Publicaties - algemeen

Het werk van de regievoerder inburgering

KIS, juni 2022

Gemeenten hebben veel vragen over de organisatie van het werk van de regievoerders, die statushouders en gezinsmigranten onder de nieuwe Wet inburgering begeleiden. Wat komt er allemaal kijken bij de begeleiding van inburgeraars en wat is een realistische bandbreedte voor de caseload van een regievoerder? Wat zijn taken van de regievoerder en hoe kunnen zij ondersteund en gefaciliteerd worden? KIS maakte een handreiking voor beleidsmedewerkers en regievoerders.

Lees verder


Werk maken van werk

Hogeschool Utrecht , april 2022

Dit whitepaper van Hogeschool Utrecht heeft tot doel om concrete handvatten te bieden om leerwerktrajecten voor statushouders duurzaam in te bedden en opschaling mogelijk te maken, waardoor de moeizame arbeidsparticipatie van statushouders effectiever geadresseerd kan worden. Ze pleiten hierbij niet voor het (uitsluitend) corrigeren van bestaande knelpunten, maar gaan uit van een missie-gedreven aanpak, waarbij publieke, private, en maatschappelijke partijen gezamenlijk naar een ambitieus doel toewerken. Centraal hierbij staan de vragen: ‘wat willen we uiteindelijk bereiken?’ en ‘wat is daar voor nodig?’

Lees verder


Eindrapporten van de pilotthema’s ‘zelfredzaamheidsroute’ en ‘financieel ontzorgen’

Ministerie van SZW, 16 september 2021

Gemeenten staan voor veel keuzes bij de implementatie van de nieuwe Wet inburgering. Het ministerie van SZW ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe wet door het organiseren van een pilotprogramma. Daarin ontdekken 97 gemeenten in 39 pilots werkzame elementen en bouwstenen binnen de verschillende onderdelen van de nieuwe inburgeringswet.

  • Binnen het pilotthema financieel ontzorgen is ervaring opgedaan met het administratief ontzorgen van statushouders en het stimuleren van hun financiële zelfredzaamheid.
  • Vier pilotgemeenten hebben praktijkgerichte programma’s samengesteld om te onderzoeken welke elementen daarin werken voor de zelfredzaamheidsroute.

Lees verder


Investeren in de arbeidsmarktintegratie van statushouders

CPB, 2 september 2021

Eén op de vijf à zes statushouders verhuist binnen de inburgeringstermijn van drie jaar naar een andere gemeente, maar ze verhuizen niet naar gemeenten waar ze een grotere baankans hebben. Ook is het verhuisgedrag van nieuwkomers moeilijk te voorspellen. Gemeenten kunnen daarom het beste direct starten met de inburgering en begeleiding van statushouders naar werk, zowel uit maatschappelijk als gemeentelijk belang. Dit blijkt uit het CPB-onderzoek ‘Investeren in de arbeidsmarktintegratie van statushouders’.

Lees verder


Online magazine: ‘Werken in de geest van’

Divosa, juli 2021

Gemeenten kunnen alvast werken in de geest van de nieuwe Wet inburgering, die op 1 januari 2022 in werking treedt. Met interviews en praktijkverhalen biedt het online magazine ‘Werken in de geest van’ hen inspiratie om hier nu al mee aan de slag te gaan.

Lees verder


Rapport: ‘Vluchtelingen raken verstrikt in een web van wantrouwen’

Vluchtelingenwerk, 23 juni 2021

De menselijke maat verdwijnt steeds verder uit zicht in het asiel- en integratiebeleid. Het nieuwe rapport ‘Web van wantrouwen’ geeft een verontrustend beeld van de schrijnende situaties die daardoor in de afgelopen jaren zijn ontstaan. In het rapport doet Vluchtelingenwerk concrete aanbevelingen om de menselijke maat weer terug te brengen.

Lees verder


Handreikingen informatievoorziening nieuwe Wet Inburgering

VNG, 10 juni 2021

Om gemeenten handvatten te geven op het gebied van informatievoorziening bij de invoering van de nieuwe Wet inburgering zijn onlangs 2 handreikingen verschenen: De handreiking ‘Gegevensuitwisseling gemeenten en ketenpartners nieuwe Wet inburgering’ en de handreiking ‘Leveranciers’.

