Dit kennisdossier is mogelijk gemaakt door de

Werkgroep Vergunninghouders en asiel G40


Platform31 is betrokken bij de themagroep Vergunninghouders en asiel van de G40, waar de belangrijkste knelpunten en oplossingen worden besproken. Platform31 ondersteunt G40 in het debat door kennisuitwisseling en organiseren van activiteiten, zoals kennisateliers.

Website G40


Deel deze pagina via


Kennisdossier Vergunninghouders en asiel

Sinds de verhoogde instroom van vluchtelingen in 2015 zijn gemeenten, corporaties en andere partijen aan de slag gegaan met het opnemen van vergunninghouders in de Nederlandse maatschappij. Het kabinet neemt het landelijke inburgeringsbeleid op de schop en voor gemeenten betekent dit onder andere dat zij meer regie krijgen.

Dit kennisdossier is opgezet om op een toegankelijke manier relevante wetenschappelijke en praktische kennis omtrent de inburgering van vergunninghouders te delen met gemeenten en andere partijen die zich hiermee bezig houden. De ontwikkelingen zijn ondergebracht onder de thema’s inburgering en huisvesting en zullen gaandeweg aangevuld worden met andere actuele thema’s.

Actueel

Langetermijnvisie nodig voor ontheemden uit Oekraïne

Adviesraad Migratie, 5 september 2022

Oekraïense ontheemden in Nederland verkeren in ‘dubbele onzekerheid’ over zowel hun bescherming als hun verblijfsstatus. De duur van de tijdelijke bescherming is afhankelijk van de mogelijkheid tot veilige en duurzame terugkeer naar Oekraïne. En hun verblijfsstatus in Nederland na beëindiging van de tijdelijke bescherming is ook onzeker.

De Adviesraad Migratie (ACVZ) adviseert in de signalering ‘Tijdelijke bescherming voor Oekraïense ontheemden op de langere termijn’ dat het van groot belang is dat de regering spoedig een langetermijnvisie formuleert.

Lees verder


WRR biedt gemeenten handvatten voor ontvangst en verblijf van nieuwkomers

WRR, 20 juli 2022

In het afgelopen half jaar hebben vraagstukken van ontvangst en verblijf van internationale migranten een hernieuwde urgentie gekregen. Sinds de inval van Rusland zijn er volgens het CBS 68.416 Oekraïense vluchtelingen ingeschreven bij Nederlandse gemeenten. Daarnaast spelen er terugkerende vragen over het in goede banen leiden van arbeids- en kennismigratie. Een deel van deze migrantengroepen zal terugkeren of verder reizen en een deel zal in Nederland blijven. Dat roept de vraag op hoe gemeenten omgaan met het ontvangen en wegwijs maken van nieuwkomers en hoe ze omgaan met het tijdelijk verblijf. Op basis van het rapport ‘Samenleven in verscheidenheid’ biedt de WRR handreikingen aan gemeenten met twee thematische brochures.

Lees verder


Gemeenten en provincies krijgen wettelijke taak tot opvang asielzoekers

Ministeries van BZK en JenV, 25 mei 2022

Het kabinet werkt aan een wettelijke taak voor gemeenten om opvanglocaties voor asielzoekers te leveren. Dat schrijven staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid en minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in een brief aan de Tweede Kamer. Gemeenten in Nederland krijgen daarmee een medeverantwoordelijkheid in de opvang van asielzoekers. Dit moet in de toekomst zorgen voor voldoende opvangplekken en een betere spreiding van asielopvang over het hele land.

Lees verder


Kamerbrief aanvullende stukken bij wetsvoorstel inburgering 2021 ivm aanpassing overgangsrecht

Ministerie van SZW, 3 mei 2022

Minister Van Gennip heeft de aanvullende stukken bij de Wet inburgering 2021 in verband met aanpassing van het overgangsrecht naar de Tweede Kamer gestuurd. Met onder andere bijdragen van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, de Wetenschappelijke Commissie van de Nederlandse vereniging voor Rechtspraak, e Nederlandse orde van advocaten, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en VluchtelingenWerk Nederland.

Lees verder


Statushouders lopen groter risico op langdurige financiële problemen

Nationale Ombudsman, 25 april 2022

Statushouders lopen een hoog risico om langdurig financieel in de knel te komen. Onder andere door een gebrek aan basiskennis van de Nederlandse taal en het financiële systeem. Maar ook door onverwerkte traumatische gebeurtenissen en het ontbreken van een sociaal netwerk. Ook maken zij vaak extra kosten en hebben ze geen financiële buffer.

