Dit kennisdossier is mogelijk gemaakt door de

Werkgroep Vergunninghouders en asiel G40


Platform31 is betrokken bij de themagroep Vergunninghouders en asiel van de G40, waar de belangrijkste knelpunten en oplossingen worden besproken. Platform31 ondersteunt G40 in het debat door kennisuitwisseling en organiseren van activiteiten, zoals kennisateliers.

Website G40


Deel deze pagina via


Kennisdossier: Vergunninghouders en asiel

Sinds de verhoogde instroom van vluchtelingen in 2015 zijn gemeenten, corporaties en andere partijen aan de slag gegaan met het opnemen van vergunninghouders in de Nederlandse maatschappij. Het kabinet neemt het landelijke inburgeringsbeleid op de schop en voor gemeenten betekent dit onder andere dat zij meer regie krijgen.

Dit kennisdossier is opgezet om op een toegankelijke manier relevante wetenschappelijke en praktische kennis omtrent de inburgering van vergunninghouders te delen met gemeenten en andere partijen die zich hiermee bezig houden. De ontwikkelingen zijn ondergebracht onder de thema’s inburgering en huisvesting en zullen gaandeweg aangevuld worden met andere actuele thema’s.

Actueel

Sleutelpersonen Gezondheid Migranten

Pharos, oktober 2021

Mensen met een migratie- of vluchtelingenachtergrond hebben een minder goede lichamelijke en psychische gezondheid dan mensen die in Nederland geboren en getogen zijn. Ook hun levensverwachting ligt lager. Stress speelt hierbij een grote rol. Sleutelpersonen helpen mensen een stem te geven en hen wegwijs maken in de Nederlandse gezondheidszorg.

Lees verder


Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding en inburgering statushouders 2021

KIS, 7 oktober 2021

Statushouders hebben door de coronacrisis het afgelopen jaar veel minder (intensieve) begeleiding gekregen bij het zoeken naar werk. In bijna driekwart van de gemeenten waren er minder werkervaringsplekken, stages en vrijwilligersbanen beschikbaar voor statushouders. Dit blijkt uit de monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding en inburgering statushouders 2021.

Lees verder


Bestuurlijk overleg inburgering: nog geen toezegging extra middelen onderwijsroute, verder overleg volgt

Divosa, 1 oktober 2021

Gemeenten krijgen de onderwijsroute uit de nieuwe Wet inburgering nog niet van de grond. De demissionair minister van SZW ziet dat er een financieel knelpunt is, maar doet nog geen toezegging over extra middelen. Dat is besproken tijdens het Bestuurlijk Overleg inburgering op 4 oktober. Gemeenten krijgen wel extra geld voor de implementatie van de informatievoorziening bij de inwerktreding van de nieuwe Wet inburgering en de begeleiding bij de leerbaarheidstoets. Daarnaast is gesproken over het financieel ontzorgen.

Lees verder


Jaarrapportage werk, onderwijs en inburgering 2020

Divosa, oktober 2021

Het percentage statushouders met werk neemt in de tweede helft van 2020 weer licht toe. De afname uit de eerste helft van 2020 blijkt daarmee een tijdelijke dip. De groei van het aantal werkende statushouders komt bijna volledig op conto van statushouders die minimaal 4 dagen per week werken. Dit blijkt uit de Divosa Benchmark Statushouders.

Lees verder


Ondersteuning bij ouderschap en opvoeding voor inburgeringsplichtige ouders

KIS, 1 oktober 2021

KIS onderzocht op welke manier ondersteuning bij ouderschap en opvoeding een structurele plaats kan krijgen in het inburgeringstraject voor (aanstaande) ouders. Hoe kunnen gemeenten hierbij zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van inburgeringsplichtige ouders?

Lees verder


Integrale benadering van opvang, huisvesting en integratie

VNG, 30 september 2021

De VNG, het COA, IPO, de CdK’s en Aedes hebben in afstemming met de ministeries van BZK, JenV en SZW, een visie opgesteld die een integrale aanpak in de opvang van asielzoekers tot aan de huisvesting en integratie van statushouders benadrukt. Deze visie geeft ondersteuning bij het nemen van beslissingen op dit thema, bij het inzetten van interventies en versterken van de samenwerking.

Lees verder


Wat helpt inburgeraars van taalniveau A2 naar B1?

Divosa, 30 september 2021

Start een taaltraject met een uitgebreide intake, biedt taallessen zoveel mogelijk aan in homogene niveaugroepen en creëer taalrijke stage- of werkplekken om inburgeraars naar een hoger taalniveau te krijgen. Dit zijn een aantal aanbevelingen uit het onderzoek door Sardes naar de pilot ‘B1-route: van A2 naar B1’.

