Actualiteiten over Vergunninghouders en asiel

Internetconsultatie Besluit en Regeling inburgering

Ministerie van SZW, 9 september 2020

Er zijn de afgelopen zomer stappen gezet rondom de nieuwe Wet inburgering. De wet is op 2 juli jl. aangenomen door de Tweede Kamer, de Eerste Kamer zal zich er de komende periode over buigen. Op 2 september jl. is er nog een stap gezet. Het ontwerpbesluit en de ontwerpregeling (Besluit inburgering 20.. en Regeling inburgering 20..) zijn in internetconsulatie gegaan. Dit houdt in dat alle geïnteresseerden vanaf 1 september 2020 vier weken de tijd hebben om hier desgewenst op te reageren.

Lees verder


Inburgering Syriërs moet rekening houden met mannelijkheid

Sociale vraagstukken, 28 augustus 2020

Ruim twee jaar geleden stelde het Sociaal en Cultureel Planbureau vast dat er voor de inburgering van Syriërs in Nederland een combinatie van specifiek en algemeen beleid nodig was. De Groningse promovendus Rik Huizinga stelt echter vast dat er tot nu toe nauwelijks aandacht is voor de rol van mannelijkheid bij inburgering en integratie van Syrische statushouders.

Lees verder


Asielzoekerscentra ten tijde van corona

KIS, 13 juli 2020

Dit artikel beschrijft hoe asielzoekerscentra en de bewoners de coronatijd doorkomen.

Lees verder


Sleutelpersonen spelen belangrijke rol bij huidige inburgering statushouders

Verwey-Jonker Instituut, 9 juli 2020

Sleutelpersonen spelen een belangrijke rol in het contact tussen statushouders en organisaties die met statushouders te maken hebben, zo blijkt uit het onderzoek ‘De inzet van sleutelpersonen in de inburgering’.

Maar wie zijn deze sleutelpersonen? Zij zijn zelf migrant of vluchteling, hebben het vertrouwen binnen de eigen gemeenschap en kunnen een brugfunctie vervullen tussen statushouders, instanties en gemeenten. Zij weten als geen ander wat nodig is om cultuurverschillen te overbruggen. Zij hebben zelf ervaren hoe het is om in Nederland een nieuw leven op te bouwen.

Lees verder


Nieuwe wet inburgering

Ministerie van SZW, 2 juli 2020

Op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer op 2 juli de wet voor een nieuw inburgeringsstelsel aangenomen. Vanaf 1 juli 2021 leren nieuwkomers zo snel mogelijk de Nederlandse taal en gaan ze aan het werk.

Lees verder


Logeerregeling asielstatushouders blijft en breidt uit

Ministerie van JenV, 2 juli 2020

De Logeerregeling voor asielstatushouders blijft en wordt uitgebreid. Dat heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid vandaag aan de Tweede Kamer laten weten.

Lees verder


Alle tussenrapporten Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering online

Divosa, 29 juni 2020

Wat is er nodig om taalniveau B1 te bereiken? En wat moet er geregeld worden om asielstatushouders de eerste zes maanden te ontzorgen? Gemeenten staan voor veel keuzes bij de implementatie van de nieuwe Wet inburgering. Op 6 thema’s experimenteren gemeenten in het pilotprogramma Veranderopgave Inburgering. 3 nieuwe tussenrapportages, over de thema’s B1-route, Z-route en Ontzorgen, zijn nu online beschikbaar. In de rapporten beschrijven de onderzoekers de pilotaanpakken en delen ze de eerste inzichten. De tussenrapportages schetsen al een deel van de keuzes waar gemeenten voor komen te staan bij de implementatie van de nieuwe wet.

Lees verder


Overeenstemming over flexibele opvang asielzoekers

VNG, 22 juni 2020

Gemeenten, provincies en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) slaan de handen ineen om de asielopvang beter te organiseren. Zij maken het komende half jaar concrete plannen voor een meer flexibele opvang van asielzoekers. Dat zijn de leden van de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie (LRT) overeengekomen. Hiermee worden de geleerde lessen van de verhoogde asielinstroom uit 2015 en 2016 omgezet in praktische afspraken voor de komende jaren. Dit schrijft de LRT donderdag in een brief aan alle burgemeesters en Rijksheren.

Lees verder


Coronavirus vergroot isolement en gezondheidsrisico’s van zwangere statushouders

KIS, 11 juni 2020

Zwangere statushouders zijn een erg kwetsbare groep in de geboortezorg. Door corona is hun isolement en kwetsbaarheid nog groter. Betere aansluiting bij hun leefwereld is nodig om deze nieuwe moeders en baby’s een goede start te kunnen bieden.

Lees verder


Syrische statushouders boeken vooruitgang

SCP i.s.m. het WODC, RIVM en CBS – 4 juni 2020

De positie van Syrische statushouders is tussen 2017 en 2019 verbeterd. De beheersing van de Nederlandse taal is vooruitgegaan, steeds meer statushouders sluiten hun inburgering en cursus Nederlandse taal af. Syriërs die in 2014 in Nederland aankwamen nemen vaak een gunstigere positie in dan degene die later kwamen: ze hebben vaker een taalcursus en inburgering afgerond, de psychische gezondheid is meer verbeterd, het aandeel met een bijstandsuitkering is gedaald en men heeft vaker betaald werk: van degenen die in 2014 naar Nederland kwamen heeft in 2019 ruim twee vijfde een betaalde baan, van de Syriërs die in 2016 aankwamen, heeft een vijfde betaald werk. Daaruit blijkt dat verblijfsduur er toe doet. Dit blijkt uit de vandaag uitgekomen publicatie Syrische statushouders op weg in Nederland: de ontwikkeling van hun positie en leefsituatie.

Lees verder

Lees ook: Statushouders oververtegenwoordigd in praktijkonderwijs (CBS, 4 juni 2020)


Kabinet wil nieuw inburgeringsstelsel zo snel mogelijk invoeren

Ministerie van SZW – 29 mei 2020

Het kabinet heeft ingestemd met het wetsvoorstel voor een nieuw inburgeringsstelsel. In dit nieuwe stelsel leren nieuwkomers zo snel mogelijk de Nederlandse taal en gaan ze aan het werk. Meedoen is immers de beste weg naar een succesvolle inburgering. Daarbij staan maatwerk en snelheid centraal. Op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt de wet nu aangeboden aan de Tweede Kamer.

