Nuttige bronnen en websites

Op deze pagina vindt u een overzicht van partijen en websites die informatie bieden gerelateerd aan aardgasvrije wijken.

Tools en hulpmiddelen

Netbeheer Nederland geeft met de toolkit Energietransitierekenmodellen een duidelijk overzicht van de beschikbare rekenhulpen om energievraagstukken sneller en effectiever op te lossen. De keuzehulp (pdf) laat de verschillende modellen zien met hun scope en een beschrijving. Het dossier geeft daarnaast een mooi overzicht van de stappen in de transitie van een gebied of gebouw.

Het Lokaal Klimaatportal biedt informatie voor lokaal klimaatbeleid. Hierbinnen is de Klimaatmonitor een nuttig hulpmiddel om inzicht te krijgen in de omvang en mogelijkheden binnen deze opgave. Met deze gegevens zijn voor alle gemeenten, regio’s en provincies de CO2-uitstoot, het energiegebruik en de opwekking van hernieuwbare energie weer te geven. Veel van deze informatie is ook visueel te bekijken via de Warmteatlas. De informatie kan worden gebruikt voor het onderbouwen en maken van keuzes.

Voor financiering biedt de Toolbox financieringsconstructies inspiratie bij het zoeken naar nieuwe financieringsmogelijkheden en werkwijzen voor stedelijke ontwikkeling. Via zoeken op het knelpunt duurzaamheid is onder andere een overzicht te krijgen van de verschillende subsidieregelingen.

Informatieplatforms

Nationaal Expertisecentrum Warmte (NEW) heeft een dossier met informatie en nuttige links specifiek voor de gebouwde omgeving. Dit gedeelte over de gebouwde omgeving op de website geeft een overzicht van technieken, tools, financieringsmogelijkheden en andere relevante informatie op dit thema.

Milieu Centraal is erop gericht huishoudens van goede informatie te voorzien en daarmee duurzame keuzes te ondersteunen. Zo geeft de website momenteel ook informatie over de alternatieven voor een aardgas verwarmt huis .

HIER verwarmt wil bewoners informeren en activeren, gemeenten ondersteunen en samen met het bedrijfsleven meer draagvlak creëren. De website voorziet hiertoe in een breed aanbod aan informatie.

Energieslag is een landelijk kennisuitwisselingsplatform onder beheer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het doel is voorzien in onpartijdige en toepasbare informatie en tools voor iedereen die kansen wil benutten voor energiebesparing in de gebouwde omgeving. De website is opgezet als ontmoetingsplaats en is daarmee gericht op interactie tussen bezoekers.

Samenwerkingsverbanden

De Green Deal Aardgasvrije Wijken is ondertekend door 31 gemeenten, het Rijk, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), betrokken netbeheerders, het Interprovinciaal Overleg en Netbeheer Nederland. De Green Deal is afgerond in december 2018 en wordt doorgezet binnen het Programma Aardgasvrije Wijken van het ministerie van BZK. Een evaluatie van de Green Deal is gemaakt door KWINK Groep en geeft inzicht in het verloop en de beleving van de samenwerking.

Het Programma Aardgasvrije Wijken moet gemeenten helpen bij deze transitie. Het ministerie van EZK, het interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen zijn partners binnen het programma. Het bestaat uit drie onderdelen. De Proeftuinen zijn geselecteerde wijken die financiële ondersteuning ontvangen. In de eerste tranche zijn 27 wijken geselecteerd. Daarnaast is er een kennis- en leerprogramma onder coördinatie van de VNG ter ondersteuning van alle gemeenten. Tot slot is het Programma gericht op het agenderen en wegnemen van belemmeringen binnen de aardgastransitie.

In Gelderland is het nationale Energieakkoord een stap verder gegaan op regionaal niveau. Het Gelders Energieakkoord formuleert een breed aantal doelen waarvan een aantal zijn gericht op de gastransitie. Op de website is de voortgang transparant en helder uitgelicht.

Adviezen

Om tegemoet te komen aan de in de samenleving gewenste duidelijkheid over het verloop van de energietransitie, doet de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur een aantal aanbevelingen (pdf) over de fasering en een rechtvaardige verdeling van kosten. Daarnaast beveelt de raad aan om gemeenten in staat te stellen de belangen en zorgen van bewoners en eigenaren te verbinden met de nationale en gemeentelijke doelen.

Onderzoeksorganisatie TNO bracht in september 2018 een whitepaper uit waarin ze hun visie voorleggen op beleid dat voor aantrekkelijke en betaalbare aardgasalternatieven kan zorgen. Zowel de rol van de consument als van gemeenten komt aan bod.

In Panorama Nederland schetst het College van Rijksadviseurs een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het college onderzocht de structurele verbeteringen en aanpassingen van de toekomst. Dit deden onder andere op het gebied van duurzame energie.