Projecten

Lopende projecten van Platform31

 • Verduurzaming van kwetsbare wijken
  In dit experimentenprogramma zet Platform31 samen met Nyenrode Business Universiteit in op een dubbelslag, door de energietransitie in kwetsbare wijken te verbinden met de sociale opgave.
 • Energietransitie en de Omgevingswet
  Hoe kunnen de instrumenten van de Omgevingswet gemeenten helpen bij het bereiken van de eigen en nationale klimaat- en energiedoelstellingen? Variërend van plaatsen van windmolens en zonneakkers, tot gasloze wijken en gebruik van restwarmte. Deze vraag staat centraal in een kennistraject dat in 2019 gaat lopen.
 • De rol van raadsleden in de warmtetransitie
  Uit eerdere trajecten van Platform31 en partners blijkt dat raadsleden worstelen met hun rol in de energietransitie en de besluiten die ze daarbinnen moeten nemen. Om raadsleden en griffiers meer grip te geven op deze materie, en op hun rol daarbinnen, organiseert Platform31 in 2020 meerdere kennissessies. Onderwerpen als rolverdeling, burgerparticipatie, communicatie en democratische besluitvorming passeren hierbij de revue.
 • Wijkentour: innovatie in de energietransitie: Bezoek de praktijk, verken de toekomst
  Woningcorporaties en bouwsector staan voor een grote opgave wat betreft het ontwikkelen van duurzame nieuwbouw en het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Daarbij gaat het niet alleen om het aanpakken van woningcomplexen, maar om het van gas loskoppelen van hele wijken. Aedes en Platform31 organiseren, in samenwerking met de andere partners van de Vernieuwingsagenda een wijkentour voor professionals uit de corporatiesector en bouwsector.
 • Aardgasvrije en frisse basisscholen
  Dit innovatieprogramma bestaat uit 10 pilots waarbinnen gemeenten, basisscholen en marktpartijen samen aan de slag gaan met aardgasvrije oplossingen voor basisscholen en het verbeteren van het binnenklimaat. Het programma zorgt voor meer kennis over het aardgasvrij maken van basisscholen
 • Community of Practise aardgasvrije wijken
  In deze community of practice gaat Platform31 daarom met onder meer Green Deal gemeentes, provincies, bewoners, energiecoöperaties, belangenorganisaties en netbeheerders aan de slag met de democratische werking van het besluitvormingsproces bij de transitie naar aardgasvrije wijken.
 • Kantoor vol energie
  Eigenaren en gebruikers stimuleren om van hun kantoorgebouwen comfortabele, mooie en energieneutrale werkplekken te maken. Dat is het doel van Kantoor vol Energie.
 • Community of Practice G4-steden
  De G4, TNO en Platform31 starten met een strategische samenwerking op het thema transitie naar aardgasvrije wijken. In zeven bijeenkomsten delen de partijen kennis en ervaringen met als doel van elkaars vraagstukken en aanpakken te leren. Kennis die in dit samenwerkingstraject wordt opgedaan zal breed worden gedeeld via de kanalen van TNO en Platform31.

Afgeronde projecten

 • Community of Practise aardgasvrije wijken
  In deze community of practice is Platform31 met onder meer Green Deal gemeentes, provincies, bewoners, energiecoöperaties, belangenorganisaties en netbeheerders aan de slag gegaan met de democratische werking van het besluitvormingsproces bij de transitie naar aardgasvrije wijken.
 • Duurzame VvE’s
  De VvE’s in Nederland beslaan een substantieel deel van de bestaande bouw, reden genoeg voor Platform31 om ook hier Nul-op-de-meter-initiatieven aan te jagen.
 • School vol energie
  De gebouwenvoorraad — waaronder scholen — is grotendeels verouderd en niet energiezuinig. Er is een energietransitie nodig en meer aandacht voor circulair inkopen en aanbesteden. Platform31 onderzoekt nieuwe wegen om dit proces te versnellen.
 • Green Deal aardgasvrije wijken
  Op 7 maart 2017 ondertekende minister Kamp van Economische Zaken samen met dertig gemeenten, vijf netbeheerders en twaalf provincies een Green Deal. Het is een eerste concrete stap in de uitwerking van de Energieagenda waarin het kabinet de route schetst naar een CO₂-arme samenleving in 2050. Platform31 is een van de kennispartners die de Green Deal ondersteunt.
 • Onderzoek Governance energietransitie
  Het onderzoek Governance energietransitie geeft inzicht in de wijze waarop de overheid actief burgerschap rond de energietransitie optimaal kan ondersteunen. In het project onderzoeken we – aan de hand van theorie en praktijk – hoe het maatschappelijk eigenaarschap in de energietransitie eruit kan zien. De focus ligt daarbij op het thema aardgasvrije wijken en de doelgroep woningeigenaren (dus geen huurders).
 • Circulair aanbesteden
  Serie masterclasses die in 2017 zijn georganiseerd over circulair aanbesteden. Hoe doet u een goede uitvraag met het oog op circulariteit?
  Lees meer hierover in het Groenboek: circulariteit en gebiedsontwikkeling.
 • Huren met Energie
  Het programma Huren met Energie (2013-2017) ondersteunde op verschillende manieren: door de expertise en het netwerk van ervaren EnergieAmbassadeurs kosteloos beschikbaar te stellen en workshops te organiseren. Maar ook door actief relevante kennis aan te reiken, onder andere via een website, de nieuwsbrief en bijeenkomsten.
 • Renovatiesprong
  De Renovatiesprong is een methode om behoeften van woningeigenaren en innovatief aanbod meer structureel bij elkaar te brengen In deze notitie leggen we uit wat de Renovatiesprong is, waar het al loopt, en waar nog aansluiting mogelijk is.
 • Warmtesprong
  Experiment Warmtesprong heeft tot doel om kennis op te doen over de risico’s, randvoorwaarden, businesscase en actoren van de aansluiting op warmtenetten.
circulaire-economie