Eén aanspreekpunt

Impact ondernemers zoeken vaak de samenwerking op met gemeenten. Echter loopt de samenwerking tussen beide partijen in de praktijk nog niet altijd even soepel. Gemeenten en impact ondernemers spreken elkaars taal onvoldoende en de inrichting van de gemeentelijke organisatie blijkt een belemmering.

Gemeentelijk loket

Het blijkt in de praktijk lastig voor ondernemers om de juiste ingangen en de juiste mensen te vinden binnen de gemeentelijke organisatie. In de regel hebben gemeenten één integraal loket voor ondernemers of twee loketten. In geval van twee loketten is één loket vaak ingericht vanuit Economische Zaken met als doel te faciliteren bij vraagstukken rondom (omgevings)vergunningen, financiën en subsidieregelingen. Het andere loket is dan gericht op werktoeleiding en participatie, veelal regionaal georganiseerd of in een werkgeverservicepunt. De sociaal ondernemer raakt echter veel verschillende domeinen en heeft daardoor te maken met verschillende budgetten. Denk aan de domeinen economie, financiën, werk, participatie, sociale werkvoorziening, re-integratie, inkomen en zorg.

Effectief accountmanagement voor sociaal ondernemers

Accountmanagement gericht op sociaal ondernemerschap betekent verbinding leggen tussen domeinen, op het niveau van beleid én uitvoering. Effectief accountmanagement vraagt daarom een wat andere benadering. Naast de ‘klassieke’ ondernemingsvraagstukken (domein EZ) is het van belang de verbinding te leggen naar het sociaal domein. Welke zorg- of participatiebudgetten zijn beschikbaar? Welke schadelastbeperking en impact worden gerealiseerd? Past de impact die de ondernemer realiseert, bij de maatschappelijke doelstellingen die de gemeente nastreeft? Wat is de afhankelijkheid tussen ondernemer en gemeentelijke uitvoering (werkgeversservicepunt, casemanagers sociale dienst) en hoe dat in te richten? Welke vormen van financiering zijn er beschikbaar? Zowel vanuit de gemeente (subsidies, innovatiegelden, lokaal of regionaal impactfonds) als vanuit de markt (Social Impact Bonds, fondsen, crowdfunding)?

Organisatorische oplossing

Om de verbinding te leggen tussen het economisch en sociaal (en mogelijk ook fysiek) domein, kiezen gemeenten voor verschillende organisatorische oplossingen. Men werkt bijvoorbeeld met één aanspreekpunt of loket voor impact ondernemers, of via een afdeling overstijgend team dat ondernemers verder helpt. Soms wordt er een fysieke ruimte georganiseerd. De wijze van inrichten hangt samen met de doelstellingen van een gemeente. De uitdaging blijft om een passende infrastructuur te vinden waarbij het accountmanagement zowel impact ondernemers als reguliere bedrijven optimaal bedient worden.

Meer informatie

Zicht op duurzame samenwerking (pdf) (november 2020)
Vervolgonderzoek van PWC naar de samenwerking tussen gemeenten en impact ondernemingen.

Social Enterprise Monitor 2020 (pdf) (september 2020)
Jaarlijks onderzoek naar de ontwikkeling van impact ondernemingen in Nederland.

Versterken sociaal ondernemerschap (juli 2020)
Rapport van BMC over knelpunten die impact ondernemers tegenkomen en voorstellen voor maatregelen om deze weg te nemen.

G40-steden netwerken over sociaal ondernemerschap (februari 2020)
Terugblik op een verdiepende bijeenkomst over de samenwerking tussen gemeenten en impact ondernemers.

Zakboek voor ambtenaren (pdf) (september 2019)
Zakboek voor gemeenteambtenaren van Social Enterprise om impact ondernemerschap te steunen. Met handige beschrijving van de verschillende rollen die je als gemeente op je kan nemen.

Routekaart samenwerken met de gemeente (pdf) (september 2019)
Inspirerende routekaart van Social Enterprise voor impact ondernemers om de gemeente beter te begrijpen en samenwerking te realiseren.