Lees verder


Bestuurlijk akkoord over Wet inburgering: meer geld voor regie gemeenten

Divosa – 30 april 2020

Het Rijk en VNG hebben een akkoord bereikt over de financiële en inhoudelijke kaders van de nieuwe Wet inburgering die per 1 juli 2021 ingaat. Voor de uitvoering krijgen gemeenten structureel € 35,2 miljoen extra en eenmalig 36,5 miljoen euro. Ook zijn er inhoudelijke afspraken gemaakt om gemeenten een stevige regierol te geven. Het akkoord wordt gesteund door alle betrokken partijen.

Lees verder


Minder asielzoekers en nareizigers in maart door corona

CBS – 30 april 2020

In maart van dit jaar zijn 1 025 eerste asielverzoeken gedaan. Dat aantal is zo’n 40 procent lager dan in de eerste twee maanden van 2020 en 850 minder dan in maart 2019. Ook het aantal nareizigers is gedaald tot 125, dat is 26,7 procent van het aantal nareizigers in januari of februari 2020. Deze daling van het aantal asielverzoeken en nareizigers is mede het gevolg van de coronacrisis.

Lees verder


Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering verlengd

Ministerie van SZW – 30 april 2020

Op 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. De regie op de uitvoering van de wet komt bij de gemeenten te liggen. Het ministerie van SZW ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe wet door het organiseren van een pilotprogramma. Daarin doen 97 gemeenten in 39 pilots ervaringen op met de nieuwe inburgeringswet. Die ervaringen worden breed gedeeld en gebruikt voor het inrichten van een lerend, adaptief inburgeringstelsel.

Lees verder


Mijlpaal: akkoord bereikt over inburgering

VNG – 28 april 2020

Er is overeenstemming tussen SZW en de VNG over de invulling van de nieuwe wet inburgering. Er komt structureel € 35,2 miljoen meer beschikbaar en de regierol van gemeenten wordt versterkt. De VNG heeft er vertrouwen in dat met deze afspraken de randvoorwaarden zijn neergezet voor een goed inburgeringsstelsel.

Lees verder


Stijgende lijn vroege integratie in het azc

COA – 22 april 2020

Vroege integratie en participatie – al in de asielzoekerscentra – is een gezamenlijk belang voor asielzoekers, werkgevers en gemeenten. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) streeft daarbij naar het koppelen van vergunninghouders (ook wel statushouders genoemd) aan een gemeente of een arbeidsmarktregio waar voor hem of haar de beste kansen liggen.

Lees verder


Voorbereidend onderwijs voor statushouders

KIS – 21 april 2020

De onderwijspotentie van inburgeraars onbenut laten is een gemiste kans. Eén van de doelen van de nieuwe Wet inburgering is om statushouders te helpen een Nederlands diploma te behalen via de zogeheten onderwijsroute. Schakeltrajecten blijken een gedegen opstap naar regulier beroepsonderwijs. KIS onderzocht wat er nodig is om meer statushouders via zo’n traject door te laten stromen.

Lees verder


Statushouders volgen vaker mbo-opleiding en op steeds hoger niveau

CBS – 17 april 2020

Van de asielzoekers die in 2015 een verblijfsvergunning kregen, volgde 43 procent op 1 oktober 2019 onderwijs. De meesten deden dan een mbo-opleiding. Sinds 2015 volgen zij ook steeds vaker een mbo-opleiding op een hoger niveau. Dat blijkt uit nieuwe cijfers uit het onderzoek Asiel en integratie 2020 van het CBS.

Lees verder


Cohortonderzoek asielzoekers en statushouders

CBS – april 2020

Cohortstudie van asielmigranten die in de periode januari 2014 tot juli 2019 naar Nederland zijn gekomen, met cijfers op het gebied van gezinshereniging, huisvesting, inburgering, onderwijs, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, zorggebruik, inkomen en geregistreerde criminaliteit.

Lees verder


Tips en tools voor de arbeidstoeleiding van vrouwelijke statushouders

KIS – 7 april 2020

Vrouwelijke statushouders hebben minder vaak een baan dan mannelijke statushouders. Degenen die wel werken hebben vaak flexcontracten en dreigen nu door het coronavirus werkloos te worden. Ook in deze drukke tijden bij gemeenten is het belangrijk dat er aandacht is en blijft voor vrouwelijke statushouders met een afstand tot de arbeidsmarkt. KIS komt met een handreiking, die vóór de coronacrisis is geschreven, voor primair gemeenten, met daarin informatie, tips en inspirerende voorbeelden.

Lees verder


Update verbetertool en Wat-werkt-dossier om statushouders aan het werk te helpen

KIS – 7 april 2020

De arbeidsparticipatie van statushouders blijft sterk achter bij die van de Nederlandse beroepsbevolking en andere migranten. Werkloosheid onder deze groep heeft zowel negatieve gevolgen voor het individu als voor de samenleving. Gemeenten proberen op allerlei manieren om statushouders aan de slag te helpen, maar wat werkt nu echt? De update van de verbetertool van KIS vertaalt wetenschappelijke kennis naar de praktijk en geeft gemeenten inzicht in hoe ze de arbeidsparticipatie van statushouders kunnen vergroten.

Lees verder


Evaluatie Pilots Veranderopgave Inburgering: vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten

Verwey-Jonker Instituut – maart 2020

Het Verwey-Jonker Instituut onderzoekt de zes door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gefinancierde pilots binnen het thema integratie van vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten. De zes pilots zijn in september 2019 begonnen en worden uitgevoerd door de gemeenten Utrecht, Haarlemmermeer, De Bilt, Midden-Drenthe, Berkelland en Meierijstad. Deze tussenrapportage beschrijft hoe de pilots er na een half jaar voor staan.

Lees verder


Handreiking Leerroutes

Divosa – maart 2020

De handreiking Leerroutes geeeft een zo compleet mogelijk overzicht van de drie leerroutes – B1, Onderwijs en Zelfredzaamheid – en van de taken waaraan gemeenten hiervoor moeten voldoen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen wat wettelijk verplicht is en wat gemeenten aanvullend kunnen doen om een leerroute aan te bieden. Tevens succesvolle voorbeelden van bestaande initiatieven.

