Herziene woningwet

In de herziene Woningwet spelen prestatieafspraken tussen gemeenten, corporaties en huurders een nog grotere rol dan in het verleden. In het volkshuisvestelijk stelsel nemen de woonvisie en goede prestatieafspraken een centrale positie in.

Binnen de prestatieafspraken is er in het bijzonder aandacht voor vier prioritaire thema’s:

  • Betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroep.
  • Realiseren van een energiezuinige sociale huurwoningvoorraad.
  • Huisvesten van urgente doelgroepen, waaronder mantelzorgers.
  • Wonen met zorg en ouderenhuisvesting i.v.m. langer zelfstandig wonen, inspelen op fysieke aanpassingen in de woning, nultredenwoningen (en toewijzing), de juiste voorzieningen in de wijk voor ontmoeting, ondersteuning en zorg en meer mogelijkheden voor mantelzorgers.

Huisvestingswet 2014

Wanneer er sprake is van schaarste in de sociale huurwoningvoorraad kan een gemeente via de woonruimteverdeling sturen op de verdeling van sociale huurwoningen van woningcorporaties. Woningcorporaties bezitten met 2,3 miljoen woningen een derde van de Nederlandse woningvoorraad.

Aedes (de vereniging van woningcorporaties) en ActiZ (de organisatie van zorgondernemers) hebben berekend dat een derde van de zorgvragers die intensieve mantelzorg ontvangt in een corporatiewoning woont. Naar schatting bieden ruim 800.000 (van de 3,5 miljoen) mantelzorgers hulp aan 450.000 zelfstandig wonende zorgvragers. 150.000 zorgvragers wonen in een corporatiewoning. Anders gerekend: in 1 op de 15 corporatiewoningen woont iemand die intensieve mantelzorg ontvangt en in 1 op de 9 corporatiewoningen woont iemand die intensieve mantelzorg biedt. Deze berekeningen benadrukken de noodzaak om bij woonruimteverdeling rekening te houden met mantelzorgers.

b2. Woningtoewijzing

De VNG handleiding Woningtoewijzing aan inwoners met een specifieke zorgvraag biedt een afwegingskader voor het inzetten van de huisvestingsverordening voor woningtoewijzing aan inwoners met een specifieke zorgvraag. Hierbij wordt aandacht besteed aan de integrale afweging van volkshuisvestelijke én Wmo aspecten. In het rapport worden vier varianten van een huisvestingsverordening met elkaar vergeleken en aan de hand van voorbeelden van gemeenten toegelicht. Het is een aanvulling op de modelverordening en handreiking opgesteld in juli 2014, voorafgaand aan de inwerkingtreding van de nieuwe Huisvestingswet in 2015.

Mantelzorg
Voorkant Mantelzorg en wonen
Download kennisdossier Mantelzorg en wonen (Pdf, 1,5 Mb)