Op weg naar de juiste bestemming?

Bestemmingsplannen hoeven geen belemmering te vormen bij het omzetten van oude verzorgingshuisplaatsen naar vrije verhuur voor verzorgd wonen. Door nieuwe wetgeving worden procedures makkelijker en sneller. Afhankelijk van de aard van de situatie en de gewenste transformatie kan het juiste gereedschap gekozen worden.

  • Wel of geen wijziging nodig?
  • Werken binnen het huidige bestemmingsplan?
  • Toch een nieuw bestemmingsplan? Dan flexibel
  • Bestemming wijzigen betekent ‘traplopen’

Onderstaande figuur geeft richting in het kiezen van een passende aanpak.
Bron: http://www.kcwz.nl/doc/regelgeving/Wonen-en-zorg-en-de-ruimtelijke-ordening.pdf

passende aanpak

Wel of geen wijziging nodig?

Wanneer zorginstellingen of corporaties oude verzorgingshuizen zelfstandig gaan verhuren, ontstaat de vraag of de bestemming gewijzigd moet worden in ‘wonen’ of ‘wonen en maatschappelijke doeleinden’. Feitelijk is dit ‘wonen’ nog steeds voor dezelfde doelgroep bestemd. Het is aan de eigenaar van een gebouw om de noodzaak van een bestemmingsplanwijziging te bespreken met de gemeente.

Werken binnen het huidige bestemmingsplan

In veel gevallen kan er prima binnen het huidige bestemmingsplan worden gewerkt. De handreiking Wonen en Zorg en de ruimtelijke ordening (pdf) van het KCWZ beschrijft vier alternatieven:

  • Alternatief 1: Omgevingsvergunning met goede ruimtelijke onderbouwing;
  • Alternatief 2: Permanente ontheffing met toepassing kruimelgevallenregeling;
  • Alternatief 3: Tijdelijke ontheffing met toepassing kruimelgevallenregeling;
  • Alternatief 4: Gedogen.

Toch een nieuw bestemmingsplan? Dan flexibel

Als er gekozen wordt voor een bestemmingsplanherziening in plaats van bovengenoemde korte vergunningsprocedure is het slim om, ook met het oog op de toekomst, te kiezen voor een gemengde of flexibele bestemming. Op deze manier voorkomt u eventuele discussies en extra administratieve kosten in de toekomst, over of de woonvorm en eventuele zorgdienstverlening die moet passen binnen het bestemmingsplan.

Bestemming wijzigen betekent ‘traplopen’

Een voorgenomen ontwikkeling moet worden getoetst aan de Ladder voor duurzame verstedelijking. Deze toetst moet duidelijk maken of de plannen voorzien in een behoefte. De ladder voor duurzame verstedelijking is ingericht voor een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke- en infrastructurele besluiten waardoor de ruimte in stedelijke gebieden optimaal benut wordt.

Om de toepassing van de ladder te vergemakkelijken is een handreiking opgesteld door het Ministerie van IenM in samenwerking met IPO en VNG. Vanuit de praktijk zijn er veel klachten over de werking van de ladder duurzame verstedelijking. Daarom wordt de ladder aangepast. Het proces hiervoor is reeds in gang gezet. Naar verwachting worden de wijzigingen in 2017 van kracht.

Kaap Hoorn exterieur 1 groot