Brabant Outcome Fund

Brabant Outcome Fund

Als eerste provincie in Nederland pioniert de provincie Brabant met een Outcomes Fund, het zogenaamde Brabant Outcomes Fund (BOF). Het BOF focust zich op de regio. Het fonds richt zich op financiële waardering van maatschappelijke impact (sociaal, ecologisch), naast waardering voor economische resultaten (besparingen). Het concept an sich is niet nieuw, eerdere successen werden geboekt in het Verenigd Koninkrijk, Australië, Portugal en India. Uniek bij het BOF is de stem die de doelgroep krijgt in het bepalen van de waarde van het resultaat. Want zij beleven de interventie. En het BOF is niet gericht op de ontwikkeling van nieuwe oplossingen, maar op initiatieven met een bewezen effectieve interventie die aan opschaling toe zijn.

Resultaten van het BOF

In de periode van februari tot juli 2019 zijn de businessplannen met de vijf geselecteerde ondernemers doorontwikkeld tot resultaatcontracten. De ambitie was om tenminste uit te komen op drie contracten. De ondernemers gaan nu aan de slag de afgesproken resultaten te behalen. De provincie deelt al een aantal geleerde lessen:

  • Kennis over resultaatfinanciering en meervoudige waardecreatie gegroeid;
  • Onderling begrip tussen partijen verbeterd;
  • Interesse voor deze vorm van financiering is gegroeid, zowel binnen de eigen provinciale organisatie als bij andere overheidspartijen.

Alle lessen en een uitgebreide toelichting op het BOF zijn opgenomen in het magazine De eerste expeditie van het Brabant Outcomes Fund.

Factsheet

Platform31 inventariseerde welke lessen er te leren zijn bij het opzetten van een Social Impact Bonds en maakte de factsheet Do’s & Don’ts van een Social Impact Bond (pdf).

Health Impact Bonds

Er zijn ook Social Impact Bonds waarbij gezondheid centraal staat, de zogenaamde Health Impact Bonds, zie ook het bericht: Gezocht: gemeenten voor ontwikkeling Health Impact Bond

De Outcomes Academy

De Outcomes Academy is een driedaagse leergang (woensdag 10 juni – donderdag 25 juni 2020) om maatschappelijke vraagstukken vernieuwend en resultaatgericht op te lossen. De leergang wordt verzorgd in samenwerking met het Impact Centre Erasmus (onderdeel Erasmus Universiteit). Daarnaast zullen experts van Oxford University en Social Finance UK onderdelen verzorgen en zijn er experts vanuit het veld betrokken. De doelgroep bestaat uit ambtenaren bij het Rijk, provincie en gemeenten.

De leergang biedt handvatten om te kunnen sturen op maatschappelijke resultaten en impact. Data maakt dit immers in toenemende mate mogelijk. Door niet alleen vooraf resultaten vast te stellen, maar door ook continu te blijven monitoren en waar nodig interventies aan te passen en te verbeteren kan meer impact bereikt worden. Hiervoor wordt internationale casuïstiek behandeld. De rol die nieuwe financieringsmodellen, zoals resultaatfinanciering en Social Impact Bonds, hierin spelen komt uitgebreid aan bod. Zie voor meer informatie

Meer informatie: www.outcomesacademy.nl