Lees verder


Verkenning: ‘Van asielzoeker naar zorgverlener’

Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, 11 mei 2021

De adviesraad concludeert dat de overheid en zorgorganisaties asielmigranten een betere kans moeten geven om bij de dragen aan de extra handen die voor de zorg nodig zijn.

Lees verder


Statushouders in het mbo: kansen en knelpunten

KIS, 4 mei 2021

Uit het rapport ‘Statushouders in het mbo – Onderwijsroutes, struikelblokken en goede voorbeelden van ondersteuning’ blijkt dat statushouders vaak blijven steken bij de doorstroom op het mbo. In het rapport brengen de auteurs zowel de struikelblokken als een aantal mogelijke oplossingen in kaart.

Lees verder


Hoe help ik een vluchteling?

KIS, 19 april 2021

Dit praktijkboek biedt professionals in de zorg en het sociale domein praktisch toepasbare tips en adviezen om mensen met een vluchtelingenachtergrond met psychische en sociale problemen beter te kunnen helpen.

Lees verder

Zie ook:


Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders (TRSHV)

BZK – Rigo, april 2021

RIGO evalueerde de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders (TRSHV) en concludeert dat de regeling impopulair en niet doeltreffend is geweest.

Lees verder

Zie ook: nieuwsbericht Rigo


Taalvaardigheid statushouders in pilotgemeenten licht toegenomen

Divosa, 16 april 2021

Statushouders in 19 gemeenten die meedoen aan 6 pilots rond de Veranderopgave Inburgering gaan vooruit in de beheersing van het Nederlands. Het gaat om de gemeenten die experimenteren met de Zelfredzaamheidsroute. Hun vorderingen zijn gepubliceerd in het tweede tussenrapport over de periode februari – november 2020.

Lees verder


Rotterdams programma Taalstart draagt bij aan goede start statushouders

Divosa, 16 april 2021

In Rotterdam heeft het Verwey-Jonker Instituut onderzoek gedaan naar het programma Rotterdamse Taalstart (RTS), een programma waarin wordt gewerkt aan de taalvaardigheid en de zelfredzaamheid van statushouders. Uit het onderzoek blijkt dat dit programma van 8 weken bijdraagt aan een goede start voor statushouders: ze begrijpen over het algemeen beter wat er van hen wordt verwacht in Nederland, er ontstaat meer spirit om in te burgeren en te integreren.

Lees verder


Beleid belangrijke factor goede integratie statushouders

SCP, 12 april 2021

Gericht overheidsbeleid voor statushouders zoals het opvang-, inburgerings- en spreidingsbeleid is belangrijk voor een succesvolle integratie van Syrische statushouders. Zo dragen een korte en actieve opvangperiode, het afronden van de inburgering en spreiding naar een woongemeente met een lage werkloosheid bij aan het hebben van betaald werk. Een actieve en korte opvangperiode is bovendien goed voor een betere Nederlandse taalbeheersing. Gunstige ervaringen met het beleid vergroten het vertrouwen in instituties en de identificatie met Nederland. Deze bevindingen zijn van belang voor het nieuwe inburgeringsstelsel dat in 2022 van kracht wordt. Dit concluderen het SCP, WODC, RIVM en CBS in de publicatie Met beleid van start. Deze publicatie heeft als doel om factoren vast te stellen die van invloed zijn op de positie en leefsituatie van recente Syrische statushouders. Hierbij wordt ook gekeken naar de rol van beleid: Wat werkt wel of juist niet voor een goede start?

Lees verder


Evaluatie nieuwe Amsterdamse aanpak inburgering in de ‘ondertussenperiode’

Verwey Jonker Instituut, 8 april 2021

Ter voorbereiding op het nieuwe inburgeringsstelsel is de gemeente Amsterdam in september 2018 gestart met het project ‘De nieuwe Amsterdamse aanpak inburgering’. In dit project is expliciet aandacht voor de huidige groep inburgeraars die niet kan profiteren van de toekomstige wetswijziging.

Lees verder


Inburgering van dove en blinde statushouders

KIS, 22 maart 2021

KIS onderzocht de uitdagingen en kansen bij inburgering van blinde en dove statushouders in het nieuwe inburgeringsstelsel.

Lees verder


Hoogopgeleiden met een migratieachtergrond over een gestapelde onderwijsroute en het belang van steun

KIS, 11 februari 2021

Een steeds groter deel van de hbo- en wo-studenten heeft een migratieachtergrond. Deze groep studenten bereikt het hoger en wetenschappelijk onderwijs vaker dan studenten zonder migratieachtergrond door het stapelen van diploma’s van oplopende niveaus.