Lees verder


Handreiking Financieel ontzorgen en financiële zelfredzaamheid

Divosa – maart 2020

Deze handreiking staat stil bij een belangrijk onderdeel van de nieuwe Wet inburgering: het financieel ontzorgen en het stimuleren van financiële zelfredzaamheid van bijstandsgerechtigde asielstatushouders.

Lees verder


Invoering nieuwe Wet inburgering uitgesteld tot 1 juli 2021

Divosa – 23 maart 2020

De invoering van de nieuwe Wet inburgering wordt uitgesteld tot 1 juli 2021. Dat heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Aanvankelijk zou de nieuwe wet op 1 januari 2021 ingaan, er blijkt echter meer tijd nodig te zijn om de invoering van de wet goed voor te bereiden.

Lees verder


Statushouders via een schakeltraject naar een beroepsopleiding?

KIS – 23 maart 2020

Een Nederlands diploma verhoogt de kansen op de arbeidsmarkt en geeft statushouders de beste kansen op passend werk. In de nieuwe Wet inburgering, die in 2021 zal ingaan, wordt een zogenaamde ‘onderwijsroute’ ingericht, die statushouders ondersteund bij het zo snel mogelijk behalen van een Nederlands diploma. Onderdeel van deze onderwijs­route is een schakelvoorziening, waarin Nederlandse taal wordt aangeboden en waarin ook aandacht is voor onder andere studievaardigheden. In dit onderzoek zijn de kansen en knelpun­ten bij de instroom, de uitvoering en de doorstroom van schakel­trajecten in kaart gebracht.

Lees verder


Gevolgen coronacrisis voor vluchtelingen en asielzoekers in Nederland

Vluchtelingenwerk Nederland – 20 maart 2020

De coronacrisis heeft verstrekkende gevolgen voor vluchtelingen en asielzoekers in Nederland (en daarbuiten). Krijgen asielzoekers die Nederland binnenkomen nog wel opvang? Kunnen vluchtelingen nog wel naar Nederland reizen om asiel aan te vragen? En hoe zit het met gezinshereniging? Vluchtelingenwerk Nederland zet alle maatregelen en ontwikkelingen op een rij. Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 6 april.

Lees verder


Voorbeeld beleidsparticipatie vergunninghouders bij gemeenten

Platform31 – 19 maart 2020

Platform31 ging, vanuit haar kennisrol in de G40-themagroep Vergunninghouders en Asiel, op zoek naar voorbeelden van beleidsparticipatie van vergunninghouders bij gemeenten.

Lees verder


Syrische statushouders willen beter taalonderwijs en sneller aan het werk

de Volkskrant – 12 maart 2020

Syrische statushouders willen op een hoger niveau de Nederlandse taal leren en sneller aan het werk. Ook voelen veel Syriërs zich nu genoodzaakt onder hun niveau te werken. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Lees verder

Zie ook: rapport Nederland papierenland. Syrische statushouders en hun ervaringen met participatiebeleid in Nederland (SCP)


Statushouder is gewild, maar komt toch lastig aan de bak

de Volkskrant – 3 maart 2020

Bedrijven willen statushouders graag aan werk helpen, zeggen ze, maar lopen aan tegen onduidelijke, per gemeente verschillende regelingen. De NS is een bedrijf dat vooroploopt. ‘We hebben een tekort aan personeel voor technische functies. De NS heeft deze mensen nodig.’

Lees verder


Hossam wil graag Nederlands leren, maar voor blinde nieuwkomers is er bijna geen les

de Volkskrant – 26 februari 2020

Blinde statushouders kunnen vaak nergens terecht om Nederlandse taallessen te volgen. De gevolgen zijn groot: ze voelen zich geïsoleerd en lopen vertraging op met studeren of werken.

Lees verder


Een nieuwe kijk op de Wet Inburgering 2013

CPB – 13 februari 2020

Het percentage mensen dat hun inburgeringsexamen haalt, is gestegen door de invoering van de huidige inburgeringswet. De arbeidsparticipatie van inburgeraars is niet veranderd. Dat blijkt uit het onderzoek van het Centraal Planbureau ‘Een nieuwe kijk op de Wet Inburgering 2013’.

Lees verder


Artikel: Wet inburgering; 3 tips voor gemeenten

BDA – 11 februari 2020

Gemeenten hebben in het nieuwe stelsel van de Wet Inburgering veel vrijheid om keuzes te maken om uiteindelijk invulling aan de wetgeving te geven. In dit artikel geeft adviesbureau BDA 3 tips om deze keuzevrijheid in te vullen.

Lees verder


Onderzoek naar de uitvoering van vreemdelingenbewaring

Nationale Ombudsman – 6 februari 2020

Vreemdelingenbewaring heeft als doel mensen die niet in Nederland mogen verblijven, beschikbaar te houden voor uitzetting. Over de manier waarop dit gebeurt is al jaren discussie; mensen verblijven in detentie maar het is geen straf. In 2015 is een wetsvoorstel ingediend waarin de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een nieuw regime voorstelt. Dit nieuwe regime houdt in dat er afdelingen zijn met meer vrijheden en afdelingen met een strenger regime. Sinds mei 2017 werkt detentiecentrum Rotterdam – vooruitlopend op de invoering van dit nieuwe systeem – met dit regime. Voor de Nationale ombudsman aanleiding te onderzoeken hoe dit regime in de praktijk werkt.

Lees verder


Turkse nieuwkomers worden inburgeringsplichtig

Ministerie van SZW – 4 februari 2020

Het kabinet gaat Turkse nieuwkomers verplichten om de Nederlandse taal te leren en kennis op te doen over de Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt. Turkse burgers die naar Nederland komen moeten straks met succes het inburgeringsexamen afleggen om een permanente verblijfsvergunning te krijgen. Het kabinet wil daarmee ook Turkse nieuwkomers de kans geven een goede start te maken in ons land.

