Wonen en WMO

Afweging Wmo - volkshuisvesting

Voordat een gemeente verkent of en hoe in een huisvestingsverordening toewijzingsregels kunnen worden opgesteld, brengt zij met alle betrokken partijen de opgave in beeld. Daarbij is een visie op de woningtoewijzing nodig, vanuit de volkshuisvesting maar nu ook vanuit de Wmo. Naast het maatschappelijke belang, speelt voor gemeenten ook een financieel belang. Als mensen met een specifieke zorgvraag niet passend kunnen worden gehuisvest, kost dat de gemeente geld voor woningaanpassingen en dure plekken voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Criteria voor indicatiestelling woonvoorzieningen voor mantelzorg

Bij vergunningverlening voor een mantelzorgwoning of het verlenen voorrang aan de mantelzorger (woonurgentie) staan gemeenten en woningcorporaties voor de vraag wie nu precies een mantelzorger is. Het verlenen of weigeren van een vergunning of van voorrang kan immers grote consequenties hebben. Bovendien wil men misbruik van een beroep op mantelzorgfaciliteiten uitsluiten


Wmo-loket en steunpunten mantelzorg.

Wmo-loketten van gemeenten en de Steunpunten Mantelzorg zijn een eerste aanspreekpunt voor burgers met een vraag betreft mantelzorgondersteuning en zorg. De hulp van de gemeente is een aanvulling op wat de zorgvrager nog zelf kan. Bij het beleid op het gebied van mantelzorg en wonen, kunnen gemeenten aansluiten bij de gehanteerde begrippen en de beleidsregels in het kader van Wmo (en Zvw en Wlz). In de praktijk doen veel gemeenten dat ook. Het verdient de aanbeveling dat de zorgvragers door deze loketten en steunpunten geholpen worden bij de relevante wet- en regelgeving.
Een zorgvrager onder kan vallen:

  • Wet langdurige zorg (Wlz), via het zorgkantoor
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), via de gemeente
  • Zorgverzekeringswet (Zvw), via de zorgverzekeraar
Ondersteuning Wmo 2015

Mantelzorgverklaring door sociaal-medisch professional

Gemeente Eindhoven hanteert de definitie zoals al eerder benoemt in hoofdstuk 1: dat mantelzorg intensieve zorg of ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid of participatie rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale relatie, die de gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar overstijgt. Aanvullend noemen zij dat er verklaring waarmee is aangetoond dat er een mantelzorgbehoefte is afgegeven door huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur.

Leeftijdscriterium

De gemeente Druten hanteert de leeftijdscriterium. Zij gaat er van uit dat er behoefte is aan mantelzorg op het moment dat de zorgvrager(s) ouder is (zijn) dan 70 jaar. Deze benadering doet recht aan het feit dat er tussen de groep ouderen en mensen met langdurige beperkingen een behoorlijke overlap bestaat. In een op de vier huishoudens ervaren mensen in de leeftijdsgroep van 55 tot 65 jaar lichamelijke beperkingen. Bij 75 plussers is dat al in 60% van de huishoudens. Met het klimmen der jaren zal dus ook de behoefte aan mantelzorg toenemen.

Mantelzorg
Voorkant Mantelzorg en wonen
Download kennisdossier Mantelzorg en wonen (Pdf, 1,5 Mb)