Dit kennisdossier is mogelijk gemaakt door de

Werkgroep Vergunninghouders en asiel G40


Platform31 is betrokken bij de themagroep Vergunninghouders en asiel van de G40, waar de belangrijkste knelpunten en oplossingen worden besproken. Platform31 ondersteunt G40 in het debat door kennisuitwisseling en organiseren van activiteiten, zoals kennisateliers.

Website G40


Deel deze pagina via


Kennisdossier: Vergunninghouders en asiel

Sinds de verhoogde instroom van vluchtelingen in 2015 zijn gemeenten, corporaties en andere partijen aan de slag gegaan met het opnemen van vergunninghouders in de Nederlandse maatschappij. Het kabinet neemt het landelijke inburgeringsbeleid op de schop en voor gemeenten betekent dit onder andere dat zij meer regie krijgen.

Dit kennisdossier is opgezet om op een toegankelijke manier relevante wetenschappelijke en praktische kennis omtrent de inburgering van vergunninghouders te delen met gemeenten en andere partijen die zich hiermee bezig houden. De ontwikkelingen zijn ondergebracht onder de thema’s inburgering en huisvesting en zullen gaandeweg aangevuld worden met andere actuele thema’s.

Actueel

Internetconsultatie Besluit en Regeling inburgering

Ministerie van SZW, 9 september 2020

Er zijn de afgelopen zomer stappen gezet rondom de nieuwe Wet inburgering. De wet is op 2 juli jl. aangenomen door de Tweede Kamer, de Eerste Kamer zal zich er de komende periode over buigen. Op 2 september jl. is er nog een stap gezet. Het ontwerpbesluit en de ontwerpregeling (Besluit inburgering 20.. en Regeling inburgering 20..) zijn in internetconsulatie gegaan. Dit houdt in dat alle geïnteresseerden vanaf 1 september 2020 vier weken de tijd hebben om hier desgewenst op te reageren.

Lees verder


Inburgering Syriërs moet rekening houden met mannelijkheid

Sociale vraagstukken, 28 augustus 2020

Ruim twee jaar geleden stelde het Sociaal en Cultureel Planbureau vast dat er voor de inburgering van Syriërs in Nederland een combinatie van specifiek en algemeen beleid nodig was. De Groningse promovendus Rik Huizinga stelt echter vast dat er tot nu toe nauwelijks aandacht is voor de rol van mannelijkheid bij inburgering en integratie van Syrische statushouders.

Lees verder


Asielzoekerscentra ten tijde van corona

KIS, 13 juli 2020

Dit artikel beschrijft hoe asielzoekerscentra en de bewoners de coronatijd doorkomen.

Lees verder


Sleutelpersonen spelen belangrijke rol bij huidige inburgering statushouders

Verwey-Jonker Instituut, 9 juli 2020

Sleutelpersonen spelen een belangrijke rol in het contact tussen statushouders en organisaties die met statushouders te maken hebben, zo blijkt uit het onderzoek ‘De inzet van sleutelpersonen in de inburgering’.

Maar wie zijn deze sleutelpersonen? Zij zijn zelf migrant of vluchteling, hebben het vertrouwen binnen de eigen gemeenschap en kunnen een brugfunctie vervullen tussen statushouders, instanties en gemeenten. Zij weten als geen ander wat nodig is om cultuurverschillen te overbruggen. Zij hebben zelf ervaren hoe het is om in Nederland een nieuw leven op te bouwen.

Lees verder


Nieuwe wet inburgering

Ministerie van SZW, 2 juli 2020

Op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer op 2 juli de wet voor een nieuw inburgeringsstelsel aangenomen. Vanaf 1 juli 2021 leren nieuwkomers zo snel mogelijk de Nederlandse taal en gaan ze aan het werk.

Lees verder


Logeerregeling asielstatushouders blijft en breidt uit

Ministerie van JenV, 2 juli 2020

De Logeerregeling voor asielstatushouders blijft en wordt uitgebreid. Dat heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid vandaag aan de Tweede Kamer laten weten.

Lees verder


Alle tussenrapporten Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering online

Divosa, 29 juni 2020

Wat is er nodig om taalniveau B1 te bereiken? En wat moet er geregeld worden om asielstatushouders de eerste zes maanden te ontzorgen? Gemeenten staan voor veel keuzes bij de implementatie van de nieuwe Wet inburgering. Op 6 thema’s experimenteren gemeenten in het pilotprogramma Veranderopgave Inburgering. 3 nieuwe tussenrapportages, over de thema’s B1-route, Z-route en Ontzorgen, zijn nu online beschikbaar. In de rapporten beschrijven de onderzoekers de pilotaanpakken en delen ze de eerste inzichten. De tussenrapportages schetsen al een deel van de keuzes waar gemeenten voor komen te staan bij de implementatie van de nieuwe wet.

Lees verder


Overeenstemming over flexibele opvang asielzoekers

VNG, 22 juni 2020

Gemeenten, provincies en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) slaan de handen ineen om de asielopvang beter te organiseren. Zij maken het komende half jaar concrete plannen voor een meer flexibele opvang van asielzoekers. Dat zijn de leden van de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie (LRT) overeengekomen. Hiermee worden de geleerde lessen van de verhoogde asielinstroom uit 2015 en 2016 omgezet in praktische afspraken voor de komende jaren. Dit schrijft de LRT donderdag in een brief aan alle burgemeesters en Rijksheren.

Lees verder


Coronavirus vergroot isolement en gezondheidsrisico’s van zwangere statushouders

KIS, 11 juni 2020

Zwangere statushouders zijn een erg kwetsbare groep in de geboortezorg. Door corona is hun isolement en kwetsbaarheid nog groter. Betere aansluiting bij hun leefwereld is nodig om deze nieuwe moeders en baby’s een goede start te kunnen bieden.

Lees verder


Syrische statushouders boeken vooruitgang

SCP i.s.m. het WODC, RIVM en CBS – 4 juni 2020

De positie van Syrische statushouders is tussen 2017 en 2019 verbeterd. De beheersing van de Nederlandse taal is vooruitgegaan, steeds meer statushouders sluiten hun inburgering en cursus Nederlandse taal af. Syriërs die in 2014 in Nederland aankwamen nemen vaak een gunstigere positie in dan degene die later kwamen: ze hebben vaker een taalcursus en inburgering afgerond, de psychische gezondheid is meer verbeterd, het aandeel met een bijstandsuitkering is gedaald en men heeft vaker betaald werk: van degenen die in 2014 naar Nederland kwamen heeft in 2019 ruim twee vijfde een betaalde baan, van de Syriërs die in 2016 aankwamen, heeft een vijfde betaald werk. Daaruit blijkt dat verblijfsduur er toe doet. Dit blijkt uit de vandaag uitgekomen publicatie Syrische statushouders op weg in Nederland: de ontwikkeling van hun positie en leefsituatie.

Lees verder

Lees ook: Statushouders oververtegenwoordigd in praktijkonderwijs (CBS, 4 juni 2020)