Lees verder


Aantal asielzoekers en nareizigers licht gedaald

CBS – 28 januari 2020

In 2019 kwamen 22,5 duizend asielzoekers en 4,2 duizend nareizende gezinsleden naar Nederland, bij elkaar een fractie minder dan in 2018. Syriërs en Eritreeërs vormen nog steeds de grootste groepen. Het aantal asielzoekers uit Nigeria en Syrië nam het meest toe. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Lees verder asielzoekers en nareizigers licht gedaald


Opvattingen over migratie: gastvrij, maar ook ongenoegen en maatschappelijke onrust

WODC – 17 januari 2020

Opvang van asielzoekers in AZC’s leidt niet tot grote problemen. Nederlanders die dichtbij een AZC wonen, hebben eerder een positieve dan negatieve mening over asielzoekers vergeleken met zij die veraf wonen. Voor zover de acceptatie van asielzoekers wel onder druk staat, hangt dit sterk samen met breder levend maatschappelijk ongenoegen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Ongenoegen, migratie, gastvrijheid en maatschappelijke onrust’ dat de Rijksuniversiteit Groningen uitvoerde in opdracht van het WODC.

Lees verder


Artikel: Wet inburgering; 3 tips voor gemeenten

BDA – 11 februari 2020

Gemeenten hebben in het nieuwe stelsel van de Wet Inburgering veel vrijheid om keuzes te maken om uiteindelijk invulling aan de wetgeving te geven. In dit artikel geeft adviesbureau BDA 3 tips om deze keuzevrijheid in te vullen.

Lees verder


Brandbrief G4: nieuw inburgeringsstelsel geeft gemeenten te weinig regie

Gemeente Den Haag – 31 januari 2020

De vier grote gemeenten Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht (G4) doen een dringend beroep op de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om recht te doen aan de regierol van gemeenten binnen het vormen van het nieuwe inburgeringsstelsel. Er is te weinig budget om binnen een integrale aanpak regie te kunnen voeren en om maatwerk te leveren. Dit schrijft de G4 in een brandbrief aan minister Koolmees.

Lees verder


Inbreng VNG en Divosa voor debat Inburgering en integratie

VNG – januari 2020

De Tweede Kamer debatteert 5 februari over inburgering. VNG en Divosa geven hun standpunt nog een keer mee: zonder voldoende financiële middelen en mogelijkheden om regie te nemen, kunnen gemeenten de nieuwe wet niet implementeren en uitvoeren.

Lees verder


Hervestigde vluchtelingen in uw gemeente?

KIS – januari 2020

Nederland nodigt elk jaar ongeveer 500 vluchtelingen uit om zich in ons land te vestigen. Deze worden rechtstreeks in gemeenten gehuisvest, de zogenaamde hervestigers. KIS deed een verkenning naar de opvang van hervestigers en maakte deze handreiking voor gemeenten die overwegen hen op te vangen.

Lees verder


Wat werkt om aan het werk te komen?

KIS, 16 januari 2020

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de arbeidstoeleiding van verschillende groepen mensen met een kleine arbeidsmarktkans. Denk aan 45-plussers, mensen met een arbeidsbeperking, vluchtelingen en statushouders en vrouwen met een migratieachtergrond. KIS onderzocht wat we kunnen leren van de aanpakken rond de arbeidstoeleiding bij verschillende doelgroepen.

Lees verder


Berkellandse statushouders helpen elkaar: ‘Wij slaan een brug tussen culturen’

In de Achterhoek is het project Cultuurverbinder, waarbij landgenoten statushouders helpen om cultuurverschillen te overbruggen, succesvol afgerond. Het is een project van Figulus Welzijn, de Achterhoekse gemeenten, de provincie Gelderland en Vluchtelingenwerk Oost Nederland.

Lees verder


‘Amsterdamse aanpak’ helpt statushouders vaker aan werk

Sociale Vraagstukken – 18 december 2019

Is het zinvol statushouders vroegtijdig en intensief te begeleiden naar werk? Regioplan onderzocht de ‘Amsterdamse aanpak’. “Maatwerk lijkt vaak een holle frase, maar nu zag ik het in de praktijk gebracht”, zegt onderzoeker Adriaan Oostveen.

Lees verder


Leefsituatie statushouders minder gunstig dan gemiddeld in Amsterdam

gemeente Amsterdam – 11 december 2019

In januari 2019 woonden er in Amsterdam ruim 6.800 vluchtelingen met een verblijfsvergunning, ofwel statushouders. Over het algemeen gaat het met statushouders minder goed dan met andere Amsterdammers. Ze hebben bijvoorbeeld vaker een laag inkomen en een minder gunstige woonsituatie. Op sommige punten is de situatie van statushouders ongeveer gelijk aan het gemiddelde in Amsterdam, bijvoorbeeld als het gaat om gezondheid. Dit heeft mogelijk te maken met de gemiddeld jonge leeftijd van de groep Amsterdamse statushouders.

Lees verder


Onderzoek: “Biedt statushouders langdurige begeleiding in de stap naar werk”

provincie Overijssel – 27 november 2019

Nieuwe initiatieven om statushouders naar betaald werk te begeleiden, krijgen vaak voor beperkte tijd subsidie. De expertise vervliegt als het project ophoudt. In de praktijk kost arbeidstoeleiding van deze groep nieuwkomers meer tijd en maatwerk, vanwege hun grote afstand tot de arbeidsmarkt. Er is meer samenwerking in de keten nodig en meer uitwisseling van kennis tussen gemeenten. Provincies kunnen daarin het voortouw nemen. Dit adviseren onderzoekers van het lectoraat Human Capital van hogeschool Windesheim in het eindverslag van het onderzoeksproject Werken aan werk voor statushouders.

Lees verder


Nederland heeft één van de strengste asielprocedures van Europa

Trouw – 27 november 2019

Onderzoeksplatform Investico en Trouw deden onderzoek naar de achterkant van het asielbeleid. Hun conclusie: Nederland heeft één van de strengste asielprocedures van Europa.

Lees verder


Jonge migranten: creëert Europa een verloren generatie?

FRA – 19 november 2019

Uit een nieuw verslag van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) blijkt dat er een verloren generatie dreigt te ontstaan als gevolg van vertragingen en ernstige problemen bij het integreren van jonge vluchtelingen die oorlog en vervolging zijn ontvlucht. Het verslag noemt enkele goede praktijken, maar spoort de lidstaten ook aan om van elkaars ervaringen te leren en deze jongeren een adequate kans in het leven te bieden.

Lees verder


Kabinetsreactie op monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2019

Ministerie van SZW – 18 november 2019

Minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark sturen de Tweede Kamer de kabinetsreactie op de Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2019, uitgebracht door het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS).

