Particuliere eigenaren verhuren hun woning – Limburg

In Limburg verhuren woningcorporaties tien particuliere eengezinswoningen aan vergunninghouders. De eigenaren van de leegstaande panden ontvangen huurinkomsten en betalen een vergoeding aan de uitvoerende corporatie.

Actieplan Limburgs Maatwerk

Deze aanpak is onderdeel van het Actieplan Limburgs Maatwerk en wordt het ontzorgingsarrangement genoemd. Het actieplan speelt in op de toenemende vraag naar woningen voor vergunninghouders door de huidige woningvoorraad optimaal te benutten. De provincie en Limburgse corporaties zijn initiatiefnemers van het plan. Ze zijn voorzichtig met permanente toevoegingen vanwege de demografische afname in het gebied. Ze geloven in tijdelijke toevoegingen op de juiste plek en in het benutten van leegstaande panden. Limburg kampt vooral in het particuliere woningbezit met leegstand.

Ontzorgingsarrangement

Het ontzorgingsarrangement is een set van afspraken tussen de provincie Limburg, individuele particuliere eigenaren, gemeenten en de corporatie(s). Gezamenlijk zoeken zij naar manieren om leegstaande particuliere woningen in te zetten voor de huisvesting van vergunninghouders. Via de website, nieuwsbrieven en andere kanalen informeren de gemeenten woningeigenaren over het ontzorgingsarrangement. Geïnteresseerden kunnen zich bij de gemeente melden. Vervolgens voert de gemeente een markttoets uit en vraagt zij toestemming aan het ministerie. De gemeente benadert de corporatie in het gebied van de woning en vraagt huurtoeslag voor de vergunninghouder aan. De corporatie voert de praktische zaken uit voor de woningeigenaar en sluit de huurovereenkomst. De provincie vervult een coördinerende rol naar de gemeenten. Zij helpt bijvoorbeeld bij het inregelen van de loketfunctie en het aanschrijven van woningeigenaren.

Diensten corporatie

De corporatie is verantwoordelijk voor het totale verhuurproces. De corporatie stelt het huurcontract op, regelt de toewijzing, de sleuteloverdracht en de huurincasso. De vergunninghouders betalen huur aan de woningcorporatie, die het vervolgens na aftrek van de beheervergoeding overmaakt naar de particuliere eigenaar. Daarnaast coördineert de corporatie reparatieverzoeken, door een aannemer in te schakelen en de factuur naar de eigenaar te sturen. De corporatie verleent deze ontzorging tegen minimaal kostendekkend tarief. Gemiddeld is dat op jaarbasis één maand huur. Tevens zorgt zij ervoor dat de vergunninghouder wordt ingeschreven bij het lokale woningaanbodsysteem.

De exploitatie

De eigenaar is primair verantwoordelijk voor de exploitatie. Hij wordt door de corporatie ontzorgd in de verhuur en het beheer van de woning. De corporatie kan in het kader van de verhuurbaarheid werkzaamheden laten uitvoeren, na afstemming met de eigenaar. De kosten worden bij de eigenaar in rekening gebracht. De eigenaar ontvangt een huurprijs van de vergunninghouder op basis van de aftoppingsgrens.

Hypotheek

Indien de woningen nog onderpand zijn voor een hypotheek moeten banken toestemming verlenen voor de verhuur ervan. Banken kunnen besluiten om de toestemming gepaard te laten gaan met een rente-opslag voor de eigenaar. De corporatie en de gemeente begeleiden de eigenaar bij het verkrijgen van deze toestemming en pleiten ervoor deze rente-opslag achterwege te laten. Zij benadrukken de maatschappelijke verantwoordelijkheid die ook banken hebben.

Leegstandswet

De verhuur van particuliere woningen valt onder de leegstandswet. Dat betekent dat de eigenaar zijn woning voor vijf jaar mag verhuren. Indien de eigenaar zijn woning verkoopt, mag hij de huurovereenkomst ontbinden. Ook als de eigenaar de huurovereenkomst tussentijds wil ontbinden, is dat mogelijk. De huurder kan tijdens de huurperiode inschrijftijd opbouwen bij de corporatie om op termijn via de reguliere weg huisvesting te vinden. Zodra de eigenaar de huurovereenkomst opzegt, neemt de corporatie verantwoordelijkheid om de vergunninghouder een alternatieve woning te bieden.

Toestemming ministerie en markttoets

De herziene Woningwet (juli 2015) verbiedt het beheer van vastgoed van derden door een woningcorporatie. Met de beleidsregel ‘experiment huisvesting vergunninghouders’ is een uitzondering gemaakt die het ontzorgingsarrangement mogelijk maakt. Ondanks deze regeling moet expliciet toestemming gevraagd worden aan het ministerie. Tevens is de gemeente verplicht om een markttoets uit te voeren om aan te tonen dat geen andere organisatie de exploitatie van de woning op zich wil nemen.

Samenwerkende corporaties voor het Actieplan Limburgs Maatwerk: Destion, HeemWonen, MaaskantWonen, Weller, Wonen Limburg, Woonpunt, WV Nederweert, ZOWOnen.

In de bijlage leest u de aankondiging van het ontzorgingsarrangement (pdf) aan alle Limburgse gemeenten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ivo van Rees via ivo.vanrees@wonenlimburg.nl

iii