Dit kennisdossier is mogelijk gemaakt door de

Werkgroep Vergunninghouders en asiel G40


Platform31 is betrokken bij de themagroep Vergunninghouders en asiel van de G40, waar de belangrijkste knelpunten en oplossingen worden besproken. Platform31 ondersteunt G40 in het debat door kennisuitwisseling en organiseren van activiteiten, zoals kennisateliers.

Website G40


Deel deze pagina via


Kennisdossier: Vergunninghouders en asiel

Sinds de verhoogde instroom van vluchtelingen in 2015 zijn gemeenten, corporaties en andere partijen aan de slag gegaan met het opnemen van vergunninghouders in de Nederlandse maatschappij. Het kabinet neemt het landelijke inburgeringsbeleid op de schop en voor gemeenten betekent dit onder andere dat zij meer regie krijgen.

Dit kennisdossier is opgezet om op een toegankelijke manier relevante wetenschappelijke en praktische kennis omtrent de inburgering van vergunninghouders te delen met gemeenten en andere partijen die zich hiermee bezig houden. De ontwikkelingen zijn ondergebracht onder de thema’s inburgering en huisvesting en zullen gaandeweg aangevuld worden met andere actuele thema’s.

Actueel

Arbeidsparticipatie statushouders stagneert

CBS, 15 april 2021

Van de statushouders die in 2014 een verblijfsvergunning hebben ontvangen, had 43 procent medio 2020 een baan. De arbeidsparticipatie nam de afgelopen jaren toe, maar de toename is tijdens de coronacrisis tot stilstand gekomen. Statushouders werken vaak in deeltijd, hebben relatief vaak een contract voor bepaalde tijd en werken vaak in de horeca. Dat blijkt uit nieuwe cijfers uit het onderzoek Asiel en integratie 2021 van het CBS.

Lees verder


Nieuwe Wet Inburgering: tussenrapport pilotprogramma en evaluatie bestaande werkwijzen gepubliceerd

Rijksoverheid, 13 april 2021

Dit voorjaar zijn het tweede tussenrapport op het thema Zelfredzaamheidsroute (Z-route) en twee nieuwe evaluatieonderzoeken in het kader van het Pilotprogramma VOI afgerond. Gemeenten staan voor veel keuzes bij de implementatie van de nieuwe Wet inburgering. Gemeenten experimenteren op 6 verschillende thema’s in het Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering. Onderzoeksbureau de Beleidsonderzoekers publiceerde het tweede tussenrapport over de zes pilots op het thema Z-route. Uit onderzoek bleek dat alle deelnemers, ondanks de beperkende coronamaatregelen, vooruitgang op taalvaardigheid boekten. De twee evaluatierapporten betreffen evaluaties van het programma Rotterdamse Taalstart en van de gemeente Amsterdam over financieel ontzorgen, brede intake en ELIP-groep.

Lees verder


Ondersteuningsproducten privacy voor nieuwe Wet inburgering

VNG, 13 april 2021

Gemeenten moeten voorbereidingen treffen voor informatievoorziening onder de nieuwe Wet inburgering. Deze treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in werking. Om de gemeenten zo goed mogelijk te ondersteunen zijn de ondersteuningsproducten privacy nu beschikbaar.

Lees verder


Beleid belangrijke factor goede integratie statushouders

SCP, 12 april 2021

Gericht overheidsbeleid voor statushouders zoals het opvang-, inburgerings- en spreidingsbeleid is belangrijk voor een succesvolle integratie van Syrische statushouders. Zo dragen een korte en actieve opvangperiode, het afronden van de inburgering en spreiding naar een woongemeente met een lage werkloosheid bij aan het hebben van betaald werk. Een actieve en korte opvangperiode is bovendien goed voor een betere Nederlandse taalbeheersing. Gunstige ervaringen met het beleid vergroten het vertrouwen in instituties en de identificatie met Nederland. Deze bevindingen zijn van belang voor het nieuwe inburgeringsstelsel dat in 2022 van kracht wordt. Dit concluderen het SCP, WODC, RIVM en CBS in de publicatie Met beleid van start. Deze publicatie heeft als doel om factoren vast te stellen die van invloed zijn op de positie en leefsituatie van recente Syrische statushouders. Hierbij wordt ook gekeken naar de rol van beleid: Wat werkt wel of juist niet voor een goede start?

