Werkmilieus

Kennisdossier: Economische veerkracht

Werkmilieus inspireren tot ondernemerschap, innovatie en groei van werkgelegenheid. Het zijn de nieuwe plekken waar ruimte is voor werken, produceren, leisure, onderwijs, recreatie, ecologie en wonen. Mengen van functies zorgt voor de intensivering van economische activiteit in een stad, en daarmee voor minder leegstand.

Iedere situatie is anders. Milieunormen kunnen de functiemenging bijvoorbeeld beperken, daarom vraagt functiemening om maatwerk. En om het centraal stellen van de gebruiker. Regionale afstemming is cruciaal om dit van de grond te krijgen. Private bedrijven als de (toekomstige) beheerders en gebruikers mogen niet worden vergeten in het proces van transformeren, herstructureren of ontwikkelen van reguliere werklocaties als bedrijventerreinen tot gemengde werkmilieus.

Nu er steeds meer zzp’ers zijn, neemt de vraag naar externe en nieuwe werkmilieus toe. Gedeelde werklocaties als de lunchroom om de hoek of het internetcafé worden steeds belangrijker. Lokale netwerken in de woonwijk spelen daarbij een belangrijke rol.

In dit deel van het kennisdossier Economische veerkracht geven publicaties, projecten en nieuwsberichten een overzicht van trends en ontwikkelingen in nieuwe werkmilieus.

Nieuws

Ruimte voor werken

Binnen het VerDuS SURF Pop-Up onderzoek ‘Ruimte voor werken’ analyseren onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam waar werkfuncties in de afgelopen twintig jaar verdwenen zijn om plaats te maken voor bijvoorbeeld wonen. Vooral in stedelijke gebieden zijn veel werklocaties getransformeerd naar woongebieden. De onderzoekers inventariseren om hoeveel ruimte het gaat en brengen ook de nieuw opgekomen werkgebieden in kaart. Dat werkgebieden verdwijnen heeft te maken met een veranderende economie. Denk bijvoorbeeld aan het toenemend belang van logistieke dienstverlening en het nieuwe werken. Op basis van de ruimtelijke analyses willen de onderzoekers straks uitspraken kunnen doen over de omvang en type locaties voor de toekomstige ruimtebehoefte van werken.

Lees hier het complete interview met de onderzoekers op de projectpagina Ruimte voor werken.


Maak ruimte voor de maakindustrie

In de veranderende maatschappij zijn bedrijventerreinen steeds vaker multifunctioneel ingericht. Dit heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid en het ruimtegebruik van de maakindustrie. Marie Claire van Doremalen, regiosecretaris Zuid-Holland bij Metaalunie, stelt dat de ruimte voor ondernemen in het gedrang komt.

Lees verder


Next economy: welke megatrends cruciaal voor bedrijventerreinen?

Next economy is een groot containerbegrip. Niet alle trends hebben substantiële effecten op de locatiekeuze van bedrijven en het economisch perspectief van regio’s, steden en werklocaties. In onze ogen doen vooral de megatrends circulaire economie, smart industry, robotisering, open innovatie en smart logistics er toe. Lees het whitepaper over next economy, de relevante trends die de Stec Groep ziet en het effect hiervan op werklocaties.

Lees meer


Publicaties

Foundries of the Future

In de publicatie Foundries of the Future laten onderzoekers uit Engeland, België en Nederland zien hoe je de maakindustrie kunt terugbrengen in de stad en welke voordelen dit biedt voor de werkgelegenheid, circulaire economie en economische veerkracht. De onderzoekers richten zich op kennisontwikkeling rond nieuwe slimme technologie en fysieke omgevingen voor de maakindustrie. Ook geven zij praktische tips wat de overheid kan doen om ‘re-industrialisatie’ van steden te realiseren.

Cities of Making is één van de projecten binnen het onderzoeksprogramma VerDUS SURF.

Ben Croxford, Teresa Domenech, Birgit Hausleitner, Adrian Vickery Hill, Han Meyer, Alexandre Orban, Victor Muñoz Sanz, Fabio Vanin, Josie Warden, Foundries of the Future, 2020.

Lees ook het interview met Birgit Hausleitner (TU Delft): Maakindustrie als essentieel onderdeel van de stad


Turbo op toekomstbestendige bedrijventerreinen

STEC Groep onderzocht de toekomstbestendigheid van duizend bedrijventerreinen en identificeert de volgende investeringsthema’s:

  1. Energie; er wordt veel energie verbruikt op bedrijventerreinen en dus is er veel te besparen en er is veel opwekpotentieel.
  2. Circulaire economie; bedrijventerreinen zijn onmisbaar voor de circulaire economie maar er is meer tempo nodig. Een regionale visie en aanpak is hierbij essentieel.
  3. Digitalisering; steeds meer bedrijven op bedrijventerreinen automatiseren en robotiseren. Bedrijven werken steeds beter samen aan de uitrol van glasvezel en data-uitwisseling over energie, materialen en reststromen.

Aan de slag met de nieuwe maakindustrie

In samenwerking met verschillende gemeenten voerde Platform31 een verkenning uit naar de (veranderende) vestigingsvoorwaarden van de nieuwe maakindustrie. Gebrek aan geschikte ruimte en personeel zetten de groei van maakbedrijven onder druk. Dit terwijl de maakindustrie veel banen biedt voor zowel laag- als hoogopgeleiden en een belangrijke rol speelt in de transitie naar een circulaire economie. Veel steden hebben een flinke woningbouwopgave en er dreigen tekorten aan geschikte bedrijfslocaties. Daarnaast vragen digitalisering en robotisering in de maakindustrie om nieuwe kennis en vaardigheden en veranderen daarmee de eisen ten aanzien van personeel. In deze verkenning zijn zeven aanbevelingen geformuleerd voor beleidsmedewerkers Economische Zaken en Ruimtelijke Ordening van gemeenten.


