Actualiteiten over Vergunninghouders en asiel

Asielverzoeken met ruim 40 procent toegenomen in 2022

CBS, 30 januari 2023

In 2022 dienden ruim 35 duizend mensen een eerste asielverzoek in Nederland in, 44 procent meer dan het jaar ervoor. Vooral in de tweede helft van het jaar werden de aanvragen gedaan. Vorig jaar kwamen bijna 11 duizend nareizigers naar Nederland, 8 procent meer dan in 2021. Net als voorgaande jaren vormden Syriërs de grootste groep asielzoekers.

Lees verder


Uitgaven asielopvang structureel te laag begroot

Algemene Rekenkamer, 18 januari 2023

Vorig jaar verwachtte het kabinet ruim 500 miljoen euro uit te geven aan de bekostiging van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). In de loop van dat jaar bleek er ruim één miljard euro meer nodig te zijn, doordat het aantal op te vangen asielzoekers en de kosten daarvoor veel hoger bleken dan verwacht. En dit is niet de eerste keer dat Nederland in de problemen komt bij de opvang van asielzoekers. Het onderzoek van de Algemene Rekenkamer plaatst de huidige problemen bij de opvangcapaciteit in een meerjarig perspectief.

Lees verder


Jeanine Klaver: De arbeidsintegratie van statushouders vraagt om een lange adem

Sociale Vraagstukken, 4 januari 2023

Nieuwkomers die de vluchtelingenstatus krijgen, mogen in Nederland werken. Toch blijkt het voor nieuwkomers lastig om betaald werk te vinden. Onderzoeker Jeanine Klaver vertelt over een programma dat arbeidsintegratie van statushouders moest vergemakkelijken. Een verhaal over succesfactoren en obstakels.

Lees verder


Eerste resultaten Wet inburgering 2021

Ministerie van SZW, 21 december 2022

De nieuwe Wet inburgering 2021 (Wi2021) is sinds dit jaar gestart. De nieuwe wet moet het inburgeringsproces voor inburgeraars verbeteren en hen helpen sneller mee te doen aan onze samenleving. De eerste nieuwkomers zijn succesvol ingeburgerd onder de nieuwe Wi2021, maar er is duidelijk ook ruimte voor verbetering. Zo kan de doorstroom van nieuwkomers die beginnen aan inburgeringstrajecten worden versneld. Ook ondersteunt het ministerie van SZW maatregelen om het tekort aan gecertificeerde ‘Nederlands als tweede taaldocenten’ (NT2-docenten) tegen te gaan.

Lees verder


Syrische vrouwen in Nederland ervaren barrières op de arbeidsmarkt

NIDI, 9 december 2022

Ondanks hervormingen van het inburgeringsbeleid blijft de arbeidsmarktpositie van Syrische statushouders slecht. Onderzoek in het kader van de Instituut Gak- KNAW Award laat daarbij zien dat de arbeidsmarktpositie van vrouwelijke statushouders slechter is dan die van mannelijke statushouders. De meeste van deze vrouwen willen echter wel aan het werk. Waarom lukt dat (nog) niet?

Lees verder


Wetsvoorstel: voldoende opvangplekken beter verdelen over Nederland

Ministerie van JenV, 8 november 2022

Met elkaar zorgen voor voldoende asielopvang met een evenwichtigere verdeling over het land. Dat is de kern van het wetsvoorstel van staatssecretaris Van der Burg dat op 8 november in consultatie is gegaan.

Lees verder


Ruim 46.000 meldingen ontvangen van werkenden vluchtelingen uit Oekraïne

UWV, 3 november 2022

UWV heeft ruim 46.000 meldingen ontvangen van werkgevers die een vluchteling uit Oekraïne in dienst hebben genomen. Vluchtelingen uit Oekraïne hebben een vrijstelling van de tewerkstellingsvergunning (TWV) en mogen daardoor direct in Nederland werken nadat de werkgever hiervan melding heeft gemaakt bij UWV. De vluchtelingen uit Oekraïne hebben vooral werk gevonden in de horeca en via uitzendbureaus. In de regio’s Groot Amsterdam en Den Haag zijn de meeste vluchtelingen aan de slag gegaan.

Lees verder


Maatschappelijk initiatief helpt bij huisvesting statushouders

Binnenlands Bestuur, 31 oktober 2022

De gemeente Kampen krijgt hulp van een particuliere woningstichting bij het huisvesten van statushouders. Kampen is de eerste gemeente die op die manier samenwerkt met maatschappelijke initiatieven. Veertig andere gemeenten onderzoeken de mogelijkheden om dezelfde methode toe te passen.

Lees verder


Totstandkoming Wet inburgering onderzocht

Ministerie van SZW, 7 oktober 2022

‘Betrek de doelgroep meer bij het ontwerpen van een nieuw stelsel voor de uitvoering van een wet. En maak een realistische planning.’ Dit zijn enkele aanbevelingen uit de rapportage ‘Reflectieonderzoek; Totstandkoming van de Wet inburgering 2021’. Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het rapport via een brief aan de Tweede Kamer aangeboden.

Lees verder


Rechter: opvang asielzoekers voldoet niet aan internationale normen en Europese regelgeving, per direct actie nodig

Het College voor de Rechten van de Mens, 6 oktober 2022

De opvang van asielzoekers moet op korte termijn aan internationale normen en Europese regelgeving voldoen. Hiervoor moeten de Nederlandse Staat en het COA zo snel mogelijk maatregelen nemen. Dat oordeelde de rechtbank Den Haag vandaag in het door VluchtelingenWerk Nederland aangespannen kort geding.

Lees verder


Langetermijnvisie nodig voor ontheemden uit Oekraïne

Adviesraad Migratie, 5 september 2022

Oekraïense ontheemden in Nederland verkeren in ‘dubbele onzekerheid’ over zowel hun bescherming als hun verblijfsstatus. De duur van de tijdelijke bescherming is afhankelijk van de mogelijkheid tot veilige en duurzame terugkeer naar Oekraïne. En hun verblijfsstatus in Nederland na beëindiging van de tijdelijke bescherming is ook onzeker.

De Adviesraad Migratie (ACVZ) adviseert in de signalering ‘Tijdelijke bescherming voor Oekraïense ontheemden op de langere termijn’ dat het van groot belang is dat de regering spoedig een langetermijnvisie formuleert.

Lees verder


WRR biedt gemeenten handvatten voor ontvangst en verblijf van nieuwkomers

WRR, 20 juli 2022

In het afgelopen half jaar hebben vraagstukken van ontvangst en verblijf van internationale migranten een hernieuwde urgentie gekregen. Sinds de inval van Rusland zijn er volgens het CBS 68.416 Oekraïense vluchtelingen ingeschreven bij Nederlandse gemeenten. Daarnaast spelen er terugkerende vragen over het in goede banen leiden van arbeids- en kennismigratie. Een deel van deze migrantengroepen zal terugkeren of verder reizen en een deel zal in Nederland blijven. Dat roept de vraag op hoe gemeenten omgaan met het ontvangen en wegwijs maken van nieuwkomers en hoe ze omgaan met het tijdelijk verblijf. Op basis van het rapport ‘Samenleven in verscheidenheid’ biedt de WRR handreikingen aan gemeenten met twee thematische brochures.

Lees verder


Gemeenten en provincies krijgen wettelijke taak tot opvang asielzoekers

Ministeries van BZK en JenV, 25 mei 2022

Het kabinet werkt aan een wettelijke taak voor gemeenten om opvanglocaties voor asielzoekers te leveren. Dat schrijven staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid en minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in een brief aan de Tweede Kamer. Gemeenten in Nederland krijgen daarmee een medeverantwoordelijkheid in de opvang van asielzoekers. Dit moet in de toekomst zorgen voor voldoende opvangplekken en een betere spreiding van asielopvang over het hele land.

Lees verder


Kamerbrief aanvullende stukken bij wetsvoorstel inburgering 2021 in verband met aanpassing overgangsrecht

Ministerie van SZW, 3 mei 2022

Minister Van Gennip heeft de aanvullende stukken bij de Wet inburgering 2021 in verband met aanpassing van het overgangsrecht naar de Tweede Kamer gestuurd. Met onder andere bijdragen van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, de Wetenschappelijke Commissie van de Nederlandse vereniging voor Rechtspraak, de Nederlandse orde van advocaten, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en VluchtelingenWerk Nederland.

Lees verder


Statushouders lopen groter risico op langdurige financiële problemen

Nationale Ombudsman, 25 april 2022

Statushouders lopen een hoog risico om langdurig financieel in de knel te komen. Onder andere door een gebrek aan basiskennis van de Nederlandse taal en het financiële systeem. Maar ook door onverwerkte traumatische gebeurtenissen en het ontbreken van een sociaal netwerk. Ook maken zij vaak extra kosten en hebben ze geen financiële buffer.

Lees verder


Statushouders starten steeds sneller met opleiding

Divosa, 10 maart 2022

Meer statushouders volgen onderwijs en starten ook sneller met een opleiding na het verkrijgen van een verblijfsvergunning. Dat blijkt uit cijfers van 176 gemeenten die meedoen aan de Divosa Benchmark Statushouders, over de periode tot de zomer van 2021. 17% van de volwassen statushouders in deze gemeenten volgt een opleiding. Vooral onder vrouwen groeit het aantal studenten. Onder de nieuwe Wet inburgering wordt verwacht dat een kwart van de statushouders de onderwijsroute zal gaan volgen.

Lees verder


Utrechtse gemeenten doen Rijk concreet aanbod voor opvang asielzoekers en huisvesting statushouders

Provincie Utrecht, 25 februari 2022

Voor de opvang van asielzoekers en huisvesting van statushouders is er op dit moment te weinig plek. Ook ontbreekt het aan voldoende menskracht om bestaande plekken in te vullen en zijn er te weinig doorstroomwoningen voor mensen met een verblijfsstatus. Dit vergt volgens de Utrechtse gemeenten en provincie Utrecht een voortvarende, gezamenlijke aanpak. Het afgelopen jaar verkenden deze gemeenten samen met de provincie op eigen initiatief hoe het anders zou kunnen. Zij komen het Rijk tegemoet met een aanpak (pdf) waarbij flexibiliteit voorop staat en waarin de opvang van asielzoekers en de huisvesting statushouders in Nederland kleinschaliger, dichter op de samenleving en met maatschappelijke meerwaarde kan worden georganiseerd.

Lees verder


VNG-ledenbrief over ontwikkelingen Asiel

VNG, 24 februari 2022

Gemeenten hebben de taakstelling voor asielopvang en huisvesting van vergunninghouders behaald. Dit is gezien de krapte op de woningmarkt een fantastisch resultaat. In 2022 wordt er wederom veel gevraagd van gemeenten. De opvangcapaciteit moet dit jaar en in 2023 groeien naar 42.000.

Lees verder


Overkoepelend onderzoek pilotprogramma Veranderopgave Inburgering gepubliceerd

Ministeries van SZW, 19 december 2021

De combinatie van leren in de klas en doen in de praktijk is essentieel voor een goed inburgeringstraject. Ook is intensieve, persoonlijke begeleiding van inburgeraars gewenst. Dit zijn enkele conclusies van het overkoepelend onderzoek naar het pilotprogramma Veranderopgave Inburgering.

Lees verder


Kamerbrief met stand van zaken uitvoering inburgering

Ministerie van SZW, 17 december 2021

Staatssecretaris Wiersma (SZW) geeft zoals toegezegd de Tweede Kamer een stand van zaken over de uitvoering van de inburgering.

Lees verder


Video ‘Inburgeren vanaf 2022’ voor gemeenten beschikbaar

VNG, 17 december 2021

Om gemeenten te ondersteunen bij de communicatie met de inburgeraar is er een animatievideo ‘Inburgeren vanaf 2022’ ontwikkeld. De video geeft uitleg hoe het inburgeringstraject eruitziet en welke stappen een inburgeraar in de Wet inburgering 2021 doorloopt.

Lees verder


Synthese pilots inburgering

De Beleidsonderzoekers, 16 december 2021

Gemeenten hebben zich de afgelopen tijd voorbereid op de invoering van de nieuwe Wet inburgering per 1 januari 2022. Om gemeenten te ondersteunen bij de implementatie en verdere ontwikkeling van het eigen beleid en de uitvoering van de Wet inburgering, hebben De Beleidsonderzoekers een synthesestudie uitgevoerd. Deze synthesestudie biedt inzicht in de factoren die kunnen bijdragen aan een succesvol inburgeringstraject. Ook zijn negen uitvoeringsvraagstukken voor gemeenten opgenomen die om extra aandacht vragen.

Lees verder


Tijdlijn contactmomenten met asielstatushouders beschikbaar

VNG, 13 december 2021

Gemeenten, de IND, het COA en DUO hebben tijdens het inburgeringsproces op verschillende momenten contact met inburgeraars. Om klantmanagers (meer) inzicht te geven in het proces dat de inburgeraar doorloopt, is er een tijdlijn ontwikkeld.

Lees verder


Nieuwe e-learning: vrouwelijke nieuwkomers begeleiden op weg naar werk

KIS, 7 december 2021

Volgens KIS-onderzoek richten gemeenten zich bij de arbeidstoeleiding van statushouders onbewust vooral op mannen en krijgen vrouwen niet de begeleiding die ze juist zo hard nodig hebben. De nieuwe e-learning module ‘Vrouwelijke nieuwkomers begeleiden op weg naar werk’ helpt uitvoerend professionals bij gemeenten om vanuit een meer gendersensitieve blik verder te kijken dan hun eigen, soms stereotiepe aannames.

Lees verder


Aanbiedingsbrief bij afschrift brief Gezamenlijke opgave opvang en huisvesting vergunninghouders

Ministeries van BZK en VenJ, 19 november 2021

Minister Ollongren en staatssecretaris Broekers-Knol sturen de Tweede Kamer een afschrift van de brief die is verstuurd aan Commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders na de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie van 18 november 2021. In deze kamerbrief zijn tevens opgenomen: een Overzicht van voorwaarden waar locaties aan moeten voldoen, de Verdeling opgave 1.200 extra opvangplekken per provincie, de Opgave inlopen achterstanden taakstelling en de Ondersteuningsmaatregelen Rijk.