Lees verder


‘Desnoods eet ik twee weken brood met pindakaas’

KIS, 8 februari 2021

Handreiking over hoe de financiële zelfredzaamheid van jonge alleenstaande vluchtelingen in de overgang van 18- naar 18+ wordt vergroot.

Lees verder


Stappen op weg naar werk

Lessen voor de arbeidstoeleiding van statushouders gebundeld

Verwey Jonker Instituut, 28 januari 2021

Tussen 2016 en 2020 zijn binnen het programma ‘Vakkundig aan het Werk’ acht studies uitgevoerd naar effectieve aanpakken om statushouders te ondersteunen in het verkrijgen en behouden van werk. De lessen uit deze acht studies zijn nu gebundeld in een kennissynthese en een handreiking.

Lees verder


Opvoeden in gezinnen van statushouders

KIS, 27 januari 2021

Als (gezinnen van) statushouders zich in Nederland vestigen, gaat aanvankelijk de aandacht vooral uit naar de inburgering en sociaaleconomische integratie. Pas na verloop van tijd – als ‘de basis’ enigszins op orde is – ontstaat ruimte voor andere vraagstukken die met het nieuwe leven in Nederland te maken hebben. Eén zo’n vraagstuk is de opvoeding.

Lees verder


Participatieprofielen vrouwen met een migratieachtergrond

KIS, 26 januari 2021

Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) heeft drie participatieprofie­len samengesteld over diverse groepen vrouwen met een migratieachter­grond. In deze profielen staat feitelijke informatie voor gemeenten en hun ketenpartners die beleid en uitvoering van arbeidsmarkttoeleiding en re-inte­gratie van deze vrouwen willen (door)ontwikkelen. Er zijn drie profielen ontwikkeld: vrouwelijke gezinsmigranten, statushouders en oudkomers.

Lees verder


Monitoring en evaluatie pilot Inburgering+ in de regio Hart van Brabant

Verwey Jonker Instituut, 22 december 2020

Ter voorbereiding op de nieuwe Wet inburgering zijn de 11 gemeenten in de regio Hart van Brabant in januari 2019 gestart met de pilot Inburgering+. Doel van de pilot is om een vroegtijdig, integraal en doorlopende aanbod voor statushouders te ontwikkelen, waarin wordt samengewerkt op regionaal niveau en ook de lokale kracht wordt versterkt.

Lees verder


Samenleven in verscheidenheid. Beleid voor de migratiesamenleving

WRR, 14 december 2020

Het is belangrijk dat iedereen – nieuwkomers en gevestigde inwoners – zich thuis kan voelen in Nederland. Dat vraagt een actiever overheidsbeleid om alle nieuwe migranten wegwijs te maken en op te nemen in onze samenleving. Er dienen ontvangst- en inburgeringsvoorzieningen te komen voor alle migranten: kennismigranten, asielmigranten, gezinsmigranten en migranten uit de Europese Unie. Gemeenten spelen daarin een sleutelrol en hebben daarvoor ondersteuning nodig. Deze en andere aanbevelingen doet de WRR in het rapport Samenleven in verscheidenheid. Beleid voor de migratiesamenleving.

Lees verder


Uitvoeringstoets Wet inburgering

VNG, december 2020

‘Wat is de impact van de nieuwe Wet inburgering op de werkprocessen en ondersteunende informatiesystemen bij de gemeenten?’ Dat is de hoofdvraag van de uitvoeringstoets die de VNG afgelopen zomer uitvoerde. Het rapport staat onder meer stil bij:

  • Cliëntvolgsysteem
  • Uitwisseling van gegevens met ketenpartners
  • Uitwisseling van gegevens met aanbieders van begeleiding en training

Lees verder


Jaarrapport Integratie 2020

CBS, november 2020

Het Jaarrapport 2020 brengt in beeld hoe het staat met de verschillende herkomstgroepen in onze samenleving aan de hand van verschillende thema’s: bevolking, onderwijs, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, inkomen, criminaliteit, gezondheid en maatschappelijke participatie. Het rapport besteedt hierbij specifiek aandacht aan mensen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse achtergrond, vluchtelingengroepen en migranten uit de nieuwe EU-lidstaten zoals Polen en Roemenië.

