Actualiteiten over Vergunninghouders en asiel

Amsterdam wil publiek-privaat traineeship statushouders

Binnenlands Bestuur – 27 september 2019

In de ‘war on talent’ zijn hoogopgeleide statushouders een dankbare vijver om uit te vissen voor (lokale) overheden. Ook bedrijven kunnen er hun voordeel mee doen, maar zijn terughoudend. De gemeente Amsterdam heeft naast haar eigen traineeprogramma voor statushouders daarom een publiek-privaat programma in voorbereiding.

Lees verder


VNG: Nieuwe wet inburgering is onuitvoerbaar

Binnenlands Bestuur – 23 september 2019

Voor gemeenten is de nieuwe wet Inburgering onuitvoerbaar. Gemeenten krijgen geen regierol. Ook over de financiering maken gemeenten zich grote zorgen. ‘Gemeenten kunnen zonder adequate financiering geen nieuwe taken op zich nemen’, benadrukt de VNG in reactie op het conceptwetsvoorstel.

Lees verder


Arbeidstoeleiding vrouwelijke statushouders: ‘We hebben een helikopterblik nodig’

KIS – 19 september 2019

Hoe verbeter je de toegang naar opleiding en werk voor vrouwelijke statushouders? Dat was de leidende vraag in een nieuw onderzoek van KIS. Daarbij stonden gesprekken met deze vrouwen en met klantmanagers van gemeenten centraal. ‘De nieuwe wijze van inburgeren vanaf 2021 biedt kansen.’

Lees verder


Iets meer statushouders aan het werk

Verwey Jonker Instituut | Divosa – 6 september 2019

Uit de vierde Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen blijkt onder andere dat statushouders iets makkelijker werk vinden. Statushouders werken vaak wel onder hun niveau, in tijdelijke of kleine banen. Ook blijft de instroom van jonge statushouders naar het onderwijs laag.

Lees verder


Minder asielzoekers, meer nareizigers in 2e kwartaal

CBS – 25 juli 2019

In het tweede kwartaal van 2019 kwamen 5 205 asielzoekers en 880 nareizende gezinsleden naar Nederland. Het aantal asielzoekers was lager, het aantal nareizigers hoger dan in het eerste kwartaal van 2019. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Lees verder


Veranderopgave inburgering: 57 gemeenten starten met pilotprogramma

Divosa – 18 juli 2019

Vanaf 1 januari 2021 gaat het nieuwe inburgeringsstelsel van start. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe wet, onder andere door het organiseren van een pilotprogramma. Doel is om de lessen en ervaringen uit de praktijk mee te nemen bij de ontwikkeling van het nieuwe, lerende inburgeringsstelsel.

Lees verder


Evaluatie logeerregeling COA

WODC – 4 juli 2019

In dit onderzoek inventariseren we de meerwaarde en opbrengsten van de vernieuwde aanpak van logeren voor de participatie en integratie van statushouders. Met de resultaten van het onderzoek wil de aanvrager, het COA, inzicht krijgen in de meerwaarde van de logeerregeling voor statushouders die via TCBnB logeren vergeleken met verblijf in een AZC of bij familie en vrienden. Daarmee wil het COA een onderbouwde beslissing maken of en hoe zij de logeerregeling willen voortzetten

Lees verder


COA wil een betere spreiding van azc’s

Binnenlands Bestuur – 2 juli 2019

De opvang van asielzoekers moet de komende jaren beter worden gespreid over Nederland. Bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) Milo Schoenmaker wil dat nieuwe azc’s vooral in het westen van het land komen.

Lees verder


Financiële zelfredzaamheid van statushouders

Inspectie SZW – 28 juni 2019

De Inspectie SZW heeft onderzocht in hoeverre statushouders financieel zelfredzaam zijn en in welke mate zij hierbij ondersteuning krijgen. Bekijk de onderzoeksresultaten financiële zelfredzaamheid van statushouders.

Lees verder


Toch onafhankelijk onderzoek naar kosten inburgering

Binnenlands Bestuur – 28 juni 2019

Er komt toch een onafhankelijk onderzoek naar de financiële gevolgen van het nieuwe inburgeringsstelsel. Het CPB wordt gevraagd deze in kaart te brengen. Daarover heeft gemeentekoepel VNG met het ministerie van SZW overeenstemming bereikt.

