3.2 Drijvende krachten achter bevolkingsontwikkeling

De totale omvang van een bevolking groeit of krimpt als gevolg van natuurlijke aanwas (geboorte en sterfte) en migratie. Deze factoren staan met elkaar in wisselwerking. Wanneer een regio veel jonge mensen aantrekt (migratie), is het waarschijnlijk dat het geboortecijfer ook zal toenemen. Anderzijds zal een uitstroom van jongeren een negatief effect hebben op het geboortecijfer. Natuurlijke aanwas en migratie worden beïnvloed door institutionele, economische, gedragsmatige en politieke factoren. Daarnaast hebben de ruimtelijke kwaliteit, historische woonstructuren en overheidsbeleid invloed. De economische conjunctuur heeft vervolgens ook invloed op de mogelijkheid tot verhuizen. Tijdens de afgelopen economische crisis waren bijvoorbeeld beduidend minder verhuizingen dan in de periode ervoor. Bevolkingsontwikkeling, kortom, is van vele factoren afhankelijk en is daarmee een complex fenomeen.

groeienkrimp
Bron: Regionale bevolkings- en huishoudensprognose (PBL/CBS)