Verder bevat het rapport drie verdiepende hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk gaat in op de transitie van onderwijs naar de arbeidsmarkt. Het tweede hoofdstuk behandelt de rol van gezin, opleiding en migratieachtergrond bij veroordeelde jongvolwassenen. Het derde hoofdstuk toont de familienetwerken van niet-westerse oudere migranten.

Lees verder


Toolbox aanpak overlastgevende en/of criminele asielzoekers

Ministerie van JenV, november 2020

Deze toolbox bevat handvatten om maatregelen te treffen in de aanpak van overlastgevende en/of criminele asielzoekers. Organisaties kunnen de maatregelen als voorbeeld nemen en hiermee in hun eigen omgeving aan de slag gaan. Bijvoorbeeld organisaties uit de migratieketen of de strafrechtketen, gemeenten, winkeliers, mensen die in de buurt van een opvanglocatie wonen of openbaar vervoerders.

Het gaat om ruim 70 maatregelen, van de inzet van cameratoezicht en extra beveiliging tot het opleggen van een meldplicht of gebiedsverbod. De aanpak van overlast vereist nauwe samenwerking tussen bovenstaande partijen, de politie en het Openbaar Ministerie. De toolbox biedt hiertoe handvatten. De toolbox is onderdeel van de aanpak van asielzoekers die overlast geven en/of crimineel gedrag vertonen.

Lees verder


Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2020

KIS, november 2020

De vijfde uitgave van de monitor ‘Vluchtelingen aan het Werk’ uitgevoerd door KIS in samenwerking met Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein. 72% van de gemeenten in Nederland hebben dit jaar meegedaan met het onderzoek. Met een online vragenlijst is in kaart gebracht wat gemeenten doen om statushouders naar werk te begeleiden en op welke manieren gemeenten bezig zijn zich voor te bereiden op de invoering van de nieuwe Wet inburgering in juli 2021.

Lees verder

Zie ook: artikel Hoe ondersteunen gemeenten statushouders bij het vinden van werk?


Kansrijk integratiebeleid op de arbeidsmarkt

CPBSCP, 15 oktober 2020

De verschillen in arbeidsparticipatie tussen personen met en zonder migratieachtergrond zijn groot en hardnekkig. Op dit moment werkt 61 procent van de personen met een niet-westerse migratieachtergrond (15-74 jaar). Bij personen zonder migratieachtergrond werkt 69 procent. Het verschil dreigt door de coronacrisis verder op te lopen.
Overheden en werkgevers kunnen met gerichte maatregelen deze ongelijkheid tegengaan. Kansrijk zijn onder andere: het eerder toegang geven van migranten tot de arbeidsmarkt, een slimmer plaatsingsbeleid, sterkere financiële prikkels voor zowel werkgevers als werknemers. Een neutraler wervings- en selectieproces is belangrijk om arbeidsdiscriminatie tegen te gaan.
Lees verder


Paper arbeidsmarktdiscriminatie: maak werk van inclusie

VNG, 6 oktober 2020

Gemeenten kunnen vanuit hun verschillende rollen inzetten op het vergroten van inclusie en het bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt: als werkgever, normsteller, toezichthouder of als bemiddelaar. Met de nieuwe VNG-handreiking kunt u werk maken van inclusie.

In hoofdstuk 7 gaat de handreiking specifiek in op de verantwoordelijkheid van gemeenten om arbeidsdiscriminatie effectief aan te pakken vanuit de Wet Inburgering, met praktijkvoorbeelden die gericht zijn op statushouders.

Lees verder


Sleutelpersonen spelen belangrijke rol bij huidige inburgering statushouders

Verwey-Jonker Instituut, 9 juli 2020

Sleutelpersonen spelen een belangrijke rol in het contact tussen statushouders en organisaties die met statushouders te maken hebben, zo blijkt uit het onderzoek ‘De inzet van sleutelpersonen in de inburgering’.

Maar wie zijn deze sleutelpersonen? Zij zijn zelf migrant of vluchteling, hebben het vertrouwen binnen de eigen gemeenschap en kunnen een brugfunctie vervullen tussen statushouders, instanties en gemeenten. Zij weten als geen ander wat nodig is om cultuurverschillen te overbruggen. Zij hebben zelf ervaren hoe het is om in Nederland een nieuw leven op te bouwen.

