Naar een veerkrachtige economie

Groei van de economie, werkgelegenheid en welvaart staat hoog op de prioriteitenlijstjes van gemeenten en het Rijk. Het daily urban system, dat zich uitstrekt over het schaalniveau van de regio, is hiervoor als eerste aan zet, meent het Rijk. Een traditionele aanpak past daar niet bij.

Welke mogelijkheden zijn er om in te spelen op een veerkrachtige economie? Hoe werken overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen samen in de triple helix?

De managed economy, waar grote ondernemingen met hun schaalvoordelen en R&D-laboratoria nieuwe producten en innovaties realiseerden, maakt plaats voor een entrepreneurial economy. Hier zijn het de kleinere MKB-ondernemingen die economische meerwaarde creëren door innovatieve producten en diensten op de markt te brengen. De kleine, innovatieve bedrijven specialiseren zich, bedienen nichemarkten, richten zich op de ontwikkeling, design, regie en marketing van nieuwe producten en diensten, en proberen nieuwe ideeën uit. De nieuwe concurrentieverhoudingen en de globalisering vergroten de behoefte aan experimenterende, en relatief kleine bedrijven die de risico’s durven, willen en moeten nemen in allerlei niches van de industrie, handel, zakelijke dienstverlening en persoonlijke diensten. Wat daarmee ook verandert is de woon- en werkplek van de ondernemers. In toenemende mate is het woonhuis ook de werkplek. Veel nieuwe bedrijven en nieuwe ondernemers zijn actief in ICT en zakelijke dienstverlening, waarvan bijna 90 procent aan huis begint en ongeveer twee derde zelfs na 5 jaar nog het bedrijf vanuit huis runt.

Schaalsprong

De overheid is in de entrepreneurial economy randvoorwaarden scheppend en met verschillende vormen van inzet ondersteunend aan het bedrijfsleven, onderwijs en andere maatschappelijke actoren. Bedrijfsleven en kennisinstellingen zullen in de entrepreneurial economy een steeds grotere rol spelen bij de ontwikkeling en uitvoering van regionaal economisch beleid. Dit vraagt om een andere houding van het ambtelijk apparaat: meer gericht op regisseren en samenwerken met bedrijven en kennisinstellingen. Om de afstand tussen de publieke wereld en de taal van het bedrijfsleven te overbruggen, is een andere manier van werken noodzakelijk. Vanuit de gemeente is een schaalsprong naar het regionale niveau, in denken en doen, nodig. Het erkennen van het belang van een regionaal economisch ecosysteem is daarvoor de eerste stap. Onderzoek naar de economische kracht van de regio en het aantrekken van de juiste mensen een tweede.

Samenwerken

Het besef dat samenwerken cruciaal is voor het laten floreren van de regionale economie, waardoor het aantal banen kan toenemen, jonge start-ups bijvoorbeeld de kans krijgen en het onderwijs beter aan kan sluiten op de arbeidsmarkt, is nog lang niet in alle ambtelijke geledingen doorgedrongen. Het formuleren van gezamenlijke ambities en het mobiliseren van partijen kan helpen om de focus op de economische positie van de regio scherp te krijgen. Het lokale DNA en de cultuur van de regio spelen daarbij een belangrijke rol. Door vooral te richten op het MKB, kan het innovatievermogen van de regio worden aangewakkerd. In het MKB worden immers de meeste banen gecreëerd.

Meer verbinding en afstemming tussen gemeenten onderling, kan bijdragen aan een op aanpassing en flexibiliteit gebaseerde groei van de economie. Dat maakt de economie veerkrachtig. Minder concurrentie tussen gemeenten, beter luisteren naar de vraag van ondernemers en daar het aanbod van werkmilieus op bijvoorbeeld bedrijventerreinen op afstemmen, is van belang in de relatie tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. In de triple helix samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen moeten partijen synergie aanbrengen tussen de regionale agenda’s van economie, arbeidsmarkt, woningmarkt en voorzieningenstructuur. Een gezamenlijke strategische beleidsagenda moet het bedrijfsleven en de kennis in de regio centraal stellen. Zo kun je kennis en banen verbinden op het schaalniveau van het daily urban system.

Foto: Alex Schroder
Foto: Alex Schroder
koos-van-dijken-economisch-beleid
Lees het hoofdstuk uit De economische agenda voor stad en regio
esther-pijs-bert-van-delden
Lees het interview met Esther Pijs en Bert van Delden