Drie voorbeelden

Kompas ruimtelijke kwaliteit Enschede

De gemeente Enschede heeft het kompas ruimtelijke kwaliteit ontwikkeld, waarin is aangegeven hoe de gemeente met initiatieven omgaat. Naast het stappenplan dat aangeeft hoe een initiatief behandeld wordt bij de gemeente, hangt de mate waarin de gemeente zich inspant voor een initiatief af van de vraag of het al dan niet in een priogebied ligt. Een initiatief wordt beoordeeld op de onderwerpen economie, wonen, welzijn, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en potentie. Per onderwerp wordt gescoord. Uiteindelijk bepaalt de totaalscore en de vraag of een initiatief al dan niet in een priogebied ligt de manier waarop de gemeente met dit initiatief omgaat.

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

De Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) is verankerd in de Verordening Ruimte. Als pilot binnen de Crisis- en herstelwet kreeg de provincie Noord-Brabant een verbrede reikwijdte voor de verordening Ruimte en een paar extra tools om de veehouderij in Brabant te verduurzamen. De veehouderij is een belangrijke economische sector voor de provincie. De provincie wil die graag behouden en verder ontwikkelen. Maar tegelijkertijd is te zien dat deze uit balans is geraakt met de omgeving.
Belangrijk in de BZV is dat de veehouder in dialoog gaat met zijn omgeving. Dit is een voorwaarde voor uitvoering van zijn plannen. Verder kan hij kiezen hoe hij zijn bedrijf wil verduurzamen. De BZV biedt hem bovendien de mogelijkheid een stap extra te nemen om de overlast in zijn omgeving terug te dringen. Denk aan de emissiereductie van fijnstof of maatregelen die de volksgezondheid bevorderen. In totaal zijn er twaalf verschillende onderdelen waarop een ondernemer kan scoren. In de BZV is opgenomen dat een bedrijf ten minste een 7,25 moet scoren. Hoe hij dat doet, maakt niet uit.

Gelderse gezondheidswijzer

In de provincie Gelderland hebben de provincie en de GGD gezamenlijk een Gezondheidswijzer ontwikkeld. Dit dient als een vertrekpunt voor de dialoog over gezondheid, met een onderscheid tussen gezondheidsbevordering en -bescherming. In totaal zijn in eerste instantie elf indicatoren opgenomen. Per indicator zijn factsheets opgenomen waarmee een score voor dit aspect kan worden bepaald voor een specifieke buurt of wijk. In deze factsheets staat onder meer omschreven wat de gezondheidseffecten zijn bij een thema en welke gegevens hiervoor gebruikt kunnen worden. Deze gegevens zijn allemaal uit openbaar toegankelijke bronnen te halen. De bedoeling van de gezondheidswijzer is dat het invullen gezamenlijk gaat. Het is een instrument dat een uitkomst laat zien, maar dat misschien nog wel belangrijker is voor het proces. Op deze manier krijgen mensen grip op kenmerken van een specifieke wijk en kan ook waarde gegeven worden aan de verschillende thema’s. Het staat gemeenten ook vrij om thema’s toe te voegen indien dit gewenst is.

Door gezamenlijk informatie te verzamelen en in discussie te gaan, kunnen gezamenlijke conclusies worden getrokken. Het resultaat is een duidelijk en overzichtelijk resultaat met waarden die een goede basis kunnen zijn voor besluiten (zie het voorbeeld van een uitkomst in de figuur). De manier waarop bewoners een bepaald thema ervaren, is hierbij van belang, maar ook de mening van een professional is in dit proces zinvol: zij kunnen de verschillende thema’s door middel van waarden duiden. In deze dialoog moeten juist ook het college en de gemeenteraad op een goede manier worden betrokken, zodat beslissingen worden genomen die aansluiten bij de beleving van een wijk.

Aan de slag met de Omgevingswet

Platform31 laat aan de hand van goede voorbeelden zien hoe u nu al kunt werken met de Omgevingswet. Zo raakt u geïnspireerd om nu al aan de slag te gaan met de Omgevingswet.

Lees meer