Wonen en werken in de Nederlandse binnensteden

In dit rapport presenteert Bureau Louter een analyse van de woonaantrekkelijkheid en het economisch functioneren van 81 binnensteden in Nederland. Zij maken hierbij een onderscheid tussen verschillende functies; variërend van een bestuursfunctie, kantoorfunctie, winkelfunctie of vrije tijd & cultuur. Het rapport biedt steden inzicht met welke andere binnensteden zij zich kunnen vergelijken en welke functies zij zouden kunnen verbeteren.Spot on. Het landschap als vestigingsvoorwaarde

Hoe geven we het landschap als vestigingsvoorwaarde handen en voeten? Deze vraag is door vereniging Deltametropool opgepakt met 12 pilotprojecten in 5 provincies. De auteurs concluderen dat het “een internationaal relevant onderwerp is met een groot potentieel”.


Investeringsgerichte aanpak bedrijventerreinen,

Gemeenten beschikken de komende vijf jaar over slechts de helft van de bestaande budgetten voor bedrijventerreinen. Dit blijkt uit benchmarkonderzoek van Stec Groep onder 170 gemeenten naar hun investeringsgerichte aanpak op bedrijventerreinen. Uit het onderzoek blijkt verder dat drie kwart van de gemeenten slechts de helft van het potentieel benut om private investeringen uit te lokken.Hier wordt de toekomst gebouwd

In deze publicatie reizen Antoine van Agtmael en Fred Bakker langs 10 innovatieve hotspots in de Verenigde Staten en Europa. Voormalige ‘rustbelts’ die uitgroeiden tot ‘brainbelts’. Zij poneren de stelling dat deze brainbelts model kunnen staan voor andere regio’s en komen met een reeks aanbevelingen.

Lees verder
Aanpak bedrijventerreinen niet altijd gebaseerd op slechte
economische prestaties

De beslissing om bedrijventerreinen te herstructureren is niet altijd gebaseerd op de slechte economische prestaties van de betreffende terreinen, terwijl het beleid dit wel veronderstelt. Dit betekent dat publiek geld voor herstructurering van verouderde bedrijventerreinen niet altijd wordt gebruikt waarvoor het is bedoeld. Dit is één van de bevindingen van het promotieonderzoek ‘Oorzaken van veroudering van bedrijventerreinen’ waarop Jasper Beekmans op donderdag 4 februari 2016 promoveerde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Lees meer


De markt voor bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen worden vaak geassocieerd met leegstand, verloedering en verrommeling. Om van dit imago af te komen, riep de Taskforce (Her)structurering Bedrijventerreinen in 2008 op om de markt van bedrijventerreinen te gaan hervormen. Deze publicatie laat zien wat er de afgelopen jaren is gebeurd: bedrijventerreinen zijn op grote schaal geherstructureerd, de overheid speelt een andere rol en kijkt met een meer zakelijke blik op bedrijventerreinen, terwijl de rol van ondernemers en vastgoedeigenaren belangrijker is geworden. Daarnaast worden er inzichten voor nieuw beleid gegeven. Zo dienen ‘systeemfouten’ in de markt voor bedrijventerreinen gerepareerd te worden en is het de uitdaging om publiek geld op een ‘slimme’ manier in te zetten.


Cluster governance

Clusters worden als de motoren van innovatief Nederland gezien. Een provincie zonder clusters is in deze tijd ondenkbaar, net als een studentenstad zonder sciencepark. Aan belangstelling is er geen gebrek, maar hoe kunnen clusters eigenlijk het best gefaciliteerd worden? Platform31 bespreekt in deze publicatie zeven lessen rondom clusters voor de praktijk. Een van de lessen is het identificeren en inzetten van civic entrepreneurs. Deze personen kunnen een belangrijke rol spelen in een cluster, omdat zij de taal van de verschillende betrokken partijen spreken en op verschillende niveaus snel kunnen schakelen. Ook gaat de publicatie in op het vergroten van de daadkracht van clusters door te blijven leren, in te zetten op institutioneel ondernemerschap en te werken aan hefboomwerking in het overheidsbeleid. Bij elkaar kan dit de internationale concurrentiekracht van een cluster vergroten.


Practices

Cities of Making

Het project ‘Cities of Making’ draait om het naar de stad terugbrengen van de maakindustrie wat allerlei mogelijke voordelen biedt op het gebied van werkgelegenheid, circulaire economie en economische veerkracht. De onderzoekers richten zich op kennisontwikkeling rond nieuwe slimme technologie, fysieke omgevingen voor de maakindustrie en de rollen die publieke diensten kunnen spelen bij de ‘re-industrialisatie’ van steden. Er zijn casestudies in Brussel, Londen en Rotterdam.


Knooppuntontwikkeling (2008-2013)

Dit onderzoek, dat in het kader van het Platform31-programma ‘Kennis voor Krachtige Steden’ is uitgevoerd, staat in het teken van knooppuntontwikkeling, oftewel Transit Oriented Development (TOD), waarin binnen- en buitenlandse projecten geanalyseerd worden. Er is enerzijds gekeken naar het economische effect van knooppuntontwikkeling en anderzijds naar de institutionele complexiteit.

Belangrijkste conclusies: In Nederland wordt het maatschappelijke debat over TOD nog nauwelijks gevoerd. Terwijl de urgentie er wel degelijk is, gelet op de ruimtelijk-economische uitdagingen die er zijn in stedelijke regio’s.

Bron foto: Mylene Siegers
Foto: Mylene Siegers