Lees verder

Zie ook: Gesprek over nieuw inburgeringsstelsel hervat (VNG, 27 juni 2019)


Maatwerk en snelheid centraal in nieuw inburgeringsstelsel

Ministerie van SZW – 25 juni 2019

In het nieuwe inburgeringsstelsel zorgen gemeenten ervoor dat nieuwkomers zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren en aan het werk gaan. Meedoen is immers de beste weg naar een succesvolle inburgering. Daarbij zullen maatwerk en snelheid centraal staan. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. Zijn concept-wetsvoorstel gaat gelijktijdig in consultatie.

Lees verder


‘Arbeidsparticipatie vluchtelingen moet en kan beter’

KIS – 21 juni 2019

De arbeidsparticipatie van vluchtelingen laat nog veel te wensen over. Belangrijke struikelblokken zijn taal, sociaal netwerk en gezondheid, maar ook onrealistische verwachtingen. Zowel bij nieuwkomers als bij werkgevers. ‘Kijk voorbij dat accent’, stelt UAF-directeur Mardjan Seighali op het drukbezochte symposium ’Samen werken aan duurzame arbeidsparticipatie van statushouders’ in Utrecht.

Lees verder


‘De stem van oudere migranten horen we te weinig’

KIS – 14 juni 2019

Ouderen met een migratieachtergrond vormen een kwetsbare doelgroep. De ‘eerste generatie’-ouderen zijn vaker eenzaam, hebben vaker een slechtere gezondheid en een lagere sociaaleconomische status dan hun Nederlandse leeftijdgenoten. Verschillende onderzoeken wijzen het uit, maar toch horen en zien we hen volgens Fatoş Ipek te weinig. Met haar stichting Oudere Migranten Aan Zet (OMAZ) wil ze daar verandering in brengen.

Lees verder


Betere match door big data?

COA – 31 mei 2019

Kunnen we als COA statushouders beter matchen met gemeenten, zodat hun kansen op werk uiteindelijk verbeteren? Misschien wél met behulp van big data! Beleidsadviseur Sjef van Grinsven legt uit hoe.

Lees verder

Zie ook: Algoritme plaatst statushouder (Binnenlands Bestuur, 12 juni 2019)


Freestylen met taaleis

Binnenlands Bestuur – 10 juni 2019

De Wet taaleis schrijft sinds 3,5 jaar voor dat bijstandsgerechtigden met een migratie-achtergrond zich moeten inspannen om de taal beheersen. Wie niet wil wordt op de uitkering gekort. Het verzet onder gemeenten was aanvankelijk groot. Inmiddels werken ze met lokale varianten.

Lees verder


Kamerbrief voortgang pilotprogramma veranderopgave inburgering

Ministerie van SZW – 29 mei 2019

Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het pilotprogramma Veranderopgave Inburgering (VOI).

Lees verder

Lees ook: Subsidies voor pilots inburgering beschikbaar (Binnenlands Bestuur, 3 juni 2019)


SER: Meer maatwerk en regionale hulp voor statushouders

SER – 24 mei 2019

De Sociaal-Economische Raad pleit voor een effectievere ondersteuning van vluchtelingen met een verblijfsvergunning bij het zoeken naar werk. Meer maatwerk en een sluitende regionale infrastructuur waarop gemeenten, werkgevers en werknemers een beroep kunnen doen, zijn nodig voor een succesvolle integratie van deze nieuwkomers. Dit vraagt om veranderingen in wetgeving, beleid en uitvoering. Gezien de zorgelijke maatschappelijke positie, is een slagvaardige aanpak geboden, aldus de raad. In het SER-rapport ‘Integratie door werk: meer kansen op werk voor nieuwkomers’ agendeert de raad de beperkte arbeidsparticipatie van statushouders.

Lees verder


Overleg nieuwe wet inburgering afgebroken

VNG – 22 mei 2019

De VNG heeft de onderhandelingen over de invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel afgebroken. Zonder een gedegen financiële onderbouwing op basis van onafhankelijk onderzoek kan de VNG geen verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van de nieuwe wet inburgering.

