden voor uitzetting. Over de manier waarop dit gebeurt is al jaren discussie; mensen verblijven in detentie maar het is geen straf. In 2015 is een wetsvoorstel ingediend waarin de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een nieuw regime voorstelt. Dit nieuwe regime houdt in dat er afdelingen zijn met meer vrijheden en afdelingen met een strenger regime. Sinds mei 2017 werkt detentiecentrum Rotterdam – vooruitlopend op de invoering van dit nieuwe systeem – met dit regime. Voor de Nationale ombudsman aanleiding te onderzoeken hoe dit regime in de praktijk werkt.

Lees verder


Een nieuwe kijk op de Wet Inburgering 2013

CPB – februari 2020

Het percentage mensen dat hun inburgeringsexamen haalt, is gestegen door de invoering van de huidige inburgeringswet. De arbeidsparticipatie van inburgeraars is niet veranderd. Dat blijkt uit het onderzoek van het Centraal Planbureau ‘Een nieuwe kijk op de Wet Inburgering 2013’.

Lees verder


Opvattingen over migratie: gastvrij, maar ook ongenoegen en maatschappelijke onrust

WODC – januari 2020

Opvang van asielzoekers in AZC’s leidt niet tot grote problemen. Nederlanders die dichtbij een AZC wonen, hebben eerder een positieve dan negatieve mening over asielzoekers vergeleken met zij die veraf wonen. Voor zover de acceptatie van asielzoekers wel onder druk staat, hangt dit sterk samen met breder levend maatschappelijk ongenoegen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Ongenoegen, migratie, gastvrijheid en maatschappelijke onrust’ dat de Rijksuniversiteit Groningen uitvoerde in opdracht van het WODC.

Lees verder


Hervestigde vluchtelingen in uw gemeente?

KIS – januari 2020

Nederland nodigt elk jaar ongeveer 500 vluchtelingen uit om zich in ons land te vestigen. Deze worden rechtstreeks in gemeenten gehuisvest, de zogenaamde hervestigers. KIS deed een verkenning naar de opvang van hervestigers en maakte deze handreiking voor gemeenten die overwegen hen op te vangen.

Lees verder


Veldonderzoek kosten nieuw inburgeringsstelsel

VNG – november 2019

Onafhankelijk onderzoek door AEF, in opdracht van ministerie van SZW en VNG, naar kosten die nodig zijn voor de uitvoering van de inburgeringswet.

Lees verder (pdf)

Zie ook: infographic Financiële onderbouwing voor de nieuwe wet inburgering.


Werken aan werk voor statushouders:

hogeschool Windesheim – november 2019

Nieuwe initiatieven om statushouders naar betaald werk te begeleiden, krijgen vaak voor beperkte tijd subsidie. De expertise vervliegt als het project ophoudt. In de praktijk kost arbeidstoeleiding van deze groep nieuwkomers meer tijd en maatwerk, vanwege hun grote afstand tot de arbeidsmarkt. Er is meer samenwerking in de keten nodig en meer uitwisseling van kennis tussen gemeenten. Provincies kunnen daarin het voortouw nemen. Dit adviseren onderzoekers van het lectoraat Human Capital van hogeschool Windesheim in het eindverslag van het onderzoeksproject Werken aan werk voor statushouders, dat is uitgevoerd in opdracht van de provincie Overijssel.

Lees verder (pdf)

Integration of young refugees in the EU

FRA – 19 november 2019

Uit het verslag Integration of young refugees in the EU van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) blijkt dat er een verloren generatie dreigt te ontstaan als gevolg van vertragingen en ernstige problemen bij het integreren van jonge vluchtelingen die oorlog en vervolging zijn ontvlucht. Het verslag noemt enkele goede praktijken, maar spoort de lidstaten ook aan om van elkaars ervaringen te leren en deze jongeren een adequate kans in het leven te bieden. Het verslag is gebaseerd op interviews met meer dan 160 vluchtelingen en 400 eerstelijnswerkers op 15 locaties in zes EU-lidstaten: Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Oostenrijk en Zweden.