Lees verder

Zie ook: Verspreiden van statushouders over het land ongunstig voor vinden baan (NOS, 12 april 2021)


Komend halfjaar woningen nodig voor 11.000 statushouders

VNG, 29 maart 2021

In de tweede helft van dit jaar moeten 11.000 statushouders een woonruimte krijgen. Dit zijn mensen die bijvoorbeeld zijn gevlucht voor oorlog of vervolging en in Nederland een veilig verblijf krijgen. Dat heeft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid bekend gemaakt.

Lees verder


Aan de slag met naleving nieuwe Wet inburgering

VNG, 29 maart 2021

De nieuwe Wet inburgering treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in werking. Gemeenten krijgen de regierol over de uitvoering van de wet en worden verantwoordelijk voor de inrichting van preventie, toezicht en naleving. De handreiking ‘Naleving nieuwe Wet inburgering’ en het uitgebreide kennisdossier van de VNG helpen hierbij.

Lees verder


Leerwerktraject helpt statushouders aan baan in energiesector

SER, 25 maart 2021

De energietransitie kampt met een fors tekort aan vakmensen. Hoogopgeleide asielzoekers met een technische achtergrond komen vaak lastig aan het werk. Om het tij te keren startten onder andere de HAN en SEECE een leerwerktraject in de energiesector. De pilot is een succes. Hoe hebben zij dit aangepakt?

Lees verder


Zo zetten statushouders stappen op weg naar werk

Sociale Vraagstukken, 22 maart 2021

De weg van statushouders naar werk verloopt meestal via een aantal tussenstappen. Gemeenten en maatschappelijke organisaties helpen hen hierbij. Recent onderzoek van Verwey-Jonker Instituut en Regioplan leert hen zes lessen voor effectieve arbeidstoeleiding van deze doelgroep.

Lees verder


Inburgering van dove en blinde statushouders

KIS, 22 maart 2021

KIS onderzocht de uitdagingen en kansen bij inburgering van blinde en dove statushouders in het nieuwe inburgeringsstelsel.

Lees verder


De nieuwe Wet inburgering: een introductie voor raadsleden

VNG, 25 februari 2021

Door de stelselwijziging inburgering komt er veel op de gemeente en de gemeenteraadsleden af. Eind vorig jaar publiceerden de VNG een Raadgever (kort facsheet) over het nieuwe inbugeringsstelsel en de rol van raadsleden. Als vervolg daarop verschijnt er nu een uitgebreidere introductie voor raadsleden.

Lees verder


Ontwikkelingen over asielopvang, huisvesting en inburgering

VNG, 15 februari 2021

Gemeenten zien uitdagingen op het gebied van asielopvang, huisvesting en inburgering. Vooral de huisvestingsopgave is fors en vraagt om een integrale benadering. De genoemde uitdagingen zijn er zowel op de korte, als op de middellange en lange termijn. Dit schrijven de ministeries van SZW, BZK en JenV, IPO en VNG in een gezamenlijke brief aan burgemeesters. In de Integrale Handreiking voor opvang, huisvesting en inburgering zijn ondersteuningsmaatregelen uitgewerkt.

Lees verder


Duizenden inburgeringsexamens uitgesteld: ‘Leven vluchtelingen staat stil’

RTL Nieuws, 3 februari 2021

De inburgeringsexamens van zo’n 15.000 vluchtelingen zijn door de coronacrisis uitgesteld. Daarnaast raken inburgeraars achterop door problemen met afstandsonderwijs en wordt het steeds moeilijker om Nederlands te leren zonder spontane praatjes. “Corona is een groot probleem voor inburgeraars”, stelt Vluchtelingenwerk.

Lees verder