Lees verder


Eindrapporten van de pilotthema’s ‘zelfredzaamheidsroute’ en ‘financieel ontzorgen’

Ministerie van SZW, 16 september 2021

Gemeenten staan voor veel keuzes bij de implementatie van de nieuwe Wet inburgering. Het ministerie van SZW ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe wet door het organiseren van een pilotprogramma. Daarin ontdekken 97 gemeenten in 39 pilots werkzame elementen en bouwstenen binnen de verschillende onderdelen van de nieuwe inburgeringswet.

  • Binnen het pilotthema financieel ontzorgen is ervaring opgedaan met het administratief ontzorgen van statushouders en het stimuleren van hun financiële zelfredzaamheid.
  • Vier pilotgemeenten hebben praktijkgerichte programma’s samengesteld om te onderzoeken welke elementen daarin werken voor de zelfredzaamheidsroute.

Lees verder


Meer aandacht nodig voor de psychische gezondheid van statushouders

RIVM, 9 september 2021

Hoewel de lichamelijke gezondheid van nieuwkomers met een tijdelijke verblijfsvergunning (statushouders) relatief goed is, is dit veel minder het geval met de psychische gezondheid. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is het tekort aan gespecialiseerde zorg die is afgestemd op de cultuur en achtergrond. Denk aan zorg rondom PTSS Posttraumatische Stressstoornis of traumaverwerking. Ook het op tijd signaleren en voorkomen van psychische gezondheidsproblemen krijgen (te) weinig aandacht.

Lees verder


Nieuwe inburgeringswet is veelbelovend, maar effectiviteit hangt af van uitvoering

SCP, 9 september 2021

De nieuwe inburgeringswet gaat per januari 2022 in en moet veel van de knelpunten in het huidige inburgeringsbeleid wegnemen. Of de hoge verwachtingen van de nieuwe wet ingelost kunnen worden, hangt af van een voortvarende uitvoering van het nieuwe beleid. Omdat gemeenten een regierol krijgen in de uitvoering van de nieuwe wet, wijst het SCP er op basis van eerder onderzoek op dat decentralisaties zoals de WMO, Jeugdwet en Participatiewet niet altijd opleverden wat werd beoogd. Naast een effectieve uitvoering van het nieuwe inburgeringsbeleid dient ingezet te worden op een kort en actief opvangbeleid, tijdige signalering van gezondheidsproblemen en toegankelijk onderwijs voor een goede integratie van statushouders. Dat blijkt uit de policy brief ‘In uitvoering. Een analyse van het op statushouders gerichte beleid en wat nodig is om dit beleid te verbeteren’ die het SCP, WODC en RIVM hebben gepubliceerd. Bij het nieuwe inburgeringsbeleid is het van belang dat de overheid en gemeenten alert zijn op hoe de uitvoering verloopt en welke bijstellingen nodig zijn.

Lees verder

Zie ook: Besluit van 27 augustus 2021 tot uitvoering van de Wet inburgering 2021 (Besluit inburgering 2021) – Staatsblad 2021, 410


Investeren in de arbeidsmarktintegratie van statushouders

CPB, 2 september 2021

Eén op de vijf à zes statushouders verhuist binnen de inburgeringstermijn van drie jaar naar een andere gemeente, maar ze verhuizen niet naar gemeenten waar ze een grotere baankans hebben. Ook is het verhuisgedrag van nieuwkomers moeilijk te voorspellen. Gemeenten kunnen daarom het beste direct starten met de inburgering en begeleiding van statushouders naar werk, zowel uit maatschappelijk als gemeentelijk belang. Dit blijkt uit het CPB-onderzoek ‘Investeren in de arbeidsmarktintegratie van statushouders’.

Lees verder


Handreiking warme overdracht COA naar gemeenten

VNG, 31 augustus 2021

Gemeenten en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kunnen vanaf vandaag gebruikmaken van de handreiking Scenario’s warme overdracht van COA naar gemeente. Deze handreiking zoomt in op de fase waarin een ‘warme overdracht’ van inburgeraars plaatsvindt tussen het COA en de huisvestingsgemeente.

Lees verder


Gezamenlijke inspanning moet noodopvang voorkomen

VNG, 25 augustus 2021

De staatssecretaris van JenV heeft een brief gestuurd aan de Commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders. Daarin roept ze hen samen met de minister van BZK op om te helpen de opvangcapaciteit van het COA te vergroten en de achterstand op uitplaatsing van statushouders in te lopen.