Lees verder


Leerwerktrajecten voor nieuwkomers: 7 succesfactoren uit de praktijk

SER, 16 november 2021

Werk is dé manier voor statushouders om een plek te vinden in Nederland. De combinatie van taal, opleiding en werk in de vorm van een leerwerktraject kan hen helpen om duurzaam aan de slag te gaan. Wat maakt zulke trajecten tot een succes? En welke obstakels zijn er? De SER vroeg het Seyit Yeyden van De Beroepentuin en Bart Colsen van Liemers Perspectief in Zorg en Techniek.

Lees verder


Uitkomst bestuurlijk overleg onderwijsroute: 24 miljoen extra voor de instroom in 2022

Divosa, 15 november 2021

Demissionair staatssecretaris Wiersma heeft een brief naar de Kamer gestuurd over de onderwijsroute. In de brief staan de afspraken die zijn gemaakt tijdens het bestuurlijk overleg Inburgering van 8 november over een financiële impuls voor 2022-2023 en over borging van de onderwijsroute op de langere termijn. Divosa en VNG reageren.

Lees verder


Nieuwkomers aan een baan helpen? Train de werkgevers!

Rijksuniversiteit Groningen, 8 november 2021

Er is grote krapte op de arbeidsmarkt, maar statushouders uit bijvoorbeeld Eritrea komen relatief moeilijk aan een baan. Hoe los je dat op? Door werkgevers te trainen, in plaats van alleen werknemers. Nina Hansen, Liesbet Heyse en Marloes Huis ontwikkelden samen met Stichting Lemat een training die werkgevers helpt bij het aannemen en werken met nieuwkomers. De training is ontwikkeld vanuit het onderzoeksproject ‘A training for a realistic perspective on tolerance for employers and work coaches to hire and work with newcomers’ gefinancierd met een Start Impuls Grant van de Nationale Wetenschapsagenda.

Lees verder


De hotel- en accommodatieregeling (HAR) voor statushouders

VNG, 8 november 2021

De beschikbare opvangcapaciteit van het COA staat onder zeer hoge druk. Om de azc’s te ontlasten kunnen gemeenten gebruikmaken van de hotel- en accommodatieregeling (HAR). Statushouders kunnen voor maximaal 6 maanden onderdak krijgen in bijvoorbeeld een hotel of andere woonvormen met recreatieve bestemming. De HAR is 1 november in werking getreden en eindigt uiterlijk op 1 mei 2022 of zoveel eerder wanneer er 2500 statushouders via de HAR zijn geplaatst.

Lees verder


Eindrapportage Wind tegen tij

Ministeries van BZK en VenJ, 1 november 2021

Eindrapportage van het aanjaagteam huisvesting statushouders.

Lees verder


Zorgen over kwaliteit taalonderwijs aan inburgeraars

Binnenlands Bestuur, 1 november 2021

De lat voor inburgeraars gaat per 1 januari omhoog. Nu doet bijna iedereen taalexamen op niveau A2, als de nieuwe inburgeringswet is ingevoerd moet dat B1 worden. Gemeenten gaan de taalcursussen weer inkopen, maar kunnen de taalbureaus de ambities waarmaken?

Lees verder


Zij zaten in een overvol Ter Apel: ‘Was een grote puinhoop’

NOS, 31 oktober 2021

De druk op het azc in Ter Apel is deze week verlicht, maar alsnog zit het aanmeldcentrum voor asielzoekers overvol.

Lees verder

Zie ook: Asielinstroom in september 2021 (IND, 19 oktober 2021)
De asielinstroom is voor de negende maand op rij gestegen. In september bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en nareizigers) 5.089. In augustus bedroeg de totale asielinstroom 3.724.


Hoe onze buurlanden omgaan met de opvang van asielzoekers

NOS, 30 oktober 2021

De asielopvang in Nederland is binnen korte tijd volgeraakt. Hoe zit het eigenlijk met de opvang in Europa? NOS sprak vier correspondenten in België, Duitsland, Italië en Frankrijk.

Lees verder


Stimuleren van spontane naleving onder de Wet inburgering

VNG, 29 oktober 2021

Als gemeente wil je dat inburgeraars hun weg vinden. Dat ze zich gemotiveerd voelen om te leren en mee te doen. Het is niet nodig om te wachten tot 1 januari om aan de slag te gaan. Het magazine Werken in de geest van de nieuwe wet geeft een inkijkje hoe gemeenten nu al aan de slag zijn.

Lees verder


Een nieuwe opvangcrisis: hoe komt dat, en wat is de oplossing?

Vluchtelingenwerk, 28 oktober 2021

De opvang voor asielzoekers zit overvol. Asielzoekers worden ondergebracht in tenten en sporthallen. Hoewel dit doet denken aan de vluchtelingencrisis in 2015 is er ditmaal iets heel anders aan de hand. Hoe heeft het zover kunnen komen? Door bezuinigingen, uitvoeringsproblemen en een korte-termijnvisie heeft het kabinet zelf een opvangcrisis veroorzaakt.

Lees verder


Kamerbrief Inburgering oktober 2021

Ministerie van SZW, 18 oktober 2021

Staatssecretaris Wiersma stuurt de Tweede Kamer de verzamelbrief Inburgering oktober 2021. Hij gaat onder meer in op:

  • de motie en toezegging inzake het verkennen van het publiek maken van het toezichtstelsel voor het inburgeringsonderwijs.
  • de vraag over de kwalificaties van NT2 docenten.
  • de Kamervraag over het BTW-compensatiefonds in relatie tot de maatschappelijke begeleiding.
  • de beëindiging van de coronaverlengingen voor inburgeraars per 13 januari 2022.
  • de kansrijke koppeling/uitplaatsing statushouders naar gemeenten.

Lees verder


Kamerbrief verkenning verbeterplan huidige inburgeringsstelsel en stand van zaken onderwijsroute nieuw stelsel

Ministerie van SZW, 12 oktober 2021

Staatssecretaris Wiersma deelt het rapport over de kostenopbouw van de onderwijsroute in het nieuwe inburgeringsstelsel met de Tweede Kamer. Ook gaat de staatssecretaris in op de uitkomsten van de brede verkenning naar verbetermogelijkheden voor het huidige inburgeringsstelsel.

Lees verder


Sleutelpersonen Gezondheid Migranten

Pharos, oktober 2021

Mensen met een migratie- of vluchtelingenachtergrond hebben een minder goede lichamelijke en psychische gezondheid dan mensen die in Nederland geboren en getogen zijn. Ook hun levensverwachting ligt lager. Stress speelt hierbij een grote rol. Sleutelpersonen helpen mensen een stem te geven en hen wegwijs maken in de Nederlandse gezondheidszorg.

Lees verder


Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding en inburgering statushouders 2021

KIS, 7 oktober 2021

Statushouders hebben door de coronacrisis het afgelopen jaar veel minder (intensieve) begeleiding gekregen bij het zoeken naar werk. In bijna driekwart van de gemeenten waren er minder werkervaringsplekken, stages en vrijwilligersbanen beschikbaar voor statushouders. Dit blijkt uit de monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding en inburgering statushouders 2021.

Lees verder


Bestuurlijk overleg inburgering: nog geen toezegging extra middelen onderwijsroute, verder overleg volgt

Divosa, 1 oktober 2021

Gemeenten krijgen de onderwijsroute uit de nieuwe Wet inburgering nog niet van de grond. De demissionair minister van SZW ziet dat er een financieel knelpunt is, maar doet nog geen toezegging over extra middelen. Dat is besproken tijdens het Bestuurlijk Overleg inburgering op 4 oktober. Gemeenten krijgen wel extra geld voor de implementatie van de informatievoorziening bij de inwerktreding van de nieuwe Wet inburgering en de begeleiding bij de leerbaarheidstoets. Daarnaast is gesproken over het financieel ontzorgen.

Lees verder


Jaarrapportage werk, onderwijs en inburgering 2020

Divosa, oktober 2021

Het percentage statushouders met werk neemt in de tweede helft van 2020 weer licht toe. De afname uit de eerste helft van 2020 blijkt daarmee een tijdelijke dip. De groei van het aantal werkende statushouders komt bijna volledig op conto van statushouders die minimaal 4 dagen per week werken. Dit blijkt uit de Divosa Benchmark Statushouders.

Lees verder


Ondersteuning bij ouderschap en opvoeding voor inburgeringsplichtige ouders

KIS, 1 oktober 2021

KIS onderzocht op welke manier ondersteuning bij ouderschap en opvoeding een structurele plaats kan krijgen in het inburgeringstraject voor (aanstaande) ouders. Hoe kunnen gemeenten hierbij zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van inburgeringsplichtige ouders?

Lees verder


Integrale benadering van opvang, huisvesting en integratie

VNG, 30 september 2021

De VNG, het COA, IPO, de CdK’s en Aedes hebben in afstemming met de ministeries van BZK, JenV en SZW, een visie opgesteld die een integrale aanpak in de opvang van asielzoekers tot aan de huisvesting en integratie van statushouders benadrukt. Deze visie geeft ondersteuning bij het nemen van beslissingen op dit thema, bij het inzetten van interventies en versterken van de samenwerking.

Lees verder


Wat helpt inburgeraars van taalniveau A2 naar B1?

Divosa, 30 september 2021

Start een taaltraject met een uitgebreide intake, biedt taallessen zoveel mogelijk aan in homogene niveaugroepen en creëer taalrijke stage- of werkplekken om inburgeraars naar een hoger taalniveau te krijgen. Dit zijn een aantal aanbevelingen uit het onderzoek door Sardes naar de pilot ‘B1-route: van A2 naar B1’.

Lees verder


Eindrapporten van de pilotthema’s ‘zelfredzaamheidsroute’ en ‘financieel ontzorgen’

Ministerie van SZW, 16 september 2021

Gemeenten staan voor veel keuzes bij de implementatie van de nieuwe Wet inburgering. Het ministerie van SZW ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe wet door het organiseren van een pilotprogramma. Daarin ontdekken 97 gemeenten in 39 pilots werkzame elementen en bouwstenen binnen de verschillende onderdelen van de nieuwe inburgeringswet.

  • Binnen het pilotthema financieel ontzorgen is ervaring opgedaan met het administratief ontzorgen van statushouders en het stimuleren van hun financiële zelfredzaamheid.
  • Vier pilotgemeenten hebben praktijkgerichte programma’s samengesteld om te onderzoeken welke elementen daarin werken voor de zelfredzaamheidsroute.

Lees verder


Meer aandacht nodig voor de psychische gezondheid van statushouders

RIVM, 9 september 2021

Hoewel de lichamelijke gezondheid van nieuwkomers met een tijdelijke verblijfsvergunning (statushouders) relatief goed is, is dit veel minder het geval met de psychische gezondheid. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is het tekort aan gespecialiseerde zorg die is afgestemd op de cultuur en achtergrond. Denk aan zorg rondom PTSS Posttraumatische Stressstoornis of traumaverwerking. Ook het op tijd signaleren en voorkomen van psychische gezondheidsproblemen krijgen (te) weinig aandacht.

Lees verder


Nieuwe inburgeringswet is veelbelovend, maar effectiviteit hangt af van uitvoering

SCP, 9 september 2021

De nieuwe inburgeringswet gaat per januari 2022 in en moet veel van de knelpunten in het huidige inburgeringsbeleid wegnemen. Of de hoge verwachtingen van de nieuwe wet ingelost kunnen worden, hangt af van een voortvarende uitvoering van het nieuwe beleid. Omdat gemeenten een regierol krijgen in de uitvoering van de nieuwe wet, wijst het SCP er op basis van eerder onderzoek op dat decentralisaties zoals de WMO, Jeugdwet en Participatiewet niet altijd opleverden wat werd beoogd. Naast een effectieve uitvoering van het nieuwe inburgeringsbeleid dient ingezet te worden op een kort en actief opvangbeleid, tijdige signalering van gezondheidsproblemen en toegankelijk onderwijs voor een goede integratie van statushouders. Dat blijkt uit de policy brief ‘In uitvoering. Een analyse van het op statushouders gerichte beleid en wat nodig is om dit beleid te verbeteren’ die het SCP, WODC en RIVM hebben gepubliceerd. Bij het nieuwe inburgeringsbeleid is het van belang dat de overheid en gemeenten alert zijn op hoe de uitvoering verloopt en welke bijstellingen nodig zijn.

Lees verder

Zie ook: Besluit van 27 augustus 2021 tot uitvoering van de Wet inburgering 2021 (Besluit inburgering 2021) – Staatsblad 2021, 410


Investeren in de arbeidsmarktintegratie van statushouders

CPB, 2 september 2021

Eén op de vijf à zes statushouders verhuist binnen de inburgeringstermijn van drie jaar naar een andere gemeente, maar ze verhuizen niet naar gemeenten waar ze een grotere baankans hebben. Ook is het verhuisgedrag van nieuwkomers moeilijk te voorspellen. Gemeenten kunnen daarom het beste direct starten met de inburgering en begeleiding van statushouders naar werk, zowel uit maatschappelijk als gemeentelijk belang. Dit blijkt uit het CPB-onderzoek ‘Investeren in de arbeidsmarktintegratie van statushouders’.

Lees verder


Handreiking warme overdracht COA naar gemeenten

VNG, 31 augustus 2021

Gemeenten en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kunnen vanaf vandaag gebruikmaken van de handreiking Scenario’s warme overdracht van COA naar gemeente. Deze handreiking zoomt in op de fase waarin een ‘warme overdracht’ van inburgeraars plaatsvindt tussen het COA en de huisvestingsgemeente.

