Dit kennisdossier is mogelijk gemaakt door de

Werkgroep Vergunninghouders en asiel G40


Platform31 is betrokken bij de themagroep Vergunninghouders en asiel van de G40, waar de belangrijkste knelpunten en oplossingen worden besproken. Platform31 ondersteunt G40 in het debat door kennisuitwisseling en organiseren van activiteiten, zoals kennisateliers.

Website G40


Deel deze pagina via


Kennisdossier: Vergunninghouders en asiel

Sinds de verhoogde instroom van vluchtelingen in 2015 zijn gemeenten, corporaties en andere partijen aan de slag gegaan met het opnemen van vergunninghouders in de Nederlandse maatschappij. Het kabinet neemt het landelijke inburgeringsbeleid op de schop en voor gemeenten betekent dit onder andere dat zij meer regie krijgen.

Dit kennisdossier is opgezet om op een toegankelijke manier relevante wetenschappelijke en praktische kennis omtrent de inburgering van vergunninghouders te delen met gemeenten en andere partijen die zich hiermee bezig houden. De ontwikkelingen zijn ondergebracht onder de thema’s inburgering en huisvesting en zullen gaandeweg aangevuld worden met andere actuele thema’s.

Actueel

Modelverordening nieuwe Wet inburgering

Divosa, januari 2021

In de nieuwe Wet inburgering worden gemeenten verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van inburgeringsplichtigen. Zij moeten binnen de wettelijke kaders invulling geven aan de gemeentelijke taken in het inburgeringsstelsel. Daarvoor kunnen ze gebruikmaken van de Modelverordening nieuwe Wet inburgering.

Lees verder


Kamerbrief over inwerkingtreding wet Inburgering per 1 januari 2022

Ministerie van SZW, 18 december 2020

Minister Koolmees informeert de Tweede Kamer dat er volop gekoerst wordt op inwerkingtreding wet Inburgering per 1 januari 2022.

Lees verder

Lees ook:


Kamerbrief over voortgang Flexibilisering Asielketen

Ministerie van JenV, 17 december 2020

Staatssecretaris Broekers-Knol informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de maatregelen uit het Programma Flexibilisering Asielketen.

Lees verder


Samenleven in verscheidenheid. Beleid voor de migratiesamenleving

WRR, 14 december 2020

Het is belangrijk dat iedereen – nieuwkomers en gevestigde inwoners – zich thuis kan voelen in Nederland. Dat vraagt een actiever overheidsbeleid om alle nieuwe migranten wegwijs te maken en op te nemen in onze samenleving. Er dienen ontvangst- en inburgeringsvoorzieningen te komen voor alle migranten: kennismigranten, asielmigranten, gezinsmigranten en migranten uit de Europese Unie. Gemeenten spelen daarin een sleutelrol en hebben daarvoor ondersteuning nodig. Deze en andere aanbevelingen doet de WRR in het rapport Samenleven in verscheidenheid. Beleid voor de migratiesamenleving.

Lees verder


Raadgever Nieuw inburgeringsstelsel

VNG, december 2020

De nieuwe Wet inburgering is een feit. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft met gemeenten, de VNG en Divosa gewerkt aan de vormgeving van de wet. De streefdatum van de inwerkingtreding is 1 januari 2022. Gemeenten hebben in dit nieuwe stelsel de regierol over de uitvoering. Het beleid rondom de wet blijft op nationaal niveau belegd. Gemeente kunnen door de nieuwe uitvoerende regierol het verschil gaan maken voor inburgeringsplichtigen. De komende tijd staan gemeenten voor belangrijke keuzes in de uitvoering die passen bij de inburgering en die rekening houden met lokale omstandigheden. Dit artikel gaat in op belangrijke vraagstukken waar raadsleden over mee kunnen denken.

