Dit kennisdossier is mogelijk gemaakt door de

Werkgroep Vergunninghouders en asiel G40


Platform31 is betrokken bij de themagroep Vergunninghouders en asiel van de G40, waar de belangrijkste knelpunten en oplossingen worden besproken. Platform31 ondersteunt G40 in het debat door kennisuitwisseling en organiseren van activiteiten, zoals kennisateliers.

Website G40


Deel deze pagina via


Kennisdossier: Vergunninghouders en asiel

Sinds de verhoogde instroom van vluchtelingen in 2015 zijn gemeenten, corporaties en andere partijen aan de slag gegaan met het opnemen van vergunninghouders in de Nederlandse maatschappij. Het kabinet neemt het landelijke inburgeringsbeleid op de schop en voor gemeenten betekent dit onder andere dat zij meer regie krijgen.

Dit kennisdossier is opgezet om op een toegankelijke manier relevante wetenschappelijke en praktische kennis omtrent de inburgering van vergunninghouders te delen met gemeenten en andere partijen die zich hiermee bezig houden. De ontwikkelingen zijn ondergebracht onder de thema’s inburgering en huisvesting en zullen gaandeweg aangevuld worden met andere actuele thema’s.

Actueel

Stijging asielzoekers en nareizigers tweede kwartaal 2021

CBS, 30 juli 2021

In het tweede kwartaal van 2021 is zowel het aantal eerste asielverzoeken als het aantal nareizigers gestegen. Het aantal eerste asielverzoeken nam toe tot 3 355. Het aantal nareizigers steeg naar 2 580, een toename van ruim duizend ten opzichte van het vorige kwartaal. De stijging is mede te verklaren door de versoepeling van de maatregelen omtrent Covid-19 in het tweede kwartaal.

Lees verder


Uitgangspunten voor communicatie met inburgeringsplichtigen

VNG, 15 juli 2021

Onder de Wet inburgering 2021 zullen diverse ketenpartners, waaronder gemeenten, communiceren met inburgeringsplichtigen. Om te stimuleren dat er eenheid is in taal, toon, vorm en inhoud in alle communicatie, zijn 6 uitgangspunten ontwikkeld.

Lees verder


Rapport: Een thuis voor iedereen

Interbestuurlijke werkgroep versterking beleid huisvesting aandachtsgroepen, 8 juli 2021

Adviesrapport van de interbestuurlijke werkgroep versterking beleid huisvesting aandachtsgroepen. Aandachtsgroepen zijn groepen mensen met minder kansen dan anderen op de woningmarkt. Bijvoorbeeld door hun behoefte aan een specifiek soort woning of woonvorm, wat zij kunnen betalen voor de huisvesting, wat extra nodig is aan begeleiding en zorg en het draagvlak in de buurt.

Lees verder


Landelijke Regietafel; nog veel inzet nodig van gemeenten voor huisvesting vergunninghouders

Ministeries van JenV en BZK, 2 juli 2021

Gemeenten hebben de eerste vijf maanden van 2021 in totaal 9.734 vergunninghouders voorzien van een woning. Dat is een goede prestatie, zeker in het kader van de brede opdracht die gemeenten hebben in het huisvesten van alle aandachtsgroepen. Helaas is daarmee het tekort aan woningen voor vergunninghouders niet opgelost. Op dit moment wachten er in de opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in totaal ruim 10.000 vergunninghouders op woonruimte. Ook in de komende periode blijft maximale inspanning van gemeenten nodig om deze vergunninghouders te huisvesten.

Lees verder


Extra aandacht voor Eritrese nieuwkomers

KIS, 25 juni 2021

Meer kennis, meer wederzijds begrip. Veel is de afgelopen jaren veranderd in de begeleiding van de Eritrese nieuwkomers. Veel gemeenten hebben – veelal samen mét Eritrese organisaties – een nieuwe aanpak ontwikkeld. In een nieuwe handreiking van KIS aanbevelingen en tips om gemeenten te ondersteunen.

Lees verder


Uitvoeringsbrief inburgering juni 2021

Ministerie van SZW, 24 juni 2021

In deze (tweede) Uitvoeringsbrief staan vier hoofdthema’s centraal:
leningen, inburgeringsplicht, examens en fraude. Tevens diverse kerncijfers die de trends duiden en de laatste stand van zaken bij de uitwerking van de leerbaarheidstoets in het nieuwe stelsel

Lees verder


Rapport: ‘Vluchtelingen raken verstrikt in een web van wantrouwen’

Vluchtelingenwerk, 23 juni 2021

De menselijke maat verdwijnt steeds verder uit zicht in het asiel- en integratiebeleid. Het nieuwe rapport ‘Web van wantrouwen’ geeft een verontrustend beeld van de schrijnende situaties die daardoor in de afgelopen jaren zijn ontstaan. In het rapport doet Vluchtelingenwerk concrete aanbevelingen om de menselijke maat weer terug te brengen.

Lees verder


Onderwijsroute inburgering op veel plekken niet haalbaar

VNG, 11 juni 2021

De Onderwijsroute binnen de nieuwe Wet inburgering dreigt te mislukken, stellen gemeenten in een brief aan de ministers Koolmees en Van Engelshoven. De ondertekenaars van de brief – de Arbeidsmarktregio Twente, VNG, G4, G40, P10 en Divosa – roepen de ministers op om met aanbieders tot een oplossing te komen.

Lees verder


Kamerbrief impact corona statushouders en inburgeraars

Ministerie van SZW, 11 juni 2021

Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer over de impact van corona op statushouders en inburgeraars op inburgering, verblijfsrecht, werk en perspectief op werk en welke maatregelen er zijn genomen om deze groep te ondersteunen.

Lees verder


Handreikingen informatievoorziening nieuwe Wet Inburgering

VNG, 10 juni 2021

Om gemeenten handvatten te geven op het gebied van informatievoorziening bij de invoering van de nieuwe Wet inburgering zijn onlangs 2 handreikingen verschenen: De handreiking ‘Gegevensuitwisseling gemeenten en ketenpartners nieuwe Wet inburgering’ en de handreiking ‘Leveranciers’.

Lees verder


Gemeenten willen integrale aanpak van asiel t/m integratie

VNG, 8 juni 2021

Met het position paper Integrale Uitvoeringsagenda, van asiel tot en met integratie, vraagt de VNG, samen met G4, G40 en Divosa , aandacht voor een integrale aanpak van de opvang van asielmigranten en huisvesting en integratie van vergunninghouders.

Lees verder