Lees verder


Gezamenlijke inspanning moet noodopvang voorkomen

VNG, 25 augustus 2021

De staatssecretaris van JenV heeft een brief gestuurd aan de Commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders. Daarin roept ze hen samen met de minister van BZK op om te helpen de opvangcapaciteit van het COA te vergroten en de achterstand op uitplaatsing van statushouders in te lopen.

Lees verder


Het vertrouwen van immigranten in de samenleving in relatie tot hun verblijfsduur

CBS, 4 augustus 2021

Dit artikel beschrijft de relatie tussen de verblijfsduur van immigranten en hun vertrouwen in andere mensen en in instituties. Immigranten hebben hoge verwachtingen van het land waar ze naartoe gaan en dat uit zich in een hoog vertrouwen in zowel publieke als private instituties. Dat geldt echter specifiek voor de immigranten uit niet-westerse herkomstlanden. Naarmate deze niet-westerse immigranten langer in Nederland verblijven wordt dit vertrouwen naar beneden bijgesteld. Bij westerse immigranten speelt de verblijfsduur geen rol of is er met het vertrouwen in bepaalde instituties een positief verband. Deze resultaten zijn ontleend aan het onderzoek Sociale Samenhang en Welzijn.

Lees verder


Stijging asielzoekers en nareizigers tweede kwartaal 2021

CBS, 30 juli 2021

In het tweede kwartaal van 2021 is zowel het aantal eerste asielverzoeken als het aantal nareizigers gestegen. Het aantal eerste asielverzoeken nam toe tot 3 355. Het aantal nareizigers steeg naar 2 580, een toename van ruim duizend ten opzichte van het vorige kwartaal. De stijging is mede te verklaren door de versoepeling van de maatregelen omtrent Covid-19 in het tweede kwartaal.

Lees verder


Aftellen voor Wet inburgering: kansen voor bestuurders

VNG, 29 juli 2021

Er is al veel werk verzet door gemeenten en de VNG om de Wet inburgering op 1 januari 2022 van start te laten gaan. Maar er is nog werk aan de winkel. Dit gaf Gert-Jan Bakker, lid MT afdeling inclusieve samenleving van de VNG, aan in zijn openingswoord op het webinar ‘Aftellen voor de nieuwe Wet inburgering’.

Lees verder


Overzicht financiën nieuwe Wet inburgering 2021

VNG, 28 juli 2021

Vanwege de aanvullende financiële afspraken die zijn gemaakt voor de Wet inburgering 2021 is er een nieuw financieel overzicht ontwikkeld voor gemeenten. De infographic ‘Financiën Wet inburgering 2021’ biedt inzicht in de type kosten en nadere financiële afspraken.

Lees verder


Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken: op zoek naar een betere inburgering

Sociale Vraagstukken, 16 juli 2021

In Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken (nr 2) een dossier over het hobbelige pad van de inburgering. Ruim 20 jaar na de introductie van de verplichte inburgering hebben nieuwkomers nog steeds grote moeite om aansluiting te vinden bij de Nederlandse samenleving. Gaat de nieuwe Wet inburgering, die vanaf 2022 van kracht wordt, daar verandering in brengen? Wat kunnen we leren van de afgelopen periode? Met o.a. de artikelen:


Uitgangspunten voor communicatie met inburgeringsplichtigen

VNG, 15 juli 2021

Onder de Wet inburgering 2021 zullen diverse ketenpartners, waaronder gemeenten, communiceren met inburgeringsplichtigen. Om te stimuleren dat er eenheid is in taal, toon, vorm en inhoud in alle communicatie, zijn 6 uitgangspunten ontwikkeld.

Lees verder


Rapport: Een thuis voor iedereen

Interbestuurlijke werkgroep versterking beleid huisvesting aandachtsgroepen, 8 juli 2021

Adviesrapport van de interbestuurlijke werkgroep versterking beleid huisvesting aandachtsgroepen. Aandachtsgroepen zijn groepen mensen met minder kansen dan anderen op de woningmarkt. Bijvoorbeeld door hun behoefte aan een specifiek soort woning of woonvorm, wat zij kunnen betalen voor de huisvesting, wat extra nodig is aan begeleiding en zorg en het draagvlak in de buurt.

Lees verder


Landelijke Regietafel; nog veel inzet nodig van gemeenten voor huisvesting vergunninghouders

Ministeries van JenV en BZK, 2 juli 2021

Gemeenten hebben de eerste vijf maanden van 2021 in totaal 9.734 vergunninghouders voorzien van een woning. Dat is een goede prestatie, zeker in het kader van de brede opdracht die gemeenten hebben in het huisvesten van alle aandachtsgroepen. Helaas is daarmee het tekort aan woningen voor vergunninghouders niet opgelost. Op dit moment wachten er in de opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in totaal ruim 10.000 vergunninghouders op woonruimte. Ook in de komende periode blijft maximale inspanning van gemeenten nodig om deze vergunninghouders te huisvesten.

Lees verder


Online magazine ‘Werken in de geest van’

Divosa, juli 2021

Gemeenten kunnen alvast werken in de geest van de nieuwe Wet inburgering, die op 1 januari 2022 in werking treedt. Met interviews en praktijkverhalen biedt het online magazine ‘Werken in de geest van’ hen inspiratie om hier nu al mee aan de slag te gaan.

Lees verder


Extra aandacht voor Eritrese nieuwkomers

KIS, 25 juni 2021

Meer kennis, meer wederzijds begrip. Veel is de afgelopen jaren veranderd in de begeleiding van de Eritrese nieuwkomers. Veel gemeenten hebben – veelal samen mét Eritrese organisaties – een nieuwe aanpak ontwikkeld. In een nieuwe handreiking van KIS aanbevelingen en tips om gemeenten te ondersteunen.

Lees verder


Uitvoeringsbrief inburgering juni 2021

Ministerie van SZW, 24 juni 2021

In deze (tweede) Uitvoeringsbrief staan vier hoofdthema’s centraal:
leningen, inburgeringsplicht, examens en fraude. Tevens diverse kerncijfers die de trends duiden en de laatste stand van zaken bij de uitwerking van de leerbaarheidstoets in het nieuwe stelsel

Lees verder


Rapport: ‘Vluchtelingen raken verstrikt in een web van wantrouwen’

Vluchtelingenwerk, 23 juni 2021

De menselijke maat verdwijnt steeds verder uit zicht in het asiel- en integratiebeleid. Het nieuwe rapport ‘Web van wantrouwen’ geeft een verontrustend beeld van de schrijnende situaties die daardoor in de afgelopen jaren zijn ontstaan. In het rapport doet Vluchtelingenwerk concrete aanbevelingen om de menselijke maat weer terug te brengen.

Lees verder


Onderwijsroute inburgering op veel plekken niet haalbaar

VNG, 11 juni 2021

De Onderwijsroute binnen de nieuwe Wet inburgering dreigt te mislukken, stellen gemeenten in een brief aan de ministers Koolmees en Van Engelshoven. De ondertekenaars van de brief – de Arbeidsmarktregio Twente, VNG, G4, G40, P10 en Divosa – roepen de ministers op om met aanbieders tot een oplossing te komen.

Lees verder


Kamerbrief impact corona statushouders en inburgeraars

Ministerie van SZW, 11 juni 2021

Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer over de impact van corona op statushouders en inburgeraars op inburgering, verblijfsrecht, werk en perspectief op werk en welke maatregelen er zijn genomen om deze groep te ondersteunen.

Lees verder


Handreikingen informatievoorziening nieuwe Wet Inburgering

VNG, 10 juni 2021

Om gemeenten handvatten te geven op het gebied van informatievoorziening bij de invoering van de nieuwe Wet inburgering zijn onlangs 2 handreikingen verschenen: De handreiking ‘Gegevensuitwisseling gemeenten en ketenpartners nieuwe Wet inburgering’ en de handreiking ‘Leveranciers’.

Lees verder


Gemeenten willen integrale aanpak van asiel t/m integratie

VNG, 8 juni 2021

Met het position paper Integrale Uitvoeringsagenda, van asiel tot en met integratie, vraagt de VNG, samen met G4, G40 en Divosa , aandacht voor een integrale aanpak van de opvang van asielmigranten en huisvesting en integratie van vergunninghouders.

Lees verder


Resultaten pilotgemeenten veranderopgave inburgering bekend

VNG, 7 juni 2021

In aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel experimenteren 97 gemeenten op onderdelen uit de nieuwe Wet inburgering. Deze pilotgemeenten ontdekken welke elementen in hun aanpak werken bij bijvoorbeeld het voeren van regie, het aanbieden van de leerroutes of het organiseren van het ontzorgen. De ervaring die zij opdoen in het pilotprogramma helpt hen en andere gemeenten bij de voorbereiding op de implementatie van de nieuwe Wet inburgering.
Het pilotprogramma Veranderopgave Inburgering (VOI) is gestart in 2019 op 6 thema’s: Brede intake en Persoonlijk Inburgeringsplan (PIP), duale trajecten, vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten, ontzorgen, Z-route en B1-route. De resultaten van de gemeenten die zich bezighouden met de eerste drie thema’s zijn gepubliceerd in drie eindrapporten.


Nieuwe regeling voor vreemdelingen

VNG, 7 juni 2021

Zo’n 27.000 mensen kregen een verblijfsvergunning op grond van de pardonregeling (RANOV-regeling). Een deel hiervan is per 1 juni in de optie- en naturalisatieprocedure vrijgesteld van de documenteneis en de verplichting om afstand te doen van de oorspronkelijke nationaliteit.

Lees verder


Maatwerkondersteuning implementatie nieuwe Wet inburgering

VNG, juni 2021

De beoogde datum van inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering is 1 januari 2022. Vanaf dat moment krijgen de gemeenten de regie op de inburgering. De bedoeling van de wet is dat nieuwkomers zo snel mogelijk meedoen in Nederland, het liefst via betaald werk. Om gemeenten te ondersteunen bij de vormgeving van hun nieuwe regierol werken de VNG, Divosa het ministerie van SZW en andere ketenpartners samen vanuit een ondersteuningsprogramma. Het kan zijn dat een gemeente of een regio van gemeenten met een vraagstuk in aanloop naar de nieuwe wet zit dat niet opgelost kan worden met de generieke ondersteuning. Om hen hiermee op weg te helpen kan de gemeente of regio een maatwerkbudget aanvragen. Hiermee kan tijdelijke expertise worden ingezet.

Lees verder


CBS gaat gegevens over inburgering uitvragen bij gemeenten

VNG, 20 mei 2021

Het ministerie van SZW heeft het CBS gevraagd om kwantitatieve gegevens voor monitoring en evaluatie van de Wet inburgering 2021 te gaan verzamelen. De uitvraag van gegevens over inburgering bij gemeenten start 2022.

Lees verder


Financiële impuls versnelde huisvesting statushouders

VNG, 18 mei 2021

De pilot ‘Financiële impuls versnelde huisvesting grote gezinnen vergunninghouders’ gaat van start. Gemeenten worden met een financiële impuls ondersteund om de huisvesting te versnellen voor statushouders met grote gezinnen (8+) die nog in de asielopvang verblijven.

Lees verder


Asielmigranten komen ondanks personeelstekort amper aan baan in zorg

Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, 11 mei 2021

Asielmigranten moeten om te werken in de zorg veel hindernissen overwinnen Er zijn grote personeelstekorten in de zorgsector, die kunnen oplopen tot 130.000 werknemers in 2030. Maar het lukt asielmigranten nauwelijks om werk in de zorg te krijgen, zelfs niet tijdens de
coronacrisis. Terwijl er onder hen wel degelijk mensen zijn die een zorgachtergrond hebben. Daarom is het nodig in te zetten op: minder lang wachten op toegang tot werk, snellere erkenning van diploma’s en van competenties en op het organiseren van het werk in de zorg met de verscheidenheid van de samenleving als uitgangspunt. Dat vraagt een actieve inzet van verschillende ministeries, uitvoeringsorganisaties als het COA en de IND, gemeenten, zorgorganisaties en onderwijsinstellingen. Dat staat in de verkenning: Van asielzoeker naar zorgverlener.

Lees verder


Statushouders in het mbo: kansen en knelpunten

KIS, 4 mei 2021

Uit het rapport ‘Statushouders in het mbo – Onderwijsroutes, struikelblokken en goede voorbeelden van ondersteuning’ blijkt dat statushouders vaak blijven steken bij de doorstroom op het mbo. In het rapport brengen de auteurs zowel de struikelblokken als een aantal mogelijke oplossingen in kaart.

Lees verder


Aantal werkende statushouders daalt en niet alleen door coronacrisis

Divosa, 3 mei 2021

Door de coronacrisis stokt de groei van het aandeel statushouders met werk. In de eerste helft van 2020 werkt 29,1% van de statushouders die sinds 2014 naar Nederland zijn gekomen. Eind 2019 was dat nog 30,5%. Maar al vóór de coronacrisis vlakte de groei af. Dit blijkt uit de Divosa Benchmark Statushouders.

Lees verder


Infographic nieuwe wet inburgering 2022

KIS, 30 april 2021

In voorbereiding op de nieuwe wet inburgering die in 2022 ingaat, heeft KIS belangrijke tips en informatie uit vijf jaar lang onderzoek naar arbeidstoeleiding van statushouders verzameld. Zo kunnen we de nieuwe wet inburgering echt laten werken!

Lees verder


Daling asielzoekers en nareizigers in eerste kwartaal

CBS, 29 april 2021

Het aantal mensen dat in het eerste kwartaal van 2021 een eerste asielverzoek heeft ingediend, is gedaald naar iets meer dan 2 700. De meeste eerste asielverzoeken (1 025) werden in de maand maart gedaan. Het aantal nareizigers daalde in het eerste kwartaal naar bijna 1 500. Dat meldt het CBS op basis van de laatste asielcijfers van het IND.