Lees verder


Evaluatie Onderwijsroute Project JAS

Berenschot, juni 2020

In opdracht van gemeente Leiden hebben Berenschot en Regioplan een evaluatie uitgevoerd naar de effectiviteit van onderwijstoeleiding en begeleiding van jonge statushouders binnen het Leidse Project JAS. Centraal stond daarbij het toetsen van de volgende hypothese: ‘De onderwijstoeleiding en begeleiding van Project JAS heeft een
positief effect op de aansluiting van jonge statushouders op het Nederlandse onderwijssysteem’. In de evaluatie is daarnaast gekeken naar welke aspecten bijdragen aan een succesvol onderwijstraject voor statushouders.

Lees verder (pdf)


Syrische statushouders boeken vooruitgang

SCP i.s.m. het WODC, RIVM en CBS – 4 juni 2020

De positie van Syrische statushouders is tussen 2017 en 2019 verbeterd. De beheersing van de Nederlandse taal is vooruitgegaan, steeds meer statushouders sluiten hun inburgering en cursus Nederlandse taal af. Syriërs die in 2014 in Nederland aankwamen nemen vaak een gunstigere positie in dan degene die later kwamen: ze hebben vaker een taalcursus en inburgering afgerond, de psychische gezondheid is meer verbeterd, het aandeel met een bijstandsuitkering is gedaald en men heeft vaker betaald werk: van degenen die in 2014 naar Nederland kwamen heeft in 2019 ruim twee vijfde een betaalde baan, van de Syriërs die in 2016 aankwamen, heeft een vijfde betaald werk. Daaruit blijkt dat verblijfsduur er toe doet. Dit blijkt uit de vandaag uitgekomen publicatie Syrische statushouders op weg in Nederland: de ontwikkeling van hun positie en leefsituatie.

Lees verder


Cohortonderzoek asielzoekers en statushouders

CBS – april 2020

Cohortstudie van asielmigranten die in de periode januari 2014 tot juli 2019 naar Nederland zijn gekomen, met cijfers op het gebied van gezinshereniging, huisvesting, inburgering, onderwijs, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, zorggebruik, inkomen en geregistreerde criminaliteit.

Lees verder


Evaluatie Pilots Veranderopgave Inburgering: vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten

Verwey-Jonker Instituut – maart 2020

Het Verwey-Jonker Instituut onderzoekt de zes door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gefinancierde pilots binnen het thema integratie van vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten. De zes pilots zijn in september 2019 begonnen en worden uitgevoerd door de gemeenten Utrecht, Haarlemmermeer, De Bilt, Midden-Drenthe, Berkelland en Meierijstad. Deze tussenrapportage beschrijft hoe de pilots er na een half jaar voor staan.

Lees verder


Handreiking Leerroutes

Divosa – maart 2020

De handreiking Leerroutes geeeft een zo compleet mogelijk overzicht van de drie leerroutes – B1, Onderwijs en Zelfredzaamheid – en van de taken waaraan gemeenten hiervoor moeten voldoen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen wat wettelijk verplicht is en wat gemeenten aanvullend kunnen doen om een leerroute aan te bieden. Tevens succesvolle voorbeelden van bestaande initiatieven.

Lees verder


Handreiking Financieel ontzorgen en financiële zelfredzaamheid

Divosa – maart 2020

Deze handreiking staat stil bij een belangrijk onderdeel van de nieuwe Wet inburgering: het financieel ontzorgen en het stimuleren van financiële zelfredzaamheid van bijstandsgerechtigde asielstatushouders.

Lees verder


Statushouders via een schakeltraject naar een beroepsopleiding?

KIS – 23 maart 2020

Een Nederlands diploma verhoogt de kansen op de arbeidsmarkt en geeft statushouders de beste kansen op passend werk. In de nieuwe Wet inburgering, die in 2021 zal ingaan, wordt een zogenaamde ‘onderwijsroute’ ingericht, die statushouders ondersteund bij het zo snel mogelijk behalen van een Nederlands diploma. Onderdeel van deze onderwijs­route is een schakelvoorziening, waarin Nederlandse taal wordt aangeboden en waarin ook aandacht is voor onder andere studievaardigheden. In dit onderzoek zijn de kansen en knelpun­ten bij de instroom, de uitvoering en de doorstroom van schakel­trajecten in kaart gebracht.