Lees verder


Senaat neemt Wet inburgering aan

Ministerie van SZW, 2 december 2020

De Eerste Kamer stemde dinsdag 1 december unaniem in met de wet voor een nieuw inburgeringsstelsel. Op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid leren nieuwkomers straks zo snel mogelijk de Nederlandse taal en gaan ze aan het werk. Het streven is de wet op 1 januari 2022 te laten ingaan.

Lees verder


Rapport over informatiekundige impact nieuwe Wet inburgering

VNG, 2 december 2020

‘Wat is de impact van de nieuwe Wet inburgering op de werkprocessen en ondersteunende informatiesystemen bij de gemeenten?’ Dat is de hoofdvraag van de uitvoeringstoets die de VNG afgelopen zomer uitvoerde. De resultaten kunt u nu nalezen in het rapport.

Lees verder


Handreiking Inclusie en discriminatie op de arbeidsmarkt bij inburgering

VNG, 30 november 2020

De handreiking ‘Inclusie en discriminatie op de arbeidsmarkt bij inburgering’ geeft een toelichting hoe gemeenten kunnen inspelen op de belemmeringen die statushouders ervaren bij hun arbeidskansen.

Lees verder


Nieuwe ingangsdatum inburgeringsstelsel

Ministerie van SZW, 12 november 2020

De inwerkingtreding van de Wet inburgering, die gepland staat op 1 juli 2021, wordt opgeschoven. Het streven is om de invoering van de wet met een half jaar door te schuiven, naar 1 januari 2022. Dit schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees verder

Zie ook: G4 boos over uitstel wet inburgering (Binnenlands Bestuur, 13 november 2020)


Jaarrapport Integratie 2020

CBS, 11 november 2020

Het Jaarrapport 2020 brengt in beeld hoe het staat met de verschillende herkomstgroepen in onze samenleving aan de hand van verschillende thema’s: bevolking, onderwijs, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, inkomen, criminaliteit, gezondheid en maatschappelijke participatie. Het rapport besteedt hierbij specifiek aandacht aan mensen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse achtergrond, vluchtelingengroepen en migranten uit de nieuwe EU-lidstaten zoals Polen en Roemenië.

Verder bevat het rapport drie verdiepende hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk gaat in op de transitie van onderwijs naar de arbeidsmarkt. Het tweede hoofdstuk behandelt de rol van gezin, opleiding en migratieachtergrond bij veroordeelde jongvolwassenen. Het derde hoofdstuk toont de familienetwerken van niet-westerse oudere migranten.

Lees verder


Toolbox aanpak overlastgevende en/of criminele asielzoekers

Ministerie van JenV, 10 november 2020

Deze toolbox bevat handvatten om maatregelen te treffen in de aanpak van overlastgevende en/of criminele asielzoekers. Organisaties kunnen de maatregelen als voorbeeld nemen en hiermee in hun eigen omgeving aan de slag gaan. Bijvoorbeeld organisaties uit de migratieketen of de strafrechtketen, gemeenten, winkeliers, mensen die in de buurt van een opvanglocatie wonen of openbaar vervoerders.

Het gaat om ruim 70 maatregelen, van de inzet van cameratoezicht en extra beveiliging tot het opleggen van een meldplicht of gebiedsverbod. De aanpak van overlast vereist nauwe samenwerking tussen bovenstaande partijen, de politie en het Openbaar Ministerie. De toolbox biedt hiertoe handvatten. De toolbox is onderdeel van de aanpak van asielzoekers die overlast geven en/of crimineel gedrag vertonen.

Lees verder


Financiële zelfredzaamheid van jonge alleenstaande vluchtelingen bevorderen?

KIS, 9 november 2020

Voor iedereen in Nederland is de achttiende verjaardag een uitdagende mijlpaal richting financiële zelfredzaamheid. Dat geldt helemaal voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv’s). KIS onderzoekt hoe zij het best ondersteund kunnen worden. Tijdens een expertbijeenkomst georganiseerd met SAMAH stonden tips en succesvolle aanpakken in de schijnwerpers.

Lees verder