Toekomst van de arbeidsmarkt

De ideeën over de toekomst van de Nederlandse arbeidsmarkt zijn divers. Wetenschappers en andere experts zijn het er nog niet over eens hoe ontwikkelingen, zoals robotisering, automatisering en digitalisering, invloed gaan hebben op de arbeidsmarkt. Hier worden relevante wetenschappelijke rapporten behandeld die lokale en regionale beleidsmakers kunnen gebruiken bij hun scenario’s voor de toekomst. In een interviewreeks spreken we daarnaast met enkele experts.


2018 skills forecast Netherlands

CEDEFOP (2019)

In dit Europese onderzoek wordt een toekomstbeeld geschetst van de groei van de Nederlandse arbeidsmarkt tot 2030. Hierin wordt de groei van het aantal banen ook toegespitst op een aantal sectoren en opleidingsniveau. Tenslotte worden de cijfers ook vergeleken met de rest van de landen uit de Europese Unie.


Notitie – Toekomst van werk

SER (2017)

Hoe ziet de toekomst van werk er uit op de Nederlandse arbeidsmarkt? In de notitie De toekomst van werk, samengesteld door de Sociaal-Economische Raad (SER) en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), worden de belangrijkste uitdagingen en kansen omschreven.

“Een vrije, vreedzame en welvarende globale samenleving kan alleen bestaan als er sociale rechtvaardigheid is. De uitdagingen van nieuwe technologieën als digitalisering, fysieke en digitale migratie, mondiale productieketens en het tot stand brengen van eerlijke kansen voor iedereen, vragen om ruimte om wendbaar te kunnen zijn (onder meer door een cultuur van blijvend leren) en om sociale bescherming. Die bescherming kan steeds minder alleen maar nationaal van aard zijn." p 14


Voor de zekerheid. De toekomst van flexibel werkenden en de moderne organisatie van arbeid

WRR (2017)

Het gaat erom de flexibele arbeidsmarkt zo te organiseren dat die past bij de economie en samenleving die we wensen, én tegelijkertijd flexibel werkenden meer zekerheden te bieden. Teruggaan naar vroeger is niet mogelijk en niet wenselijk; er zijn geen simpele antwoorden. Maar de overheid, bedrijven, werkgevers- en werknemersorganisaties, en ook burgers hebben invloed op hoe we werken.

In de nabije toekomst zal het flexwerken steeds meer mensen (hoog- en laagopgeleid) raken. Dit leidt tot een hybridisering van de arbeidsmarkt. Iemand kan bijvoorbeeld zzp’er én werknemer zijn. Om te komen tot een balans in het flexwerken kunnen overheid, burger en sociale partner bijdragen.

cover-de-economische-agenda-voor-stad-en-regio
(klik naar de publicatie)