Huisvesting

Asielzoekers met een verblijfsvergunning zijn onderdeel van de Nederlandse maatschappij. Het COA wijst deze vergunninghouders toe aan gemeenten die hen passende woonruimte aanbieden. Elk half jaar bepaalt de Rijksoverheid met een taakstelling hoeveel vergunninghouders gemeenten moeten huisvesten. Aan de hand van de gesprekken met de vergunninghouder stelt het COA een informatieprofiel op. Hierin staat informatie die belangrijk is voor de huisvesting in de gemeenten, zoals de grootte van het gezin, het land van herkomst, opleiding en werkervaring.

Publicaties, actualiteiten

A Home Away from Home: Housing Refugees in the Netherlands During the European Refugee Crisis

Routledge – juli 2017

Het artikel A Home Away from Home: Housing Refugees in the Netherlands During the European Refugee Crisis van Frank Wassenberg (Platform31) en Alfons Fermin is gepubliceerd in The Routledge Handbook of Housing Policy and Planning.

Lees verder


Huisvesting vergunninghouders in beeld

Platform31 – juni 2017

Platform31 zocht voor Opnieuw Thuis mee naar lokale creatieve, effectieve, stimulerende en soms onorthodoxe, manieren om méér huisvesting te creëren voor vergunninghouders. Al deze goede voorbeelden zijn nu gebundeld in deze publicatie.

Lees verder


Pieken en dalen. Naar een duurzaam systeem voor opvang van asielzoekers en huisvesting en integratie van vergunninghouders

ACVZ - mei 2017

Een advies over een duurzaam systeem voor de opvang van asielzoekers en de huisvesting en integratie van vergunninghouders. Tevens een evaluatie van de samenwerking tussen het Rijk, de provincies en de gemeenten ten tijde van de verhoogde aantallen asielzoekers.

Lees verder


Vergunninghouders in krimpregio’s

Platform31 – augustus 2016

De huisvesting van vergunninghouders blijft op dit moment ver achter bij de toestroom. In krimpregio’s is de situatie anders, daar zijn woningen sneller beschikbaar. Maar is het wel verstandig om vergunninghouders daar te huisvesten?

Lees verder


Bestuursakkoord verhoogde asielinstroom

COA – november 2015

Lees verder (pdf)


Gemeenten verantwoordelijk voor taakstelling

Op basis van het informatieprofiel koppelt het COA asielzoekers met een vergunning binnen veertien dagen aan gemeenten. Die hebben vervolgens 12 weken de tijd om woonruimte te vinden en de verhuizing te regelen. Ze maken vooral gebruik van het woningaanbod van sociale huurwoningen van woningcorporaties. Een vergunninghouder mag ook zelf naar woonruimte zoeken. Hij heeft alleen recht op huisvesting in de gemeente waaraan het COA hem koppelt. Dit is ook afhankelijk van lokale (prestatie)afspraken.

Checklist maatwerkovereenkomst noodopvang

Om de afspraken over komst, vestiging en sluiting van opvanglocaties voor asielzoekers vast te leggen, sluiten gemeenten bestuursovereenkomsten met het COA. Het OTAV-team heeft een checklist laten maken voor maatwerkafspraken.

Subsidieregeling huisvesting vergunninghouders

Verhuurders mogen tijdelijk subsidie aanvragen voor de realisatie van woonvoorzieningen voor asielzoekers met een verblijfsvergunning (vergunninghouders). Deze subsidieregeling geldt van 1 februari 2016 tot 1 januari 2021. Het is één van de maatregelen waarmee de Rijksoverheid de doorstroom van vergunninghouders van asielzoekerscentra naar huisvesting in gemeenten versnelt. En daarbij ook de verdringing van reguliere woningzoekenden in de sociale huursector voorkomt.

Handreiking verhoogde asielinstroom

De verhoogde asielinstroom in 2015 en 2016 plaatste vrijwel alle gemeenten voor moeilijke keuzes. De ervaringen van de voorlopers onder de gemeenten zijn door de VNG benut voor een handreiking voor het lokaal bestuur en betrokken partners. De handreiking dient als wegwijzer en hulpmiddel bij de vraagstukken die spelen over opvang, gezondheid, veiligheid, communicatie en het juridisch instrumentarium.

Het thema huisvesting heeft Platform31 geschreven met de inbreng van platform Opnieuw Thuis (actief in de periode 1 november 2014 – 15 juli 2017). Doel van dit platform was gemeenten en lokale partijen helpen bij de huisvesting van vergunninghouders. In samenwerking van een aantal partijen, zoals COA, VNG, Aedes, IPO en ministeries, onder leiding van het ministerie van Veiligheid en Justitie.