Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom

Uitwerking bestuursakkoord

Het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom (27 november 2015) werd gesloten door het Rijk en de gemeenten. Hiermee boden ze een oplossing voor de snelle en forse toename van het aantal asielaanvragen gericht op doorstroom en integratie. Het bevatte met name afspraken om de, zowel reguliere opvang als noodopvang, capaciteit uit te breiden. Het kondigt onder meer twee regelingen aan om huisvesting te versnellen. Dit zijn het GVA en de Huisvestingsvoorziening. Een ander aspect was de introductie van een nieuwe bestuurlijke samenwerkingsstructuur, die bestaat uit een landelijke regietafel en twaalf regionale regietafels ‘verhoogde asielinstroom’. De regionale regietafels werden op provincieniveau belegd. De commissarissen van de Koning (CdK’s) werden in hun functie van Rijksheer gevraagd een rol te spelen in de organisatie van deze tafels. Naast de regietafels werd een ondersteuningsstructuur in het leven geroepen, bestaande uit het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) en het Platform Op¬nieuw Thuis.

Uitwerkingsakkoord

Op 28 april 2016 volgde het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom. Dit speelde vooral in op de gevolgen van de toename van het aantal vergunninghouders in gemeenten. Via dit akkoord wordt een sluitende aanpak gecreëerd van noodopvang tot participatie in de samenleving. Het Rijk stelt hiervoor ruim 500 miljoen euro beschikbaar.