vergunninghouders-opnieuwthuis2

Dit kennisdossier is mogelijk gemaakt door de

Werkgroep Vergunninghouders en asiel G40


Platform31 is betrokken bij de themagroep Vergunninghouders en asiel van de G40, waar de belangrijkste knelpunten en oplossingen worden besproken. Platform31 ondersteunt G40 in het debat door kennisuitwisseling en organiseren van activiteiten, zoals kennisateliers.

Website G40


Deel deze pagina via


Kennisdossier Vergunninghouders en asiel

Sinds de verhoogde instroom van vluchtelingen in 2015 zijn gemeenten, corporaties en andere partijen aan de slag gegaan met het opnemen van vergunninghouders in de Nederlandse maatschappij. Het kabinet neemt het landelijke inburgeringsbeleid op de schop en voor gemeenten betekent dit onder andere dat zij meer regie krijgen.

Dit kennisdossier is opgezet om op een toegankelijke manier relevante wetenschappelijke en praktische kennis omtrent de inburgering van vergunninghouders te delen met gemeenten en andere partijen die zich hiermee bezig houden. De ontwikkelingen zijn ondergebracht onder de thema’s inburgering en huisvesting en zullen gaandeweg aangevuld worden met andere actuele thema’s.

Actueel

Onderzoek: “Biedt statushouders langdurige begeleiding in de stap naar werk”

Nieuwe initiatieven om statushouders naar betaald werk te begeleiden, krijgen vaak voor beperkte tijd subsidie. De expertise vervliegt als het project ophoudt. In de praktijk kost arbeidstoeleiding van deze groep nieuwkomers meer tijd en maatwerk, vanwege hun grote afstand tot de arbeidsmarkt. Er is meer samenwerking in de keten nodig en meer uitwisseling van kennis tussen gemeenten. Provincies kunnen daarin het voortouw nemen. Dit adviseren onderzoekers van het lectoraat Human Capital van hogeschool Windesheim in het eindverslag van het onderzoeksproject Werken aan werk voor statushouders.

provincie Overijssel – 27 november 2019

Lees verder


Nederland heeft één van de strengste asielprocedures van Europa

Trouw – 27 november 2019

Onderzoeksplatform Investico en Trouw deden onderzoek naar de achterkant van het asielbeleid. Hun conclusie: Nederland heeft één van de strengste asielprocedures van Europa.

Lees verder


Jonge migranten: creëert Europa een verloren generatie?

FRA – 19 november 2019

Uit een nieuw verslag van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) blijkt dat er een verloren generatie dreigt te ontstaan als gevolg van vertragingen en ernstige problemen bij het integreren van jonge vluchtelingen die oorlog en vervolging zijn ontvlucht. Het verslag noemt enkele goede praktijken, maar spoort de lidstaten ook aan om van elkaars ervaringen te leren en deze jongeren een adequate kans in het leven te bieden.

Lees verder


Kabinetsreactie op monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2019

Ministerie van SZW – 18 november 2019

Minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark sturen de Tweede Kamer de kabinetsreactie op de Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2019, uitgebracht door het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS).

Lees verder


Participatiesamenleving belemmert integratie gezinnen met niet-westerse culturele achtergrond

Sociale Vraagstukken – 12 november 2019

Niet-westerse moslimgezinnen raken steeds geïsoleerder als ze hulp nodig hebben. De participatiegedachte schrijft voor dat burgers eerst en vooral hun eigen netwerk moeten aanspreken. Maar steun uit de eigen gemeenschap betekent voor niet-westerse moslims meer gevoelens van uitsluiting en minder integratie in de Nederlandse samenleving.

Lees verder


Certificering raming nieuwe inburgeringswet

CPB – 12 november 2019

Het kabinet werkt aan een nieuwe inburgeringswet waarmee gemeenten nieuwe taken krijgen. Daarvoor krijgen gemeenten dan ook extra budget van het Rijk. Het ministerie van SZW heeft het CPB verzocht de raming van dit extra budget te certificeren. Het CPB constateert dat de nieuwe taken voor gemeenten nog niet volledig zijn uitgewerkt. Daarmee is de onzekerheid van de raming van SZW op een aantal onderdelen niet in te schatten. Voorts acht het CPB de raming van SZW op enkele onderdelen niet ‘neutraal en redelijk’ doordat deze niet is gebaseerd op de beste beschikbare informatie over de loonkosten van gemeenten.

Lees verder


Onafhankelijk onderzoek: meer geld nodig voor inburgering

VNG – 12 november 2019

Een onafhankelijk onderzoek, onder opdrachtgeverschap van VNG én SZW heeft uitgewezen dat er structureel 197 miljoen nodig is om de wet inburgering uit te voeren. Dat is 42,3 miljoen meer dan dat SZW wil uitrekken. De wet is op deze manier inhoudelijk én financieel onuitvoerbaar voor gemeenten.

Lees verder


Voorsorteren op een nieuwe wet

VNG Magazine – 8 november 2019

De verantwoordelijkheid voor de inburgering van statushouders wordt teruggelegd bij gemeenten. Voordat de nieuwe Inburgeringswet in 2021 wordt ingevoerd (een jaar later dan aanvankelijk de bedoeling was), krijgen 57 gemeenten de kans mee te denken over de invulling ervan. In vier verschillende pilots wordt afgetast wat wel en niet werkt. De regio Westfriesland is een van de deelnemers aan de pilot.

Lees verder


Tips om Eritrese nieuwkomers te ondersteunen bij hun integratie

KIS – 6 november 2019

In 2018 vroegen ongeveer 4000 Eritreeërs asiel aan in Nederland. Een groot deel van hen staat op grote afstand van de Nederlandse samenleving en kampt met meerdere soorten problemen. Integreren is voor deze nieuwkomers niet makkelijk. Maar, de jongeren hebben tegelijkertijd veel veerkracht, een sterk doorzettingsvermogen en potentieel tot ontwikkeling. Hoe ondersteun je de Eritrese nieuwkomers als gemeente het beste?

Lees verder