Lees verder


Nieuw inburgeringsstelsel 2022 van start

Ministerie van SZW, 28 april 2021

De nieuwe Wet Inburgering treedt definitief op 1 januari 2022 in werking. Deze wet maakt het onder meer mogelijk om sneller het inburgeringstraject te doorlopen. Daarbij geldt een hogere norm voor het taalniveau. De inwerkingtreding van de wet stond gepland voor 1 juli 2021, maar na overleg met verschillende partners zoals VNG, Divosa, DUO en COA is besloten om de inwerkingtreding een halfjaar uit te stellen.

Lees verder


Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders (TRSHV)

BZK – Rigo, april 2021

RIGO evalueerde de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders (TRSHV) en concludeert dat de regeling impopulair en niet doeltreffend is geweest.

Lees verder

Zie ook: nieuwsbericht Rigo

Hoe help ik een vluchteling?

KIS, 19 april 2021

Dit praktijkboek biedt professionals in de zorg en het sociale domein praktisch toepasbare tips en adviezen om mensen met een vluchtelingenachtergrond met psychische en sociale problemen beter te kunnen helpen.

Lees verder

Zie ook:


Taalvaardigheid statushouders in pilotgemeenten licht toegenomen

Divosa, 16 april 2021

Statushouders in 19 gemeenten die meedoen aan 6 pilots rond de Veranderopgave Inburgering gaan vooruit in de beheersing van het Nederlands. Het gaat om de gemeenten die experimenteren met de Zelfredzaamheidsroute. Hun vorderingen zijn gepubliceerd in het tweede tussenrapport over de periode februari – november 2020.

Lees verder


Amsterdam: ‘Meer cultuursensitiviteit nodig in begeleiding statushouders’

Divosa, 16 april 2021

In Amsterdam heeft het Verwey-Jonker Instituut onderzoek gedaan naar drie pilots met statushouders die onder de huidige Wet inburgering vallen. Daaruit blijkt dat meetinstrumenten in de brede intake niet altijd voldoende cultuursensitief zijn en klantmanagers moeten balanceren in hun rol tussen opbouwen van vertrouwen en wijzen op verplichtingen.

Lees verder


Rotterdams programma Taalstart draagt bij aan goede start statushouders

Divosa, 16 april 2021

In Rotterdam heeft het Verwey-Jonker Instituut onderzoek gedaan naar het programma Rotterdamse Taalstart (RTS), een programma waarin wordt gewerkt aan de taalvaardigheid en de zelfredzaamheid van statushouders. Uit het onderzoek blijkt dat dit programma van 8 weken bijdraagt aan een goede start voor statushouders: ze begrijpen over het algemeen beter wat er van hen wordt verwacht in Nederland, er ontstaat meer spirit om in te burgeren en te integreren.

Lees verder


Arbeidsparticipatie statushouders stagneert

CBS, 15 april 2021

Van de statushouders die in 2014 een verblijfsvergunning hebben ontvangen, had 43 procent medio 2020 een baan. De arbeidsparticipatie nam de afgelopen jaren toe, maar de toename is tijdens de coronacrisis tot stilstand gekomen. Statushouders werken vaak in deeltijd, hebben relatief vaak een contract voor bepaalde tijd en werken vaak in de horeca. Dat blijkt uit nieuwe cijfers uit het onderzoek Asiel en integratie 2021 van het CBS.

Lees verder


Nieuwe Wet Inburgering: tussenrapport pilotprogramma en evaluatie bestaande werkwijzen gepubliceerd

Rijksoverheid, 13 april 2021

Dit voorjaar zijn het tweede tussenrapport op het thema Zelfredzaamheidsroute (Z-route) en twee nieuwe evaluatieonderzoeken in het kader van het Pilotprogramma VOI afgerond. Gemeenten staan voor veel keuzes bij de implementatie van de nieuwe Wet inburgering. Gemeenten experimenteren op 6 verschillende thema’s in het Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering. Onderzoeksbureau de Beleidsonderzoekers publiceerde het tweede tussenrapport over de zes pilots op het thema Z-route. Uit onderzoek bleek dat alle deelnemers, ondanks de beperkende coronamaatregelen, vooruitgang op taalvaardigheid boekten. De twee evaluatierapporten betreffen evaluaties van het programma Rotterdamse Taalstart en van de gemeente Amsterdam over financieel ontzorgen, brede intake en ELIP-groep.

Lees verder


Ondersteuningsproducten privacy voor nieuwe Wet inburgering

VNG, 13 april 2021

Gemeenten moeten voorbereidingen treffen voor informatievoorziening onder de nieuwe Wet inburgering. Deze treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in werking. Om de gemeenten zo goed mogelijk te ondersteunen zijn de ondersteuningsproducten privacy nu beschikbaar.

Lees verder


Beleid belangrijke factor goede integratie statushouders

SCP, 12 april 2021

Gericht overheidsbeleid voor statushouders zoals het opvang-, inburgerings- en spreidingsbeleid is belangrijk voor een succesvolle integratie van Syrische statushouders. Zo dragen een korte en actieve opvangperiode, het afronden van de inburgering en spreiding naar een woongemeente met een lage werkloosheid bij aan het hebben van betaald werk. Een actieve en korte opvangperiode is bovendien goed voor een betere Nederlandse taalbeheersing. Gunstige ervaringen met het beleid vergroten het vertrouwen in instituties en de identificatie met Nederland. Deze bevindingen zijn van belang voor het nieuwe inburgeringsstelsel dat in 2022 van kracht wordt. Dit concluderen het SCP, WODC, RIVM en CBS in de publicatie Met beleid van start. Deze publicatie heeft als doel om factoren vast te stellen die van invloed zijn op de positie en leefsituatie van recente Syrische statushouders. Hierbij wordt ook gekeken naar de rol van beleid: Wat werkt wel of juist niet voor een goede start?

Lees verder

Zie ook: Verspreiden van statushouders over het land ongunstig voor vinden baan (NOS, 12 april 2021)


Komend halfjaar woningen nodig voor 11.000 statushouders

VNG, 29 maart 2021

In de tweede helft van dit jaar moeten 11.000 statushouders een woonruimte krijgen. Dit zijn mensen die bijvoorbeeld zijn gevlucht voor oorlog of vervolging en in Nederland een veilig verblijf krijgen. Dat heeft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid bekend gemaakt.

Lees verder


Aan de slag met naleving nieuwe Wet inburgering

VNG, 29 maart 2021

De nieuwe Wet inburgering treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in werking. Gemeenten krijgen de regierol over de uitvoering van de wet en worden verantwoordelijk voor de inrichting van preventie, toezicht en naleving. De handreiking ‘Naleving nieuwe Wet inburgering’ en het uitgebreide kennisdossier van de VNG helpen hierbij.

Lees verder


Leerwerktraject helpt statushouders aan baan in energiesector

SER, 25 maart 2021

De energietransitie kampt met een fors tekort aan vakmensen. Hoogopgeleide asielzoekers met een technische achtergrond komen vaak lastig aan het werk. Om het tij te keren startten onder andere de HAN en SEECE een leerwerktraject in de energiesector. De pilot is een succes. Hoe hebben zij dit aangepakt?

Lees verder


Zo zetten statushouders stappen op weg naar werk

Sociale Vraagstukken, 22 maart 2021

De weg van statushouders naar werk verloopt meestal via een aantal tussenstappen. Gemeenten en maatschappelijke organisaties helpen hen hierbij. Recent onderzoek van Verwey-Jonker Instituut en Regioplan leert hen zes lessen voor effectieve arbeidstoeleiding van deze doelgroep.

Lees verder


Inburgering van dove en blinde statushouders

KIS, 22 maart 2021

KIS onderzocht de uitdagingen en kansen bij inburgering van blinde en dove statushouders in het nieuwe inburgeringsstelsel.

Lees verder


De nieuwe Wet inburgering: een introductie voor raadsleden

VNG, 25 februari 2021

Door de stelselwijziging inburgering komt er veel op de gemeente en de gemeenteraadsleden af. Eind vorig jaar publiceerden de VNG een Raadgever (kort facsheet) over het nieuwe inbugeringsstelsel en de rol van raadsleden. Als vervolg daarop verschijnt er nu een uitgebreidere introductie voor raadsleden.

Lees verder


Ontwikkelingen over asielopvang, huisvesting en inburgering

VNG, 15 februari 2021

Gemeenten zien uitdagingen op het gebied van asielopvang, huisvesting en inburgering. Vooral de huisvestingsopgave is fors en vraagt om een integrale benadering. De genoemde uitdagingen zijn er zowel op de korte, als op de middellange en lange termijn. Dit schrijven de ministeries van SZW, BZK en JenV, IPO en VNG in een gezamenlijke brief aan burgemeesters. In de Integrale Handreiking voor opvang, huisvesting en inburgering zijn ondersteuningsmaatregelen uitgewerkt.

Lees verder


Wet inburgering 2021 gepubliceerd in het Staatsblad
Nieuws

VNG, 4 februari 2021

De Wet inburgering 2021 is op 2 februari gepubliceerd in het Staatsblad. De wet treedt naar verwachting in 2022 in werking.

Lees verder


Duizenden inburgeringsexamens uitgesteld: ‘Leven vluchtelingen staat stil’

RTL Nieuws, 3 februari 2021

De inburgeringsexamens van zo’n 15.000 vluchtelingen zijn door de coronacrisis uitgesteld. Daarnaast raken inburgeraars achterop door problemen met afstandsonderwijs en wordt het steeds moeilijker om Nederlands te leren zonder spontane praatjes. “Corona is een groot probleem voor inburgeraars”, stelt Vluchtelingenwerk.

Lees verder


Participatieprofielen vrouwen met een migratieachtergrond

KIS, 26 januari 2021

Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) heeft drie participatieprofie­len samengesteld over diverse groepen vrouwen met een migratieachter­grond. In deze profielen staat feitelijke informatie voor gemeenten en hun ketenpartners die beleid en uitvoering van arbeidsmarkttoeleiding en re-inte­gratie van deze vrouwen willen (door)ontwikkelen. Er zijn drie profielen ontwikkeld: vrouwelijke gezinsmigranten, statushouders en oudkomers.

Lees verder


Modelverordening nieuwe Wet inburgering

Divosa, januari 2021

In de nieuwe Wet inburgering worden gemeenten verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van inburgeringsplichtigen. Zij moeten binnen de wettelijke kaders invulling geven aan de gemeentelijke taken in het inburgeringsstelsel. Daarvoor kunnen ze gebruikmaken van de Modelverordening nieuwe Wet inburgering.

Lees verder


Kamerbrief over inwerkingtreding wet Inburgering per 1 januari 2022

Ministerie van SZW, 18 december 2020

Minister Koolmees informeert de Tweede Kamer dat er volop gekoerst wordt op inwerkingtreding wet Inburgering per 1 januari 2022.

Lees verder

Lees ook:


Kamerbrief over voortgang Flexibilisering Asielketen

Ministerie van JenV, 17 december 2020

Staatssecretaris Broekers-Knol informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de maatregelen uit het Programma Flexibilisering Asielketen.

Lees verder


Samenleven in verscheidenheid. Beleid voor de migratiesamenleving

WRR, 14 december 2020

Het is belangrijk dat iedereen – nieuwkomers en gevestigde inwoners – zich thuis kan voelen in Nederland. Dat vraagt een actiever overheidsbeleid om alle nieuwe migranten wegwijs te maken en op te nemen in onze samenleving. Er dienen ontvangst- en inburgeringsvoorzieningen te komen voor alle migranten: kennismigranten, asielmigranten, gezinsmigranten en migranten uit de Europese Unie. Gemeenten spelen daarin een sleutelrol en hebben daarvoor ondersteuning nodig. Deze en andere aanbevelingen doet de WRR in het rapport Samenleven in verscheidenheid. Beleid voor de migratiesamenleving.

Lees verder


Raadgever Nieuw inburgeringsstelsel

VNG, december 2020

De nieuwe Wet inburgering is een feit. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft met gemeenten, de VNG en Divosa gewerkt aan de vormgeving van de wet. De streefdatum van de inwerkingtreding is 1 januari 2022. Gemeenten hebben in dit nieuwe stelsel de regierol over de uitvoering. Het beleid rondom de wet blijft op nationaal niveau belegd. Gemeente kunnen door de nieuwe uitvoerende regierol het verschil gaan maken voor inburgeringsplichtigen. De komende tijd staan gemeenten voor belangrijke keuzes in de uitvoering die passen bij de inburgering en die rekening houden met lokale omstandigheden. Dit artikel gaat in op belangrijke vraagstukken waar raadsleden over mee kunnen denken.

Lees verder


Senaat neemt Wet inburgering aan

Ministerie van SZW, 2 december 2020

De Eerste Kamer stemde dinsdag 1 december unaniem in met de wet voor een nieuw inburgeringsstelsel. Op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid leren nieuwkomers straks zo snel mogelijk de Nederlandse taal en gaan ze aan het werk. Het streven is de wet op 1 januari 2022 te laten ingaan.

Lees verder


Rapport over informatiekundige impact nieuwe Wet inburgering

VNG, 2 december 2020

‘Wat is de impact van de nieuwe Wet inburgering op de werkprocessen en ondersteunende informatiesystemen bij de gemeenten?’ Dat is de hoofdvraag van de uitvoeringstoets die de VNG afgelopen zomer uitvoerde. De resultaten kunt u nu nalezen in het rapport.

Lees verder


Handreiking Inclusie en discriminatie op de arbeidsmarkt bij inburgering

VNG, 30 november 2020

De handreiking ‘Inclusie en discriminatie op de arbeidsmarkt bij inburgering’ geeft een toelichting hoe gemeenten kunnen inspelen op de belemmeringen die statushouders ervaren bij hun arbeidskansen.