Lees verder


Het vertrouwen van immigranten in de samenleving in relatie tot hun verblijfsduur

CBS, 4 augustus 2021

Dit artikel beschrijft de relatie tussen de verblijfsduur van immigranten en hun vertrouwen in andere mensen en in instituties. Immigranten hebben hoge verwachtingen van het land waar ze naartoe gaan en dat uit zich in een hoog vertrouwen in zowel publieke als private instituties. Dat geldt echter specifiek voor de immigranten uit niet-westerse herkomstlanden. Naarmate deze niet-westerse immigranten langer in Nederland verblijven wordt dit vertrouwen naar beneden bijgesteld. Bij westerse immigranten speelt de verblijfsduur geen rol of is er met het vertrouwen in bepaalde instituties een positief verband. Deze resultaten zijn ontleend aan het onderzoek Sociale Samenhang en Welzijn.

Lees verder


Stijging asielzoekers en nareizigers tweede kwartaal 2021

CBS, 30 juli 2021

In het tweede kwartaal van 2021 is zowel het aantal eerste asielverzoeken als het aantal nareizigers gestegen. Het aantal eerste asielverzoeken nam toe tot 3 355. Het aantal nareizigers steeg naar 2 580, een toename van ruim duizend ten opzichte van het vorige kwartaal. De stijging is mede te verklaren door de versoepeling van de maatregelen omtrent Covid-19 in het tweede kwartaal.

Lees verder


Aftellen voor Wet inburgering: kansen voor bestuurders

VNG, 29 juli 2021

Er is al veel werk verzet door gemeenten en de VNG om de Wet inburgering op 1 januari 2022 van start te laten gaan. Maar er is nog werk aan de winkel. Dit gaf Gert-Jan Bakker, lid MT afdeling inclusieve samenleving van de VNG, aan in zijn openingswoord op het webinar ‘Aftellen voor de nieuwe Wet inburgering’.

Lees verder


Overzicht financiën nieuwe Wet inburgering 2021

VNG, 28 juli 2021

Vanwege de aanvullende financiële afspraken die zijn gemaakt voor de Wet inburgering 2021 is er een nieuw financieel overzicht ontwikkeld voor gemeenten. De infographic ‘Financiën Wet inburgering 2021’ biedt inzicht in de type kosten en nadere financiële afspraken.

Lees verder


Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken: op zoek naar een betere inburgering

Sociale Vraagstukken, 16 juli 2021

In Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken (nr 2) een dossier over het hobbelige pad van de inburgering. Ruim 20 jaar na de introductie van de verplichte inburgering hebben nieuwkomers nog steeds grote moeite om aansluiting te vinden bij de Nederlandse samenleving. Gaat de nieuwe Wet inburgering, die vanaf 2022 van kracht wordt, daar verandering in brengen? Wat kunnen we leren van de afgelopen periode? Met o.a. de artikelen:


Uitgangspunten voor communicatie met inburgeringsplichtigen

VNG, 15 juli 2021

Onder de Wet inburgering 2021 zullen diverse ketenpartners, waaronder gemeenten, communiceren met inburgeringsplichtigen. Om te stimuleren dat er eenheid is in taal, toon, vorm en inhoud in alle communicatie, zijn 6 uitgangspunten ontwikkeld.

Lees verder


Rapport: Een thuis voor iedereen

Interbestuurlijke werkgroep versterking beleid huisvesting aandachtsgroepen, 8 juli 2021

Adviesrapport van de interbestuurlijke werkgroep versterking beleid huisvesting aandachtsgroepen. Aandachtsgroepen zijn groepen mensen met minder kansen dan anderen op de woningmarkt. Bijvoorbeeld door hun behoefte aan een specifiek soort woning of woonvorm, wat zij kunnen betalen voor de huisvesting, wat extra nodig is aan begeleiding en zorg en het draagvlak in de buurt.

Lees verder


Landelijke Regietafel; nog veel inzet nodig van gemeenten voor huisvesting vergunninghouders

Ministeries van JenV en BZK, 2 juli 2021

Gemeenten hebben de eerste vijf maanden van 2021 in totaal 9.734 vergunninghouders voorzien van een woning. Dat is een goede prestatie, zeker in het kader van de brede opdracht die gemeenten hebben in het huisvesten van alle aandachtsgroepen. Helaas is daarmee het tekort aan woningen voor vergunninghouders niet opgelost. Op dit moment wachten er in de opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in totaal ruim 10.000 vergunninghouders op woonruimte. Ook in de komende periode blijft maximale inspanning van gemeenten nodig om deze vergunninghouders te huisvesten.

Lees verder


Online magazine ‘Werken in de geest van’

Divosa, juli 2021

Gemeenten kunnen alvast werken in de geest van de nieuwe Wet inburgering, die op 1 januari 2022 in werking treedt. Met interviews en praktijkverhalen biedt het online magazine ‘Werken in de geest van’ hen inspiratie om hier nu al mee aan de slag te gaan.

Lees verder