Leger des Heils verhuurt kamers en geeft woonbegeleiding – Stichtse Vecht

In de gemeente Stichtse Vecht delen individuele vergunninghouders een woning. Ze huren sinds juli 2015 een kamer, die op slot kan, in woningen die het Leger des Heils huurt van een corporatie. In elk appartement wonen twee of drie personen samen. Wegens succes is de pilot uitgebreid naar maximaal 25 woningen.

Verplichte woonbegeleiding

Een belangrijk onderdeel van de gekozen constructie, is de verplichte woon- en maatschappelijke begeleiding door het Leger des Heils. Deze begeleiding is aan het huurcontract gekoppeld. Deze afspraak moet overlast in de woning en in de buurt voorkomen. De begeleiding richt zich op een vlotte integratie en participatie in de samenleving. Hierbij zoekt men zoveel mogelijk aansluiting bij bestaande voorzieningen en helpen vele vrijwilligers. Ook de lokale welzijnsorganisatie en VluchtelingenWerk Midden-Nederland is betrokken. Daarnaast is er vanuit het Leger des Heils intensief contact met de buurtbewoners om eventuele ruis en overlast te voorkomen.

Dagbestedingsproject

De vergunninghouders gaan deelnemen aan een dagbestedingsproject van het Leger des Heils. Zij werken in een groenvoorziening. Op deze manier doen de vergunninghouders basale werknemersvaardigheden op en werken ze aan hun participatie in de samenleving. Het project duurt vijftig weken en is opgenomen in het huurcontract.

Rijksmiddelen

De begeleiding wordt bekostigd vanuit de Rijksvergoeding en aangevuld met gemeentelijke middelen. Per vergunninghouder gaat het naar schatting om ongeveer 2.000 tot 3.000 euro. Vooralsnog is er geen einddatum. Eind 2017 wordt de pilot geëvalueerd en beoordeeld of en hoe de pilot wordt voortgezet. Gemiddeld duurt de begeleiding 12 tot 18 maanden. In het begin is de begeleiding intensief, later neemt de intensiteit af. Gedurende de periode dat het Leger des Heils de woning huurt, houden zij na afloop een vinger aan de pols in de woning.

COA selecteert

De corporaties stelden de woonbegeleiding (door het Leger des Heils) als harde voorwaarde aan de gemeente om kamergewijze verhuur mogelijk te maken. De gemeente neemt de meerkosten voor haar rekening. Het COA speelt ook een belangrijke rol. Hun regievoerder selecteert de bewoners door te kijken of zij bij elkaar passen. Hij kijkt onder andere naar etniciteit, religie en leeftijd. Dit gebeurt op basis van de beschikbare informatie bij de IND. Vervolgens moeten de vergunninghouders de woning accepteren. Om teleurstelling te voorkomen is het belangrijk vooraf te communiceren dat het om een gedeelde woning gaat.

Het wel of niet slagen van gezamenlijke huisvesting is voor een groot deel afhankelijk van het feit of de bewoners van een woning elkaar mogen. Het kan voorkomen dat het niet klikt, ondanks zo veel mogelijk zorgvuldigheid vooraf. Daar waar het niet klikte, is samen met de betrokken partijen een geschikte oplossing gezocht en gevonden.

Individuele vergunninghouders

De pilot richt zich op de huisvesting van individuele vergunninghouders. Bij de start werd onderscheid gemaakt tussen alleenstaanden en alleengaanden. De alleenstaanden zullen voor langere tijd in de woning blijven. De alleengaanden wachten op gezinshereniging. In de gemeente zijn voldoende beschikbare eengezinswoningen waardoor zij redelijk snel kunnen doorstromen naar een passende woning. Inmiddels worden er alleen nog alleengaanden gehuisvest op deze wijze. Dit zorgt voor betere doorstroming en de alleengaanden hebben een perspectief op een plek voor zichzelf en hun gezin.

Appartementen

De pilot ging aanvankelijk om vijf tot zeven sociale huurwoningen, die regulier vrij kwamen. De woningen staan verspreid in de gemeente. De gemeente wenst geen concentratie van vergunninghouders en let ook op de belastbaarheid van de wijk/kern. De appartementen lenen zich goed voor ‘verkamering’. De corporatie zet sloten op de interne deuren en het Leger des Heils richt de woning in. Bewoners hebben een eigen afsluitbare kamer en delen de keuken, het toilet en de badkamer met één tot twee anderen. De grootte van hun kamer is afhankelijk van de vrijkomende appartementen.

Gezinshereniging

Door deze wijze van huisvesting blijven de eengezinswoningen beschikbaar voor de gezinshereniging van de alleengaanden. Zodra de familie is gearriveerd verhuizen zij zo snel mogelijk. Zij behouden het recht op de resterende woonbegeleiding.

Regulier huurcontract

De vergunninghouders tekenen reguliere huurcontracten met verplichte woonbegeleiding. De termijn is voor onbepaalde tijd. Zolang er geen alternatieve woonruimte is, kunnen zij in hun kamer blijven wonen. De huurprijs wordt op reguliere wijze, via het WWS-puntenstelsel, bepaald door de woningcorporatie. Het Leger des Heils berekent de huurprijs door aan de bewoners. Omdat er sprake is van kamergewijze, dus onzelfstandige verhuring ontvangen de vergunninghouders geen huurtoeslag.

Tenslotte

Opmerking: Utrecht kent een krappe woningmarkt. De indruk bestaat dat alle vrijkomende woningen naar vergunninghouders gaan en dat er sprake is van verdringing van reguliere woningzoekenden. In feite gaat het slechts om circa 15 tot 20%.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met met Dick Passchier van de gemeente Stichtse Vecht via dick.passchier@stichtsevecht.nl.

Geleerde lessen

  • Intensieve begeleiding gericht op het samen wonen en leven met elkaar is, aanvullend op de maatschappelijke begeleiding, een belangrijke succesfactor. Leren met elkaar samen te leven is niet eenvoudig gezien de situatie waaruit men afkomstig is en zich opnieuw vestigt in een vreemd land met nieuwe huisgenoten. Uiteindelijk wil iedereen een plek voor zichzelf.
  • Het ‘elkaar mogen’ is een belangrijke voorwaarde voor het wel of niet slagen van een woning met meerdere vergunninghouders. Het is belangrijk om hier alert op te zijn.
  • Een woning voor vier personen is niet automatisch geschikt voor woningdeling met vier volwassenen, een kritische en realistische blik naar de woningen is belangrijk.