Lees verder


Gelderland biedt acht statushouders traineeship

Binnenlands Bestuur – 22 mei 2019

Acht hoogopgeleide statushouders krijgen van de provincie Gelderland de kans om een traineeship van 23 maanden te volgen bij de provincie.

Lees verder


Grote verschillen tussen Syrische statushouders

SCP – 16 mei 2019

Dit blijkt uit de publicatie Opnieuw beginnen. Achtergronden van positieverschillen tussen Syrische statushouders. Er is onderzoek gedaan naar gezinshereniging en verhuisgedrag, intenties om in Nederland te blijven, psychische gezondheid, zorggebruik, diversiteit in participatie en sociaal-culturele posities van Syriërs in Nederland.

Lees verder


Lukt het vluchtelingen om hier een baan te vinden? Dit zijn de cijfers

NOS – 4 mei 2019

Hoe vergaat het de vluchtelingen die de afgelopen tijd een verblijfsvergunning kregen? Lukt het mensen die nu een aantal jaar in Nederland zijn, om een baan te vinden? En wat zijn hun toekomstperspectieven op de arbeidsmarkt?

Lees verder


Minder asielzoekers en nareizigers in eerste kwartaal

CBS – 29 april 2019

In het eerste kwartaal van 2019 kwamen 5 405 asielzoekers en 840 nareizende gezinsleden naar Nederland. Dat waren er minder dan in het voorgaande kwartaal. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Lees verder


Gemengd Wonen met Statushouders

Kennisplatform Integratie & Samenleving – 30 april 2019

Dit verkennend onderzoek geeft inzicht in wat gemengde woonprojecten, waarbij statushouders en reguliere huurders samenleven in een wooncomplex, kunnen bijdragen aan de integratie en participatie van statushouders.

Lees verder


Geen ver­blijfs­ver­gun­ning als je in­bur­ge­rings­exa­men niet haalt, ten­zij dat on­e­ven­re­dig is

Raad van State – 26 april 2019

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid mag een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf weigeren, als de vreemdeling het inburgeringsexamen niet heeft gehaald. Maar hij mag de vergunning niet weigeren als dat in het concrete geval onevenredig is.


6 op 10 statushouders uit 2014 heeft inburgeringsdiploma

CBS – 17 april 2019

Van de asielzoekers die in 2014 een verblijfsvergunning kregen en inburgeringsplicht hadden, had 58 procent op peildatum 1 oktober 2018 het inburgeringsexamen gehaald. 2 procent van de statushouders heeft de termijn van drie jaar overschreden. De rest heeft uitstel, vrijstelling of ontheffing gekregen.


Nadere verkenning maatschappelijke participatie van uitgeprocedeerde asielzoekers in Duitsland

Kennisplatform Integratie & Samenleving – 15 april 2019

Uitgeprocedeerde asielzoekers hebben geen recht meer op verblijf, maar kunnen ook niet altijd uitgezet worden. Deze groep verkeert vaak in een uitzichtloze situatie. In Duitsland biedt het ‘Duldung beleid’ de mogelijkheid aan uitgeprocedeerde asielzoekers om tijdelijk legaal in Duitsland te verblijven. KIS onderzocht hoe dit beleid in de praktijk werkt.


Multinationals helpen vluchtelingen aan het werk: ‘Het is niet vrijblijvend’

RTL Z – 8 april 2019

Vijftien Nederlandse bedrijven beloven samen meer dan 3500 nieuwe banen voor vluchtelingen. Daarnaast willen ze meer dan 10.000 mensen helpen hun toekomstkansen te verbeteren. Het gaat om organisaties als Philips, Accenture, Asito en Randstad. Ook grote banken Rabobank, ING en ABN AMRO doen mee.