Lees verder


Nieuwe ingangsdatum inburgeringsstelsel

Ministerie van SZW, 12 november 2020

De inwerkingtreding van de Wet inburgering, die gepland staat op 1 juli 2021, wordt opgeschoven. Het streven is om de invoering van de wet met een half jaar door te schuiven, naar 1 januari 2022. Dit schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees verder

Zie ook: G4 boos over uitstel wet inburgering (Binnenlands Bestuur, 13 november 2020)


Jaarrapport Integratie 2020

CBS, 11 november 2020

Het Jaarrapport 2020 brengt in beeld hoe het staat met de verschillende herkomstgroepen in onze samenleving aan de hand van verschillende thema’s: bevolking, onderwijs, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, inkomen, criminaliteit, gezondheid en maatschappelijke participatie. Het rapport besteedt hierbij specifiek aandacht aan mensen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse achtergrond, vluchtelingengroepen en migranten uit de nieuwe EU-lidstaten zoals Polen en Roemenië.

Verder bevat het rapport drie verdiepende hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk gaat in op de transitie van onderwijs naar de arbeidsmarkt. Het tweede hoofdstuk behandelt de rol van gezin, opleiding en migratieachtergrond bij veroordeelde jongvolwassenen. Het derde hoofdstuk toont de familienetwerken van niet-westerse oudere migranten.

Lees verder


Nieuwe ingangsdatum inburgeringsstelsel

Ministerie van SZW, 12 november 2020

De inwerkingtreding van de Wet inburgering, die gepland staat op 1 juli 2021, wordt opgeschoven. Het streven is om de invoering van de wet met een half jaar door te schuiven, naar 1 januari 2022. Dit schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees verder

Zie ook: G4 boos over uitstel wet inburgering (Binnenlands Bestuur, 13 november 2020)


Toolbox aanpak overlastgevende en/of criminele asielzoekers

Ministerie van JenV, november 2020

Deze toolbox bevat handvatten om maatregelen te treffen in de aanpak van overlastgevende en/of criminele asielzoekers. Organisaties kunnen de maatregelen als voorbeeld nemen en hiermee in hun eigen omgeving aan de slag gaan. Bijvoorbeeld organisaties uit de migratieketen of de strafrechtketen, gemeenten, winkeliers, mensen die in de buurt van een opvanglocatie wonen of openbaar vervoerders.

Het gaat om ruim 70 maatregelen, van de inzet van cameratoezicht en extra beveiliging tot het opleggen van een meldplicht of gebiedsverbod. De aanpak van overlast vereist nauwe samenwerking tussen bovenstaande partijen, de politie en het Openbaar Ministerie. De toolbox biedt hiertoe handvatten. De toolbox is onderdeel van de aanpak van asielzoekers die overlast geven en/of crimineel gedrag vertonen.

Lees verder


Financiële zelfredzaamheid van jonge alleenstaande vluchtelingen bevorderen?

KIS, 9 november 2020

Voor iedereen in Nederland is de achttiende verjaardag een uitdagende mijlpaal richting financiële zelfredzaamheid. Dat geldt helemaal voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv’s). KIS onderzoekt hoe zij het best ondersteund kunnen worden. Tijdens een expertbijeenkomst georganiseerd met SAMAH stonden tips en succesvolle aanpakken in de schijnwerpers.

Lees verder


Hoe ondersteunen gemeenten statushouders bij het vinden van werk?

KIS, 9 november 2020

KIS heeft de vijfde monitor ‘Gemeentelijk Beleid Arbeidstoeleiding Statushouders’ gepresenteerd. Projectleider Inge Razenberg blikt terug op de ontwikkelingen van de afgelopen vijf jaar. En kijkt vooruit naar de nieuwe Wet inburgering die medio 2021 in werking zal treden.

Lees verder

Zie ook: Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2020

Zie ook: reactie minister Koolmees


Elf statushouders uit regio Rotterdam worden voorbereid op lerarenopleiding

Algemeen Dagblad, 7 november 2020

Elf statushouders uit Rotterdam, Schiedam, Maassluis en Berkel en Rodenrijs worden het komende jaar voorbereid om de Pabo-deeltijdopleiding te gaan volgen. Het project is in september van start gegaan.

Lees verder


Rijksbreed meer inzet nodig voor integrale aanpak integratie statushouders

Toezicht Sociaal Domein, 26 oktober 2020

Het leren van de taal, het vinden van werk, meedoen in de samenleving. De juiste start in Nederland is een hele klus voor mensen met een verblijfsvergunning. Voor een duurzame integratie van deze statushouders in de maatschappij moet er op landelijk niveau meer gebeuren. Extra inspanningen zijn nodig om een integrale aanpak op lokaal niveau te faciliteren. Gemeenten en hun partners stuiten bij de integratie van statushouders namelijk op een aantal problemen die zij niet (alleen) op lokaal niveau kunnen oplossen.

Dat staat in een brief die de samenwerkende inspecties van Toezicht Sociaal Domein naar minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gestuurd.

Lees verder


Gerichte maatregelen kunnen arbeidsmarktpositie migranten verbeteren

SERCPB, 15 oktober 2020

De verschillen in arbeidsparticipatie tussen personen met en zonder migratieachtergrond zijn groot en hardnekkig. Op dit moment werkt 61 procent van de personen met een niet-westerse migratieachtergrond (15-74 jaar). Bij personen zonder migratieachtergrond werkt 69 procent. Het verschil dreigt door de coronacrisis verder op te lopen.
Overheden en werkgevers kunnen met gerichte maatregelen deze ongelijkheid tegengaan. Kansrijk zijn onder andere: het eerder toegang geven van migranten tot de arbeidsmarkt, een slimmer plaatsingsbeleid, sterkere financiële prikkels voor zowel werkgevers als werknemers. Een neutraler wervings- en selectieproces is belangrijk om arbeidsdiscriminatie tegen te gaan.

Lees verder


Statushouders integreren beter, maar corona zal het tij keren

Divosa, 24 september 2020

Steeds meer statushouders vonden het afgelopen jaar een plek in onze samenleving. In 2019 werkt 30% van de statushouders die sinds 2014 in Nederland zijn, tegenover 17% in 2018. Daarnaast daalde het aantal statushouders in de bijstand van 82% naar 58%. Dit blijkt uit de Divosa Benchmark Statushouders. Ook volgden meer statushouders onderwijs en haalden meer mensen hun inburgeringsdiploma. De integratie van statushouders zal in 2020 echter een flinke knauw krijgen door de impact van corona.

Lees verder


Internetconsultatie Besluit en Regeling inburgering

Ministerie van SZW, 9 september 2020

Er zijn de afgelopen zomer stappen gezet rondom de nieuwe Wet inburgering. De wet is op 2 juli jl. aangenomen door de Tweede Kamer, de Eerste Kamer zal zich er de komende periode over buigen. Op 2 september jl. is er nog een stap gezet. Het ontwerpbesluit en de ontwerpregeling (Besluit inburgering 20.. en Regeling inburgering 20..) zijn in internetconsulatie gegaan. Dit houdt in dat alle geïnteresseerden vanaf 1 september 2020 vier weken de tijd hebben om hier desgewenst op te reageren.

Lees verder


Inburgering Syriërs moet rekening houden met mannelijkheid

Sociale vraagstukken, 28 augustus 2020

Ruim twee jaar geleden stelde het Sociaal en Cultureel Planbureau vast dat er voor de inburgering van Syriërs in Nederland een combinatie van specifiek en algemeen beleid nodig was. De Groningse promovendus Rik Huizinga stelt echter vast dat er tot nu toe nauwelijks aandacht is voor de rol van mannelijkheid bij inburgering en integratie van Syrische statushouders.

Lees verder


Asielzoekerscentra ten tijde van corona

KIS, 13 juli 2020

Dit artikel beschrijft hoe asielzoekerscentra en de bewoners de coronatijd doorkomen.

Lees verder


Sleutelpersonen spelen belangrijke rol bij huidige inburgering statushouders

Verwey-Jonker Instituut, 9 juli 2020

Sleutelpersonen spelen een belangrijke rol in het contact tussen statushouders en organisaties die met statushouders te maken hebben, zo blijkt uit het onderzoek ‘De inzet van sleutelpersonen in de inburgering’.

Maar wie zijn deze sleutelpersonen? Zij zijn zelf migrant of vluchteling, hebben het vertrouwen binnen de eigen gemeenschap en kunnen een brugfunctie vervullen tussen statushouders, instanties en gemeenten. Zij weten als geen ander wat nodig is om cultuurverschillen te overbruggen. Zij hebben zelf ervaren hoe het is om in Nederland een nieuw leven op te bouwen.

Lees verder


Nieuwe wet inburgering

Ministerie van SZW, 2 juli 2020

Op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer op 2 juli de wet voor een nieuw inburgeringsstelsel aangenomen. Vanaf 1 juli 2021 leren nieuwkomers zo snel mogelijk de Nederlandse taal en gaan ze aan het werk.

Lees verder


Logeerregeling asielstatushouders blijft en breidt uit

Ministerie van JenV, 2 juli 2020

De Logeerregeling voor asielstatushouders blijft en wordt uitgebreid. Dat heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid vandaag aan de Tweede Kamer laten weten.

Lees verder


Alle tussenrapporten Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering online

Divosa, 29 juni 2020

Wat is er nodig om taalniveau B1 te bereiken? En wat moet er geregeld worden om asielstatushouders de eerste zes maanden te ontzorgen? Gemeenten staan voor veel keuzes bij de implementatie van de nieuwe Wet inburgering. Op 6 thema’s experimenteren gemeenten in het pilotprogramma Veranderopgave Inburgering. 3 nieuwe tussenrapportages, over de thema’s B1-route, Z-route en Ontzorgen, zijn nu online beschikbaar. In de rapporten beschrijven de onderzoekers de pilotaanpakken en delen ze de eerste inzichten. De tussenrapportages schetsen al een deel van de keuzes waar gemeenten voor komen te staan bij de implementatie van de nieuwe wet.

Lees verder


Overeenstemming over flexibele opvang asielzoekers

VNG, 22 juni 2020

Gemeenten, provincies en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) slaan de handen ineen om de asielopvang beter te organiseren. Zij maken het komende half jaar concrete plannen voor een meer flexibele opvang van asielzoekers. Dat zijn de leden van de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie (LRT) overeengekomen. Hiermee worden de geleerde lessen van de verhoogde asielinstroom uit 2015 en 2016 omgezet in praktische afspraken voor de komende jaren. Dit schrijft de LRT donderdag in een brief aan alle burgemeesters en Rijksheren.

Lees verder


Coronavirus vergroot isolement en gezondheidsrisico’s van zwangere statushouders

KIS, 11 juni 2020

Zwangere statushouders zijn een erg kwetsbare groep in de geboortezorg. Door corona is hun isolement en kwetsbaarheid nog groter. Betere aansluiting bij hun leefwereld is nodig om deze nieuwe moeders en baby’s een goede start te kunnen bieden.

Lees verder


Syrische statushouders boeken vooruitgang

SCP i.s.m. het WODC, RIVM en CBS – 4 juni 2020

De positie van Syrische statushouders is tussen 2017 en 2019 verbeterd. De beheersing van de Nederlandse taal is vooruitgegaan, steeds meer statushouders sluiten hun inburgering en cursus Nederlandse taal af. Syriërs die in 2014 in Nederland aankwamen nemen vaak een gunstigere positie in dan degene die later kwamen: ze hebben vaker een taalcursus en inburgering afgerond, de psychische gezondheid is meer verbeterd, het aandeel met een bijstandsuitkering is gedaald en men heeft vaker betaald werk: van degenen die in 2014 naar Nederland kwamen heeft in 2019 ruim twee vijfde een betaalde baan, van de Syriërs die in 2016 aankwamen, heeft een vijfde betaald werk. Daaruit blijkt dat verblijfsduur er toe doet. Dit blijkt uit de vandaag uitgekomen publicatie Syrische statushouders op weg in Nederland: de ontwikkeling van hun positie en leefsituatie.

Lees verder

Lees ook: Statushouders oververtegenwoordigd in praktijkonderwijs (CBS, 4 juni 2020)


Kabinet wil nieuw inburgeringsstelsel zo snel mogelijk invoeren

Ministerie van SZW – 29 mei 2020

Het kabinet heeft ingestemd met het wetsvoorstel voor een nieuw inburgeringsstelsel. In dit nieuwe stelsel leren nieuwkomers zo snel mogelijk de Nederlandse taal en gaan ze aan het werk. Meedoen is immers de beste weg naar een succesvolle inburgering. Daarbij staan maatwerk en snelheid centraal. Op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt de wet nu aangeboden aan de Tweede Kamer.

Lees verder


Bestuurlijk akkoord over Wet inburgering: meer geld voor regie gemeenten

Divosa – 30 april 2020

Het Rijk en VNG hebben een akkoord bereikt over de financiële en inhoudelijke kaders van de nieuwe Wet inburgering die per 1 juli 2021 ingaat. Voor de uitvoering krijgen gemeenten structureel € 35,2 miljoen extra en eenmalig 36,5 miljoen euro. Ook zijn er inhoudelijke afspraken gemaakt om gemeenten een stevige regierol te geven. Het akkoord wordt gesteund door alle betrokken partijen.

Lees verder


Minder asielzoekers en nareizigers in maart door corona

CBS – 30 april 2020

In maart van dit jaar zijn 1 025 eerste asielverzoeken gedaan. Dat aantal is zo’n 40 procent lager dan in de eerste twee maanden van 2020 en 850 minder dan in maart 2019. Ook het aantal nareizigers is gedaald tot 125, dat is 26,7 procent van het aantal nareizigers in januari of februari 2020. Deze daling van het aantal asielverzoeken en nareizigers is mede het gevolg van de coronacrisis.

Lees verder


Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering verlengd

Ministerie van SZW – 30 april 2020

Op 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. De regie op de uitvoering van de wet komt bij de gemeenten te liggen. Het ministerie van SZW ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe wet door het organiseren van een pilotprogramma. Daarin doen 97 gemeenten in 39 pilots ervaringen op met de nieuwe inburgeringswet. Die ervaringen worden breed gedeeld en gebruikt voor het inrichten van een lerend, adaptief inburgeringstelsel.

