Woonvisie

Per 2015 is de nieuwe Woningwet van toepassing. De kerntaak van woningcorporaties blijft onveranderd: ervoor zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. De wet waarborgt de kwaliteit van de sociale huisvesting, beperkt de financiële risico’s en regelt een passende toewijzing van sociale huurwoningen aan de doelgroep. Huurders, gemeenten, woningcorporaties en het Rijk dragen daaraan bij, ieder vanuit hun eigen rol. Daarnaast houdt de Autoriteit Woningcorporaties volkshuisvestelijk en financieel toezicht op de sector en legt waar nodig sancties op.

Woningcorporaties, gemeenten en huurders maken samen prestatieafspraken over de lokale woonopgave. De positie van gemeenten richting corporatie is veel sterker geworden en daarmee kan de gemeente flink invloed uitoefenen op de lokale planvorming.

De gemeente kan in haar woonvisie of volkshuisvestingsbeleid thema’s aandragen waarvan zij vindt dat de corporaties daarop moeten presteren. Daarbij kan de gemeente prioriteiten en posterioriteiten vaststellen: zowel naar thema als naar wijk, buurt of stadsdeel. De gemeente kan thema’s aan de orde stellen die tot het gebied van de volkshuisvesting behoren. Uitdaging naar de toekomst is om de woonvisie meer te integreren met de voorzieningenplanning. Het gaat om de samenhang tussen die twee.

In de toelichting van VNG (pdf) op de Woningwet 2015 staat meer over de woonvisie en de totstandkoming ervan beschreven. Meer informatie over de Woningwet vindt u op ons kennisdossier en een beschrijving van de laatste ontwikkelingen vindt u op de website van Aedes.

pannehoeve