Lees verder


Voorbeeld beleidsparticipatie vergunninghouders bij gemeenten

Platform31 – 19 maart 2020

Platform31 ging, vanuit haar kennisrol in de G40-themagroep Vergunninghouders en Asiel, op zoek naar voorbeelden van beleidsparticipatie van vergunninghouders bij gemeenten.

Lees verder


Syrische statushouders willen beter taalonderwijs en sneller aan het werk

de Volkskrant – 12 maart 2020

Syrische statushouders willen op een hoger niveau de Nederlandse taal leren en sneller aan het werk. Ook voelen veel Syriërs zich nu genoodzaakt onder hun niveau te werken. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Lees verder

Zie ook: rapport Nederland papierenland. Syrische statushouders en hun ervaringen met participatiebeleid in Nederland (SCP)


Onderzoek naar de uitvoering van vreemdelingenbewaring

Nationale ombudsman – februari 2020

Vreemdelingenbewaring heeft als doel mensen die niet in Nederland mogen verblijven, beschikbaar te houden voor uitzetting. Over de manier waarop dit gebeurt is al jaren discussie; mensen verblijven in detentie maar het is geen straf. In 2015 is een wetsvoorstel ingediend waarin de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een nieuw regime voorstelt. Dit nieuwe regime houdt in dat er afdelingen zijn met meer vrijheden en afdelingen met een strenger regime. Sinds mei 2017 werkt detentiecentrum Rotterdam – vooruitlopend op de invoering van dit nieuwe systeem – met dit regime. Voor de Nationale ombudsman aanleiding te onderzoeken hoe dit regime in de praktijk werkt.

Lees verder


Een nieuwe kijk op de Wet Inburgering 2013

CPB – februari 2020

Het percentage mensen dat hun inburgeringsexamen haalt, is gestegen door de invoering van de huidige inburgeringswet. De arbeidsparticipatie van inburgeraars is niet veranderd. Dat blijkt uit het onderzoek van het Centraal Planbureau ‘Een nieuwe kijk op de Wet Inburgering 2013’.

Lees verder


Opvattingen over migratie: gastvrij, maar ook ongenoegen en maatschappelijke onrust

WODC – januari 2020

Opvang van asielzoekers in AZC’s leidt niet tot grote problemen. Nederlanders die dichtbij een AZC wonen, hebben eerder een positieve dan negatieve mening over asielzoekers vergeleken met zij die veraf wonen. Voor zover de acceptatie van asielzoekers wel onder druk staat, hangt dit sterk samen met breder levend maatschappelijk ongenoegen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Ongenoegen, migratie, gastvrijheid en maatschappelijke onrust’ dat de Rijksuniversiteit Groningen uitvoerde in opdracht van het WODC.

Lees verder


Hervestigde vluchtelingen in uw gemeente?

KIS – januari 2020

Nederland nodigt elk jaar ongeveer 500 vluchtelingen uit om zich in ons land te vestigen. Deze worden rechtstreeks in gemeenten gehuisvest, de zogenaamde hervestigers. KIS deed een verkenning naar de opvang van hervestigers en maakte deze handreiking voor gemeenten die overwegen hen op te vangen.

Lees verder


Veldonderzoek kosten nieuw inburgeringsstelsel

VNG – november 2019

Onafhankelijk onderzoek door AEF, in opdracht van ministerie van SZW en VNG, naar kosten die nodig zijn voor de uitvoering van de inburgeringswet.

Lees verder (pdf)

Zie ook: infographic Financiële onderbouwing voor de nieuwe wet inburgering.


Werken aan werk voor statushouders:

hogeschool Windesheim – november 2019

Nieuwe initiatieven om statushouders naar betaald werk te begeleiden, krijgen vaak voor beperkte tijd subsidie. De expertise vervliegt als het project ophoudt. In de praktijk kost arbeidstoeleiding van deze groep nieuwkomers meer tijd en maatwerk, vanwege hun grote afstand tot de arbeidsmarkt. Er is meer samenwerking in de keten nodig en meer uitwisseling van kennis tussen gemeenten. Provincies kunnen daarin het voortouw nemen. Dit adviseren onderzoekers van het lectoraat Human Capital van hogeschool Windesheim in het eindverslag van het onderzoeksproject Werken aan werk voor statushouders, dat is uitgevoerd in opdracht van de provincie Overijssel.