Zie ook: ‘Vluchtelingen kunnen enorm tekort aan IT’ers lenigen’ (BNR, 8 april 2019)


Zorg voor reële verwachtingen bij statushouders

Verwey-Jonker Instituut – 4 april 2019

Kirsten Tinnemans en haar collega’s van het Verwey-Jonker Instituut onderzochten de werkzame factoren van twee initiatieven: de NVA Werktrajecten in Amersfoort en Vluchtelingen Investeren in Participeren (VIP) van VluchtelingenWerk. Deze succesvolle interventies bieden een intensief traject om statushouders te ondersteunen bij het vinden van een plek op de arbeidsmarkt.


Het Gesprek: training voor nieuwkomers over de Nederlandse cultuur

Kennisplatform Integratie & Samenleving – 15 maart 2019

Nieuwkomers in de omgeving van Leiden leren sinds 2016 in een trainingsprogramma genaamd Het Gesprek meer over de Nederlandse cultuur. Het Verwey-Jonker Instituut werkte mee aan de ontwikkeling van dit programma, dat nu ook beschikbaar is voor andere gemeenten en partijen die nieuwkomers begeleiden. Marieke Oudshoorn, werkzaam bij gemeente Leiden en betrokken bij Project JA Statushouders, geeft antwoord op vier vragen over Het Gesprek.


VU-onderzoeker ontvangt 800.000 euro subsidie voor onderzoek naar psychisch welzijn vluchtelingen

Vrije Universiteit Amsterdam – 5 maart 2019

VU-onderzoeker Marit Sijbrandij heeft een subsidie van 800.000 euro ontvangen voor twee onderzoeksprojecten op het gebied van het psychisch welzijn van vluchtelingen. Daarmee gaat ze onder andere onderzoeken wat de werking is van een mobiel audio-instrument waarmee Syrische vergunninghouders (zonder tolk) vragen over stress en andere psychische klachten kunnen beantwoorden.


Werktrajecten helpen statushouders richting de Nederlandse arbeidsmarkt

Verwey-Jonker Instituut – 25 februari 2019

Veel statushouders in Nederland zijn werkloos. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht twee initiatieven waarbinnen statushouders door middel van een intensief traject begeleid worden richting werk:

  • NVA Werktrajecten in Amersfoort en
  • Vluchtelingen Investeren in Participeren (VIP) van VluchtelingenWerk Oost-Nederland.

Deze trajecten helpen deelnemers zich klaar te stomen voor, en aan te passen aan de Nederlandse arbeidsmarkt. De onderzoekers zetten de werkzame elementen van de initiatieven op een rij.


Arbeidsdeelname terug op niveau 2008

CBS – 23 februari 2019

In 2018 was de nettoarbeidsparticipatie bijna 68 procent, vrijwel net zo hoog als het hoogste jaarcijfer vóór het uitbreken van de crisis in 2008. Het verschil in arbeidsparticipatie tussen personen met een Nederlandse achtergrond en niet-westerse migratieachtergrond is tijdens de crisis groter geworden, maar is nu weer bijna gelijk aan tien jaar geleden.


De financiële zelfredzaamheid van statushouders: belemmeringen en bouwstenen

Kennisplatform Integratie & Samenleving – 21 februari 2019

Deze publicatie van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) gaat in op een aantal belemmeringen op het gebied van de financiële zelfredzaamheid van vergunninghouders. Daarnaast biedt het rapport handvatten voor gemeenten die willen werken aan verbetering op dit vlak. De besproken resultaten zijn ook samengevat in een infographic.

Zie ook: infographic.


Meer asielzoekers in 2018, minder nareizigers

CBS – 11 februari 2019

Het aantal asielverzoeken is in 2018 weer toegenomen, na dalende aantallen asielverzoeken in 2016 en 2017. Opkomende nationaliteiten van de eerste asielverzoeken zijn Jemen en Moldavië. Opmerkelijk is de toename van het aantal Turken dat in ons land asiel aanvraagt.


Kamerbrief tussenstand Veranderopgave Inburgering

Ministerie van SZW – februari 2019

In deze kamerbrief brengt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer op de hoogte van de huidige stand van zaken rondom de Veranderopgave Inburgering. De minister laat onder andere weten de komende twee jaar 40 miljoen euro extra beschikbaar te stellen aan gemeenten, zodat die nu al actief aan de slag kunnen gaan met de begeleiding van vergunninghouders bij hun inburgering (waaronder het leren van de Nederlandse taal).


