Onderwijs

Recht op onderwijs

Op grond van internationale verdragen hebben asielzoekers tot 18 jaar, ongeacht hun verblijfsstatus, recht op onderwijs. Gemeenten dragen zorg voor de beschikbaarheid van leslocaties in het primair- en voortgezet onderwijs en doen een aanbod van vroeg- en voorschoolse educatie, zodat jonge asielzoekers en vergunninghouders met een taalachterstand snel de Nederlandse taal kunnen leren.

Onderwijshuisvesting

COA, gemeenten en scholen kijken samen hoe zij beschikbare gebouwen geschikt kunnen maken voor onderwijs. In het primair onderwijs wordt de onderwijshuisvesting gefinancierd vanuit de OHBA-regeling en uitgevoerd door het COA. In het voortgezet onderwijs komen middelen voor onderwijshuisvesting uit het gemeentefonds. Bij noodopvanglocaties kan het nodig zijn om tijdelijk huisvesting te realiseren voor asielzoekerkinderen in het voortgezet onderwijs. Voor deze specifieke situatie geldt een tijdelijke regeling.

Leerlingenvervoer

Het vervoer van asielzoekerkinderen tussen opvangcentra en scholen wordt door het COA geregeld. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het vervoer van en naar school van kinderen van vergunninghouders. De verhoogde asielinstroom vraagt om een andere organisatie van het onderwijsaanbod. Vaak worden centrale schakelklassen ingericht, met als gevolg dat de afstanden tot de school groter kunnen zijn dan gebruikelijk. Kinderen die ver van de schakelklassen wonen, komen in aanmerking voor een vergoeding van de kosten van het openbaar vervoer of voor speciaal georganiseerd vervoer.

Voor- en vroegschoolse educatie (vve)

Het Rijk stelt jaarlijks via het goab-budget financiƫle middelen beschikbaar. Met deze middelen kunnen de gemeenten een vve-aanbod doen aan peuters van vergunninghouders die een woning krijgen toegewezen in een gemeente.

Schakel- en taalklassen

Voor kinderen die net in Nederland aankomen en de Nederlandse taal niet spreken zijn schakel- en taalklassen nodig. Deze klassen worden gefinancierd met onderwijsfinanciering vanuit het Rijk. Wanneer de bestaande regelingen niet toereikend zijn, kunnen scholen gebruik maken van maatwerkfinanciering.

Meer informatie