Tijdelijke woonunits – gemeente ’s-Hertogenbosch

In Den Bosch werken de gemeente en woningcorporatie Zayaz nauw samen om meer huisvesting voor vergunninghouders te creëren. Ze stelden drie locaties beschikbaar en realiseren in totaal honderd zelfstandige, verplaatsbare appartementen voor eenpersoonshuishoudens. Deze woningen zijn zowel bestemd voor vergunninghouders als voor reguliere woningzoekenden.

Eenpersoonshuishoudens

Met het initiatief speelt de gemeente in op de grote vraag naar huurwoningen voor eenpersoonshuishoudens in Den Bosch. De gemeente verspreid de woningen over drie locaties, die elk ruimte bieden voor meer dan dertig appartementen. De eerste locatie is sinds december 2016 volledig bewoond. Tien woningen zijn toegewezen aan vergunninghouders, de overige woningen zijn bestemd voor reguliere woningzoekenden. Ondanks dat de corporatie uitsluitend tijdelijke huurcontracten biedt, waren er ruim driehonderd personen geïnteresseerd in de huur van een woonunit. Begin 2017 worden de andere twee locaties opgeleverd.

Huurcontract

De tijdelijke woningen kunnen tien jaar worden gebruikt, vanwege een tijdelijke ontheffing van tien jaar op het bestemmingsplan. De bewoners tekenen een tijdelijk huurcontract voor twee jaar op basis van de Wet Doorstroming Huurmarkt. De corporatie is verantwoordelijk voor de verhuur, het beheer en de exploitatie. De bewoners betalen een netto huur van 460 euro voor een woning van 30m2. Inclusief gas, water en licht bedraagt de huurprijs 582 euro.

Exploitatie

Met een exploitatieperiode van tien jaar lukt het de gemeente niet om een dekkende exploitatie te realiseren. De totale kosten per wooneenheid zijn ongeveer 55.000 euro en deze kosten worden binnen tien jaar niet gedekt. Vanwege de druk op de sociale huurwoningmarkt en de urgentie om snel aanvullende woonruimte te creëren waren de gemeente en de corporatie genoodzaakt heldere afspraken te maken over de financiering van het initiatief. De gemeente coördineert het bouwrijp maken van de gronden en betaalt daar ook de kosten voor. De corporatie maakt de locaties vervolgens woonrijp en financiert dit proces. De gemeente nam de plankosten voor haar rekening en stelt de gronden voor een symbolisch bedrag ter beschikking. Met deze afspraken zijn zowel de gemeente als de corporatie verantwoordelijk voor een deel van de onrendabele investering.

Openbare ruimte

De woningen worden verspreid over drie locaties in Den Bosch. Eén locatie is in centrum-stedelijk gebied, de andere twee locaties liggen aan de rand van een woonwijk. De gemeente richt de openbare ruimte in en maakt de omgeving leefbaar. Afhankelijk van de locatie wordt parkeergelegenheid gerealiseerd en worden ontsluitingswegen aangelegd. De gemeente is hiervoor eindverantwoordelijk en neemt de uitvoering voor haar rekening. De onderdelen die te maken hebben met het woonrijp maken van de locaties worden door de corporatie gefinancierd.

Samenwerking

De gemeente en de corporatie werkten nauw samen en realiseerden daardoor op korte termijn extra huisvesting. In april 2016 was het Raadsbesluit en in december 2016 deden de eerste bewoners hun intrede. Deze snelle aanpak was mogelijk doordat de gemeente en de corporatie in goed overleg risico’s durfden te nemen. Zo zetten ze de aanbesteding van de tijdelijke woningen voor de eerste locatie al uit, voordat de vergunning was verleend.

Klankbordgroep

Direct nadat de gemeenteraad een besluit nam over de locaties en het budget, is voor elk van de locaties een klankbordgroep gestart. De klankbordgroep dacht mee over het aantal woonlagen, de situering van de bouwblokken en de parkeerplaatsen. Ook dachten zij mee over de materialisatie van de woningen. Die varieert daardoor van een hout-afwerking op de ene locatie en een staalafwerking op een andere locatie. De klankbordgroep is ook na de ontwerpfase regelmatig geïnformeerd. Bijvoorbeeld over de vaststelling van het plan, vergunningverlening en de start van de werkzaamheden.

In dit filmpje ziet u meer over de realisatie van tijdelijke woningen in ’s-Hertogenbosch.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edwin Persaud van Gemeente ’s-Hertogenbosch via e.persaud@s-hertogenbosch.nl.

Foto woonunits Den Bosch