Lees verder


Mijlpaal: akkoord bereikt over inburgering

VNG – 28 april 2020

Er is overeenstemming tussen SZW en de VNG over de invulling van de nieuwe wet inburgering. Er komt structureel € 35,2 miljoen meer beschikbaar en de regierol van gemeenten wordt versterkt. De VNG heeft er vertrouwen in dat met deze afspraken de randvoorwaarden zijn neergezet voor een goed inburgeringsstelsel.

Lees verder


Stijgende lijn vroege integratie in het azc

COA – 22 april 2020

Vroege integratie en participatie – al in de asielzoekerscentra – is een gezamenlijk belang voor asielzoekers, werkgevers en gemeenten. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) streeft daarbij naar het koppelen van vergunninghouders (ook wel statushouders genoemd) aan een gemeente of een arbeidsmarktregio waar voor hem of haar de beste kansen liggen.

Lees verder


Voorbereidend onderwijs voor statushouders

KIS – 21 april 2020

De onderwijspotentie van inburgeraars onbenut laten is een gemiste kans. Eén van de doelen van de nieuwe Wet inburgering is om statushouders te helpen een Nederlands diploma te behalen via de zogeheten onderwijsroute. Schakeltrajecten blijken een gedegen opstap naar regulier beroepsonderwijs. KIS onderzocht wat er nodig is om meer statushouders via zo’n traject door te laten stromen.

Lees verder


Statushouders volgen vaker mbo-opleiding en op steeds hoger niveau

CBS – 17 april 2020

Van de asielzoekers die in 2015 een verblijfsvergunning kregen, volgde 43 procent op 1 oktober 2019 onderwijs. De meesten deden dan een mbo-opleiding. Sinds 2015 volgen zij ook steeds vaker een mbo-opleiding op een hoger niveau. Dat blijkt uit nieuwe cijfers uit het onderzoek Asiel en integratie 2020 van het CBS.

Lees verder


Cohortonderzoek asielzoekers en statushouders

CBS – april 2020

Cohortstudie van asielmigranten die in de periode januari 2014 tot juli 2019 naar Nederland zijn gekomen, met cijfers op het gebied van gezinshereniging, huisvesting, inburgering, onderwijs, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, zorggebruik, inkomen en geregistreerde criminaliteit.

Lees verder


Tips en tools voor de arbeidstoeleiding van vrouwelijke statushouders

KIS – 7 april 2020

Vrouwelijke statushouders hebben minder vaak een baan dan mannelijke statushouders. Degenen die wel werken hebben vaak flexcontracten en dreigen nu door het coronavirus werkloos te worden. Ook in deze drukke tijden bij gemeenten is het belangrijk dat er aandacht is en blijft voor vrouwelijke statushouders met een afstand tot de arbeidsmarkt. KIS komt met een handreiking, die vóór de coronacrisis is geschreven, voor primair gemeenten, met daarin informatie, tips en inspirerende voorbeelden.

Lees verder


Update verbetertool en Wat-werkt-dossier om statushouders aan het werk te helpen

KIS – 7 april 2020

De arbeidsparticipatie van statushouders blijft sterk achter bij die van de Nederlandse beroepsbevolking en andere migranten. Werkloosheid onder deze groep heeft zowel negatieve gevolgen voor het individu als voor de samenleving. Gemeenten proberen op allerlei manieren om statushouders aan de slag te helpen, maar wat werkt nu echt? De update van de verbetertool van KIS vertaalt wetenschappelijke kennis naar de praktijk en geeft gemeenten inzicht in hoe ze de arbeidsparticipatie van statushouders kunnen vergroten.

Lees verder


Evaluatie Pilots Veranderopgave Inburgering: vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten

Verwey-Jonker Instituut – maart 2020

Het Verwey-Jonker Instituut onderzoekt de zes door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gefinancierde pilots binnen het thema integratie van vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten. De zes pilots zijn in september 2019 begonnen en worden uitgevoerd door de gemeenten Utrecht, Haarlemmermeer, De Bilt, Midden-Drenthe, Berkelland en Meierijstad. Deze tussenrapportage beschrijft hoe de pilots er na een half jaar voor staan.

Lees verder


Handreiking Leerroutes

Divosa – maart 2020

De handreiking Leerroutes geeeft een zo compleet mogelijk overzicht van de drie leerroutes – B1, Onderwijs en Zelfredzaamheid – en van de taken waaraan gemeenten hiervoor moeten voldoen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen wat wettelijk verplicht is en wat gemeenten aanvullend kunnen doen om een leerroute aan te bieden. Tevens succesvolle voorbeelden van bestaande initiatieven.

Lees verder


Handreiking Financieel ontzorgen en financiële zelfredzaamheid

Divosa – maart 2020

Deze handreiking staat stil bij een belangrijk onderdeel van de nieuwe Wet inburgering: het financieel ontzorgen en het stimuleren van financiële zelfredzaamheid van bijstandsgerechtigde asielstatushouders.

Lees verder


Invoering nieuwe Wet inburgering uitgesteld tot 1 juli 2021

Divosa – 23 maart 2020

De invoering van de nieuwe Wet inburgering wordt uitgesteld tot 1 juli 2021. Dat heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Aanvankelijk zou de nieuwe wet op 1 januari 2021 ingaan, er blijkt echter meer tijd nodig te zijn om de invoering van de wet goed voor te bereiden.

Lees verder


Statushouders via een schakeltraject naar een beroepsopleiding?

KIS – 23 maart 2020

Een Nederlands diploma verhoogt de kansen op de arbeidsmarkt en geeft statushouders de beste kansen op passend werk. In de nieuwe Wet inburgering, die in 2021 zal ingaan, wordt een zogenaamde ‘onderwijsroute’ ingericht, die statushouders ondersteund bij het zo snel mogelijk behalen van een Nederlands diploma. Onderdeel van deze onderwijs­route is een schakelvoorziening, waarin Nederlandse taal wordt aangeboden en waarin ook aandacht is voor onder andere studievaardigheden. In dit onderzoek zijn de kansen en knelpun­ten bij de instroom, de uitvoering en de doorstroom van schakel­trajecten in kaart gebracht.

Lees verder


Gevolgen coronacrisis voor vluchtelingen en asielzoekers in Nederland

Vluchtelingenwerk Nederland – 20 maart 2020

De coronacrisis heeft verstrekkende gevolgen voor vluchtelingen en asielzoekers in Nederland (en daarbuiten). Krijgen asielzoekers die Nederland binnenkomen nog wel opvang? Kunnen vluchtelingen nog wel naar Nederland reizen om asiel aan te vragen? En hoe zit het met gezinshereniging? Vluchtelingenwerk Nederland zet alle maatregelen en ontwikkelingen op een rij. Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 6 april.

Lees verder


Voorbeeld beleidsparticipatie vergunninghouders bij gemeenten

Platform31 – 19 maart 2020

Platform31 ging, vanuit haar kennisrol in de G40-themagroep Vergunninghouders en Asiel, op zoek naar voorbeelden van beleidsparticipatie van vergunninghouders bij gemeenten.

Lees verder


Syrische statushouders willen beter taalonderwijs en sneller aan het werk

de Volkskrant – 12 maart 2020

Syrische statushouders willen op een hoger niveau de Nederlandse taal leren en sneller aan het werk. Ook voelen veel Syriërs zich nu genoodzaakt onder hun niveau te werken. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Lees verder

Zie ook: rapport Nederland papierenland. Syrische statushouders en hun ervaringen met participatiebeleid in Nederland (SCP)


Statushouder is gewild, maar komt toch lastig aan de bak

de Volkskrant – 3 maart 2020

Bedrijven willen statushouders graag aan werk helpen, zeggen ze, maar lopen aan tegen onduidelijke, per gemeente verschillende regelingen. De NS is een bedrijf dat vooroploopt. ‘We hebben een tekort aan personeel voor technische functies. De NS heeft deze mensen nodig.’

Lees verder


Hossam wil graag Nederlands leren, maar voor blinde nieuwkomers is er bijna geen les

de Volkskrant – 26 februari 2020

Blinde statushouders kunnen vaak nergens terecht om Nederlandse taallessen te volgen. De gevolgen zijn groot: ze voelen zich geïsoleerd en lopen vertraging op met studeren of werken.

Lees verder


Een nieuwe kijk op de Wet Inburgering 2013

CPB – 13 februari 2020

Het percentage mensen dat hun inburgeringsexamen haalt, is gestegen door de invoering van de huidige inburgeringswet. De arbeidsparticipatie van inburgeraars is niet veranderd. Dat blijkt uit het onderzoek van het Centraal Planbureau ‘Een nieuwe kijk op de Wet Inburgering 2013’.

Lees verder


Artikel: Wet inburgering; 3 tips voor gemeenten

BDA – 11 februari 2020

Gemeenten hebben in het nieuwe stelsel van de Wet Inburgering veel vrijheid om keuzes te maken om uiteindelijk invulling aan de wetgeving te geven. In dit artikel geeft adviesbureau BDA 3 tips om deze keuzevrijheid in te vullen.

Lees verder


Onderzoek naar de uitvoering van vreemdelingenbewaring

Nationale Ombudsman – 6 februari 2020

Vreemdelingenbewaring heeft als doel mensen die niet in Nederland mogen verblijven, beschikbaar te houden voor uitzetting. Over de manier waarop dit gebeurt is al jaren discussie; mensen verblijven in detentie maar het is geen straf. In 2015 is een wetsvoorstel ingediend waarin de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een nieuw regime voorstelt. Dit nieuwe regime houdt in dat er afdelingen zijn met meer vrijheden en afdelingen met een strenger regime. Sinds mei 2017 werkt detentiecentrum Rotterdam – vooruitlopend op de invoering van dit nieuwe systeem – met dit regime. Voor de Nationale ombudsman aanleiding te onderzoeken hoe dit regime in de praktijk werkt.

Lees verder


Turkse nieuwkomers worden inburgeringsplichtig

Ministerie van SZW – 4 februari 2020

Het kabinet gaat Turkse nieuwkomers verplichten om de Nederlandse taal te leren en kennis op te doen over de Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt. Turkse burgers die naar Nederland komen moeten straks met succes het inburgeringsexamen afleggen om een permanente verblijfsvergunning te krijgen. Het kabinet wil daarmee ook Turkse nieuwkomers de kans geven een goede start te maken in ons land.

Lees verder


Aantal asielzoekers en nareizigers licht gedaald

CBS – 28 januari 2020

In 2019 kwamen 22,5 duizend asielzoekers en 4,2 duizend nareizende gezinsleden naar Nederland, bij elkaar een fractie minder dan in 2018. Syriërs en Eritreeërs vormen nog steeds de grootste groepen. Het aantal asielzoekers uit Nigeria en Syrië nam het meest toe. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Lees verder asielzoekers en nareizigers licht gedaald


Opvattingen over migratie: gastvrij, maar ook ongenoegen en maatschappelijke onrust

WODC – 17 januari 2020

Opvang van asielzoekers in AZC’s leidt niet tot grote problemen. Nederlanders die dichtbij een AZC wonen, hebben eerder een positieve dan negatieve mening over asielzoekers vergeleken met zij die veraf wonen. Voor zover de acceptatie van asielzoekers wel onder druk staat, hangt dit sterk samen met breder levend maatschappelijk ongenoegen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Ongenoegen, migratie, gastvrijheid en maatschappelijke onrust’ dat de Rijksuniversiteit Groningen uitvoerde in opdracht van het WODC.

Lees verder


Artikel: Wet inburgering; 3 tips voor gemeenten

BDA – 11 februari 2020

Gemeenten hebben in het nieuwe stelsel van de Wet Inburgering veel vrijheid om keuzes te maken om uiteindelijk invulling aan de wetgeving te geven. In dit artikel geeft adviesbureau BDA 3 tips om deze keuzevrijheid in te vullen.

Lees verder


Brandbrief G4: nieuw inburgeringsstelsel geeft gemeenten te weinig regie

Gemeente Den Haag – 31 januari 2020

De vier grote gemeenten Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht (G4) doen een dringend beroep op de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om recht te doen aan de regierol van gemeenten binnen het vormen van het nieuwe inburgeringsstelsel. Er is te weinig budget om binnen een integrale aanpak regie te kunnen voeren en om maatwerk te leveren. Dit schrijft de G4 in een brandbrief aan minister Koolmees.

Lees verder


Inbreng VNG en Divosa voor debat Inburgering en integratie

VNG – januari 2020

De Tweede Kamer debatteert 5 februari over inburgering. VNG en Divosa geven hun standpunt nog een keer mee: zonder voldoende financiële middelen en mogelijkheden om regie te nemen, kunnen gemeenten de nieuwe wet niet implementeren en uitvoeren.

Lees verder


Hervestigde vluchtelingen in uw gemeente?

KIS – januari 2020

Nederland nodigt elk jaar ongeveer 500 vluchtelingen uit om zich in ons land te vestigen. Deze worden rechtstreeks in gemeenten gehuisvest, de zogenaamde hervestigers. KIS deed een verkenning naar de opvang van hervestigers en maakte deze handreiking voor gemeenten die overwegen hen op te vangen.

Lees verder


Wat werkt om aan het werk te komen?

KIS, 16 januari 2020

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de arbeidstoeleiding van verschillende groepen mensen met een kleine arbeidsmarktkans. Denk aan 45-plussers, mensen met een arbeidsbeperking, vluchtelingen en statushouders en vrouwen met een migratieachtergrond. KIS onderzocht wat we kunnen leren van de aanpakken rond de arbeidstoeleiding bij verschillende doelgroepen.

Lees verder


Berkellandse statushouders helpen elkaar: ‘Wij slaan een brug tussen culturen’

In de Achterhoek is het project Cultuurverbinder, waarbij landgenoten statushouders helpen om cultuurverschillen te overbruggen, succesvol afgerond. Het is een project van Figulus Welzijn, de Achterhoekse gemeenten, de provincie Gelderland en Vluchtelingenwerk Oost Nederland.

