Actieplan: Limburgs Maatwerk

In Limburg sloegen op initiatief van de Provincie alle 33 gemeenten de handen ineen voor de huisvesting van vergunninghouders. Dit resulteerde in het Actieplan Limburgs Maatwerk. Ze zoeken de oplossing in de bestaande voorraad: corporaties beheren leeg particulier vastgoed, slooppanden worden aangepast én leegstaande verblijfsfuncties krijgen een woonfunctie.

Oplossing in bestaand bezit

Limburgs maatwerk komt tegemoet aan de huisvestingsbehoefte in Limburg. De grote instroom aan asielzoekers legt ook in Limburg grote druk op de sociale woningvoorraad. Deze druk zal toenemen door de blijvend groeiende groep vergunninghouders die wacht op een sociale huurwoning. Vanwege demografische ontwikkeling, bevolkingsdaling, zoekt Limburg de oplossing voor extra huisvesting vooral in de bestaande (deels leegstaande) voorraad. Nieuwbouw in Limburg betekent bouwen voor leegstand op de lange termijn. Het Actieplan Limburgs Maatwerk bevat meerdere oplossingen en biedt huisvesting aan 1700 huurders waaronder 850 vergunninghouders.

Oplossing 1: Ontzorg-arrangement

Corporaties en gemeenten benaderen particuliere woningeigenaren van leegstaande woningen met de vraag hun woning te laten verhuren en beheren door de corporatie. Belangrijk bij deze oplossing is de volledige ontzorging van de woningeigenaar.

Oplossing 2: aanpassing sloopvastgoed

Corporaties stellen de sloop uit van verschillende panden op de ‘slooplijst’. Een deel van deze panden is aangemeld bij het Ministerie van BZK ten behoeve van sloop. In ruil daarvoor zouden woningcorporaties korting krijgen op de verhuurderheffing. De Provincie vroeg de Minister om uitstel van sloop voor 5 jaar. In Limburg stonden 6000 woningen op de slooplijst. Daarvan is de helft van de lijst afgehaald. Door deze panden weer bewoonbaar te maken voor vijf tot tien jaar dragen ze bij aan de veranderde huisvestingsbehoefte.

Oplossing 3: verblijfsfuncties worden woonfunctie

Door de functie van leegstaand vastgoed met een verblijfsfunctie te veranderingen in een woonfunctie, komt dit snel beschikbaar. Hierbij gaat het vooral om vastgoed dat nu al bewoond kan worden, zoals hotels, zorginstellingen en studentenflats. Dit kan met behulp van de GVA regeling.

Oplossing 4: Opkopen particulier bezit

Corporaties kunnen ook leegstaande particuliere woningen opkopen van de eigenaar. Hiervoor stelt de Provincie financiële middelen beschikbaar via het Transitiefonds Limburgse Woningmarkt.

Oplossing 5: tijdelijke nieuwbouw

Nieuwbouw mag enkel van tijdelijke aard zijn voor ongeveer vijf tot tien jaar. De lange termijn leegstand moet in ogenschouw worden genomen.

Transitiefonds Limburgse Woningmarkt

De Provincie stelt dit fonds open voor concrete voorstellen van gemeenten en corporaties. Het fonds van ongeveer 30 miljoen euro kan ingezet worden voor garanties, leningen en subsidies. Bijvoorbeeld voor het ombouwen van particuliere woningen tot sociale huurwoningen ten behoeve van het ontzorg-arrangement.

Onderlinge afspraken

De gemeenten spraken geen harde aantallen af van het aantal te huisvesten vergunninghouders. Iedere gemeente doet wat in zijn vermogen ligt. De provincie wil de taakstelling van alle gemeenten als één geheel beschouwen. Gemeenten met een groot deel sociale huisvesting beschikken over meer mogelijkheden om aan de taakstelling te voldoen dan andere gebieden. De Provincie vraagt het Rijk om deze gemeenten tegemoet te komen in de grotere financiële druk.

In de media:

logo Provincie Limburg