Lees verder (pdf)

Blijven vergunninghouders in Nederland?

WODC – 10 oktober 2019

Sinds 2014 heeft Nederland opnieuw te maken met een substantiële instroom van asielzoekers, van wie een belangrijk deel in aanmerking is gekomen voor een verblijfsvergunning. Een belangrijke vraag die zich momenteel voordoet, is hoe de positie van de nieuwe vergunninghouders zich de komende jaren zal ontwikkelen. Een van de vragen die daarbij gesteld kunnen worden, is in hoeverre zij zich blijvend in Nederland zullen vestigen.

Lees verder

De rol van gezondheid bij inburgering van statushouders

KIS – 7 oktober 2019

Gezondheidsproblemen komen bij statushouders heel veel voor, en hebben sterkte invloed op het slagen van hun inburgering. Gezondheid van inburgeraars krijgt echter weinig aandacht in beleid, wet- en regelgeving. KIS onderzocht hoe gemeenten statushouders met gezondheidsproblemen optimaal kunnen ondersteunen bij het inburgeren.

Lees verder

Arbeidstoeleiding vrouwelijke statushouders: ‘We hebben een helikopterblik nodig’

KIS – september 2019

Hoe verbeter je de toegang naar opleiding en werk voor vrouwelijke statushouders? Dat was de leidende vraag in een nieuw onderzoek van KIS. Daarbij stonden gesprekken met deze vrouwen en met klantmanagers van gemeenten centraal. ‘De nieuwe wijze van inburgeren vanaf 2021 biedt kansen.’

Lees verder

Handreiking voor ondersteuning van Eritrese nieuwkomers bij hun integratie

KIS – 31 augustus 2019

Deze handreiking is een inventarisatie van de manieren waarop integratie en participatie van de Eritrese statushouders nu wordt vormgegeven. In de inleidende hoofdstukken staan de belangrijkste kenmerken van Eritrea en Eritrese vluchtelingen beschreven. Daarna volgt een toelichting op de integrale aanpak van de integratie en een aantal algemene aandachtspunten voor de uitvoering.

Lees verder

Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2019

KIS – september 2019

In deze vierde monitor ‘vluchtelingen aan het werk’ is de stand van zaken zien rond de arbeidstoeleiding van statushouders in 2018. In de publicatie staan verschillende aanbevelingen voor gemeenten, zoals het intensiveren van de aanpak voor statushouders met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt en het breder toegankelijk maken van werkervaringsplekken en ander aanbod gericht op het opdoen van werkervaring.

Lees verder


MIGRARE – Impacts of Refugee Flows to Territorial Development in Europe

ESPON – juli 2019

Refugee crisis is one of the hottest topics on the EU agenda. The recent events related to the Syrian civil war, political turmoil in Libya and the subsequent influx of refugees towards Europe as well as perceptions caused by internal migration that led to ‘Brexit’ have had a polarsing effect on Europe. Therefore, territorial evidence on the flows of asylum seekers and refugees, their distribution between and within EU countries, regions and cities, impact on socio-economic development as well as information on crisis management and integration is in high demand. The ESPON applied research activity ‘Impacts of refugee flows to territorial development in Europe’ addresses these issues and aims to provide relevant territorial evidence and policy recommendations.

Lees verder


Evaluatie logeerregeling COA

WODC – juli 2019

In dit onderzoek inventariseren we de meerwaarde en opbrengsten van de vernieuwde aanpak van logeren voor de participatie en integratie van statushouders. Met de resultaten van het onderzoek wil de aanvrager, het COA, inzicht krijgen in de meerwaarde van de logeerregeling voor statushouders die via TCBnB logeren vergeleken met verblijf in een AZC of bij familie en vrienden. Daarmee wil het COA een onderbouwde beslissing maken of en hoe zij de logeerregeling willen voortzetten

Lees verder


Sociale verbinding tussen nieuwkomers en andere wijkbewoners

Kennisplatform Integratie & Samenleving – juli 2019

De afgelopen jaren zijn diverse wijkinitiatieven opgezet om een bijdrage te leveren aan de inclusie van nieuwkomers. Nieuwkomers en andere wijkbewoners werken hierin samen aan een gezamenlijk doel. KIS onderzocht in hoeverre deze initatieven bijdragen aan sociale verbinding.

