Wet en regelgeving mantelzorg

Mantelzorg stelt veel kwetsbare ouderen en mensen met een beperking in staat om langer zelfstandig te wonen. Het ligt voor de hand dat wonen in nabijheid de mantelzorg sterk vergemakkelijkt.

Gemeenten kunnen de mantelzorger ondersteunen met beleid op het gebied van wonen. Dit is nodig om overbelasting of uitval van de mantelzorger te voorkomen. Daarnaast dient dit een maatschappelijk belang. De vergrijzing zal de komende decennia verder toenemen en de daarmee samenhangende zorgbehoefte zal groeien. De kosten lopen fors op en grote personeelstekorten dienen zich aan. Zonder mantelzorg wordt dit probleem groter. Er bestaan veel redenen om de mantelzorg beter te faciliteren.

Wanneer een gemeente mantelzorg actief wil faciliteren, bestaan er binnen het huidige wettelijk kader diverse mogelijkheden. Wij brengen in kaart welke mogelijkheden de Woningwet en de Huisvestingswet, de Wmo en ruimtelijke ordening bieden. Daarbij speelt de vraag op welke manier gemeenten een integrale afweging maken van Wmo en volkshuisvestelijke aspecten. We laten u in een kort overzicht zien hoe het afwegen en toewijzen werkt in de praktijk. We zetten daarbij de belemmeringen in woonregelgeving uiteen. Zowel vanuit het perspectief van de zorgvrager als van de mantelzorger.

Mantelzorg