Kamerbrieven

Kamerbrief over Programma ‘Wonen en zorg voor ouderen’

Ministeries van BZK en VWS, 23 november 2022

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeren de Tweede Kamer over het programma Wonen en zorg voor ouderen. Het doel van het programma is dat ouderen in een geschikte woning en leefomgeving met plezier kunnen wonen en kunnen verhuizen als ze dat willen.

Lees verder

Lees ook:


Kamerbrief over Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO)

Ministerie van VWS, 4 juli 2022

De manier waarop we in Nederland oudere mensen verzorgen en ondersteunen moet snel veranderen. Daar zijn de verschillende partijen in de ouderenzorgsector het over eens. Vandaag klinkt daarom het startschot voor het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Het programma WOZO bestaat uit verschillende maatregelen, initiatieven en projecten om ervoor te zorgen dat de ouderenzorg ook in de toekomst blijft passen bij wat ouderen willen. En om ervoor te zorgen dat, gezien de grote schaarste aan personeel en de stijgende zorgvraag, de ouderenzorg ook in de toekomst goed georganiseerd kan worden. Om die transformatie te ondersteunen, trekt het kabinet ruim 770 miljoen euro uit. Minister Helder voor Langdurige Zorg en Sport stuurt hier een brief over aan de Tweede Kamer.

Lees verder


Kamerbrief over portefeuille Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Tweede Kamer, februari 2022

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de aanpak voor de portefeuille Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de aanpak voor de portefeuille Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. In onderdeel 6 aandacht voor wonen en ouderen. De eerste helft jvan uni presenteer De Jonge samen met de minister voor Langdurige Zorg en Sport de uitwerking van het programma.

Lees verder


Wonen en zorg voor ouderen

Overzicht van behoeften en belemmeringen inzake woonzorgvoorzieningen

Tweede Kamer, februari 2022

Het onderwerp wonen en zorg voor ouderen staat in 2021/2022 op de kennisagenda van de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze gezamenlijke voorbereidingsgroep van beide commissies heeft de staf verzocht om dit rapport op te stellen, om de beschikbare kennis op dit gebied te bundelen.

Lees verder (pdf)


Kamerbrief over Resultaten Onderzoek naar dimensies Kwaliteit van Leven in het kader van Lerend Evalueren

20 december 2021

De uitkomsten van deze eerste rapportage geeft belangrijke inzichten in de staat van welzijn van thuiswonende ouderen in Nederland en daarmee belangrijke aanknopingspunten voor beleid.

Lees verder


Oud maar niet vergeten

Rathenau Instituut, 19 oktober 2021

Bericht aan het parlement

Het zekerstellen van zorg, wonen en welzijn van ouderen – voor nu en in de toekomst – is een maatschappelijke opgave. Om deze opgave aan te pakken, zullen we een open blik moeten houden voor een verandering van het huidige systeem dat zorg, wonen en welzijn voor ouderen organiseert. Dat vereist innovatiebeleid dat ruimte biedt aan technologische én sociale innovaties. Dit vraagt om een overheid die ruimte maakt om te experimenteren en die integraal en met meerdere partijen samenwerkt. Het Rathenau Instituut voegt met dit Bericht aan het parlement het zogeheten opgavegericht innovatiebeleid als een belangrijk perspectief toe aan het debat rond de aanpak van het tekort aan woningen en gepaste zorg voor ouderen.

Lees verder


Kamerbrief bij 3e voortgangsrapportage Langer Thuis

8 oktober 2021

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de 3e en laatste voortgangsrapportage van het programma Langer Thuis. Met onder meer een Evaluatie van het programma Langer Thuis, een verkenning naar de mantelzorgverklaring, en een overzicht van de opbrengsten van het programma Langer Thuis. Ook reageert de minister op de publicatie ‘Passende zorg voor ouderen thuis: knelpunten in kaart’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Lees verder


Kamerbrief over bestuurlijke afspraken Wonen en Zorg

2 juni 2021

Minister De Jonge en minister Ollongren informeren de Tweede Kamer over drie zaken over de ouderenzorg:

  • bestuurlijke afspraken wonen en zorg (met ambities over ouderenhuisvesting),
  • de Monitor Ouderenzorg regionale verschillen (deel 1) en
  • de afronding pilots structurele logeerzorg met terugkoppeling onderzoeksuitkomsten.