Lees verder


‘Amsterdamse aanpak’ helpt statushouders vaker aan werk

Sociale Vraagstukken – 18 december 2019

Is het zinvol statushouders vroegtijdig en intensief te begeleiden naar werk? Regioplan onderzocht de ‘Amsterdamse aanpak’. “Maatwerk lijkt vaak een holle frase, maar nu zag ik het in de praktijk gebracht”, zegt onderzoeker Adriaan Oostveen.

Lees verder


Leefsituatie statushouders minder gunstig dan gemiddeld in Amsterdam

gemeente Amsterdam – 11 december 2019

In januari 2019 woonden er in Amsterdam ruim 6.800 vluchtelingen met een verblijfsvergunning, ofwel statushouders. Over het algemeen gaat het met statushouders minder goed dan met andere Amsterdammers. Ze hebben bijvoorbeeld vaker een laag inkomen en een minder gunstige woonsituatie. Op sommige punten is de situatie van statushouders ongeveer gelijk aan het gemiddelde in Amsterdam, bijvoorbeeld als het gaat om gezondheid. Dit heeft mogelijk te maken met de gemiddeld jonge leeftijd van de groep Amsterdamse statushouders.

Lees verder


Onderzoek: “Biedt statushouders langdurige begeleiding in de stap naar werk”

provincie Overijssel – 27 november 2019

Nieuwe initiatieven om statushouders naar betaald werk te begeleiden, krijgen vaak voor beperkte tijd subsidie. De expertise vervliegt als het project ophoudt. In de praktijk kost arbeidstoeleiding van deze groep nieuwkomers meer tijd en maatwerk, vanwege hun grote afstand tot de arbeidsmarkt. Er is meer samenwerking in de keten nodig en meer uitwisseling van kennis tussen gemeenten. Provincies kunnen daarin het voortouw nemen. Dit adviseren onderzoekers van het lectoraat Human Capital van hogeschool Windesheim in het eindverslag van het onderzoeksproject Werken aan werk voor statushouders.

Lees verder


Nederland heeft één van de strengste asielprocedures van Europa

Trouw – 27 november 2019

Onderzoeksplatform Investico en Trouw deden onderzoek naar de achterkant van het asielbeleid. Hun conclusie: Nederland heeft één van de strengste asielprocedures van Europa.

Lees verder


Jonge migranten: creëert Europa een verloren generatie?

FRA – 19 november 2019

Uit een nieuw verslag van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) blijkt dat er een verloren generatie dreigt te ontstaan als gevolg van vertragingen en ernstige problemen bij het integreren van jonge vluchtelingen die oorlog en vervolging zijn ontvlucht. Het verslag noemt enkele goede praktijken, maar spoort de lidstaten ook aan om van elkaars ervaringen te leren en deze jongeren een adequate kans in het leven te bieden.

Lees verder


Kabinetsreactie op monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2019

Ministerie van SZW – 18 november 2019

Minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark sturen de Tweede Kamer de kabinetsreactie op de Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2019, uitgebracht door het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS).

Lees verder


Participatiesamenleving belemmert integratie gezinnen met niet-westerse culturele achtergrond

Sociale Vraagstukken – 12 november 2019

Niet-westerse moslimgezinnen raken steeds geïsoleerder als ze hulp nodig hebben. De participatiegedachte schrijft voor dat burgers eerst en vooral hun eigen netwerk moeten aanspreken. Maar steun uit de eigen gemeenschap betekent voor niet-westerse moslims meer gevoelens van uitsluiting en minder integratie in de Nederlandse samenleving.

Lees verder


Certificering raming nieuwe inburgeringswet

CPB – 12 november 2019

Het kabinet werkt aan een nieuwe inburgeringswet waarmee gemeenten nieuwe taken krijgen. Daarvoor krijgen gemeenten dan ook extra budget van het Rijk. Het ministerie van SZW heeft het CPB verzocht de raming van dit extra budget te certificeren. Het CPB constateert dat de nieuwe taken voor gemeenten nog niet volledig zijn uitgewerkt. Daarmee is de onzekerheid van de raming van SZW op een aantal onderdelen niet in te schatten. Voorts acht het CPB de raming van SZW op enkele onderdelen niet ‘neutraal en redelijk’ doordat deze niet is gebaseerd op de beste beschikbare informatie over de loonkosten van gemeenten.

Lees verder


Onafhankelijk onderzoek: meer geld nodig voor inburgering

VNG – 12 november 2019

Een onafhankelijk onderzoek, onder opdrachtgeverschap van VNG én SZW heeft uitgewezen dat er structureel 197 miljoen nodig is om de wet inburgering uit te voeren. Dat is 42,3 miljoen meer dan dat SZW wil uitrekken. De wet is op deze manier inhoudelijk én financieel onuitvoerbaar voor gemeenten.

Lees verder


Voorsorteren op een nieuwe wet

VNG Magazine – 8 november 2019

De verantwoordelijkheid voor de inburgering van statushouders wordt teruggelegd bij gemeenten. Voordat de nieuwe Inburgeringswet in 2021 wordt ingevoerd (een jaar later dan aanvankelijk de bedoeling was), krijgen 57 gemeenten de kans mee te denken over de invulling ervan. In vier verschillende pilots wordt afgetast wat wel en niet werkt. De regio Westfriesland is een van de deelnemers aan de pilot.

Lees verder


Tips om Eritrese nieuwkomers te ondersteunen bij hun integratie

KIS – 6 november 2019

In 2018 vroegen ongeveer 4000 Eritreeërs asiel aan in Nederland. Een groot deel van hen staat op grote afstand van de Nederlandse samenleving en kampt met meerdere soorten problemen. Integreren is voor deze nieuwkomers niet makkelijk. Maar, de jongeren hebben tegelijkertijd veel veerkracht, een sterk doorzettingsvermogen en potentieel tot ontwikkeling. Hoe ondersteun je de Eritrese nieuwkomers als gemeente het beste?

Lees verder


Meer Syrische asielzoekers en nareizigers

CBS – 24 oktober 2019

In het derde kwartaal kwamen 5 910 asielzoekers en 1 200 nareizende gezinsleden naar Nederland. Dat waren er meer dan de afgelopen drie afzonderlijke kwartalen, maar minder dan in het derde kwartaal van 2018. Er was vooral een stijging van het aantal asielzoekers en nareizigers uit Syrië. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Lees verder


De nieuwe Wet inburgering: wachten is geen optie

Binnenlands Bestuur- 14 oktober 2019

Met ingang van 1 januari 2021 wordt de nieuwe Wet inburgering ingevoerd. Vanaf die datum zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering van hun nieuwkomers. Gemeenten juichen het doel van het nieuwe inburgeringsstelsel toe: mensen die verplicht moeten inburgeren doen snel en volwaardig mee in de maatschappij, bij voorkeur via betaald werk. Voor veel gemeenten zijn de kaders van de nieuwe Wet inburgering echter nog onduidelijk.

Lees verder


Blijven vergunninghouders in Nederland?

WODC – 10 oktober 2019

Sinds 2014 heeft Nederland opnieuw te maken met een substantiële instroom van asielzoekers, van wie een belangrijk deel in aanmerking is gekomen voor een verblijfsvergunning. Een belangrijke vraag die zich momenteel voordoet, is hoe de positie van de nieuwe vergunninghouders zich de komende jaren zal ontwikkelen. Een van de vragen die daarbij gesteld kunnen worden, is in hoeverre zij zich blijvend in Nederland zullen vestigen.

Lees verder


Hoe geef je als gemeente vorm aan het nieuwe inburgeringsstelsel?

KIS – 27 september 2019

Op 1 januari 2021 gaat de nieuwe wet inburgering van kracht. Dit houdt onder andere in dat gemeenten de regie krijgen over inburgering, in plaats van inburgeraars zelf. Hoe geef je dit als gemeente of maatschappelijke instelling in de praktijk vorm? Om deze vraag te beantwoorden organiseerde KIS op 20 september een kennisatelier. Ook Platform31 was hierbij betrokken.

Lees verder


Amsterdam wil publiek-privaat traineeship statushouders

Binnenlands Bestuur – 27 september 2019

In de ‘war on talent’ zijn hoogopgeleide statushouders een dankbare vijver om uit te vissen voor (lokale) overheden. Ook bedrijven kunnen er hun voordeel mee doen, maar zijn terughoudend. De gemeente Amsterdam heeft naast haar eigen traineeprogramma voor statushouders daarom een publiek-privaat programma in voorbereiding.

Lees verder


VNG: Nieuwe wet inburgering is onuitvoerbaar

Binnenlands Bestuur – 23 september 2019

Voor gemeenten is de nieuwe wet Inburgering onuitvoerbaar. Gemeenten krijgen geen regierol. Ook over de financiering maken gemeenten zich grote zorgen. ‘Gemeenten kunnen zonder adequate financiering geen nieuwe taken op zich nemen’, benadrukt de VNG in reactie op het conceptwetsvoorstel.

Lees verder


Arbeidstoeleiding vrouwelijke statushouders: ‘We hebben een helikopterblik nodig’

KIS – 19 september 2019

Hoe verbeter je de toegang naar opleiding en werk voor vrouwelijke statushouders? Dat was de leidende vraag in een nieuw onderzoek van KIS. Daarbij stonden gesprekken met deze vrouwen en met klantmanagers van gemeenten centraal. ‘De nieuwe wijze van inburgeren vanaf 2021 biedt kansen.’

Lees verder


Iets meer statushouders aan het werk

Verwey Jonker Instituut | Divosa – 6 september 2019

Uit de vierde Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen blijkt onder andere dat statushouders iets makkelijker werk vinden. Statushouders werken vaak wel onder hun niveau, in tijdelijke of kleine banen. Ook blijft de instroom van jonge statushouders naar het onderwijs laag.

Lees verder


Minder asielzoekers, meer nareizigers in 2e kwartaal

CBS – 25 juli 2019

In het tweede kwartaal van 2019 kwamen 5 205 asielzoekers en 880 nareizende gezinsleden naar Nederland. Het aantal asielzoekers was lager, het aantal nareizigers hoger dan in het eerste kwartaal van 2019. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Lees verder


Veranderopgave inburgering: 57 gemeenten starten met pilotprogramma

Divosa – 18 juli 2019

Vanaf 1 januari 2021 gaat het nieuwe inburgeringsstelsel van start. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe wet, onder andere door het organiseren van een pilotprogramma. Doel is om de lessen en ervaringen uit de praktijk mee te nemen bij de ontwikkeling van het nieuwe, lerende inburgeringsstelsel.

Lees verder


Evaluatie logeerregeling COA

WODC – 4 juli 2019

In dit onderzoek inventariseren we de meerwaarde en opbrengsten van de vernieuwde aanpak van logeren voor de participatie en integratie van statushouders. Met de resultaten van het onderzoek wil de aanvrager, het COA, inzicht krijgen in de meerwaarde van de logeerregeling voor statushouders die via TCBnB logeren vergeleken met verblijf in een AZC of bij familie en vrienden. Daarmee wil het COA een onderbouwde beslissing maken of en hoe zij de logeerregeling willen voortzetten

Lees verder


COA wil een betere spreiding van azc’s

Binnenlands Bestuur – 2 juli 2019

De opvang van asielzoekers moet de komende jaren beter worden gespreid over Nederland. Bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) Milo Schoenmaker wil dat nieuwe azc’s vooral in het westen van het land komen.

Lees verder


Financiële zelfredzaamheid van statushouders

Inspectie SZW – 28 juni 2019

De Inspectie SZW heeft onderzocht in hoeverre statushouders financieel zelfredzaam zijn en in welke mate zij hierbij ondersteuning krijgen. Bekijk de onderzoeksresultaten financiële zelfredzaamheid van statushouders.

Lees verder


Toch onafhankelijk onderzoek naar kosten inburgering

Binnenlands Bestuur – 28 juni 2019

Er komt toch een onafhankelijk onderzoek naar de financiële gevolgen van het nieuwe inburgeringsstelsel. Het CPB wordt gevraagd deze in kaart te brengen. Daarover heeft gemeentekoepel VNG met het ministerie van SZW overeenstemming bereikt.

Lees verder

Zie ook: Gesprek over nieuw inburgeringsstelsel hervat (VNG, 27 juni 2019)


Maatwerk en snelheid centraal in nieuw inburgeringsstelsel

Ministerie van SZW – 25 juni 2019

In het nieuwe inburgeringsstelsel zorgen gemeenten ervoor dat nieuwkomers zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren en aan het werk gaan. Meedoen is immers de beste weg naar een succesvolle inburgering. Daarbij zullen maatwerk en snelheid centraal staan. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. Zijn concept-wetsvoorstel gaat gelijktijdig in consultatie.

Lees verder


‘Arbeidsparticipatie vluchtelingen moet en kan beter’

KIS – 21 juni 2019

De arbeidsparticipatie van vluchtelingen laat nog veel te wensen over. Belangrijke struikelblokken zijn taal, sociaal netwerk en gezondheid, maar ook onrealistische verwachtingen. Zowel bij nieuwkomers als bij werkgevers. ‘Kijk voorbij dat accent’, stelt UAF-directeur Mardjan Seighali op het drukbezochte symposium ’Samen werken aan duurzame arbeidsparticipatie van statushouders’ in Utrecht.

Lees verder


‘De stem van oudere migranten horen we te weinig’

KIS – 14 juni 2019

Ouderen met een migratieachtergrond vormen een kwetsbare doelgroep. De ‘eerste generatie’-ouderen zijn vaker eenzaam, hebben vaker een slechtere gezondheid en een lagere sociaaleconomische status dan hun Nederlandse leeftijdgenoten. Verschillende onderzoeken wijzen het uit, maar toch horen en zien we hen volgens Fatoş Ipek te weinig. Met haar stichting Oudere Migranten Aan Zet (OMAZ) wil ze daar verandering in brengen.

Lees verder


Betere match door big data?

COA – 31 mei 2019

Kunnen we als COA statushouders beter matchen met gemeenten, zodat hun kansen op werk uiteindelijk verbeteren? Misschien wél met behulp van big data! Beleidsadviseur Sjef van Grinsven legt uit hoe.

