vergunninghouders-opnieuwthuis2

Dit kennisdossier is mogelijk gemaakt door de

Werkgroep Vergunninghouders en asiel G40


Platform31 is betrokken bij de themagroep Vergunninghouders en asiel van de G40, waar de belangrijkste knelpunten en oplossingen worden besproken. Platform31 ondersteunt G40 in het debat door kennisuitwisseling en organiseren van activiteiten, zoals kennisateliers.

Website G40


Deel deze pagina via


Kennisdossier Vergunninghouders en asiel

Sinds de verhoogde instroom van vluchtelingen in 2015 zijn gemeenten, corporaties en andere partijen aan de slag gegaan met het opnemen van vergunninghouders in de Nederlandse maatschappij. Het kabinet neemt het landelijke inburgeringsbeleid op de schop en voor gemeenten betekent dit onder andere dat zij meer regie krijgen.

Dit kennisdossier is opgezet om op een toegankelijke manier relevante wetenschappelijke en praktische kennis omtrent de inburgering van vergunninghouders te delen met gemeenten en andere partijen die zich hiermee bezig houden. De ontwikkelingen zijn ondergebracht onder de thema’s inburgering en huisvesting en zullen gaandeweg aangevuld worden met andere actuele thema’s.

Actueel

Onafhankelijk onderzoek: meer geld nodig voor inburgering

VNG – 12 november 2019

Een onafhankelijk onderzoek, onder opdrachtgeverschap van VNG én SZW heeft uitgewezen dat er structureel 197 miljoen nodig is om de wet inburgering uit te voeren. Dat is 42,3 miljoen meer dan dat SZW wil uitrekken. De wet is op deze manier inhoudelijk én financieel onuitvoerbaar voor gemeenten.

Lees verder


Voorsorteren op een nieuwe wet

VNG Magazine – 8 november 2019

De verantwoordelijkheid voor de inburgering van statushouders wordt teruggelegd bij gemeenten. Voordat de nieuwe Inburgeringswet in 2021 wordt ingevoerd (een jaar later dan aanvankelijk de bedoeling was), krijgen 57 gemeenten de kans mee te denken over de invulling ervan. In vier verschillende pilots wordt afgetast wat wel en niet werkt. De regio Westfriesland is een van de deelnemers aan de pilot.

Lees verder


Meer Syrische asielzoekers en nareizigers

CBS – 24 oktober 2019

In het derde kwartaal kwamen 5 910 asielzoekers en 1 200 nareizende gezinsleden naar Nederland. Dat waren er meer dan de afgelopen drie afzonderlijke kwartalen, maar minder dan in het derde kwartaal van 2018. Er was vooral een stijging van het aantal asielzoekers en nareizigers uit Syrië. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Lees verder


De nieuwe Wet inburgering: wachten is geen optie

Binnenlands Bestuur- 14 oktober 2019

Met ingang van 1 januari 2021 wordt de nieuwe Wet inburgering ingevoerd. Vanaf die datum zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering van hun nieuwkomers. Gemeenten juichen het doel van het nieuwe inburgeringsstelsel toe: mensen die verplicht moeten inburgeren doen snel en volwaardig mee in de maatschappij, bij voorkeur via betaald werk. Voor veel gemeenten zijn de kaders van de nieuwe Wet inburgering echter nog onduidelijk.

Lees verder


Blijven vergunninghouders in Nederland?

WODC – 10 oktober 2019

Sinds 2014 heeft Nederland opnieuw te maken met een substantiële instroom van asielzoekers, van wie een belangrijk deel in aanmerking is gekomen voor een verblijfsvergunning. Een belangrijke vraag die zich momenteel voordoet, is hoe de positie van de nieuwe vergunninghouders zich de komende jaren zal ontwikkelen. Een van de vragen die daarbij gesteld kunnen worden, is in hoeverre zij zich blijvend in Nederland zullen vestigen.

Lees verder


Hoe geef je als gemeente vorm aan het nieuwe inburgeringsstelsel?

KIS – 27 september 2019

Op 1 januari 2021 gaat de nieuwe wet inburgering van kracht. Dit houdt onder andere in dat gemeenten de regie krijgen over inburgering, in plaats van inburgeraars zelf. Hoe geef je dit als gemeente of maatschappelijke instelling in de praktijk vorm? Om deze vraag te beantwoorden organiseerde KIS op 20 september een kennisatelier. Ook Platform31 was hierbij betrokken.

Lees verder