Lees verder


Participatiesamenleving belemmert integratie gezinnen met niet-westerse culturele achtergrond

Sociale Vraagstukken – 12 november 2019

Niet-westerse moslimgezinnen raken steeds geïsoleerder als ze hulp nodig hebben. De participatiegedachte schrijft voor dat burgers eerst en vooral hun eigen netwerk moeten aanspreken. Maar steun uit de eigen gemeenschap betekent voor niet-westerse moslims meer gevoelens van uitsluiting en minder integratie in de Nederlandse samenleving.

Lees verder


Certificering raming nieuwe inburgeringswet

CPB – 12 november 2019

Het kabinet werkt aan een nieuwe inburgeringswet waarmee gemeenten nieuwe taken krijgen. Daarvoor krijgen gemeenten dan ook extra budget van het Rijk. Het ministerie van SZW heeft het CPB verzocht de raming van dit extra budget te certificeren. Het CPB constateert dat de nieuwe taken voor gemeenten nog niet volledig zijn uitgewerkt. Daarmee is de onzekerheid van de raming van SZW op een aantal onderdelen niet in te schatten. Voorts acht het CPB de raming van SZW op enkele onderdelen niet ‘neutraal en redelijk’ doordat deze niet is gebaseerd op de beste beschikbare informatie over de loonkosten van gemeenten.

Lees verder


Onafhankelijk onderzoek: meer geld nodig voor inburgering

VNG – 12 november 2019

Een onafhankelijk onderzoek, onder opdrachtgeverschap van VNG én SZW heeft uitgewezen dat er structureel 197 miljoen nodig is om de wet inburgering uit te voeren. Dat is 42,3 miljoen meer dan dat SZW wil uitrekken. De wet is op deze manier inhoudelijk én financieel onuitvoerbaar voor gemeenten.

Lees verder


Voorsorteren op een nieuwe wet

VNG Magazine – 8 november 2019

De verantwoordelijkheid voor de inburgering van statushouders wordt teruggelegd bij gemeenten. Voordat de nieuwe Inburgeringswet in 2021 wordt ingevoerd (een jaar later dan aanvankelijk de bedoeling was), krijgen 57 gemeenten de kans mee te denken over de invulling ervan. In vier verschillende pilots wordt afgetast wat wel en niet werkt. De regio Westfriesland is een van de deelnemers aan de pilot.

Lees verder


Tips om Eritrese nieuwkomers te ondersteunen bij hun integratie

KIS – 6 november 2019

In 2018 vroegen ongeveer 4000 Eritreeërs asiel aan in Nederland. Een groot deel van hen staat op grote afstand van de Nederlandse samenleving en kampt met meerdere soorten problemen. Integreren is voor deze nieuwkomers niet makkelijk. Maar, de jongeren hebben tegelijkertijd veel veerkracht, een sterk doorzettingsvermogen en potentieel tot ontwikkeling. Hoe ondersteun je de Eritrese nieuwkomers als gemeente het beste?

Lees verder


Meer Syrische asielzoekers en nareizigers

CBS – 24 oktober 2019

In het derde kwartaal kwamen 5 910 asielzoekers en 1 200 nareizende gezinsleden naar Nederland. Dat waren er meer dan de afgelopen drie afzonderlijke kwartalen, maar minder dan in het derde kwartaal van 2018. Er was vooral een stijging van het aantal asielzoekers en nareizigers uit Syrië. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Lees verder


De nieuwe Wet inburgering: wachten is geen optie

Binnenlands Bestuur- 14 oktober 2019

Met ingang van 1 januari 2021 wordt de nieuwe Wet inburgering ingevoerd. Vanaf die datum zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering van hun nieuwkomers. Gemeenten juichen het doel van het nieuwe inburgeringsstelsel toe: mensen die verplicht moeten inburgeren doen snel en volwaardig mee in de maatschappij, bij voorkeur via betaald werk. Voor veel gemeenten zijn de kaders van de nieuwe Wet inburgering echter nog onduidelijk.

Lees verder


Blijven vergunninghouders in Nederland?

WODC – 10 oktober 2019

Sinds 2014 heeft Nederland opnieuw te maken met een substantiële instroom van asielzoekers, van wie een belangrijk deel in aanmerking is gekomen voor een verblijfsvergunning. Een belangrijke vraag die zich momenteel voordoet, is hoe de positie van de nieuwe vergunninghouders zich de komende jaren zal ontwikkelen. Een van de vragen die daarbij gesteld kunnen worden, is in hoeverre zij zich blijvend in Nederland zullen vestigen.

Lees verder


Hoe geef je als gemeente vorm aan het nieuwe inburgeringsstelsel?

KIS – 27 september 2019

Op 1 januari 2021 gaat de nieuwe wet inburgering van kracht. Dit houdt onder andere in dat gemeenten de regie krijgen over inburgering, in plaats van inburgeraars zelf. Hoe geef je dit als gemeente of maatschappelijke instelling in de praktijk vorm? Om deze vraag te beantwoorden organiseerde KIS op 20 september een kennisatelier. Ook Platform31 was hierbij betrokken.

Lees verder


Amsterdam wil publiek-privaat traineeship statushouders

Binnenlands Bestuur – 27 september 2019

In de ‘war on talent’ zijn hoogopgeleide statushouders een dankbare vijver om uit te vissen voor (lokale) overheden. Ook bedrijven kunnen er hun voordeel mee doen, maar zijn terughoudend. De gemeente Amsterdam heeft naast haar eigen traineeprogramma voor statushouders daarom een publiek-privaat programma in voorbereiding.

Lees verder


VNG: Nieuwe wet inburgering is onuitvoerbaar

Binnenlands Bestuur – 23 september 2019

Voor gemeenten is de nieuwe wet Inburgering onuitvoerbaar. Gemeenten krijgen geen regierol. Ook over de financiering maken gemeenten zich grote zorgen. ‘Gemeenten kunnen zonder adequate financiering geen nieuwe taken op zich nemen’, benadrukt de VNG in reactie op het conceptwetsvoorstel.

Lees verder


Arbeidstoeleiding vrouwelijke statushouders: ‘We hebben een helikopterblik nodig’

KIS – 19 september 2019

Hoe verbeter je de toegang naar opleiding en werk voor vrouwelijke statushouders? Dat was de leidende vraag in een nieuw onderzoek van KIS. Daarbij stonden gesprekken met deze vrouwen en met klantmanagers van gemeenten centraal. ‘De nieuwe wijze van inburgeren vanaf 2021 biedt kansen.’

