Practices

Resilient Cities (2014–2017)

Veel stedelijke regio’s in Europa zijn geraakt door de economische crisis, maar sommige regio’s zijn veerkrachtiger gebleken dan andere. De vraag is waarom. Dit onderzoek analyseert hoe Europese regio’s hebben gereageerd op economische schokken en hoe succesvol ze zijn in het ontwikkelen van nieuwe economieën. Daarnaast kijken de onderzoekers of de veerkrachtige regio’s sterker verbonden zijn met andere regio’s en hoe beleid hierin kan sturen en faciliteren.

  • Binnen het JPI Urban Europe onderzoeksproject ‘Resilient Cities’ is vier jaar lang onderzoek gedaan hoe het is gesteld met de economische weerbaarheid van steden. Hoe snel herstellen steden van een schok of crisis, en welke steden kunnen economische structuurverandering sneller en beter accommoderen, en lopen daarom voorop in groei en veerkracht. In dit interview geeft projectleider Frank van Oort, hoogleraar stedelijke en regionale economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Utrecht, een toelichting op de belangrijkste resultaten van het onderzoeksproject. Zo hebben zij onder andere onderzoek gedaan naar de compenserende rol van informele instituties in het proces van economische structuurverandering. Meer informatie over het onderzoeksproject staat op de projectpagina.

Lees verder


City Deal: Road Map Next Economy (2016)

In de City Deal committeren partijen zich aan het regionale economische strategietraject ‘Roadmap Next Economy’, die de acties en investeringen moet beschrijven die nodig zijn voor een toekomstbestendige economie van de MRDH. De roadmap moet meerdere uitgewerkte businesscases bevatten op onder andere de volgende terreinen: economie, arbeidsmarkt, onderwijs en gebiedsontwikkeling.

De Roadmap Next Economy (RNE) is op 1 december 2016 aangeboden aan de minister van Economische Zaken Henk Kamp. De RNE is het economische antwoord van de regio op de uitdagingen van nu, waarbij twee ontwikkelingen boven alles uit torenen: de snelle ontwikkeling van internettechnologie en de overgang naar schone energie. De RNE bevat een strategie en een actieprogramma die ervoor moeten zorgen dat de economie van de Metropoolregio klaar is voor de toekomst.

Deelnemende partijen: Metropoolregio Rotterdam Den Haag en 21 omliggende gemeenten, ministeries EZ en BZK , Provincie Zuid-Holland en EPZ.

Lees verder


Concurrentiepositie van Nederlandse steden (2012-2014)

In dit onderzoek dat in het kader van het Platform31-programma Kennis voor Krachtige Steden is uitgevoerd, staat de concurrentiepositie van Nederlandse steden en stedelijke regio’s centraal. Er is kwantitatief onderzoek gedaan naar de positie van steden in internationale netwerken van handel, kennis en investeringen en naar het concept van borrowed size (gebruikmaken van elkaars nabijheid door draagvlak en functies van elkaar te lenen).

Belangrijkste conclusie: agglomeratievoordelen zijn niet alleen voorbehouden aan grote monocentrische steden. Er kunnen ook voordelen behaald worden in een polycentrisch netwerk van middelgrote en kleine steden. De aandacht verschuift van agglomeratiekracht naar netwerkkracht.

Lees verder


Grensoverschrijdende stedelijke netwerken(2008-2014)

In dit onderzoek, dat in het kader van het Platform31-programma Kennis voor Krachtige Steden is uitgevoerd, staan de economische effecten van beleidsinterventies op stedelijke netwerken centraal. Enerzijds is er onderzoek gedaan naar de beleidsconcurrentie tussen overheden en de ruimtelijke relaties tussen steden en regio’s die kunnen leiden tot verstoringen van optimaal beleid. Anderzijds staan de effecten van het slechten van grensbarrières op de economie van grensregio’s centraal.

Belangrijkste conclusie: Als de kans op werk in de grensregio’s toeneemt, worden die regio’s ook een aantrekkelijker plek om te (blijven) wonen. Op langere termijn zullen de toegenomen agglomeratievoordelen in de grensregio’s er naar verwachting voor zorgen dat steeds meer mensen en bedrijven zich er willen vestigen.

Lees verder

cover-de-economische-agenda-voor-stad-en-regio
download de publicatie