Lees verder

Zie ook nieuwsbericht: Bouwen woningen voor ouderen krijgt hoge prioriteit


Kamerbrief over Monitor Ouderenhuisvesting 2020

22 januari 2021

Op verzoek van de Kamer is een landelijke monitor seniorenhuisvesting ontwikkeld. De monitor geeft inzicht in het aantal ouderen met een fysieke beperking, of zij in een geschikte woning wonen en het aantal verhuizingen door ouderen. De cijfers kunnen lokale partijen helpen bij het opstellen van woonzorgvisies, prestatieafspraken en concrete plannen voor ouderenhuisvesting.

Lees verder


Kamerbrief over rapporten beschermd wonen en maatschappelijke opvang

13 november 2020

In opdracht van de VNG en het ministerie van VWS heeft bureau HHM in beeld gebracht hoe het in de regio’s voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang staat met de uitvoeringsafspraken die voortvloeien uit het advies van de commissie Dannenberg, wat de ondersteuningsbehoefte van de partijen in de regio is en hoe regio’s van elkaar kunnen leren. Het landelijke rapport geeft duidelijke, concrete handvatten voor het vervolg. Zo worden diverse maatregelen genoemd die gemeenten verder kunnen helpen in (de voorbereiding van) de doordecentralisatie van beschermd wonen, zoals procesbegeleiding, samenwerkingsondersteuning en het delen van inspirerende voorbeelden. In het rapport De cliënt (de)centraal beschrijft ABF degevolgen van de doordecentralisatie en het woonplaatsbeginsel voor mensen die beschermd (willen) gaan wonen

Drie rapporten:

Lees verder


Kamerbrief over Aanbieding tweede voortgangsrapportage Langer Thuis, adviezen Raad van Ouderen en rapport Nationale Ombudsman

Minister De Jonge stuurt de Tweede Kamer de tweede voortgangsrapportage Langer Thuis, adviezen van de Raad van Ouderen en een rapport van de Nationale Ombudsman.

9 november 2020

Lees verder


Beantwoording Kamervragen over Taskforce Wonen en Zorg

29 september 2020

De minister van VWS geeft antwoord op 90 vragen van de Tweede Kamer over de Taskforce Wonen en Zorg, onder andere over hoever gemeenten zijn met het maken van woonzorgvisies (vraag 20).

Lees verder


Aanbieding 2e monitor programma Langer Thuis

3 juli 2020

De Monitor Langer Thuis 2020 presenteert cijfers voor een set indicatoren waarmee de actielijnen van het programma Langer Thuis gemonitord kunnen worden.

Lees verder


Kamerbrief voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Staatssecretaris Blokhuis meldt de voortgang op verschillende onderwerpen rond beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Zoals het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren en de implementatie van het advies van de commissie Toekomst beschermd wonen.

4 juni 2020

Lees verder


Kamerbrief inzake Taskforce Wonen en zorg

9 maart 2020

Minister De Jonge en minister Van Veldhoven informeren de Tweede Kamer over het plan van aanpak van de Taskforce wonen en zorg.

Lees verder


Kamerbrief over plan van aanpak Taskforce Wonen en Zorg

21 januari 2020

De ministers De Jonge en Van Veldhoven sturen het plan van aanpak toe van de Taskforce Wonen en Zorg. Deze Taskforce maakt deel uit van de aanpak van het kabinet om zelfstandig wonende ouderen passende huisvesting te kunnen (blijven) bieden.

Lees verder


Kamerbrief conceptadvies Commissie Toekomst Zorg thuiswonende ouderen

15 januari 2020

Advies van de Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen over wat er nodig is om de zorg voor thuiswonende ouderen ook in de toekomst op peil te houden. Op basis van de reacties op dit eerste advies heeft de commissie op 30 juni 2020 de definitieve versie van haar advies gepubliceerd.

Lees verder


Kamerbrief over (bouw)opgave verpleeg(huis)zorg in komende decennia

20 december 2019

Minister De Jonge stuurt een brief over de (bouw)opgave op het gebied van verpleeg(huis)zorg in de komende decennia.

Lees verder


Aanbiedingsbrief bij ‘Actielijn Wonen en Zorg’

18 juni 2018

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer de Actielijn Wonen en Zorg waarin aangegeven wordt hoe deze opgave opgepakt kan worden. Met deze actielijn geven minister Ollongren en de Jonge (VWS) aan hoe ouderen zoveel mogelijk kunnen wonen op een voor hen passende plek, met of zonder passende ondersteuning.

Lees verder


Beantwoording Kamervragen over positie woongroepen voor ouderen

7 maart 2018

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Nijboer (PvdA) over de positie van woongroepen voor ouderen.

Lees verder

811 0874