Lees verder


Iets meer statushouders aan het werk

Verwey Jonker Instituut | Divosa – 6 september 2019

Uit de vierde Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen blijkt onder andere dat statushouders iets makkelijker werk vinden. Statushouders werken vaak wel onder hun niveau, in tijdelijke of kleine banen. Ook blijft de instroom van jonge statushouders naar het onderwijs laag.

Lees verder


Minder asielzoekers, meer nareizigers in 2e kwartaal

CBS – 25 juli 2019

In het tweede kwartaal van 2019 kwamen 5 205 asielzoekers en 880 nareizende gezinsleden naar Nederland. Het aantal asielzoekers was lager, het aantal nareizigers hoger dan in het eerste kwartaal van 2019. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Lees verder


Veranderopgave inburgering: 57 gemeenten starten met pilotprogramma

Divosa – 18 juli 2019

Vanaf 1 januari 2021 gaat het nieuwe inburgeringsstelsel van start. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe wet, onder andere door het organiseren van een pilotprogramma. Doel is om de lessen en ervaringen uit de praktijk mee te nemen bij de ontwikkeling van het nieuwe, lerende inburgeringsstelsel.

Lees verder


Evaluatie logeerregeling COA

WODC – 4 juli 2019

In dit onderzoek inventariseren we de meerwaarde en opbrengsten van de vernieuwde aanpak van logeren voor de participatie en integratie van statushouders. Met de resultaten van het onderzoek wil de aanvrager, het COA, inzicht krijgen in de meerwaarde van de logeerregeling voor statushouders die via TCBnB logeren vergeleken met verblijf in een AZC of bij familie en vrienden. Daarmee wil het COA een onderbouwde beslissing maken of en hoe zij de logeerregeling willen voortzetten

Lees verder


COA wil een betere spreiding van azc’s

Binnenlands Bestuur – 2 juli 2019

De opvang van asielzoekers moet de komende jaren beter worden gespreid over Nederland. Bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) Milo Schoenmaker wil dat nieuwe azc’s vooral in het westen van het land komen.

Lees verder


Financiële zelfredzaamheid van statushouders

Inspectie SZW – 28 juni 2019

De Inspectie SZW heeft onderzocht in hoeverre statushouders financieel zelfredzaam zijn en in welke mate zij hierbij ondersteuning krijgen. Bekijk de onderzoeksresultaten financiële zelfredzaamheid van statushouders.

Lees verder


Toch onafhankelijk onderzoek naar kosten inburgering

Binnenlands Bestuur – 28 juni 2019

Er komt toch een onafhankelijk onderzoek naar de financiële gevolgen van het nieuwe inburgeringsstelsel. Het CPB wordt gevraagd deze in kaart te brengen. Daarover heeft gemeentekoepel VNG met het ministerie van SZW overeenstemming bereikt.

Lees verder

Zie ook: Gesprek over nieuw inburgeringsstelsel hervat (VNG, 27 juni 2019)


Maatwerk en snelheid centraal in nieuw inburgeringsstelsel

Ministerie van SZW – 25 juni 2019

In het nieuwe inburgeringsstelsel zorgen gemeenten ervoor dat nieuwkomers zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren en aan het werk gaan. Meedoen is immers de beste weg naar een succesvolle inburgering. Daarbij zullen maatwerk en snelheid centraal staan. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. Zijn concept-wetsvoorstel gaat gelijktijdig in consultatie.

Lees verder


‘Arbeidsparticipatie vluchtelingen moet en kan beter’

KIS – 21 juni 2019

De arbeidsparticipatie van vluchtelingen laat nog veel te wensen over. Belangrijke struikelblokken zijn taal, sociaal netwerk en gezondheid, maar ook onrealistische verwachtingen. Zowel bij nieuwkomers als bij werkgevers. ‘Kijk voorbij dat accent’, stelt UAF-directeur Mardjan Seighali op het drukbezochte symposium ’Samen werken aan duurzame arbeidsparticipatie van statushouders’ in Utrecht.

Lees verder


‘De stem van oudere migranten horen we te weinig’

KIS – 14 juni 2019

Ouderen met een migratieachtergrond vormen een kwetsbare doelgroep. De ‘eerste generatie’-ouderen zijn vaker eenzaam, hebben vaker een slechtere gezondheid en een lagere sociaaleconomische status dan hun Nederlandse leeftijdgenoten. Verschillende onderzoeken wijzen het uit, maar toch horen en zien we hen volgens Fatoş Ipek te weinig. Met haar stichting Oudere Migranten Aan Zet (OMAZ) wil ze daar verandering in brengen.

Lees verder


Betere match door big data?

COA – 31 mei 2019

Kunnen we als COA statushouders beter matchen met gemeenten, zodat hun kansen op werk uiteindelijk verbeteren? Misschien wél met behulp van big data! Beleidsadviseur Sjef van Grinsven legt uit hoe.

Lees verder

Zie ook: Algoritme plaatst statushouder (Binnenlands Bestuur, 12 juni 2019)


Freestylen met taaleis

Binnenlands Bestuur – 10 juni 2019

De Wet taaleis schrijft sinds 3,5 jaar voor dat bijstandsgerechtigden met een migratie-achtergrond zich moeten inspannen om de taal beheersen. Wie niet wil wordt op de uitkering gekort. Het verzet onder gemeenten was aanvankelijk groot. Inmiddels werken ze met lokale varianten.

Lees verder


Kamerbrief voortgang pilotprogramma veranderopgave inburgering

Ministerie van SZW – 29 mei 2019

Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het pilotprogramma Veranderopgave Inburgering (VOI).

Lees verder

Lees ook: Subsidies voor pilots inburgering beschikbaar (Binnenlands Bestuur, 3 juni 2019)


SER: Meer maatwerk en regionale hulp voor statushouders

SER – 24 mei 2019

De Sociaal-Economische Raad pleit voor een effectievere ondersteuning van vluchtelingen met een verblijfsvergunning bij het zoeken naar werk. Meer maatwerk en een sluitende regionale infrastructuur waarop gemeenten, werkgevers en werknemers een beroep kunnen doen, zijn nodig voor een succesvolle integratie van deze nieuwkomers. Dit vraagt om veranderingen in wetgeving, beleid en uitvoering. Gezien de zorgelijke maatschappelijke positie, is een slagvaardige aanpak geboden, aldus de raad. In het SER-rapport ‘Integratie door werk: meer kansen op werk voor nieuwkomers’ agendeert de raad de beperkte arbeidsparticipatie van statushouders.

