Circulaire economie

Een circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen in de verschillende schakels van de productieketen: van de winning van grondstoffen tot consumptie. Grondstoffen dreigen schaars te worden door een groeiende bevolking en toenemende welvaart in de wereld. Hierdoor wordt het steeds belangrijker om de beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk te gebruiken.

Nieuws

Blog De circulaire kleren van de keizer

Het geloof dat economische prikkels de basis vormen voor een circulair en dus duurzaam bestaan op aarde is niet mijn geloof. Zijn we niet de nieuwe circulaire kleren van de keizer aan het maken?

Publicaties

Circulaire economie en de gemeente. Rol lokale overheid in het bevorderen van circulaire bedrijvigheid

Hoe zijn de steden van ons land bezig met de circulaire economie? Met deze verkenning geeft Platform31 inzicht in de aanpak van gemeenten om het bedrijfsleven (met name het mkb) te faciliteren in het ontplooien van circulaire activiteiten. We presenteren welke rollen de lokale overheid kan oppakken; namelijk de gemeente als producent en eigenaar, als aanjager en als inkoper. En welke belangrijke lessen al geleerd zijn bij vier koplopers: Almere, Groningen, Zaanstad en Zwolle.


Circulaire economie in kaart

Overheden zoeken naar mogelijkheden om volgende stappen te zetten om de overgang naar een circulaire economie te versnellen. Om dat te kunnen doen is het cruciaal om te weten wat de huidige stand van zaken is. Met deze inventarisatie brengt PBL de circulaire economie in kaart. Voor de volgende stap naar een circulaire economie worden twee aanknopingspunten gegeven. Eén: Geef aandacht aan alle mogelijkheden voor een circulaire economie (o.a. door circulair te combineren met andere maatschappelijke doelen). Twee: Vergroot het draagvlak en de betrokkenheid van bedrijven en burgers o.a. door circulair dichtbij de mensen te brengen.Themawebsite Circulaire economie (PBL)


Circulaire economie: wat we willen en kunnen meten

In dit rapport stelt het Planbureau voor de Leefomgeving een monitoringssysteem voor om de transitie naar de circulaire economie te kunnen volgen. Het systeem maakt een onderscheid tussen de effecten die worden nagestreefd en het transitieproces dat daarvoor nodig is. Om de invoering van circulariteitsstrategieën voor elkaar te krijgen zijn de nodige inspanningen nodig, zoals samenwerking tussen ketenpartners, het opruimen van belemmerende regels en het ontwerpen van circulaire producten. Het PBL stelt indicatoren voor waarmee zowel het transitieproces als de bereikte effecten zijn te meten.Nederland circulair in 2050

Het Rijksbrede programma Circulaire Economie ‘Nederland circulair in 2050’ richt zich op de ontwikkeling en realisatie van een circulaire economie voor 2050. Concreet betekent dit dat in 2050 grondstoffen efficiënt worden ingezet en hergebruikt, zonder schadelijke emissies naar het milieu. Deze transitie biedt economische kansen voor Nederland, maakt Nederland minder afhankelijk van de import van schaarse grondstoffen en draagt bij aan een schoner milieu.
Kansen voor de circulaire economie in Nederland

In dit rapport inventariseert TNO de kansen en belemmeringen voor stappen richting een meer circulaire economie. Het biedt een handelingsperspectief voor met name de overheid om deze stappen te versnellen. De gesuggereerde acties voor de overheid lopen uiteen van het creëren van interdepartementale, consistente strategieën en maken van integrale afwegingen van voor- en nadelen van bestaande (afval)wet- en regelgeving tot het onderzoeken van de effectiviteit van fiscale en financiële prikkels om circulair gedrag te bevorderen en het verhogen van kennis en bewustzijn van grondstofaspecten in de waardeketen.


Practices

Best practice circulaire economie Nijmegen

Nijmegen is door de Europese Commissie verkozen tot European Green Capital 2018. De gemeente mag zich een jaar lang de duurzame hoofdstad van Europa noemen. Circulaire economie is één van de vijf kernthema’s van Nijmegen European Green Capital. Welke rol speelt deze duurzame gemeente als inkoper, aanjager en regisseur om de circulaire economie te stimuleren?

Lees het artikel (pdf)

circulaire-economie