Samenwerking

Langer zelfstandig thuis wonen vergt samenwerking tussen verschillende partijen, omdat wonen, zorg en welzijn hier hand in hand gaan. De gemeente heeft een verantwoordelijkheid daar waar het gaat om het aanbod van welzijn- en zorgvoorzieningen. Kan en wil een gemeente een rol pakken om de samenwerking tussen de wonen-, zorg- en welzijnspartijen te faciliteren?

Woningcorporaties proberen hun huurders zo goed mogelijk te betrekken voorafgaand aan en tijdens renovatietrajecten. Dit is niet altijd gemakkelijk, zeker waar het gaat om kwetsbare huurders die moeite hebben om mee te doen aan de samenleving. Woningcorporaties vliegen deze trajecten op verschillende manieren aan. We brengen deze variatie in beeld en kijken hoe corporaties hun (zeer) kwetsbare doelgroepen het beste kunnen benaderen om renovatietrajecten zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Hoe maakt u uw wijk geschikt en inclusief voor het langer thuis wonen van alle inwoners, dus ook kwetsbare groepen? Wat kunt u doen om goed wonen in de wijk voor deze groepen verder te brengen.

Om mensen vanuit Beschermd Wonen en de Maatschappelijk Opvang (weer) succesvol thuis te laten wonen zijn veel verschillende partijen nodig. De opgave, het probleem of de urgentie brengt mensen en organisaties bij elkaar. Maar hoe voorkom je dat mensen en organisaties langs elkaar heen werken?

Eenzaamheid is een groot maatschappelijk problemen dat landelijk hoog op de agenda staat. De transformatie binnen het sociaal domein en de ambulantisering van de GGZ bieden kansen om eenzaamheid bij deze doelgroep tegen te gaan. Met het project ‘Welkom in ons buurthuis’ wil Platform31 daar een bijdrage aan leveren door de toegankelijkheid van ontmoetingscentra in de wijk te verbeteren voor mensen met een psychiatrische aandoening.

Wegwijzer prestatieafspraken wonen en zorg

De wegwijzer biedt een praktisch overzicht dat helpt bij het maken van concrete, meetbare en SMART afspraken over het langer thuis wonen. De wegwijzer geeft een overzicht van belangrijke inhoudelijke thema’s:

  1. de kwantiteit en kwaliteit van de woningvoorraad,
  2. de ruimtelijke samenhang tussen huisvesting en voorzieningen en
  3. de samenhang met het sociaal domein.

De wegwijzer geeft ook tips over de richting van het proces, een overzicht van meest voorkomende knelpunten waar partijen in de praktijk tegen aan lopen en voorbeelden van oplossingen.

Doorstromers Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang; Thuis in de wijk

De doorstroming vanuit Beschermd wonen naar de sociale huurmarkt stokt door te weinig woningen. Platform31 sprak vertegenwoordigers van gemeenten, GGZ-zorgaanbieders en woningcorporaties. Deze studie geeft richting aan oplossingen.

811 0874