Overheid, onderwijs en ondernemer

De eisen die aan nieuwe werknemers worden gesteld lijken te veranderen. In sectoren als de zorg, logistiek en techniek beïnvloeden nieuwe technologische en maatschappelijke ontwikkelingen de werkzaamheden. Zogenaamde 21st century skills – zoals digitale vaardigheid en creatief denken – worden belangrijker. Lokale en regionale overheden, onderwijsinstellingen en ondernemers gaan in gesprek om onderwijscurricula aan te sluiten op de vraag van de toekomst.

Nieuwe inzichten over jongeren en ondernemerschap

RVO, september 2020

Young Works onderzocht in opdracht van RVO de drijfveren en motivatie van jongeren voor ondernemerschap en het volgen van ondernemerschapsonderwijs. Het onderzoek leverde het ‘Ondernemende Minds-model’ op, dat onderscheid maakt tussen 4 typen jongeren, elk met een eigen kijk op ondernemen en leren.

Lees verder


De waarde van een startkwalificatie

CPB (2018)

Deze studie verkent de rol van de startkwalificatie bij het optimaliseren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt voor mbo-studenten. Een startkwalificatie is een diploma op minimaal mbo2-, havo- of vwo-niveau. Twee onderzoeksvragen worden beantwoord: Doen jongeren met een startkwalificatie het beter op de arbeidsmarkt (antwoord is: ja) en Vallen jongeren die al een startkwalificatie hebben vaker uit bij een vervolgstudie? (antwoord is nee).

Beleid
Deze studie bevestigt de meerwaarde van een startkwalificatie voor jongeren. Voor gemeenten betekent dit dat een eventuele investering om ervoor te zorgen dat jongeren een startkwalificatie halen zich later kan uitbetalen. Jongeren met een startkwalificatie hebben namelijk beduidend vaker werk als inkomensbron en minder vaak een uitkering of geen inkomen. Ook de economische zelfstandigheid, baanzekerheid en werkzekerheid neemt toe wanneer iemand een startkwalificatie haalt.
Achtergronddocument Decennium onderwijs- en arbeidsmarktcarrières cohort 2006


Advies Toekomstgericht beroepsonderwijs

SER (2017)

Het middelbaar beroepsonderwijs heeft een goede uitgangspositie om uitdagingen met vertrouwen tegemoet te treden. Het verder uitbouwen van de sterke kanten van het mbo is voor de SER uitgangspunt voor zijn advisering. De SER ziet vijf prioriteiten voor een sterk en innovatief toekomstgericht mbo: Het duurzaam toerusten voor arbeidsmarkt en samenleving, een daadkrachtige aanpak voor jongeren in een kwetsbare positie, een grote rol van het mbo bij een leven lang leren, het versterken van regionale, sectorale en landelijke samenwerking en het stimuleren van scholen om lerende organisaties te worden met ruimte voor professionals.

In het advies staan meerdere aanbevelingen die bijdragen aan de vijf prioriteiten voor een sterk en innovatief toekomstgericht mbo. Voor (lokale) beleidsmakers geeft dit aanknopingspunten. Zo wordt ook hier het belang van een startkwalificatie benadrukt. Jongeren die voortijdig uitvallen kunnen door het oplossen van gegevensbelemmeringen eerder in beeld gebracht worden. Een integrale aanpak van het sociaal domein en het onderwijs kan leiden tot een betere begeleiding voor kwetsbare jongeren. Tenslotte kan het meer betrekken van het bedrijfsleven, bijvoorbeeld bij de totstandkoming van de kwaliteitsafspraken, ervoor zorgen dat de aansluiting van het MBO met het bedrijfsleven verbeterd.