Klimaatwet

De ambities uit het regeerakkoord zijn vastgelegd als doelen in een klimaatwet. Op 20 december 2019 is de Klimaatwet door een grote meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen. Als de Eerste Kamer ook instemt wordt de wet definitief. De wet legt de klimaatdoelstellingen wettelijk vast. De doelstellingen in de klimaatwet zijn:

  • De broeikasgasuitstoot met 49% reduceren in 2030 ten opzichte van 1990;
  • 95% reductie van de uitstoot van broeikasgas in 2050;
  • Alle elektriciteitsproductie geheel duurzaam in 2050.

Daarnaast staat er in de wet dat er elk jaar in oktober een Klimaatdag plaatsvindt, een soort Prinsjesdag maar dan over het klimaat.

De doelen uit het Klimaatakkoord en de Nationale Omgevingsvisie hebben een vertaalslag nodig naar de regio. Dit gaat gebeuren in de vorm van een Regionale Energie Strategie (RES). Het Rijk, VNG, IPO en de Unie van Waterschappen hebben de Handreiking Regionale Energie Strategieën gepubliceerd. De publicatie gaat in op het waarom, hoe en wat van een RES inclusief een stappenplan, handreikingen en een overzicht van beschikbare data. De indeling van Nederland in RES-regio’s vindt u hier.