Lees verder (pdf)

Integration of young refugees in the EU

FRA – 19 november 2019

Uit het verslag Integration of young refugees in the EU van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) blijkt dat er een verloren generatie dreigt te ontstaan als gevolg van vertragingen en ernstige problemen bij het integreren van jonge vluchtelingen die oorlog en vervolging zijn ontvlucht. Het verslag noemt enkele goede praktijken, maar spoort de lidstaten ook aan om van elkaars ervaringen te leren en deze jongeren een adequate kans in het leven te bieden. Het verslag is gebaseerd op interviews met meer dan 160 vluchtelingen en 400 eerstelijnswerkers op 15 locaties in zes EU-lidstaten: Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Oostenrijk en Zweden.

Lees verder (pdf)

Blijven vergunninghouders in Nederland?

WODC – 10 oktober 2019

Sinds 2014 heeft Nederland opnieuw te maken met een substantiële instroom van asielzoekers, van wie een belangrijk deel in aanmerking is gekomen voor een verblijfsvergunning. Een belangrijke vraag die zich momenteel voordoet, is hoe de positie van de nieuwe vergunninghouders zich de komende jaren zal ontwikkelen. Een van de vragen die daarbij gesteld kunnen worden, is in hoeverre zij zich blijvend in Nederland zullen vestigen.

Lees verder

De rol van gezondheid bij inburgering van statushouders

KIS – 7 oktober 2019

Gezondheidsproblemen komen bij statushouders heel veel voor, en hebben sterkte invloed op het slagen van hun inburgering. Gezondheid van inburgeraars krijgt echter weinig aandacht in beleid, wet- en regelgeving. KIS onderzocht hoe gemeenten statushouders met gezondheidsproblemen optimaal kunnen ondersteunen bij het inburgeren.

Lees verder

Arbeidstoeleiding vrouwelijke statushouders: ‘We hebben een helikopterblik nodig’

KIS – september 2019

Hoe verbeter je de toegang naar opleiding en werk voor vrouwelijke statushouders? Dat was de leidende vraag in een nieuw onderzoek van KIS. Daarbij stonden gesprekken met deze vrouwen en met klantmanagers van gemeenten centraal. ‘De nieuwe wijze van inburgeren vanaf 2021 biedt kansen.’

Lees verder

Handreiking voor ondersteuning van Eritrese nieuwkomers bij hun integratie

KIS – 31 augustus 2019

Deze handreiking is een inventarisatie van de manieren waarop integratie en participatie van de Eritrese statushouders nu wordt vormgegeven. In de inleidende hoofdstukken staan de belangrijkste kenmerken van Eritrea en Eritrese vluchtelingen beschreven. Daarna volgt een toelichting op de integrale aanpak van de integratie en een aantal algemene aandachtspunten voor de uitvoering.

Lees verder

Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2019

KIS – september 2019

In deze vierde monitor ‘vluchtelingen aan het werk’ is de stand van zaken zien rond de arbeidstoeleiding van statushouders in 2018. In de publicatie staan verschillende aanbevelingen voor gemeenten, zoals het intensiveren van de aanpak voor statushouders met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt en het breder toegankelijk maken van werkervaringsplekken en ander aanbod gericht op het opdoen van werkervaring.

Lees verder


MIGRARE – Impacts of Refugee Flows to Territorial Development in Europe

ESPON – juli 2019

Refugee crisis is one of the hottest topics on the EU agenda. The recent events related to the Syrian civil war, political turmoil in Libya and the subsequent influx of refugees towards Europe as well as perceptions caused by internal migration that led to ‘Brexit’ have had a polarsing effect on Europe. Therefore, territorial evidence on the flows of asylum seekers and refugees, their distribution between and within EU countries, regions and cities, impact on socio-economic development as well as information on crisis management and integration is in high demand. The ESPON applied research activity ‘Impacts of refugee flows to territorial development in Europe’ addresses these issues and aims to provide relevant territorial evidence and policy recommendations.