The impact of age at arrival on education and mental health

CPB – februari 2019

Hoe eerder een vergunninghouder binnenkomt, des te hoger is het behaalde opleidingsniveau. De kans om een hogeronderwijsdiploma te halen stijgt met ongeveer 3,6 procentpunt voor ieder jaar dat een vluchteling eerder aankomt.


Kunst en cultuur als middel bij de integratie van volwassen statushouders

Kennisplatform Integratie & Samenleving – 20 december 2018

In deze publicatie verkent KIS wat werkt bij kunst- en cultuurprojecten die als doel hebben integratie te bevorderen en voor, door en met vluchtelingen worden georganiseerd.


Emancipatiemonitor: vrouwen met een migratieachtergrond blijven achter

Kennisplatform Integratie & Samenleving – 13 december 2018

Er blijft extra aandacht nodig om de positie van vrouwen met een migratieachtergrond te versterken. De vandaag uitgebrachte Emancipatiemonitor van het SCP en CBS laat zien dat vrouwen met een migratieachtergrond minder vaak werken en economisch zelfstandig zijn dan vrouwen met een Nederlandse achtergrond. Het verschil is ook groter geworden.


Handreiking cultuursensitief werken

VNG – 13 december 2018

In deze handreiking biedt de VNG gemeenten kennis en goede praktijkvoorbeelden op het gebied van cultuursensitief werken, met als doel bereikbaarheid van zorg en ondersteuning voor álle inwoners, ondanks taal- en cultuurverschillen.


Inburgering in de regio: samen pionieren

Platform31 – 28 november 2018

Samen met het NOVA College in Haarlem verzorgde Platform31 een workshop op het Divosa congres ‘Vluchtelingen aan het werk’ in Amersfoort. Door met een casus aan de slag te gaan kwamen we tot ideeën voor hoe je als gemeente vergunninghouders aan het werk krijgt.

Lees verder


Eritrese statushouders in Nederland

SCP – 16 november 2018

Rapport waarin meer inzicht wordt gegeven in de achtergrond van Eritrese vluchtelingen die naar Nederland zijn gevlucht.

Lees verder


Jaarrapport Integratie 2018

CBS – november 2018

Het Jaarrapport Integratie 2018 brengt in beeld hoe het staat met de verschillende herkomstgroepen in onze samenleving aan de hand van verschillende thema’s: bevolking, onderwijs, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, inkomen, criminaliteit, gezondheid en maatschappelijke participatie.

Lees de publicatie


Veranderopgave Inburgering

Ministerie van SZW – 23 oktober 2018

Minister Koolmees informeert de Tweede Kamer over het proces naar een nieuwe Wet Inburgering. In deze brief staat de laatste stand van zaken omtrent de invulling van het nieuwe inburgeringsbeleid: de Uitvoeringsagenda.

Lees verder


Onderzoek naar behoorlijke inburgering

Nationale Ombudsman – 10 oktober 2018

Onderzoek naar wat een goede inburgering zou zijn vanuit het perspectief van de inburgeraar.

Lees verder


Wat werkt bij het bevorderen van arbeidsparticipatie van statushouders?

Kennisplatform Integratie & Samenleving – 8 oktober 2018

Een dossier met werkzame factoren die de arbeidsparticipatie van vergunninghouders bevorderen. Naast een dossier is er ook een infographic die de resultaten beknopt weergeeft.

Lees verder


Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2018

Kennisplatform Integratie & Samenleving – 12 september 2018

Jaarlijks overzicht met ontwikkelingen en resultaten van de arbeidstoeleiding in gemeenten.

Lees verder


Verdeeldheid en verbinding

SCP – 6 september 2018

Dit rapport beschrijft de activiteiten en diensten van organisaties die het landelijke asiel- en integratiebeleid willen beïnvloeden.

Lees verder


Vluchtelingen staan aan zijlijn en bezorgen Duitsers identiteitsstress

Het Financieele Dagblad – 30 januari 2018

Lees de samenvatting

Bron: Het Financieele Dagblad