Meer bestuurlijke afwegingsruimte

Onder de Omgevingswet krijgen decentrale overheden meer ruimte om eigen afwegingen te maken over de kwaliteit die zij wenselijk of aanvaardbaar vinden voor de leefomgeving. Dat kan bijvoorbeeld gaan over geluid, trilling, geur of bodem. In de huidige wetgeving zijn normen uniform; voor een plattelandsgebied gelden dezelfde regels als voor een stedelijke omgeving. De Omgevingswet biedt straks een bandbreedte waarbinnen gemeenten en provincies zelf kunnen beslissen. Zo kunnen ze meer maatwerk bieden voor specifieke gebieden

Wat verandert er?
Met de Omgevingswet krijgen decentrale overheden meer afwegingsruimte voor het stellen van kwaliteitsnormen voor de leefomgeving. Deze infographic over flexibiliteit en afwegingsruimte laat zien wat het verschil is met de huidige wet- en regelgeving. Via instructieregels stelt de rijksoverheid de kaders vast waarbinnen speelruimte bestaat. Dit “mengpaneel” brengt in beeld voor welke aspecten deze flexibele ruimte geldt.

Wat kunt u nu al doen?
Gemeenten, provincies en waterschappen zijn al volop aan het experimenteren met de nieuwe werkwijze van de Omgevingswet. Dat gebeurt onder andere via pilots en proeftuinen die worden ondersteund door het programma Aan de slag met de Omgevingswet. Ook zijn er beleidspilots om door middel van experimenten de wet- en regelgeving verder te verbeteren.

Via de Crisis- en herstelwet experimenteren veel gemeenten nu al met de werkwijze en doelstellingen van de Omgevingswet. De Chw maakt bijvoorbeeld het ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ mogelijk, dat al veel wegheeft van het toekomstige omgevingsplan. Daarmee kunnen gemeenten flexibel omgaan met milieugebruiksruimte in aangewezen ontwikkelgebieden. Zo kunnen verouderde industrieterreinen geleidelijk worden getransfomeerd naar gemengd stedelijk gebied,

In juni 2017 bracht het ministerie van Infrastructuur en Milieu een inspiratiegids uit over het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte.

Klik hier voor voorbeelden.

Aan de slag met de Omgevingswet

Platform31 laat aan de hand van goede voorbeelden zien hoe u nu al kunt werken met de Omgevingswet. Zo raakt u geïnspireerd om nu al aan de slag te gaan met de Omgevingswet.

Lees meer