Lees verder


Evaluatie logeerregeling COA

WODC – juli 2019

In dit onderzoek inventariseren we de meerwaarde en opbrengsten van de vernieuwde aanpak van logeren voor de participatie en integratie van statushouders. Met de resultaten van het onderzoek wil de aanvrager, het COA, inzicht krijgen in de meerwaarde van de logeerregeling voor statushouders die via TCBnB logeren vergeleken met verblijf in een AZC of bij familie en vrienden. Daarmee wil het COA een onderbouwde beslissing maken of en hoe zij de logeerregeling willen voortzetten

Lees verder


Sociale verbinding tussen nieuwkomers en andere wijkbewoners

Kennisplatform Integratie & Samenleving – juli 2019

De afgelopen jaren zijn diverse wijkinitiatieven opgezet om een bijdrage te leveren aan de inclusie van nieuwkomers. Nieuwkomers en andere wijkbewoners werken hierin samen aan een gezamenlijk doel. KIS onderzocht in hoeverre deze initatieven bijdragen aan sociale verbinding.

Lees verder


Integratie door werk: meer kansen op werk voor nieuwkomers

SER – mei 2019

De Sociaal-Economische Raad (SER) pleit voor een effectievere ondersteuning van vluchtelingen met een verblijfsvergunning bij het zoeken naar werk. Meer maatwerk en een sluitende regionale infrastructuur waarop gemeenten, werkgevers en werknemers een beroep kunnen doen, zijn nodig voor een succesvolle integratie van deze nieuwkomers. Dit vraagt om veranderingen in wetgeving, beleid en uitvoering. Gezien de zorgelijke maatschappelijke positie, is een slagvaardige aanpak geboden, aldus de raad.

Lees verder


Opnieuw beginnen

SCP – mei 2019

Er bestaan aanzienlijke sociaal-culturele verschillen binnen de Syrische groep. Dit blijkt uit de publicatie Opnieuw beginnen. Achtergronden van positieverschillen tussen Syrische statushouders. Er is onderzoek gedaan naar gezinshereniging en verhuisgedrag, intenties om in Nederland te blijven, psychische gezondheid, zorggebruik, diversiteit in participatie en sociaal-culturele posities van Syriërs in Nederland.

Lees verder


Gemengd Wonen met Statushouders

Kennisplatform Integratie & Samenleving – april 2019

Dit verkennend onderzoek geeft inzicht in wat gemengde woonprojecten, waarbij statushouders en reguliere huurders samenleven in een wooncomplex, kunnen bijdragen aan de integratie en participatie van statushouders.

Lees verder


Nadere verkenning maatschappelijke participatie van uitgeprocedeerde asielzoekers in Duitsland

Kennisplatform Integratie & Samenleving – april 2019

Uitgeprocedeerde asielzoekers hebben geen recht meer op verblijf, maar kunnen ook niet altijd uitgezet worden. Deze groep verkeert vaak in een uitzichtloze situatie. In Duitsland biedt het ‘Duldung beleid’ de mogelijkheid aan uitgeprocedeerde asielzoekers om tijdelijk legaal in Duitsland te verblijven. KIS onderzocht hoe dit beleid in de praktijk werkt.

Lees verder


Zorg voor reële verwachtingen bij statushouders

Verwey-Jonker Instituut – april 2019

Kirsten Tinnemans en haar collega’s van het Verwey-Jonker Instituut onderzochten de werkzame factoren van twee initiatieven: de NVA Werktrajecten in Amersfoort en Vluchtelingen Investeren in Participeren (VIP) van VluchtelingenWerk. Deze succesvolle interventies bieden een intensief traject om statushouders te ondersteunen bij het vinden van een plek op de arbeidsmarkt.

Lees verder


Werktrajecten helpen statushouders richting de Nederlandse arbeidsmarkt

Verwey-Jonker Instituut – februari 2019

Veel statushouders in Nederland zijn werkloos. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht twee initiatieven waarbinnen statushouders door middel van een intensief traject begeleid worden richting werk:

  • NVA Werktrajecten in Amersfoort en
  • Vluchtelingen Investeren in Participeren (VIP) van VluchtelingenWerk Oost-Nederland.

Deze trajecten helpen deelnemers zich klaar te stomen voor, en aan te passen aan de Nederlandse arbeidsmarkt. De onderzoekers zetten de werkzame elementen van de initiatieven op een rij.


De financiële zelfredzaamheid van statushouders: belemmeringen en bouwstenen

Kennisplatform Integratie & Samenleving – februari 2019

Deze publicatie van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) gaat in op een aantal belemmeringen op het gebied van de financiële zelfredzaamheid van vergunninghouders. Daarnaast biedt het rapport handvatten voor gemeenten die willen werken aan verbetering op dit vlak. De besproken resultaten zijn ook samengevat in een infographic.

Lees de publicatie

Zie ook: infographic.