Huisvestingsverordening en woningtoewijzingsstelsel

De Huisvestingswet van 2014 biedt gemeenten het instrumentarium om in te grijpen in de verdeling van woonruimten en de samenstelling van de woningvoorraad. Het gebruik hiervan – door een Huisvestingsverordening vast te stellen – is niet vanzelfsprekend.

Per 1 juli 2015 zijn bestaande huisvestingsverordeningen van rechtswege vervallen. Bovendien mogen er GEEN prestatieafspraken gemaakt worden met corporaties en marktpartijen op het gebied van woonruimteverdeling. WEL mogen afspraken worden gemaakt over voorraadontwikkeling, nieuwbouw en herstructurering. Meer daarover is te lezen in de toelichting van VNG (pdf) op de Woningwet 2015 (pagina 4-6).

De ledenbrief van de VNG en de bijbehorende Model Huisvestingsverordening helpen gemeenten bij de herziening van hun huisvestingsbeleid. Een belangrijk gegeven is dat de sturing in de woonruimteverdeling beperkt is tot de goedkope woonruimtevoorraad die bestemd is voor verhuur.

Gemeenten moeten zelf deze voorraad aanwijzen en daarmee vergunningsplichtig maken. En daar zit meteen het knelpunt met zorg. Van belang is om zorgappartementen buiten het reguliere woningtoewijzingsstelsel te houden. Het woningtoewijzingsstelsel staat haaks op het individuele maatwerk van een keukentafelgesprek. Met als bijkomend risico dat een urgente woningzoekende zonder directe zorgvraag voor gaat op een zorgvrager die wel veel baat heeft bij het wonen in een complex met zorginfrastructuur.

Er is dus meer aandacht nodig om ook in de toekomst de huisvesting van deze doelgroepen goed te blijven regelen. De meeste of veel huisvestingsverordeningen stellen echter dat alle sociale huurwoningen onder de huisvestingsverordening vallen. Inmiddels zijn er ook voorbeelden hoe het anders kan.

De VNG heeft een vier varianten beschreven in de Handleiding ’Woningtoewijzing aan inwoners met een specifieke zorgvraag’ (pdf). Elke variant is inmiddels toegepast in een of meer gemeenten. In de publicatie staan de voor- en nadelen van de verschillende varianten beschreven, inclusief een gedetailleerde toelichting aan de hand van enkele gemeenten die een van de varianten in praktijk toepassen.

pannehoeve