Omgevingsvisie

Iedereen krijgt te maken met de Omgevingswet die in 2019 van kracht gaat. Onderdeel van deze wet is een integrale Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie gaat over de taken en bevoegdheden van de gemeente, provincie en respectievelijk het Rijk voor de fysieke leefomgeving (ontwikkeling, gebruik, beheer, bescherming en behoud). Met als doel:

  • het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit;
  • en het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving.

Relatie met zorg

Concreet gaat het bijvoorbeeld over een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en de toegankelijkheid van openbare ruimte. Daarmee heeft de Omgevingsvisie dus alles met zorg en zorgvastgoed te maken. Behalve over gebouwen gaat het ook over de omgeving. Kan iedereen veilig mobiel blijven, ongeacht leeftijd of beperking? De Omgevingsvisie vormt straks uitgangspunt voor verder beleid en uitvoering. Voor een duurzame en integrale benadering is zicht nodig op de sociale, ruimtelijke en economische aspecten van een gebied.

7 Kansen met de Omgevingswet

Veel gemeenten doen inmiddels ervaring op met de Omgevingswet. Over het hele land verspreid zijn daarom veel (besloten) oefensessies gehouden om de consequenties en spelregels van de nieuwe Omgevingswet te ervaren. Er zijn zelfs 7 kansen beschreven die we de komende jaren niet mogen laten liggen.

Pionieren met de Omgevingswet

De komst van de Omgevingswet in 2019 is meer dan een wetgevingsoperatie. Overheden en andere partijen bereiden zich daarom al sinds 2012 voor op de wet via verschillende leertrajecten in het programma Nu al Eenvoudig Beter. Het rapport‘"Pionieren met de Omgevingswet":https://www.omgevingswetportaal.nl/actueel/nieuws/2016/12/16/pionieren’ geeft tussentijdse resultaten van de eerste ongeveer 300 projecten, experimenten en pilots. De resultaten zijn uitgedrukt in leerervaringen met praktische voorbeelden.

  • Meer informatie over de Omgevingswet vindt u in ons kennisdossier.
pannehoeve