Regionale en lokale economie

Kennisdossier: Economische veerkracht

De economie verandert en de manier waarop overheden daar, in de triple helix, samen met bedrijfsleven en onderwijs- en kennisinstellingen op proberen te sturen, verandert mee. Groei van de regionale economie en werkgelegenheid staan bovenaan de prioriteitenlijstjes van de steden. In provincie-akkoorden wordt die focus vertaald naar versterking van het regionale economische ecosysteem.

Ook op rijksniveau is er brede aandacht voor groei van economie, welvaart en werkgelegenheid. Steeds vaker erkent het Rijk daarbij dat het regionale schaalniveau – of het niveau van het daily urban system – als eerste aan zet is. Het vormt het leidmotief van Agenda Stad, van de Regionale Economische Ontwikkelingsstrategie (REOS) voor de Noordvleugel, Zuidvleugel en Brainport Eindhoven. De publicatie Maak Verschil van de Studiegroep Openbaar Bestuur gaat uitgebreid in op het inspelen op regionaal-economische opgaven.

In een kennisgerichte economie is triple helix samenwerking op regionaal niveau tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen belangrijk voor het optimaal benutten van de aanwezige potentie.

Lokale kracht

Lokale kracht is de drijfveer van veel vernieuwing, ook op economisch vlak. Om die vernieuwing voor elkaar te krijgen zijn culturele verschillen bepalend. De eigen DNA-structuur van de regio biedt vaak oplossingen voor toekomstig succes, maar niet alle voorbeelden zijn in iedere regio te gebruiken.

Samenwerking en ondernemerschap zijn cruciale factoren om de lokale economie van meerwaarde te laten zijn in de context van een hoger schaalniveau. Juist in die samenwerking speelt lokale kracht een belangrijke rol. De cultuurgebonden manier van met elkaar omgaan kan de samenwerking maken of breken. Om tot goede afspraken te komen is kennis van die cultuur de sleutel tot succes.

Lokale kracht biedt kansen voor kleinschalige bedrijvigheid en stelt nieuwe ondernemers in staat bij te dragen aan de economie. In relatie tot omliggende steden, kunnen lokale bedrijven van meerwaarde zijn. Iedere unieke kwaliteit draagt bij aan het netwerk. Door van elkaar te leren en lokale krachten te ‘lenen’ (borrowed size) wordt het netwerk van steden sterker.