Lees verder


Integratie door werk: meer kansen op werk voor nieuwkomers

SER – mei 2019

De Sociaal-Economische Raad (SER) pleit voor een effectievere ondersteuning van vluchtelingen met een verblijfsvergunning bij het zoeken naar werk. Meer maatwerk en een sluitende regionale infrastructuur waarop gemeenten, werkgevers en werknemers een beroep kunnen doen, zijn nodig voor een succesvolle integratie van deze nieuwkomers. Dit vraagt om veranderingen in wetgeving, beleid en uitvoering. Gezien de zorgelijke maatschappelijke positie, is een slagvaardige aanpak geboden, aldus de raad.

Lees verder


Opnieuw beginnen

SCP – mei 2019

Er bestaan aanzienlijke sociaal-culturele verschillen binnen de Syrische groep. Dit blijkt uit de publicatie Opnieuw beginnen. Achtergronden van positieverschillen tussen Syrische statushouders. Er is onderzoek gedaan naar gezinshereniging en verhuisgedrag, intenties om in Nederland te blijven, psychische gezondheid, zorggebruik, diversiteit in participatie en sociaal-culturele posities van Syriërs in Nederland.

Lees verder


Gemengd Wonen met Statushouders

Kennisplatform Integratie & Samenleving – april 2019

Dit verkennend onderzoek geeft inzicht in wat gemengde woonprojecten, waarbij statushouders en reguliere huurders samenleven in een wooncomplex, kunnen bijdragen aan de integratie en participatie van statushouders.

Lees verder


Nadere verkenning maatschappelijke participatie van uitgeprocedeerde asielzoekers in Duitsland

Kennisplatform Integratie & Samenleving – april 2019

Uitgeprocedeerde asielzoekers hebben geen recht meer op verblijf, maar kunnen ook niet altijd uitgezet worden. Deze groep verkeert vaak in een uitzichtloze situatie. In Duitsland biedt het ‘Duldung beleid’ de mogelijkheid aan uitgeprocedeerde asielzoekers om tijdelijk legaal in Duitsland te verblijven. KIS onderzocht hoe dit beleid in de praktijk werkt.

Lees verder


Zorg voor reële verwachtingen bij statushouders

Verwey-Jonker Instituut – april 2019

Kirsten Tinnemans en haar collega’s van het Verwey-Jonker Instituut onderzochten de werkzame factoren van twee initiatieven: de NVA Werktrajecten in Amersfoort en Vluchtelingen Investeren in Participeren (VIP) van VluchtelingenWerk. Deze succesvolle interventies bieden een intensief traject om statushouders te ondersteunen bij het vinden van een plek op de arbeidsmarkt.

Lees verder


Werktrajecten helpen statushouders richting de Nederlandse arbeidsmarkt

Verwey-Jonker Instituut – februari 2019

Veel statushouders in Nederland zijn werkloos. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht twee initiatieven waarbinnen statushouders door middel van een intensief traject begeleid worden richting werk:

  • NVA Werktrajecten in Amersfoort en
  • Vluchtelingen Investeren in Participeren (VIP) van VluchtelingenWerk Oost-Nederland.

Deze trajecten helpen deelnemers zich klaar te stomen voor, en aan te passen aan de Nederlandse arbeidsmarkt. De onderzoekers zetten de werkzame elementen van de initiatieven op een rij.


De financiële zelfredzaamheid van statushouders: belemmeringen en bouwstenen

Kennisplatform Integratie & Samenleving – februari 2019

Deze publicatie van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) gaat in op een aantal belemmeringen op het gebied van de financiële zelfredzaamheid van vergunninghouders. Daarnaast biedt het rapport handvatten voor gemeenten die willen werken aan verbetering op dit vlak. De besproken resultaten zijn ook samengevat in een infographic.

Lees de publicatie

Zie ook: infographic.