Toestemming voor herontwikkeling

Toestemming College sanering zorginstellingen

Voor een herontwikkeling moet de zorgorganisatie goedkeuring hebben van College sanering Zorginstellingen (Csz). Als een zorginstelling onroerende zaken wil verkopen, verhuren of onderwerpen aan een beperkt recht (bijvoorbeeld erfpacht of opstal), dan kan dat alleen als daar van te voren goedkeuring voor is verleend door het College sanering. De instelling doet een melding van het voornemen, waarna het College sanering toezicht houdt op het proces en de prijs.

Parkeernorm

Bij bestemmingswijziging speelt de parkeernorm soms parten. Een belangrijk onderscheid tussen de bestemming ‘maatschappelijk’ en ‘wonen’ is de parkeernorm. Een locatie-eigenaar die zijn zorgcomplex transformeert, zou dan op eigen terrein extra parkeerplaatsen moeten realiseren of deze moeten in de openbare ruimte beschikbaar worden gesteld. Dat is niet altijd nodig blijkt uit de jurisprudentie. Het hangt af van de beoordeling of de parkeerbehoefte toeneemt bij realisatie van het (ver-)bouwplan.

Veiligheid

Als een zorggebouw een woongebouw wordt waar zorg geleverd kan worden, verandert er het nodige. Dezelfde mensen met dezelfde beperkingen en toch stelt het Bouwbesluit hele andere eisen aan de functie ‘regulier wonen’ dan aan ‘wonen met zorg’. Veel voorzieningen kunnen vervallen bij herbestemming naar een woongebouw: drangers mogen van de deuren, de OMS-installatie (Brandmeldinstallatie aangesloten op het Openbaar Meldsysteem met een rechtstreekse verbinding met de meldkamer brandweer van de veiligheidsregio) kan vervallen en een BHV-organisatie is niet langer nodig. Regelgericht herbestemmen kan leiden tot forse risico’s. Daarom is risicogericht denken noodzakelijk.

In de regio Rijnmond is hierover in 2014 een themamiddag georganiseerd met de belangrijkste stakeholders. Verder lijkt op terrein nog weinig ontwikkeling zichtbaar.

Kaap Hoorn exterieur 1 groot