Lees verder


Overleg nieuwe wet inburgering afgebroken

VNG – 22 mei 2019

De VNG heeft de onderhandelingen over de invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel afgebroken. Zonder een gedegen financiële onderbouwing op basis van onafhankelijk onderzoek kan de VNG geen verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van de nieuwe wet inburgering.

Lees verder


Gelderland biedt acht statushouders traineeship

Binnenlands Bestuur – 22 mei 2019

Acht hoogopgeleide statushouders krijgen van de provincie Gelderland de kans om een traineeship van 23 maanden te volgen bij de provincie.

Lees verder


Grote verschillen tussen Syrische statushouders

SCP – 16 mei 2019

Dit blijkt uit de publicatie Opnieuw beginnen. Achtergronden van positieverschillen tussen Syrische statushouders. Er is onderzoek gedaan naar gezinshereniging en verhuisgedrag, intenties om in Nederland te blijven, psychische gezondheid, zorggebruik, diversiteit in participatie en sociaal-culturele posities van Syriërs in Nederland.

Lees verder


Lukt het vluchtelingen om hier een baan te vinden? Dit zijn de cijfers

NOS – 4 mei 2019

Hoe vergaat het de vluchtelingen die de afgelopen tijd een verblijfsvergunning kregen? Lukt het mensen die nu een aantal jaar in Nederland zijn, om een baan te vinden? En wat zijn hun toekomstperspectieven op de arbeidsmarkt?

Lees verder


Minder asielzoekers en nareizigers in eerste kwartaal

CBS – 29 april 2019

In het eerste kwartaal van 2019 kwamen 5 405 asielzoekers en 840 nareizende gezinsleden naar Nederland. Dat waren er minder dan in het voorgaande kwartaal. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Lees verder


Gemengd Wonen met Statushouders

Kennisplatform Integratie & Samenleving – 30 april 2019

Dit verkennend onderzoek geeft inzicht in wat gemengde woonprojecten, waarbij statushouders en reguliere huurders samenleven in een wooncomplex, kunnen bijdragen aan de integratie en participatie van statushouders.

Lees verder


Geen ver­blijfs­ver­gun­ning als je in­bur­ge­rings­exa­men niet haalt, ten­zij dat on­e­ven­re­dig is

Raad van State – 26 april 2019

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid mag een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf weigeren, als de vreemdeling het inburgeringsexamen niet heeft gehaald. Maar hij mag de vergunning niet weigeren als dat in het concrete geval onevenredig is.


6 op 10 statushouders uit 2014 heeft inburgeringsdiploma

CBS – 17 april 2019

Van de asielzoekers die in 2014 een verblijfsvergunning kregen en inburgeringsplicht hadden, had 58 procent op peildatum 1 oktober 2018 het inburgeringsexamen gehaald. 2 procent van de statushouders heeft de termijn van drie jaar overschreden. De rest heeft uitstel, vrijstelling of ontheffing gekregen.


Nadere verkenning maatschappelijke participatie van uitgeprocedeerde asielzoekers in Duitsland

Kennisplatform Integratie & Samenleving – 15 april 2019

Uitgeprocedeerde asielzoekers hebben geen recht meer op verblijf, maar kunnen ook niet altijd uitgezet worden. Deze groep verkeert vaak in een uitzichtloze situatie. In Duitsland biedt het ‘Duldung beleid’ de mogelijkheid aan uitgeprocedeerde asielzoekers om tijdelijk legaal in Duitsland te verblijven. KIS onderzocht hoe dit beleid in de praktijk werkt.


Multinationals helpen vluchtelingen aan het werk: ‘Het is niet vrijblijvend’

RTL Z – 8 april 2019

Vijftien Nederlandse bedrijven beloven samen meer dan 3500 nieuwe banen voor vluchtelingen. Daarnaast willen ze meer dan 10.000 mensen helpen hun toekomstkansen te verbeteren. Het gaat om organisaties als Philips, Accenture, Asito en Randstad. Ook grote banken Rabobank, ING en ABN AMRO doen mee.

Zie ook: ‘Vluchtelingen kunnen enorm tekort aan IT’ers lenigen’ (BNR, 8 april 2019)


Zorg voor reële verwachtingen bij statushouders

Verwey-Jonker Instituut – 4 april 2019

Kirsten Tinnemans en haar collega’s van het Verwey-Jonker Instituut onderzochten de werkzame factoren van twee initiatieven: de NVA Werktrajecten in Amersfoort en Vluchtelingen Investeren in Participeren (VIP) van VluchtelingenWerk. Deze succesvolle interventies bieden een intensief traject om statushouders te ondersteunen bij het vinden van een plek op de arbeidsmarkt.


Het Gesprek: training voor nieuwkomers over de Nederlandse cultuur

Kennisplatform Integratie & Samenleving – 15 maart 2019

Nieuwkomers in de omgeving van Leiden leren sinds 2016 in een trainingsprogramma genaamd Het Gesprek meer over de Nederlandse cultuur. Het Verwey-Jonker Instituut werkte mee aan de ontwikkeling van dit programma, dat nu ook beschikbaar is voor andere gemeenten en partijen die nieuwkomers begeleiden. Marieke Oudshoorn, werkzaam bij gemeente Leiden en betrokken bij Project JA Statushouders, geeft antwoord op vier vragen over Het Gesprek.


VU-onderzoeker ontvangt 800.000 euro subsidie voor onderzoek naar psychisch welzijn vluchtelingen

Vrije Universiteit Amsterdam – 5 maart 2019

VU-onderzoeker Marit Sijbrandij heeft een subsidie van 800.000 euro ontvangen voor twee onderzoeksprojecten op het gebied van het psychisch welzijn van vluchtelingen. Daarmee gaat ze onder andere onderzoeken wat de werking is van een mobiel audio-instrument waarmee Syrische vergunninghouders (zonder tolk) vragen over stress en andere psychische klachten kunnen beantwoorden.