Lees verder

Zie ook: Algoritme plaatst statushouder (Binnenlands Bestuur, 12 juni 2019)


Freestylen met taaleis

Binnenlands Bestuur – 10 juni 2019

De Wet taaleis schrijft sinds 3,5 jaar voor dat bijstandsgerechtigden met een migratie-achtergrond zich moeten inspannen om de taal beheersen. Wie niet wil wordt op de uitkering gekort. Het verzet onder gemeenten was aanvankelijk groot. Inmiddels werken ze met lokale varianten.

Lees verder


Kamerbrief voortgang pilotprogramma veranderopgave inburgering

Ministerie van SZW – 29 mei 2019

Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het pilotprogramma Veranderopgave Inburgering (VOI).

Lees verder

Lees ook: Subsidies voor pilots inburgering beschikbaar (Binnenlands Bestuur, 3 juni 2019)


SER: Meer maatwerk en regionale hulp voor statushouders

SER – 24 mei 2019

De Sociaal-Economische Raad pleit voor een effectievere ondersteuning van vluchtelingen met een verblijfsvergunning bij het zoeken naar werk. Meer maatwerk en een sluitende regionale infrastructuur waarop gemeenten, werkgevers en werknemers een beroep kunnen doen, zijn nodig voor een succesvolle integratie van deze nieuwkomers. Dit vraagt om veranderingen in wetgeving, beleid en uitvoering. Gezien de zorgelijke maatschappelijke positie, is een slagvaardige aanpak geboden, aldus de raad. In het SER-rapport ‘Integratie door werk: meer kansen op werk voor nieuwkomers’ agendeert de raad de beperkte arbeidsparticipatie van statushouders.

Lees verder


Overleg nieuwe wet inburgering afgebroken

VNG – 22 mei 2019

De VNG heeft de onderhandelingen over de invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel afgebroken. Zonder een gedegen financiële onderbouwing op basis van onafhankelijk onderzoek kan de VNG geen verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van de nieuwe wet inburgering.

Lees verder


Gelderland biedt acht statushouders traineeship

Binnenlands Bestuur – 22 mei 2019

Acht hoogopgeleide statushouders krijgen van de provincie Gelderland de kans om een traineeship van 23 maanden te volgen bij de provincie.

Lees verder


Grote verschillen tussen Syrische statushouders

SCP – 16 mei 2019

Dit blijkt uit de publicatie Opnieuw beginnen. Achtergronden van positieverschillen tussen Syrische statushouders. Er is onderzoek gedaan naar gezinshereniging en verhuisgedrag, intenties om in Nederland te blijven, psychische gezondheid, zorggebruik, diversiteit in participatie en sociaal-culturele posities van Syriërs in Nederland.

Lees verder


Lukt het vluchtelingen om hier een baan te vinden? Dit zijn de cijfers

NOS – 4 mei 2019

Hoe vergaat het de vluchtelingen die de afgelopen tijd een verblijfsvergunning kregen? Lukt het mensen die nu een aantal jaar in Nederland zijn, om een baan te vinden? En wat zijn hun toekomstperspectieven op de arbeidsmarkt?

Lees verder


Minder asielzoekers en nareizigers in eerste kwartaal

CBS – 29 april 2019

In het eerste kwartaal van 2019 kwamen 5 405 asielzoekers en 840 nareizende gezinsleden naar Nederland. Dat waren er minder dan in het voorgaande kwartaal. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Lees verder


Gemengd Wonen met Statushouders

Kennisplatform Integratie & Samenleving – 30 april 2019

Dit verkennend onderzoek geeft inzicht in wat gemengde woonprojecten, waarbij statushouders en reguliere huurders samenleven in een wooncomplex, kunnen bijdragen aan de integratie en participatie van statushouders.

Lees verder


Geen ver­blijfs­ver­gun­ning als je in­bur­ge­rings­exa­men niet haalt, ten­zij dat on­e­ven­re­dig is

Raad van State – 26 april 2019

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid mag een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf weigeren, als de vreemdeling het inburgeringsexamen niet heeft gehaald. Maar hij mag de vergunning niet weigeren als dat in het concrete geval onevenredig is.


6 op 10 statushouders uit 2014 heeft inburgeringsdiploma

CBS – 17 april 2019

Van de asielzoekers die in 2014 een verblijfsvergunning kregen en inburgeringsplicht hadden, had 58 procent op peildatum 1 oktober 2018 het inburgeringsexamen gehaald. 2 procent van de statushouders heeft de termijn van drie jaar overschreden. De rest heeft uitstel, vrijstelling of ontheffing gekregen.


Nadere verkenning maatschappelijke participatie van uitgeprocedeerde asielzoekers in Duitsland

Kennisplatform Integratie & Samenleving – 15 april 2019

Uitgeprocedeerde asielzoekers hebben geen recht meer op verblijf, maar kunnen ook niet altijd uitgezet worden. Deze groep verkeert vaak in een uitzichtloze situatie. In Duitsland biedt het ‘Duldung beleid’ de mogelijkheid aan uitgeprocedeerde asielzoekers om tijdelijk legaal in Duitsland te verblijven. KIS onderzocht hoe dit beleid in de praktijk werkt.


Multinationals helpen vluchtelingen aan het werk: ‘Het is niet vrijblijvend’

RTL Z – 8 april 2019

Vijftien Nederlandse bedrijven beloven samen meer dan 3500 nieuwe banen voor vluchtelingen. Daarnaast willen ze meer dan 10.000 mensen helpen hun toekomstkansen te verbeteren. Het gaat om organisaties als Philips, Accenture, Asito en Randstad. Ook grote banken Rabobank, ING en ABN AMRO doen mee.

Zie ook: ‘Vluchtelingen kunnen enorm tekort aan IT’ers lenigen’ (BNR, 8 april 2019)


Zorg voor reële verwachtingen bij statushouders

Verwey-Jonker Instituut – 4 april 2019

Kirsten Tinnemans en haar collega’s van het Verwey-Jonker Instituut onderzochten de werkzame factoren van twee initiatieven: de NVA Werktrajecten in Amersfoort en Vluchtelingen Investeren in Participeren (VIP) van VluchtelingenWerk. Deze succesvolle interventies bieden een intensief traject om statushouders te ondersteunen bij het vinden van een plek op de arbeidsmarkt.


Het Gesprek: training voor nieuwkomers over de Nederlandse cultuur

Kennisplatform Integratie & Samenleving – 15 maart 2019

Nieuwkomers in de omgeving van Leiden leren sinds 2016 in een trainingsprogramma genaamd Het Gesprek meer over de Nederlandse cultuur. Het Verwey-Jonker Instituut werkte mee aan de ontwikkeling van dit programma, dat nu ook beschikbaar is voor andere gemeenten en partijen die nieuwkomers begeleiden. Marieke Oudshoorn, werkzaam bij gemeente Leiden en betrokken bij Project JA Statushouders, geeft antwoord op vier vragen over Het Gesprek.


VU-onderzoeker ontvangt 800.000 euro subsidie voor onderzoek naar psychisch welzijn vluchtelingen

Vrije Universiteit Amsterdam – 5 maart 2019

VU-onderzoeker Marit Sijbrandij heeft een subsidie van 800.000 euro ontvangen voor twee onderzoeksprojecten op het gebied van het psychisch welzijn van vluchtelingen. Daarmee gaat ze onder andere onderzoeken wat de werking is van een mobiel audio-instrument waarmee Syrische vergunninghouders (zonder tolk) vragen over stress en andere psychische klachten kunnen beantwoorden.


Werktrajecten helpen statushouders richting de Nederlandse arbeidsmarkt

Verwey-Jonker Instituut – 25 februari 2019

Veel statushouders in Nederland zijn werkloos. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht twee initiatieven waarbinnen statushouders door middel van een intensief traject begeleid worden richting werk:

  • NVA Werktrajecten in Amersfoort en
  • Vluchtelingen Investeren in Participeren (VIP) van VluchtelingenWerk Oost-Nederland.

Deze trajecten helpen deelnemers zich klaar te stomen voor, en aan te passen aan de Nederlandse arbeidsmarkt. De onderzoekers zetten de werkzame elementen van de initiatieven op een rij.


Arbeidsdeelname terug op niveau 2008

CBS – 23 februari 2019

In 2018 was de nettoarbeidsparticipatie bijna 68 procent, vrijwel net zo hoog als het hoogste jaarcijfer vóór het uitbreken van de crisis in 2008. Het verschil in arbeidsparticipatie tussen personen met een Nederlandse achtergrond en niet-westerse migratieachtergrond is tijdens de crisis groter geworden, maar is nu weer bijna gelijk aan tien jaar geleden.


De financiële zelfredzaamheid van statushouders: belemmeringen en bouwstenen

Kennisplatform Integratie & Samenleving – 21 februari 2019

Deze publicatie van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) gaat in op een aantal belemmeringen op het gebied van de financiële zelfredzaamheid van vergunninghouders. Daarnaast biedt het rapport handvatten voor gemeenten die willen werken aan verbetering op dit vlak. De besproken resultaten zijn ook samengevat in een infographic.

Zie ook: infographic.


Meer asielzoekers in 2018, minder nareizigers

CBS – 11 februari 2019

Het aantal asielverzoeken is in 2018 weer toegenomen, na dalende aantallen asielverzoeken in 2016 en 2017. Opkomende nationaliteiten van de eerste asielverzoeken zijn Jemen en Moldavië. Opmerkelijk is de toename van het aantal Turken dat in ons land asiel aanvraagt.


Kamerbrief tussenstand Veranderopgave Inburgering

Ministerie van SZW – februari 2019

In deze kamerbrief brengt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer op de hoogte van de huidige stand van zaken rondom de Veranderopgave Inburgering. De minister laat onder andere weten de komende twee jaar 40 miljoen euro extra beschikbaar te stellen aan gemeenten, zodat die nu al actief aan de slag kunnen gaan met de begeleiding van vergunninghouders bij hun inburgering (waaronder het leren van de Nederlandse taal).


The impact of age at arrival on education and mental health

CPB – februari 2019

Hoe eerder een vergunninghouder binnenkomt, des te hoger is het behaalde opleidingsniveau. De kans om een hogeronderwijsdiploma te halen stijgt met ongeveer 3,6 procentpunt voor ieder jaar dat een vluchteling eerder aankomt.


Kunst en cultuur als middel bij de integratie van volwassen statushouders

Kennisplatform Integratie & Samenleving – 20 december 2018

In deze publicatie verkent KIS wat werkt bij kunst- en cultuurprojecten die als doel hebben integratie te bevorderen en voor, door en met vluchtelingen worden georganiseerd.


Emancipatiemonitor: vrouwen met een migratieachtergrond blijven achter

Kennisplatform Integratie & Samenleving – 13 december 2018

Er blijft extra aandacht nodig om de positie van vrouwen met een migratieachtergrond te versterken. De vandaag uitgebrachte Emancipatiemonitor van het SCP en CBS laat zien dat vrouwen met een migratieachtergrond minder vaak werken en economisch zelfstandig zijn dan vrouwen met een Nederlandse achtergrond. Het verschil is ook groter geworden.


Handreiking cultuursensitief werken

VNG – 13 december 2018

In deze handreiking biedt de VNG gemeenten kennis en goede praktijkvoorbeelden op het gebied van cultuursensitief werken, met als doel bereikbaarheid van zorg en ondersteuning voor álle inwoners, ondanks taal- en cultuurverschillen.


Inburgering in de regio: samen pionieren

Platform31 – 28 november 2018

Samen met het NOVA College in Haarlem verzorgde Platform31 een workshop op het Divosa congres ‘Vluchtelingen aan het werk’ in Amersfoort. Door met een casus aan de slag te gaan kwamen we tot ideeën voor hoe je als gemeente vergunninghouders aan het werk krijgt.

Lees verder


Eritrese statushouders in Nederland

SCP – 16 november 2018

Rapport waarin meer inzicht wordt gegeven in de achtergrond van Eritrese vluchtelingen die naar Nederland zijn gevlucht.

Lees verder


Jaarrapport Integratie 2018

CBS – november 2018

Het Jaarrapport Integratie 2018 brengt in beeld hoe het staat met de verschillende herkomstgroepen in onze samenleving aan de hand van verschillende thema’s: bevolking, onderwijs, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, inkomen, criminaliteit, gezondheid en maatschappelijke participatie.

Lees de publicatie


Veranderopgave Inburgering

Ministerie van SZW – 23 oktober 2018

Minister Koolmees informeert de Tweede Kamer over het proces naar een nieuwe Wet Inburgering. In deze brief staat de laatste stand van zaken omtrent de invulling van het nieuwe inburgeringsbeleid: de Uitvoeringsagenda.

Lees verder


Onderzoek naar behoorlijke inburgering

Nationale Ombudsman – 10 oktober 2018

Onderzoek naar wat een goede inburgering zou zijn vanuit het perspectief van de inburgeraar.

Lees verder


Wat werkt bij het bevorderen van arbeidsparticipatie van statushouders?

Kennisplatform Integratie & Samenleving – 8 oktober 2018

Een dossier met werkzame factoren die de arbeidsparticipatie van vergunninghouders bevorderen. Naast een dossier is er ook een infographic die de resultaten beknopt weergeeft.

Lees verder


Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2018

Kennisplatform Integratie & Samenleving – 12 september 2018

Jaarlijks overzicht met ontwikkelingen en resultaten van de arbeidstoeleiding in gemeenten.

Lees verder


Verdeeldheid en verbinding

SCP – 6 september 2018

Dit rapport beschrijft de activiteiten en diensten van organisaties die het landelijke asiel- en integratiebeleid willen beïnvloeden.

Lees verder


Vluchtelingen staan aan zijlijn en bezorgen Duitsers identiteitsstress

Het Financieele Dagblad – 30 januari 2018

Lees de samenvatting

Bron: Het Financieele Dagblad