Lees verder


Statushouders starten steeds sneller met opleiding

Divosa, 10 maart 2022

Meer statushouders volgen onderwijs en starten ook sneller met een opleiding na het verkrijgen van een verblijfsvergunning. Dat blijkt uit cijfers van 176 gemeenten die meedoen aan de Divosa Benchmark Statushouders, over de periode tot de zomer van 2021. 17% van de volwassen statushouders in deze gemeenten volgt een opleiding. Vooral onder vrouwen groeit het aantal studenten. Onder de nieuwe Wet inburgering wordt verwacht dat een kwart van de statushouders de onderwijsroute zal gaan volgen.

Lees verder


Utrechtse gemeenten doen Rijk concreet aanbod voor opvang asielzoekers en huisvesting statushouders

Provincie Utrecht, 25 februari 2022

Voor de opvang van asielzoekers en huisvesting van statushouders is er op dit moment te weinig plek. Ook ontbreekt het aan voldoende menskracht om bestaande plekken in te vullen en zijn er te weinig doorstroomwoningen voor mensen met een verblijfsstatus. Dit vergt volgens de Utrechtse gemeenten en provincie Utrecht een voortvarende, gezamenlijke aanpak. Het afgelopen jaar verkenden deze gemeenten samen met de provincie op eigen initiatief hoe het anders zou kunnen. Zij komen het Rijk tegemoet met een aanpak (pdf) waarbij flexibiliteit voorop staat en waarin de opvang van asielzoekers en de huisvesting statushouders in Nederland kleinschaliger, dichter op de samenleving en met maatschappelijke meerwaarde kan worden georganiseerd.

Lees verder


VNG-ledenbrief over ontwikkelingen Asiel

VNG, 24 februari 2022

Gemeenten hebben de taakstelling voor asielopvang en huisvesting van vergunninghouders behaald. Dit is gezien de krapte op de woningmarkt een fantastisch resultaat. In 2022 wordt er wederom veel gevraagd van gemeenten. De opvangcapaciteit moet dit jaar en in 2023 groeien naar 42.000.

Lees verder


Overkoepelend onderzoek pilotprogramma Veranderopgave Inburgering gepubliceerd

Ministeries van SZW, 19 december 2021

De combinatie van leren in de klas en doen in de praktijk is essentieel voor een goed inburgeringstraject. Ook is intensieve, persoonlijke begeleiding van inburgeraars gewenst. Dit zijn enkele conclusies van het overkoepelend onderzoek naar het pilotprogramma Veranderopgave Inburgering.

Lees verder


Kamerbrief met stand van zaken uitvoering inburgering

Ministerie van SZW, 17 december 2021

Staatssecretaris Wiersma (SZW) geeft zoals toegezegd de Tweede Kamer een stand van zaken over de uitvoering van de inburgering.

Lees verder


Video ‘Inburgeren vanaf 2022’ voor gemeenten beschikbaar

VNG, 17 december 2021

Om gemeenten te ondersteunen bij de communicatie met de inburgeraar is er een animatievideo ‘Inburgeren vanaf 2022’ ontwikkeld. De video geeft uitleg hoe het inburgeringstraject eruitziet en welke stappen een inburgeraar in de Wet inburgering 2021 doorloopt.

Lees verder


Synthese pilots inburgering

De Beleidsonderzoekers, 16 december 2021

Gemeenten hebben zich de afgelopen tijd voorbereid op de invoering van de nieuwe Wet inburgering per 1 januari 2022. Om gemeenten te ondersteunen bij de implementatie en verdere ontwikkeling van het eigen beleid en de uitvoering van de Wet inburgering, hebben De Beleidsonderzoekers een synthesestudie uitgevoerd. Deze synthesestudie biedt inzicht in de factoren die kunnen bijdragen aan een succesvol inburgeringstraject. Ook zijn negen uitvoeringsvraagstukken voor gemeenten opgenomen die om extra aandacht vragen.

Lees verder


Tijdlijn contactmomenten met asielstatushouders beschikbaar

VNG, 13 december 2021

Gemeenten, de IND, het COA en DUO hebben tijdens het inburgeringsproces op verschillende momenten contact met inburgeraars. Om klantmanagers (meer) inzicht te geven in het proces dat de inburgeraar doorloopt, is er een tijdlijn ontwikkeld.

Lees verder


Nieuwe e-learning: vrouwelijke nieuwkomers begeleiden op weg naar werk

KIS, 7 december 2021

Volgens KIS-onderzoek richten gemeenten zich bij de arbeidstoeleiding van statushouders onbewust vooral op mannen en krijgen vrouwen niet de begeleiding die ze juist zo hard nodig hebben. De nieuwe e-learning module ‘Vrouwelijke nieuwkomers begeleiden op weg naar werk’ helpt uitvoerend professionals bij gemeenten om vanuit een meer gendersensitieve blik verder te kijken dan hun eigen, soms stereotiepe aannames.

Lees verder