Werktrajecten helpen statushouders richting de Nederlandse arbeidsmarkt

Verwey-Jonker Instituut – 25 februari 2019

Veel statushouders in Nederland zijn werkloos. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht twee initiatieven waarbinnen statushouders door middel van een intensief traject begeleid worden richting werk:

  • NVA Werktrajecten in Amersfoort en
  • Vluchtelingen Investeren in Participeren (VIP) van VluchtelingenWerk Oost-Nederland.

Deze trajecten helpen deelnemers zich klaar te stomen voor, en aan te passen aan de Nederlandse arbeidsmarkt. De onderzoekers zetten de werkzame elementen van de initiatieven op een rij.


Arbeidsdeelname terug op niveau 2008

CBS – 23 februari 2019

In 2018 was de nettoarbeidsparticipatie bijna 68 procent, vrijwel net zo hoog als het hoogste jaarcijfer vóór het uitbreken van de crisis in 2008. Het verschil in arbeidsparticipatie tussen personen met een Nederlandse achtergrond en niet-westerse migratieachtergrond is tijdens de crisis groter geworden, maar is nu weer bijna gelijk aan tien jaar geleden.


De financiële zelfredzaamheid van statushouders: belemmeringen en bouwstenen

Kennisplatform Integratie & Samenleving – 21 februari 2019

Deze publicatie van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) gaat in op een aantal belemmeringen op het gebied van de financiële zelfredzaamheid van vergunninghouders. Daarnaast biedt het rapport handvatten voor gemeenten die willen werken aan verbetering op dit vlak. De besproken resultaten zijn ook samengevat in een infographic.

Zie ook: infographic.


Meer asielzoekers in 2018, minder nareizigers

CBS – 11 februari 2019

Het aantal asielverzoeken is in 2018 weer toegenomen, na dalende aantallen asielverzoeken in 2016 en 2017. Opkomende nationaliteiten van de eerste asielverzoeken zijn Jemen en Moldavië. Opmerkelijk is de toename van het aantal Turken dat in ons land asiel aanvraagt.


Kamerbrief tussenstand Veranderopgave Inburgering

Ministerie van SZW – februari 2019

In deze kamerbrief brengt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer op de hoogte van de huidige stand van zaken rondom de Veranderopgave Inburgering. De minister laat onder andere weten de komende twee jaar 40 miljoen euro extra beschikbaar te stellen aan gemeenten, zodat die nu al actief aan de slag kunnen gaan met de begeleiding van vergunninghouders bij hun inburgering (waaronder het leren van de Nederlandse taal).


The impact of age at arrival on education and mental health

CPB – februari 2019

Hoe eerder een vergunninghouder binnenkomt, des te hoger is het behaalde opleidingsniveau. De kans om een hogeronderwijsdiploma te halen stijgt met ongeveer 3,6 procentpunt voor ieder jaar dat een vluchteling eerder aankomt.


Kunst en cultuur als middel bij de integratie van volwassen statushouders

Kennisplatform Integratie & Samenleving – 20 december 2018

In deze publicatie verkent KIS wat werkt bij kunst- en cultuurprojecten die als doel hebben integratie te bevorderen en voor, door en met vluchtelingen worden georganiseerd.


Emancipatiemonitor: vrouwen met een migratieachtergrond blijven achter

Kennisplatform Integratie & Samenleving – 13 december 2018

Er blijft extra aandacht nodig om de positie van vrouwen met een migratieachtergrond te versterken. De vandaag uitgebrachte Emancipatiemonitor van het SCP en CBS laat zien dat vrouwen met een migratieachtergrond minder vaak werken en economisch zelfstandig zijn dan vrouwen met een Nederlandse achtergrond. Het verschil is ook groter geworden.


Handreiking cultuursensitief werken

VNG – 13 december 2018

In deze handreiking biedt de VNG gemeenten kennis en goede praktijkvoorbeelden op het gebied van cultuursensitief werken, met als doel bereikbaarheid van zorg en ondersteuning voor álle inwoners, ondanks taal- en cultuurverschillen.


Inburgering in de regio: samen pionieren

Platform31 – 28 november 2018

Samen met het NOVA College in Haarlem verzorgde Platform31 een workshop op het Divosa congres ‘Vluchtelingen aan het werk’ in Amersfoort. Door met een casus aan de slag te gaan kwamen we tot ideeën voor hoe je als gemeente vergunninghouders aan het werk krijgt.

Lees verder


Eritrese statushouders in Nederland

SCP – 16 november 2018

Rapport waarin meer inzicht wordt gegeven in de achtergrond van Eritrese vluchtelingen die naar Nederland zijn gevlucht.

Lees verder


Jaarrapport Integratie 2018

CBS – november 2018

Het Jaarrapport Integratie 2018 brengt in beeld hoe het staat met de verschillende herkomstgroepen in onze samenleving aan de hand van verschillende thema’s: bevolking, onderwijs, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, inkomen, criminaliteit, gezondheid en maatschappelijke participatie.

Lees de publicatie


Veranderopgave Inburgering

Ministerie van SZW – 23 oktober 2018

Minister Koolmees informeert de Tweede Kamer over het proces naar een nieuwe Wet Inburgering. In deze brief staat de laatste stand van zaken omtrent de invulling van het nieuwe inburgeringsbeleid: de Uitvoeringsagenda.

Lees verder


Onderzoek naar behoorlijke inburgering

Nationale Ombudsman – 10 oktober 2018

Onderzoek naar wat een goede inburgering zou zijn vanuit het perspectief van de inburgeraar.

Lees verder


Wat werkt bij het bevorderen van arbeidsparticipatie van statushouders?

Kennisplatform Integratie & Samenleving – 8 oktober 2018

Een dossier met werkzame factoren die de arbeidsparticipatie van vergunninghouders bevorderen. Naast een dossier is er ook een infographic die de resultaten beknopt weergeeft.

Lees verder


Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2018

Kennisplatform Integratie & Samenleving – 12 september 2018

Jaarlijks overzicht met ontwikkelingen en resultaten van de arbeidstoeleiding in gemeenten.

Lees verder


Verdeeldheid en verbinding

SCP – 6 september 2018

Dit rapport beschrijft de activiteiten en diensten van organisaties die het landelijke asiel- en integratiebeleid willen beïnvloeden.

Lees verder


Vluchtelingen staan aan zijlijn en bezorgen Duitsers identiteitsstress

Het Financieele Dagblad – 30 januari 2018

Lees de samenvatting

Bron: Het Financieele Dagblad